جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

فرم قرارداد شرکت ها در پیمان های دولتی

متن حقوقی فرم قرارداد شرکت ها در پیمان های دولتی

فرم قرارداد شرکت‌ها در پیمان‌های دولتی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ‌662 تهران. شرکت‌ها بنا به درخواست ارگان‌ها و سازمان‌ها دولتی نیاز به تنظیم قرارداد محضری می‌باشند. قرارداد شرکت‌ها باید کامل و جامع باشد تا بتواند نظرتان طرفین را تامین کند. این قرارداد بصورت موافقت‌نامه حاضر می‌باشد.

این موافقت نامه همکاری (موافقت نامه) فیمابین:

 1. شرکت ——-با مشخصات فوق الذکر ( شماره نمابر ——————-021) با نمایندگی و امضای……… و……… (که منبعد در این موافقتنامه ————- نامیده می‌شود) و
 2. شرکت ————– با نمایندگی و امضای آقایان—————-(که منبعد در این موافقتنامه ———- نامیده می‌شود) و
 3. شرکت————-(شماره نمابر ———-) با نمایندگی و امضای آقایان ———— (که منبعد در این موافقتنامه ——- نامیده میشود) ؛ که منبعد مشترکاً مشارکت نامیده میشود ؛ که منبعد مشترکاً مشارکت نامیده می‌شود.

تحت مفاد و شرایط ذیل منعقد می‌شود:

نظر به اینکه:

-شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اقدام به برگزاری:

مناقصه شماره……. مربوط به ساخت، مالکیت و بهره برداری، تأمین سرویس و راهبری تأسیسات سریع نصب شونده جهت فرآورش—– — با ظرفیت ——بشکه استاندارد نفت در روز در قالب قرارداد ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO) نموده است.

————— علاقمند به شرکت در مناقصه بوده و توانایی تأمین مالی بر اساس شرایط مناقصه را دارا می‌باشد.

———— علاقمند به شرکت در مناقصه بوده و تجربه طراحی و ساخت تأسیسات سریع نصب شونده جهت فرآورش نفت نمکی را دارا می‌باشد.

-……….. علاقمند به شرکت در مناقصه بوده و دارای گواهی صلاحیت طرح و ساخت رشته نفت و گاز پایه یک و نیز دارای گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد.

-شرکت های امضاء کننده “موافقت نامه“ با هم افزایی توان فنی / مالی خود در مورد ایجاد این مشارکت و شرکت در مناقصه از طریق مشارکت مذکور توافق دارند؛ و مایل به تبیین حدود فعالیت ها، مسئولیت ها و حقوق خود در رابطه با اجرای پروژه موضوع مناقصة فوق الذکر در چارچوب موافقتنامه حاضر می‌باشند؛

لذا

با عنایت به مراتب فوق، موافقت نامه حاضر بین طرفین منعقد و شرکت های عضو توافق مینمایند تا شرایط آن را رعایت نموده و به آن عمل نمایند:

 

ماده 1- تعاریف:

1-1- کارفرما

یعنی شرکت ملی مناطق ——–

1-2- پروژه

الف) یعنی طراحی و مهندسی (شامل و نه محدود به انجام خدمات طراحی پایه، طراحی تفصیلی ، انجام مهندسی خرید و غیره) ، تامین و تدارک کالا و تجهیزات ، مصالح و انجام کارهای ساخت ساختمان و نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی و سایر خدمات به شرح پیوست 10 قرارداد اصلی مشارکت جهت تأسیسات سریع نصب شونده جهت فرآورش ——– 4 با ظرفیت —- بشکه استاندارد نفت

1-3-قرارداد اصلی

یعنی قرارداد اجرای پروژه به صورت BOO که بین کارفرما از یکطرف و مشارکت از طرف دیگر ، با مسؤولیت انفرادی، مشترک و تضامنی اعضاء در مقابل کارفرما ، منعقد میگردد.

