فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

۱-متن حقوقی سند رضایت کارگر (بعداز صدور رای اداره کار) در تاریخ فوق حاضر این دفتر گردید: خانم ………… (با مشخصات فوق) در این دفترخانه و بعد از حضور و در کمال صحت و سلامت جسم و روان اقرار و اعتراف نمودند با توجه به رای قطعی به شماره دادنامه …………… مورخه……………… هیئت حل اختلاف اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران با کارفرما شرکت …………… کلیه حقوق و مطالبات مالی خود نسبت به رأی فوق اعم از دستمزد حقوق ماهانه، پاداش، مزایا، عیدی، حق سنوات، بن و غیره را به‌طور کامل از شرکت فوق نقداً دریافت نموده و هرآنچه که برابر قانون کار به ایشان تعلق میگرفته را از کارفرمای خود شرکت ……………. تماما و نقدا اخذ و دریافت نموده و نسبت به موارد فوق و کلیه مطالبات احتمالی کارگری هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی تحت هیچ عنوان ولو تضرر و غیره ندارند و طرح هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری چه در حال و چه در آینده نسبت به موضوع فوق را در کلیه مراجع و محاکم صالحه قضایی و شبه قضایی از خود سلب و ساقط نمودند.

این سند که بمنزله اقرار و رضایت بشرح فوق میباشد بنا بدرخواست خانم ……………. تنظیم وبه ثبت رسید ونامبرد گان با علم واطلاع کامل از مفاد ومندرجات آن اقدام به امضاءنمودند وهیچ مسئولیتی متوجه ایندفترخانه واداره محترم ثبت اسنادواملاک وسایر مراجع ذیصلاح نمی‌باشد.

 ۲- اقرار دریافت کلیه مطالبات کارگری

 متن حقوقی  اقرار دریافت کلیه مطالبات کارگری درتاریخ تحریر در این دفترخانه حاضر گردید: آقای …………. (با مشخصات فوق) و بعدالحضور در کمال صحت و سلامت عقل و به اختیار و اراده خود صراحتاً و منجزاً اقرار نمود که اینجانب کلیه حقوق و مزایا و مطالبات خود را اعم از حقوق مبنا و حقوق گروه و پایه طبق مصوبه وزارت کار و مزایای ثابت به تبع شغل، مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل، عیدی و پاداش و حقوق ایام مرخصی و سنوات خدمت به استناد ماده ۱۵۸ قانون کار و بن کارگری و حق عائله مندی و کمک هزینه مسکن و مبلغ استحقاقی به واسطه اضافه کار و بدل ازمرخصی استفاده نشده و نیز حق السعی از جمله حق ماموریت و ایاب و ذهاب و مزایای غیر نقدی را در تمامی ایام اشتغال خود اعم از دوره آزمایشی و پس از آن از آغاز و هر آنچه به موجب قانون کار مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و سایر قوانین به اینجانب تعلق میگیرد تماماً و کلاً از بابت کار در ………………… اخذ و دریافت نموده و به موجب این سند اقرار و اظهار صریح و منجز می نمایم که هیچ گونه مطالبه و حقی تحت هر عنوان که باشد از آقای/خانم ****** ندارم و نخواهم داشت و حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدی را تحت هر عنوان ودر هریک از مراجع قضایی و اداری از جمله شورای اسلامی کار و هریک از ادارات کار و امور اجتماعی از خود سلب و ساقط می نمایم وچنانچه در آینده نیز هرگونه ادعا و اعتراضی تحت هر عنوان دراین خصوص نمایم از درجه اعتبار ساقط میباشد. این سند به منزله تسویه حساب از جمیع جهات میباشد.

۳- اقرار دریافت کلیه مطالبات کارگری

 در تاریخ این سند حاضر گردید در این دفترخانه آقای ۰۰۰۰۰۰ با مشخصات فوق به عنوان مقر و در کمال صحت و سلامت عقل و روان و جسم اقرار نمود دایر بر اینکه اینجانب شاغل در شرکت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بدینوسیله در کمال صحت جسمی و روحی اقرار می نمایم کلیه مطالبات قانونی کارگری مندرج در قانون کار، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های صادره از تاریخ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ لغایت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ از قبیل: حقوق و دستمزد اعم از حقوق مبنا و لواحق آن (مزد ثابت و مزایای ثابت به تبع شغل) ، مزایای سختی کار ، فوق العاده شغل ، مزایای سرپرستی، مزد گرو و پایه ، مزایای رفاهی انگیزه ای از قبیل هزینه مسکن ، خواروبار ، کمک عائله مندی ، وجه بن کارگری، عیدی و پاداش، پاداش افزایش تولید ، هزینه های ماموریت ، ایاب و ذهاب ، اضافه کاری ، شب کاری ، نوبت کاری ، مزایای غیر نقدی، مطالبات مربوط به مرخصی های ذخیره شده و استفاده نشده ، مزایای پایان کار و غیره اعم از دوره اشتغال آزمایشی، دوره های متناوب و متوالی قراردادهایی که منجر به تسویه حساب در پایان هر سال می گردد و مدت انجام کار حتی در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی را دریافت نموده ام و حقی از حقوق مذکور و احیاناً پیش بینی نشده را از کارفرمای موصوف به عنوان طلب نداشته و ندارم. همچنین حق هرگونه دعاوی مربوط به عناوین شغلی و عوارض احتمالی ناشی از مشاغل مورد تصدی و سایر دعاوی اعم از مطالبه وجه، حق اقامه دعاوی حقوقی و کیفری من جمله دیه و خسارت درمان ناشی از حوادث عادی و نقص عضو در دوره اشتغال خویش در شرکت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ علیه مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره، مدیران و مسئولین شرکت در حال و آینده در کلیه مراجع اداری ، قضائی ، انتظامی ، شورای حل اختلاف ، اداره کار و دیوان عدالت اداری را از خود سلب و ساقط نموده و ذمه کارفرما را نسبت به کلیه حقوق احتمالی ابراء می نمایم. این سند به درخواست مقر تنظیم و هیچگونه مسئولیتی متوجه این دفتر نمی باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *