جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وصیت نامه تملیکی

نمونه اول –

حاضر گردید خانم……………….. و پس از حضور اعلام نمود:  با اقرار به يگانگي پروردگار متعال و اعتقاد به دين اسلام با تبعيت از مذهب شيعه جعفري و با عنايت به اراده پروردگار جهان آفرين، كه بناي آفرينش را بر اين قرارداده،  كه هر ذي روحي كه پا به عرصه وجود مي نهد، بالاخره روزي بايد اين دار فاني را ترك نمايد و به سراي باقي بشتابد و با استفاده از اختيارات و تاييدات منبعث از قوانين شرعيه و قانوني، وصیت نمود و وصي خود قرارداد خانم …………….. را، تا پس از آنكه موصي دعوي حق را لبيك و به ديار حق شتافت، وصي مرقوم، نسبت به تصفيه واجبات مالي و تاديه ديون ثابت و احتمالي موصي، امر تصفيه ماترك را به انجام برساند و پس از تصفيه ديون و واجبات مالي، ابتدا نسبت به تهيه و تدارك محل دفن و تغسيل و تجهيز و تكفين و تدفين موصي، در يكي از آرامستان ها و يا بقاع متبركه  به نحوي كه وفق شئونات و اعتبار خانوادگي وي باشد- و نيز برگزاري نماز ليله الدفن و مراسم روز خاك سپاري و سوم و هفتم و چهلم و اولين سالگرد، اقدام نمايد و شش  دانگ نيز مورد وصيت قرارداد:” تمامی شش عرصه و اعیان و عین و منفعت یک دستگاه آپارتمان به شرح مورد اشاره، با قدرالسهم از عرصه كل و از ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك، طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن و بقدرالحصه از انشعابات آب و برق و گاز منصوبه در آن”، تا با وفات موصي، مجاناً به شخص موصي له و وصی، تمليك شده و در مالکیت وی درآمده و متعلق به شخص موصی له و وصي باشد و نامبرده مختار در تصرف آن، به هر نحو ممكن و تقاضا و اخذ اسناد مالكيت، با اختيارات كامل و بدون استثنا خواهد بود.

اين وصيت‌نامه آخرين خواسته قلبي من بوده و اعلام مي نمايم هرگونه وصيتي نيز كه پيش از اين تنظيم گرديده، ملغی و فاقد اعتبار مي باشد و چنانچه در هنگام وفات، این وصیت زائد بر ثلث ماترک تلقی شود، از محضر تمامی ورثه تقاضا دارم که با مازاد آن، موافقت نمایند تا خواسته ی باطنی اینجانب برآورده شود و امیدوارم، كه ورثه و دیگر اشخاص مرتبط، جهت اجرای وصیت اينجانب، كه بيانگر آخرين خواسته‌ها و اميال من مي‌باشد، عينا و بدون كم و كاست، همراهی و همکاری  نمايند و از اين طريق موجبات آرامش روحي اينجانب را در آن دنيا از هرحيث، فراهم آورند. 

بدیهی است تصفیه واجبات مالی و شرعی و دیون اینجانب، مقدم بر اجرای وصیت تملیکی خواهد بود.

مرجع تقلید اینجانب************ می باشد که تقاضا دارم در انجام تمام فرضیات و امور شرعیه ملحوظ قرار گیرد .

در پايان خود و همه بازماندگان را به رعايت تقواي الهي سفارش مي نمايم.

جهت وصول حقوق دولتي، مورد وصيت به مبلغ 4/000/000 ريال تقويم گرديده است.

مستند به بند ب ماده 34 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب10فروردين1400، امضاكننده، با اقرار به اطلاع از قوانين و مقررات مرتبط با اين سند، اعلام و اظهار نمود، مفاد سند به اينجانب تفهيم و از آن مطلع شدم.

 

نمونه دوم – 

وصيت تمليكي : در تاريخ تحرير سند حاضر ايندفتر شدند آقاي ………….و پس از حضور اعلام نمود با اقرار به يگانگي خداوند متعال و اعتقاد به دين اسلام با تبعيت از دين اسلام مذهب شيعه جعفري و با عنايت به اراده پروردگار جهان آفرين كه بناي آفرينش را بر اين قرارداده كه هر ذي روحي كه پا به عرصه وجود مي نهد بالاخره روزي بايد اين دارفاني را ترك نمايد و بسراي باقي بشتابد و با اقرار به تمام ماجاء به النبي صلي الله عليه و آله و سلم و در كمال صحت و سلامت عقل و شعور و شمول توفيقات رباني و تائيدات سبحاني بر خود با اقرار به وحدانيت حضرت احديت و خاتميت نبوت محمد (ص) رسول اكرم و ولايت حضرت علي ابن ابي طالب عليه السلام و يازده فرزند آن بزرگوار و با استفاده از اختيارات و تاييدات منبعث از قوانين شرعيه و قانوني وصي خود قرارداد خانم ………………. بامشخصات فوق تا پس از انكه موصي دعوي حق را لبيك و به ديار حق شتافت ، وصي مرقوم نسبت به تصفيه واجبات مالي و تاديه ديون ثابته و احتمالي موصي ، امر تصفيه ماترك را به انجام برساند و پس از تصفيه ديون و واجبات مالي ابتدا نسبت به تهيه و تدارك محل دفن و تغسيل و تجهيز و تكفين و تدفين موصي در يكي از آرامستانها و يا بقاع متبركه بنحوي كه وفق شئونات و اعتبار خانوادگي وي باشد و نيز برگزاري نماز ليله الدفن و مراسم روز خاكسپاري و سوم و هفتم و چهلم و اولين سالگرد اقدام نمايد . موصي به : تمامي شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان ( وضعيت خاص طلق ) به شماره ………………… فرعي از………….. اصلي قطعه ……….. تفكيكي مفروز و مجزي شده از ……………… فرعي از اصلي مذكور بخش …… حوزه ثبت ملك …………… با نضمام قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات و منصوبه هاي در آن را كه عيناًو منفعتاً و بقدر السهم فوق الذكر براي زمان بعد از فوت موصي مجاناً به موصي له تمليك نموده و مي نمايد .

قبول: موصي له قبول وصيت نموده ليكن تحقق اين تمليك پس از فوت موصي خواهد بود كه بهر حال با قبولي فعلي موصي له بعد از فوت موصي قبول ثانوي لزومي ندارد.

اين وصيت‌نامه آخرين خواسته قلبي من بوده و اعلام مي نمايم هرگونه وصيتي نيز كه پيش از اين تنظيم گرديده لغو و فاقد اعتبار مي باشد و انتظار دارم كه ساير وراث و مراجع قضايي تقريرات اينجانب را كه بيانگر آخرين خواسته‌ها و اميال من مي‌باشد را عينا و بدون كم و كاست تنفيذ نمايند و از اين طريق موجبات آرامش روحي اينجانب را در ان دنيا از هرحيث فراهم آورند. ( مطابق بند ب 34 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي اقرار مينمايم كه مفاد سند وقوانين و مقررات مربوطه به اينجانب تفهيم و از مفاد سندمطلع گرديدم )

 

تذکر: موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع و یا ثانیاً وصیتی بر خلاف این وصیت نماید.

 

سایر مستندات:

 

۱- پاسخ استعلامیه شماره ثبت منطقه تهران

نکته: وصیت به دو نوع عهدی و تملیکی تقسیم می‌شود:

وصیت تملیکی- ماده ۸۲۶ قانون مدنی در تعریف وصیت تملیکی می‌گوید: وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانی تملیک کند.با این نوع وصیت،شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند مانند صرف آن در امور خیریه.

 • در وصیت تملیکی، شخصی که وصیت می‌کند «موصی» و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده «موصی‌له» و مورد وصیت را «موصی به» می‌گویند.
 • در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق می‌شود؛ بنابراین قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست.موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند

 

نکته:

 • جهت تنظیم وصیت تملیکی صرفا استعلام بند ز از اداره ثبت الزامی می‌باشد
 • جهت تنظیم سند وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی ماده ۱۸۷ از اداره مالیات نمی‌باشد

«با توجه به این که وصیت جزو معاملات نمی‌باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره ۷۷۴۰/۴/۳۰ مورخ ۲/۸/۷۸ شورای عالی مالیاتی و ماده ۳۱ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ لازم به نظر نمی‌رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است».

 • حق‌الثبت وصیتنامه‌ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.

«در صورتی که در وصیت‌نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند ۴۵۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت‌نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق‌الثبت آن غیرمالی محاسبه خواهد شد».

 • حق التحریر در هر صورت طبق تعرفه حق التحریر می‌باشد
 • بعد از تنظیم سند وصیت و ارسال خلاصه معامله، حکایت وصیت صرفا ظهر سند مالکیت اخبار می‌گردد و سند مالکیت موصی جهت تعویض به اداره ثبت ارسال نمی‌گردد.
 • بعد از فوت موصی، در صورتیکه موصی در زمان حیات از وصیت خود رجوع نکرده باشد با ارائه گواهی فوت، و گواهی مفاصا حساب مالیات بر ارث موضوع وصیت (تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.) توسط موصی له، اصل سند به همراه مدارک فوق جهت صدور سند مالکیت موصی له به اداره ثبت ارسال می‌گردد.
 • چنانچه وصیت نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ ( یک سوم ) مالکیت موصی باشد نیازبه تنفیذ سایر وراث ندارد ولیکن تنظیم وصیت زاید بر دو دانگ فاقد منع قانونی اما نسبت به اجرای مفاد وصیت به میزان بیش از ثلث اموال  نیازمند تنفیذ و رضایت وراث متوفی(موصی) می‌باشد.
 • در مواردی که مال مورد وصیت اعیان در عرصه موقوفه باشد عبارت حقوقی ذیل در متن حقوقی وصیت درج می‌گردد

((پس از فوت موصی و در صورت عدم رجوع موصی از مورد وصیت، موصی له مجاز و مخیر است به قائم مقامی از طرف موصی به استان قدس رضوی مراجعه و نسبت به فسخ سند اجاره خط عرصه مربوطه و تنظیم اجاره جدید به نام خود (با رعایت مفاد وصیت) اقدام نماید))

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

14 پاسخ

 1. سلام.لطفا مرا راهنمایی کنید.
  مادر من ۴ فرزند دارد یک پسر و سه دختر.
  مادرم از مال دنیا فقط یک دستگاه آپارتمان دارد و میخواهد به هر ۴ فرزند سهم مساوی از خانه تقسیم شود یعنی هر نفر یک و نیم دنگ.
  میتوان با وصیت نامه تملیکی این کار را انجام داد؟

  1. بعضی وقتها برخی از والدین اصرار دارند سهم پسر و دختر در ارث برابر باشد
   چنین امری به وسیله تنظیم وصیت تملیکی مکان پذیر است

 2. سلام خسته نباشید پدر اینجانب حدودا ۱۵ ماه قبل فوت کرده و دوتا مغازه که ارزش یکی بیش از ۱۰ برابر دیگری است به صورت شش دانگ و سند رسمی به صورت وصیت تملیکی،هر کدام از مغازه هارو به ۲تا از ما ها سند زده(به صورت تملیکی) الان برای سند زدن به نام وراث چون بیش از ثلث اموال میشود چون همه چی رو قبل از فوت به جز این ۲ مغازه تقسیم وبه نام زده،رضایت ورثه بیش از ثلث در کدام یک از مراحل اداری نیاز میشود وبدون اینکه از ورثه رضایت درخواست بشه مگه میشه سند بزنند؟؟

  1. زمانی که تقاضای گواهی حصر وراثت داده میشه و وصیت ها ارایه میشه همون موقع ممکنه تنفیذ از همه ورثه خواسته بشه و اگر اون موقع انجام نشده شما الان میتونید با مشورت ی وکیل اعلام عدم تنفیذ کنید

 3. با عرض پوزش یه سوال دیگه داشتم؟یکی از برادر ام که در مغازه بابام از قبل کار میکرد با نشان دادن وصیت تملیکی که در سوال قبلی مطرح کردم چون نوشته سند رسمی ،زیرش وصیت تملیکی،با نشان دادن اینکه سند رسمی هست الان۱۵ ماه هستش سرمایه مغازه رو خالی کرده وفقط یکی از دستگاه های پوز پرینت گرفتم ۲میلیارد به بالا فروش داشته وبعد ۱۵ ماه رفتم مغازه منو بیرون کرده من چطوری میتونم فروش چند ماهه سرمایه وتاب کردن حسابهای بابام رو بگیرم

