جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند قطعی غیر منقول – بیع خانه – تخلیه نیست

 

عرصتاً و اعیاناً و با جمیع متعلقات شرعیه وعرفیه آن بدون استثناء وبانضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به امتیازات برق و آب و گاز منصوبه در آن.

مفاد بند ۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی وبخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۹۰/۷/۲۵ سازمان ثبت بخریدار تذکر وتفهیم گردید .

-اسقاط کافه خیارات متصوره خصوصا خیار غبن ولو به هر درجه که باشداز طرفین بعمل آمد.

بنا به اظهار اصحاب سند، مورد معامله در تصرف فروشنده می باشد و نامبرده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ ……………… تخلیه نموده و صحیح و سالم همراه با تسویه حساب‌های آب و برق و گاز و گواهی تسویه حساب از هیات مدیره ساختمان تحویل خریدار نماید و متعهد گردید به ازاء هر روز تاخیر در تحویل روزانه مبلغ ……………….. ریال به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد و مرجع صدور اجراییه جهت تخلیه و وجه التزام تا ۱۰ روز از انقضاء مهلت این دفتر وسپس دادگاه صالحه می باشد. و منافع آن قبلا به کسی واگذار نشده است و خریدار ضمن اطلاع کامل از محل وقوع ملک وکمیت وکیفیت آن اقدام به انجام معامله واقرار به تصرف محل مورد بیع نمود.

– ضمنا فروشنده به خریدار مزبور وکالت با حق توکیل به غیر دادتا چنانچه در تنظیم مستندات مبنا ویا در تنظیم این سند احتمالا اشتباه یا سهو قلم روی داده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم وامضا اقرارنامه اصلاحی بدون آنکه در ماهیت این سند خللی وارد سازد اقدام نماید.

-این سند بنا به تقاضای متعاملین مذکور باستناد پایان کار مذکور که برویت خریدار رسیده ونامبرده ضمن اقرار به اطلاع وآگاهی کامل از مفاد ومندرجات پایان کار مذکور وتاریخ صدور آن و عدم مغایرت وضع موجود مورد بیع را با پایان کار مرقوم تائید وگواهی نمود ودر صورت اثبات خلاف آن شخصا در کلیه مراحل ومراجع ذیصلاح مسئول وجوابگو میباشد این سند با موافقت متعاملین باستناد پایان کار فوق تنظیم شده است وخریدار با علم وآگاهی واطلاع کامل ازعدم دریافت پایان کار جدید با مسئولیت خویش اقدام بانجام معامله نمودند .

– ضمن العقد بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مورد معامله تا تاریخ زیر بابت حقوق دولتی ومصرفی انشعابات منصوبه بدهی معوقه داشته باشد که خریدار وجهی از این بابت پرداخت نماید حق دارد وجوه مزبور را با ارائه قبوض ومدارک مربوطه از فروشنده که ایشان نیز متعهد و ملتزم پرداخت میباشد دریافت نماید.

-کلیه مدارک توسط متعاملین به دفترخانه ارائه واصالت آن از جانب ایشان تائید گردید و خریدار متعهد وملتزم گردید تا این تاریخ هرگونه بدهی احتمالی اعم از آب وبرق وگاز وغیره ونیزهرگونه بدهی به هر یک از ارگانها ونهادها وادارات دولتی وغیره خصوصا دارائی وشهرداری (بدهی موضوع ماده ۱۸۷ وغیره دارائی وعوارض نوسازی ونقل وانتقال وغیره شهرداری) داشته باشد از مال خود بپردازد وطبق قبوض پرداختی از فروشنده مطالبه و وصول نماید مسئولیت انجام معامله کلا با متعاملین است.

– این سند بنا به تقاضای متعاملین مذکور باستناد قانون تسهیل در تنظیم اسناد تنظیم گردیده وصرفا استعلام ثبت و گواهی دارایی دریافت گردیده ومتعامل با علم وآگاهی واطلاع کامل ازعدم دریافت گواهی مفاصاحساب نوسازی وپایان کار جدید با مسئولیت خویش اقدام بانجام معامله نمودند -در ضمن بشرح بخشنامه های ۱۱۱۶۹/ ۳۴ مورخ ۸۵/۶/۲۱ و ۳۴/۱۲۶۱۹ مورخ ۸۵/۷/۱ اداره کل امور اسناد وسردفتران بشرح ماده نه قانون مذکور در خصوص عدم دریافت سایر اسناد ومدارک وبرابر ماده شش قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی وبند ج ماده اول قانون مزبور سایر اسناد ومدارک به طرفین تذکر داده شد وضمن قبول مسئولیت تضامنی وپاسخگوئی به مراجع مربوطه کلیه تعهدات قانونی وبدهیهای مربوط به ملک ناشی از عدم دریافت مدارک پیش گفته تا زمان تنظیم سند که طبق توافق محقق و مسلم بوده می‌باشند.

– مورد معامله به اقرار فروشنده مرقوم و شرح در گواهی دارایی ذیل الذکر دارای کاربری مسکونی بوده وفاقد ارزش تجاری وسرقفلی میباشد که به خریدار تذکر وتفهیم گردیده ومشارالیه از این موضوع مطلع وآگاه گردیده است.

به طرفین سند بالاخص خریدار تذکر داده شد که مسئولیت سردفتر و دفترخانه تا میزان مبلغ مندرج در این سند می‌باشد و نسبت به مازاد مبلغ مندرج در این سند مسئولیتی نخواهد داشت.

– متعاملین فوق متضامنا مسئول کسر پرداخت احتمالی حق الثبت به خزانه دولت می باشند و چنانچه اضافه پرداختی در هر مورد داشته باشند از آن صرف نظر می‌نمایند.

بخشنامه ۹۰/۱۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ سازمان ثبت جهت تعویض سند مالکیت وصدور سند مالکیت کاداستری به خریدار تذکر و تفهیم گردید.

 

متن پیشنهادی در صورت عدم تخلیه:

بنا به اظهار اصحاب سند ّ، مورد معامله در تصرف فروشنده می باشد و نامبرده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ ………………تخلیه نموده و صحیح و سالم همراه با تسویه حسابهای آب و برق و گاز و گواهی تسویه حساب از هیات مدیره ساختمان تحویل خریدار نماید و متعهد گردید به ازاء هر روز تاخیر در تحویل روزانه مبلغ ……………….. ریال به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد و مرجع صدور اجراییه جهت تخلیه و وجه التزام تا ۱۰ روز از انقضاء مهلت این دفتر وسپس دادگاه صالحه می باشد.

 

جهت مطالعه

بند ۶۵ بخش نامه های ثبتی

تعیین تکلیف تحویل ملک مورد معامله

در اسناد معاملات قطعی و اجاره نامه باید تکلیف تحویل ملک روشن شده و در صورت تعهد فروشنده یا موجر به تحویل، قبض رسمی صادر و به خریدار و مستاجر تسلیم و در حاشیه ثبت دفتر رسید اخذ شود و نیز در اجاره نامه ها تکلیف خودداری موجر از تحویل گرفتن مورد اجاره نیز تعیین شود در هر حال اگر ملک ثبت نشده باشد ذی نفع باید در باب تحویل و تخلیه به دادگاه صالح رجوع نماید.

در اسناد قطعی غیر منقول که قبض و اقباض بعمل نیامده میتوان قبض تخلیه صادر نمود و مبلغی روزانه بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد قید نمود نظربه اینکه به وجه التزام حق الثبت تغلف نمی گیرد تاثیری در محاسبه ندارد .پس از ده روز در صورت عدم تخلیه با ارایه تقاضانامه صدور اجرایی دفترخانه موظف به صدور اجراییه بموجب قبض اقساطی تخلیه است.

تذکر: البته لازم به ذکر می باشد به موجب رای کمیسیون وحدت رویه صدور اجراییه برای اسناد اجاره نیاز به قبض تخلیه ندارد.

تذکر: ردیف ۶۱ بخش نامه های ثبتی، صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی که مورد معامله ان در تصرف فروشنده باشد و پیرو ان تنظیم سند رهنی بلا مانع است

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

3 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x