دفتر اسناد رسمی 662 تهران

دسته‌بندی: ویدئو

ویدیو آموزش پذیرش صدور اجراییه چک

ویدئو آموزش پذیرش صدور اجراییه چک و همچنین اهم نکات پذیرش صدور اجرا چک * – اهم نکات شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی در کلیه مواردی که صدور اجراییه با اداره ثبت محل می باشد متقاضی صدور

مطالعه مطلب »