1-4- عضو مشارکت یا عضو

منظور از عضو مشارکت یا عضو، هر یک از سه شرکت صدر الاشاره هستند که “متفقاٌ، منفرداٌ، متضامناٌ، مشترکاٌ ” مسئول انجام پروژه در مقابل کارفرما می‌باشند.

1-5-کمیته راهبری

کمیته راهبری، کمیته ایست متشکل از ، نماینده ——- و نماینده ———- ونماینده ———که دارای وظایف مشروحه در ماده 7 این موافقت نامه می‌باشد.

 

ماده 2- تشکیل مشارکت:

2-1- اعضاء بدینوسیله توافق می‌نمایند تا پیشنهاد فنی توسط ستیران تهیه و توسط تیم مهندسی —– و ——— مورد بازنگری و تکمیل احتمالی قرارگیرد که نهایتا با تایید مشارکت به کارفرما ارسال خواهد شد. پیشنهاد مالی و بازرگانی توسط مشارکت تهیه و به کارفرما ارائه گردد و مشترکاً در مذاکرات قراردادی (فنی- بازرگانی) شرکت نموده و پروژه موضوع قرارداد را اجرا کنند.

2-2- اعضاء توافق می‌نمایند که پیشنهاد فنی، مالی و بازرگانی (Proposal) را بنام مشارکت و بصورت یک مجموعه (Package) واحد، به کارفرما ارائه نمایند.

2-3-تأمین هزینه و سپردة لازم جهت تهیه و ارائه تضمین شرکت در مناقصه ، متناسب با سهم هر یک از شرکت ها در مشارکت توسط هر یک از طرفین صورت می‌گیرد به گونه ای که جمع ضمانت نامه ها با رقم ضمانت نامه کلی درخواستی کارفرما در اسناد برابر خواهد بود.

2-4-هزینه های مربوط به شرکت در مناقصه و انجام خدمات مهندسی و سایر هزینه های ذیربط قبل از ارسال پیشنهادات به کارفرما که مطابق بند 1-2 توسط هریک از اعضاء انجام میگیرد، برای هر عضو مربوط به خود همان عضو خواهد بود. 

 

ماده 3- مدت اعتبار موافقت‌نامه:

3-1- موافقت نامه حاضر بلافاصله پس از امضاء توسط اعضاء مشارکت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

3-2- اعتبار این موافقت نامه درصورت وقوع هریک از موارد ذیل، خاتمه خواهد یافت:

الف- هرگاه کارفرما اعلام نماید که جهت انجام پروژه، قراردادی را با دیگران منعقد نموده یا تصمیم به عدم اجرای پروژه گرفته است ویا بهر دلیل بطور قطعی تصمیم گرفته باشد که قرارداد را به مشارکت واگذار ننماید.

ب- هنگامی‌که موضوع قرارداد اصلی بطور کامل اجرا و تعهدات قراردادی مشارکت در مقابل کارفرما انجام شده باشد. بدین صورت که:

1) پرداخت کلیه مطالبات قرارداد به اعضاء این موافقتنامه تکمیل گردیده و همچنین کلیه تعهدات و مسئولیتهای هریک از اعضا در مقابل کارفرما و اشخاص ثالث خاتمه یافته و یا در مورد اتمام آن توافق گردیده است.

2) همه تعهدات مشارکت برآورده شده و همه حسابها تسویه شده و صورتحسابها پرداخت شده باشد، بدون اینکه هیچ شرطی از جانب کارفرما و/ یا شخص ثالث مطرح گردد.

3) کلیه اختلافات و تناقضات ایجاد شده در ارتباط با فعالیتهای مشارکت حل و فصل شده باشد.

4) ضمانت نامه های حسن انجام کار، انجام تعهدات و هر گارانتی دیگر خاتمه یافته و یا به گارانتی کنندگان عودت داده شده باشد ونهایتاً صورت جلسه اختتامیه (Close-Out MOM) بین طرفین امضاء شده باشد.

