جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وکالت تولیت (جامع)

 

مورد وکالت: با رعایت مفاد وقفنامه و مقررات شرعی و قانونی و رعایت مصلحت موقوفه در کلیه اقدامات، مراجعه به کلیه مراجع و نهادها و اداره ها اعم از دولتی و عمومی و خصوصی و سازمانها و نهادها و شرکت‌ها و دادگاه‌ها و شوراها و شهرداری و اوقاف و اداره تحقیق و دفاتر و غیره و اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و درجه که باشند و اقدام به انجام کلیه امور مربوط به موقوفه موضوع تولیت موکل برابر دادنامه های شماره ………… مورخ ………… شعبه ………… دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ………… و دادنامه شماره ………… مورخ ………… شعبه ………… دادگاه تجدید نظر استان ………… شامل اقدامات مربوط به اجاره رقبات موقوفه، اعم از تجدید و تمدید و تعویض و غیره یا واگذاری اولیه اراضی و املاک موقوفه و تعیین و اخذ پذیره و فسخ و اقاله و تفاسخ اسناد اجاره و اقدام به اجرای کلیه نیات واقف برابر مقررات شرعی و قانونی و برگزاری مراسم ها و اجرای نیات و انجام تشریفات لازم با حق اخذ وجوهات و درآمدها و مطالبات موقوفه از حسابهای سابق موقوفه نزد اداره اوقاف و امور خیریه و یا سایر ادارات و ارگانها و اشخاص به هر مبلغ و میزان و موضوع که باشد و  درخواست پروانه ساختمان و تمدید و تجدید آن و انتخاب مهندس ناظر و حصارکشی و تصرف اموال موقوفه و کشاورزی و کشت کردن و اخذ تسهیلات مربوطه از کلیه ارگان‌ها و جهادکشاورزی و نظام مهندسی و کود و سوخت و پروانه‌ها و مجوزها و تخفیفات و اجرای پروژه‌ها به هر عنوان با هر نوع تعهد و گواهی امضا نسبت به فرم‌های مربوطه و استشهادیه‌های ثبتی و عنداللزوم  تقاضا و اخذ هرگونه گواهی اعم از پایان کار و یا عدم خلاف و شرکت در کمیسیون‌های ماده 100 و 99 و 5 و 12 و 56 و غیره و پرداخت جرایم و دفاع از حقوق موقوفه و تعهد به اجرای احکام کمیسیون ها و نیز تقاضا و اخذ سند یا اسناد مالکیت موقوفه اعم ازاصلی یا المثنی تحت هر پلاک وبخش و مفروزی یا مشاعی و انجام تشریفات ثبتی و تقاضای ادامه عملیات ثبتی املاک موقوفه تا مرحله نهایی آن و مراجعه به کمیسیون های تشخیص در مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی و یا سایر کمیسیون‌های ارگان‌های مختلف و تقاضای تعیین و تغییرکاربری و سایر تقاضاهای مرتبط و اخذ آرا و اعتراض و تجدیدنظرخواهی و رضایت با رعایت مصلحت موقوفه و نیز تقاضای آب و برق و گاز و تلفن ثابت بنام موقوفه و تکمیل پرونده و هراقدام دیگر و پرداخت ودایع و تحویل گرفتن کنتور و دستگاه و لوازم مربوطه و انجام امور موقوفه در هیئت‌های موضوع مادتین 147و 148 اصلاحیه قانون ثبت و یا سایر مقرراتی که بتوان بمانند آن قوانین نسبت به ادامه عملیات ثبتی و اخذ اسناد مالکیت مفروزی یا مشاعی اقدام نمود از جمله قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند و آئین نامه اجرائی آن و قانون ساماندهی و تایید و تنفیذ یا اعتراض به پرونده ها و امضای اوراق و درخواست فرم ها و تقاضای صدور سند مالکیت و توافق و امضای دفاتر توافقی کمیسیون‌ها و پرداخت هزینه و امضای اوراق و اسناد مربوطه و نیز پیگیری امور مالیاتی موقوفه و شرکت در کمیسیون های حل اختلاف و تشخیص مالیاتی و توافق با ممیزین وترتیب پرداخت احتمالی و اخذ کدها و رمزهای مربوطه و ارائه اظهارنامه و اخذ تخفیفات و استفاده از معافیتها تحت هر عنوان اعم از مالیاتی یا دادرسی یا پروانه و عوارض و غیره و هرگونه اقدام لازم دیگر و اخذ تصفیه حساب و هرگونه گواهی و نیز اقدام به حفظ موقوفه و رفع موانع وتصرف وخلع ید و تخلیه از کلیه متصرفین اعم از عدوانی وغیره از طریق کدخدامنشی و یا از طریق محاکم دادگستری یا مراجع اداری و تقدیم هر نوع شکایت و دادخواست به مراجع ذیصلاح و پیگیری کلیه دعاوی مربوط به موقوفه تحت هر عنوان منقول یا غیرمنقول تا مرحله نهایی ختم دادرسی وپیگیری واجرای احکام صادره وتحویل گرفتن محکوم به باحق اقرار، و ارجاع امر به کارشناس و داور و قبول یا رد نظریه کارشناس و داور و اعاده دادرسی و صلح و سازش با اشخاص و استرداد دادخواست یا دعوی یا ترک تعقیب و دعوی تقابل و خسارت و تعیین جاعل و ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل ونیز اعتراض به احکام و قرارهای کیفری و حقوقی و اعتراض به رای, تجدید نظرخواهی, فرجام خواهی, ارجاع امر به داوری و تعیین داور, تعیین مصدق و کارشناس, استرداد دادخواست یا دعوی,دعوای خسارت, جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث, ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث, دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن, وکالت در ادعای اعسار و قبول یا رد هرگونه سوگند و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی وانتخاب و تعیین وکیل دادگستری درکلیه مراحل رسیدگی و عزل و نصب وکیل در هر مرحله از رسیدگی و تفویض کلیه اختیارات، خصوصا اختیارات ماده 35 و 36 قانون آئین دادرسی مدنی به هر نوع و عنوان و نیز افتتاح و مسدود کردن هرگونه حسابی تحت هر عنوان در هریک از بانک‌های کشور به نام موقوفه و نیز استفاده از هرگونه حسابی که در بانک‌ها یا موسسات و یا اداره اوقاف به نام موقوفه می باشد یا توسط وکیل افتتاح گردد و واریز و اخذ وجه از حساب‌های مفتوحه یا هرگونه حسابی که موقوفه در بانکها و موسسات مالی دارد و اخذ دسته چک و کارت بانکی و عابر بانک و رمز و توکن و OTP و اطلاعات و رمزها و شماره ها و دفاع و احقاق حقوق موقوفه در قبال کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحاء در مقام تضییع یا ممانعت یا مزاحمت یا تصرف کلیه حقوقات موقوفه برآمده باشند و با حق انجام کلیه امور موقوفه در اداره تحقیق اوقاف و اخذ گواهی مصرف و یا اخذ یا سایر گواهی‌ها و اسناد مربوطه و تنظیم کلیه اسناد لازم جهت اداره امور موقوفه تحت هر عنوان و عنداللزوم و با رعایت مقررات شرعی و قانونی، عضویت در سامانه سازمان اوقاف با لحاظ مصلحت وقف و انجام کلیه امور مربوطه و با حق تنظیم هرگونه توافقنامه و صورتجلسه و صورتمجلس و رضایتنامه در راستای مصالح موقوفه و با حق تنظیم کلیه اسناد و قراردادها و اخذ مال الاجاره و مطالبات و سود سهام و امتیازات از کلیه اشخاص و شرکت ها و اخذ وجوه و چکها و اعلام به رسید بدون محدودیت و انجام کلیه امور مربوط به تصرف توسط اشخاص خصوصا شهرداری و گرفتن معوض و بدل وقف به نام موقوفه در مورد املاک در مسیر و تصرف شده توسط اشخاص که قابلیت بازگرداندن نداشته باشد( با رعایت مصلحت موقوفه) واضح باشد کلیه اختیارات صرفا جهت امور مربوط به موقوفه موضوع دادنامه‌های مورد اشاره تفویض گردیده است.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام تشریفات قانونی مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکراراً و مع الواسطه جزئاً یا کلاً با حق عزل و نصب وکلا، دارای اختیار بوده و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

مستند به بند ب ماده 34 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب10فروردین1400، امضاکننده، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند، اعلام و اظهار نمود، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

 
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x