فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند رضایت تغییر نام خانوادگی

 

در تاریخ ذیل حاضر گردید دراین دفترخانه آقای ………..… با مشخصات فوق وبعدالحضور بموجب این سند درنهایت صحت مزاج وعقل ودماغ وبا قصد ورضا ومیل واراده واختیار کامل اظهار و اقرار نمود مبنی براینکه اینجانب رضایت قلبی وحتمی وغیر قابل برگشت خود را درخصوص تغییر نام خانوادگی …………. اقای …………. فرزند ……….. بشماره شناسنامه ………… متولد …………. دارای شماره ملی …………… کدپستی …………. صادره از …………. مقیم …………… و استفاده از نام خانوادگی اینجانب اعلام میدارم ونامبرده محق ومجاز هست با استفاده از این سند به تغییر نام خانوادگی ………….. به ……………….. هرنوع اقدام قانونی ومشروع که لازم است معمول ومجری دارند واینجانب درهیچ زمان ودرنزد هیچ مقام ومرجعی حق ادعا واعتراضی نخواهم داشت وچنانچه دراینخصوص اعتراضی بنمایم به هیچ وجه مسموع نبوده وباطل وکان لم یکن تلقی میگردد وهیچ مسولیتی متوجه مسئولین محترم ثبت احوال مربوطه بنوده و نخواهد بود.

این سند که بمنزله رضایت و اجازه استفاده ازنام خانوادگی بشرح فوق میباشد بنابدرخواست آقای ………………. تنظیم و به ثبت رسید و نامبرده با علم و اطلاع کامل از مفاد و مندرجات آن اقدام به امضاء نمود و مسئولیت صحت اظهارات و اعلام مشخصات بشرح فوق کلا با نامبرده بوده و ایندفتر مسئولیتی ندارد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند رضایت تغییر نام خانوادگی و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *