تعهد دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

متن حقوقی سند تعهد دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

 

اینجانب ………….. (با مشخصات فوق‌الذکر)  که با استفاده از مزایای ارزی و ریالی اعطایی برای فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در رشته …………………………. مقطع …………… عازم کشور ……………. به مدت …… ماه از ………….. می‌باشم و از مزایای ارزی و ریالی فرصت مطالعاتی در خارج/داخل کشور طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوطه استفاده خواهم نمود، بموجب این سند متعهد می‌گردم که تمام تعهدات مندرج در این سند را به طور کامل و مطلوب به انجام برسانم و در مقام تضمین اجرای مفاد و نیز حسن انجام تعهدات ذیل، با لحاظ کردن تمام شرایط و مندرجات این سند، مبلغ ………………………….. ریال به عنوان حداقل تضمین می سپارم ذکر این مبلغ صرفا به جهت رعایت مقررات نیتی و انتظامی بوده و مانع از آن نخواهد بود که خسارات و هزینه‌های اضافه بر این مبلغ، حسب توافق طرفین که ضمن همین سند انجام شده و بنا به تکلیف مندرج در ماده …. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال …. و تبصره آن و بخشنامه شماره ۳۱۰۴۷/۱۳۴ مورخ 1382/11/11 از طریق صدور اجرائیه از جانب دفترخانه و یا مراجع قضایی استیفا گردد. ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌گردم.

  1. طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و با توجه به قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و آیین نامه‌ها و سایر مقررات مربوط، در قبال اعطاس مزایا و تسهیلات موضوع (شیوه نامه اجرایی و فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور و شرکت در کنفرانس های علمی) در محل و مدت تعیین شده در این سند صرفا به امر تحقیقات علمی اشتغال داشته و کلیه دستورات و مقررات مربوط را رعایت نمایم.
  2. هیچ گونه اقدامی که خلاف شئون دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات جاری کشور باشد بعمل نیاورم و بدون اجازه کتبی و قبلی، محل تحقیق خود را بدون کسب موافقت از اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور تغییر ندهم و دوره تحقیقاتی را که برای آن اعزام شده ام در محل تعیین شده و ظرف مدت مصوب، برابر مقررات با موفقیت بگذرانم
  3. بعد از اتمام دوره و زمان تعیین شده و مراجعت به کشور در اولین فرصت اداری به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور مراجعه و علاوه بر ارائه گزارش تحقیقات خود نسبت به تسویه حساب بر حسب مستندات اقدام نمایم و این شرط را می پذیرم که تحویل مدرک فارغ التحصیلی دکتری فقط پس از تسویه حساب کامل با اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج امکان پذیر است.
  4. به موجب این سند، سازمان امور دانشجویان را وکیل قانونی خود در زمان حیات و وصی خود در صورت وفات و نیز مرجع انحصاری برای تشخیص ایفاء یا عدم ایفاء تعهدات قانونی و قراردادی می‌دانم. تشخیص این سازمان در مورد میزان خسارات ناشی از عدم مراجعت به کشور یا تخلف از مفاد تعهدات موضوع این سند و چگونگی جبران آن پر اینجانب حجت است و سازمان می تواند به اختیار خود از هر گونه اقدام حقوقی – فضایی مقتضی برای وصول مطالبات خود و یا از طریق صدور اجرائیه از محل وثیقه اخذ شده استفاده نماید و علاوه بر مطالبه و دریافت معادل ریالی ارزهای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت، برای مطالبه و دریافت ? برایر معادل ریالی ارزهای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت به عنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتساب کلیه هزینه‌های قضایی و اجرایی و نیز خسارت تاخیر وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت و کلیه خسارات دیگر به تشخیص سازمان اقدام نماید.
  5. به محض پایان یافتن مدت تعیین شده به کشور/دانشگاه/پژوهشگاه مراجعت نمایم و علاوه بر اجرای تعهدات مربوط به آموزش رایگان و سایر تعهداتی که حسب مورد بر طبق قوانین، مقررات و قراردادها در صورت استفاده از مزایای دیگر بر ذمه اینجانب قرار گرفته است. بر اساس ماده …. قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364/02/05 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه‌های اجرایی و سایر مقررات مربوط حداقل …. برابر مدتی را که در خارج از کشور با استفاده از مزایای ارزی و ریالی به تحقیق اشتغال داشته‌ام در داخل کشور (یا در صورت بورسیه بودن در دانشگاه/پژوهشگاه مربوطه) خدمت نمایم و چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنکاف نموده و یا پس از شروع به کار به هر علتی از مؤسسه محل خدمت خود اخراج شوم و به طور کلی چنانچه برخلاف هر یک از تعهدات بلا شده عمل نمایم و با حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ شروع دوره تحقیقات (طبق حکم فرصت مطالعاتی) به کشور مراجعت ننمایم و تعهدات خود را انجام دهم و یا معلوم شود کمتر از ……. روز در کشور محل تحقیق اقامت داشته‌ام سازمان مذکور حق دارد به شرح بند …… این سند تعهد علیه اینجانب اقدام نماید.
  6. همچنین به موجب این سند و با توجه به بهره‌مندی از مزایای آموزش رایگان در مقطع……………………… تعهد می‌نمایم به میزان مدت مقرر در قوانین و آیین نامه‌های مربوطه در کشور خدمت نمایم، در صورتی که عدم انجام تعهدات قانونی و قراردادی مربوط به آموزش رایگان وزارت مجاز است بابت هزینه‌های آموزش رایگان مبلغ ……………………….. ریال به علاوه کلیه خسارات احتمالی از جمله تاخیر تادیه را از اینجانب دریافت نماید. تشخیص وزارت راجع به وقوع تخلف و میزان خسارت وارده غیر قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود.
  7. نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می‌باشد و تمام ابلاغ‌های ارسالی به این محل، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند، دانشگاه محل خدمت و همچنین به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج اطلاع خواهم داد در غیر اینصورت، کلیه ابلاغ‌ها و اخطاریه‌ها به محل تعیین شده در این سند ابلاغ قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می‌باشد.

همچنین مطابق ضوابط و مقررات و در راستای تضمین حسن اجرای تعهدات فوق‌الذکر:

اینجانبان

۱- …………………… (با مشخصات فوق الذکر) کارمند رسمی ………….. ۲- ……………….. (با مشخصات فوق الذکر) کارمند رسمی …………………

با اطلاع کامل از مفاد و لوازم حقوقی تعهدات یاد شده ضمن عقد خارج لازم متعهد می‌گردیم که آقای/خانم تمام تعهدات فوق را به طور کامل و مطلوب به انجام خواهد رسانید و حسن انجام تعهدات فوق را در قبال مبلغ ………………………… ریال بابت هزینه فرصت مطالعاتی و مبلغ ………………………….. ریال بابت هزینه آموزش رایگان تضمین می‌نماییم و اذعان داریم که ذکر این مبلغ صرفاً به جهت رعایت مقررات ثبتی و انتظامی بوده و مانع از آن نخواهد بود که خسارات و هزینه‌های اضافه بر این مبلغ، حسب توافق طرفین که ذیل همین سند انجام شده و بنا به تکلیف مندرج در ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره آن و بخشنامه شماره ۳۱۰۴۷/۱۳۴ مورخ 1382/11/11 از طریق صدور اجراییه از جانب دفترخانه یا مراجع قضایی استیفا گردد.

تخلف از مفاد هر یک از تعهدات فوق‌الذکر به معنی نقض تعهد شخصی اینجانبان است و در این صورت سازمان امور دانشجویان حق دارد وفق بند ۴ این سند، علاوه بر مطالبه و دریافت معادل ریالی ارزهای دریافتی به بالاترین قیمت روز پرداخت، برای مطالبه و دریافت ۵ برابر معادل ریالی ارزهای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت به عنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتساب کلیه هزینه‌های قضایی و اجرایی و نیز خسارت تاخیر تایه وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت و کلیه خسارات دیگر به تشخیص سازمان اقدام نماید.

ضمناً هر یک از تعهدات مربوط به دوره فرصت مطالعاتی و آموزش رایگان مستقل از یکدیگر بوده و ایفای هر یک از تعهدات مذکور موجب فسخ سند و لغو سایر تعهدات نخواهد بود. به موجب عقد خارج لازم سازمان امور دانشجویان را وکیل خود در زمان حیات و وصی خود در زمان ممات قرار دادیم تا نسبت به احراز و واثبات تخلف از هر یک از موارد فوق و تعیین میزان ارزهای پرداختی و سایر مطالبات و خسارات و هزینه از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه نماید و هیچ ضرورتی جهت مراجه به مقام قضایی یا مراجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص سازمان مذکور در این خصوص قطعی و غیرقابل اعتراض است. ضمناً تعهدات ضامن و متعهد نضامنی است و وزارت متبوع جهت جبران خسارت و وصول مطالبات می‌تواند به هر یک از ضامنین و یا متعهد و یا هر دو مراجعه نماید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند تعهد دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.