جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: فروش مال غیر منقول

فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی

چکیده موضوع‌ این‌ مقاله‌، از حیث دامنه شمول، فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمیاست که وضعیت و حکم سایر‌ معاملات مربوط به مال غیرمنقول نظیر صلح آن نیز ازبحث این مقاله روشن‌ می‌شود. موضوع این مقاله‌ منحصر‌ به فروش مال غیرمنقول باسند عادی نیست،

مطالعه مطلب »