• اصل شناسنامه زوجین و کارت ملی زوجین که الزاما هر دو در ثنا ثبت کرده باشند 
  • تعرفه شاهد بستگی به نظر سردفتر محترم تنظیم کننده سند دارد