  1. سلام شما میتونید دادخواست به دادگاه بدهید و تقاضای حسابرسی این ایام بعد از فوت پدر رو بدهید

 4. سلام و عرض ادب
  با سپاس از شما سوالم این است که آیا موصی می تواند یک سوم از همه اموال خود را وصیت تملیکی به یک نفر نماید؟
  به طور مطلق بگوید یک سوم از همه اموال و دارایی های من حین الفوت متعلق به موصی له باشد؟
  سپاس از راهنمایی شما

  1. سلام وقتتون بخیر
   بلله میتوان از عبارت :(( نيز مورد وصيت قرارداد ثلث دارايي بدون قيد انحصار، اعم از منقول و غير منقول و منافع و امتيازات واقع در ايران و اعم از آنكه در حال حاضر در مالكيت اينجانب بوده و يا در آينده مالك گردم، از جمله املاك و آپارتمانها و تمامي امكانات و اسباب و اثاثيه منصوبه يا موجود در آنها، و نقود و موجوديهاي حسابهاي بانكي و سپرده ها تحت هريك از عناوين حقوقي و بانكي ، اعم از اعتباري، ريالي، ارزي، و همچنين سهام شركت‌ها اعم از پذيره و قرضه و كليه حقوق مالي اعم از حقوق سرقفلي و كه پس از فوت موصي متعلق به وصي خواهد بود و وصي مرقوم حق خواهد داشت نسبت به تملك از ان بهر نحو ممكن و تقاضا و اخذ اسناد مالكيت و برداشت و دريافت ان از هر شخص حقيقي و حقوقي ، دولتي و خصوصي با اختيارات كامل و بدون استثناء خواهد بود )) استفاده نمود

 5. با سلام
  پدر من متاسفانه به دمانس مغزی (فاز ابتدایی آلزایمر) دچار شدن و در حال حاضر توسط مادر و خواهرم محافظت و کنترل میشن،
  آیا ایجاد وصیتنامه تملیکی با شرایط پدرم توسط مادرم بدون مشورت با فرزندان امکانپذیر است؟
  منظور تقسیم مساوی با ثلث و غیره میباشد!

  و سوال آخرم، این امر در دفترخانه شما قابل انجام هست؟ لطفا حدود هزینه اش را در صورت امکان اعلام بفرمایید!

  با کمال تشکر از پشتیبانی شما

  1. سلام تنظیم هر گونه سندی برای ارباب رجوع مستلزم مصاحبه با ایشان است و سردفتر ضمن مصاحبه اگر بتواند صحت و سلامت عقلانی و قصد متقاضی را احراز نماید مبادرت به تنظیم سند خواهد نموددر خصوص هزینه با عنایت به نوع سند متفاوت خواهد بود مقتضی است پدر به دفتر اسناد رسمی در نزدیکی محل سکونت مراجعه تا سردفتر بتواند پس از احراز سلامت و قصد متقاضی و نوعسند هزینه را اعلام خواهد نمود

   1. با تشکر از پاسخ شما،
    متاسفانه در منطقه شهران دفترخانه ها این امر را انجام نمیدن،
    به همین دلیل از شما سوال کردم، که امکانش در دفترخانه شما هست یا نه؟

    1. سلام مجدد تنظیم این سند منعی ندارد و با اخذ استعلام در خدمت خواهیم بود.

 6. با سلام
  ایا می توان در وصیت تملیکی هیچ گونه قید و شرطی وارد کرد مثل اینکه بعد از فوت موصی له مورد وصیت به تنها فرزندش برسد؟

  1. سلام وقتتون
   اگر وصت کننده مسلمان باشند صرفا وصیت راجع به یک سوم وصیت نافذ خواهد بود ودر خصوص دو سوم باقی مانده چنانچه وصیت تنظیم کند و سایر ورثه اعتراض داشته باشند نافذ ( صحیح ) نخواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.