 

ماده 4- تهیه پیشنهاد و نحوه پرداخت:

پیشنهاد مالی ، فنی و بازرگانی (Proposal) به کارفرما با توجه به مفاد موافقت نامه حاضر، در قالب یک پیشنهاد واحد که دربرگیرنده نحوه اجرای کامل پروژه طبق ضوابط ومشخصات دریافتی از کارفرما توسط مشارکت خواهد بود که با قیمت توافق شده ، تهیه و به کارفرما ارائه خواهد شد.

 پس از شروع مذاکرات قراردادی با کارفرما، هیچیک از اعضاء نمی‌تواند از مشارکت کناره گیری نماید وچنانچه کارفرما پیشنهاد مشارکت را بپذیرد ،اعضا متعهد به امضاء قرارداد اصلی با کارفرما ومتعاقباً اجرای پروژه خواهند بود. مفاد این ماده در مورد هرگونه موافقتنامه ، اصلاحیه، الحاقیه و دستور تغییر کار نیز کاربرد دارد.

 

ماده 5- تقسیم کار و میزان سهم اعضاء:

تقسیم کار و سهم اعضای مشارکت به شرح زیر می‌باشد.

 • – صد در صد انجام کلیه خدمات مطالعات، جمع آوری اطلاعات، مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید در بخش (E) جز وظایف و در تعهد شرکت ———-می‌باشد.
 • – انجام کلیه عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی پروژه در بخش اجرا (C) جز وظایف و در تعهد شرکتهای ———–و ————– می¬باشد.
 • – تهیه و تامین بخش تجهیزات و کالای پروژه (بخش P) جز وظایف و در تعهد مشترک کلیه اعضاء می¬باشد که با تفاهم جمعی انجام می¬گردد بنحوی که در پروژه مطابق شرح کار و نیاز کارفرما خللی ایجاد نگردد.
 • – تأمین مالی پروژه مطابق نیازهای عملیاتی و شرایط قراردادی پروژه توسط اریس اکسین صورت خواهد گرفت.
 • – عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری پروژه پس از راه اندازی و در مدت قرارداد با کارفرما مشترکاً توسط اعضاء با جزئیات تقسیم کاری که بعداً مشخص خواهد شد صورت خواهد گرفت.

تبصره: هر یک از اعضای مشارکت طبق جدول تقسیم کار، که در توافقنامه تکمیلی طبق ماده 15 مورد توافق قرار میگیرد، در مقابل طرف دیگر به میزان سهم خود در مقابل کلیه تعهدات و مسائل مالی ، حقوقی پروژه مسئولیت دارند. معذالک طبق شرایط “قرارداد اصلی” مسئولیت اعضای مشارکت در مقابل کارفرما بصورت تضامنی می‌باشد.

 

ماده 6- تاییدات وحدود مسئولیت های اعضاء در اجرای کار پروژه:

6-1- هر یک از اعضاء این موافقتنامه تعهد و اعلام می‌نماید:

کلیه هزینه‌های لازم برای اجرای کار و ناشی از انجام کارها از جمله هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی و قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه و همچنین سود خود را در محاسبات منظور نموده و بطور کلی تائید می‌نماید که هنگام امضاء موافقتنامه و قرارداد، مطالعات کافی بعمل آورده و هیچ نکته‌ای باقی نمانده است که بتواند بابت آن مبلغی بیش از آنچه که برای وی در قرارداد و این موافقتنامه پیش بینی گردیده است مطالبه نماید.

6-2- هریک از اعضاء متفقا”، منفرداٌ و متضامنا” مسئول اجرای قرارداد اصلی می‌باشد.

چنانچه هرگونه ادعایی علیه اعضاء یا هریک از آنها دراجرای قرارداد اصلی یا دررابطه با پروژه صورت پذیرد، اعم از اینکه از سوی کارفرما یا اشخاص ثالث باشد هریک از اعضاء در قبال ادعای مزبور تا حدی مسئول خواهد بود که ادعای مربوطه ناشی از سهم وی در ماده 5 باشد.

هیچ یک از اعضاء موافقتنامه در قبال خسارات غیرمستقیم طرف دیگر مسئولیت ندارد. درصورتیکه هریک از اعضا قرارداد در انجام تعهدات خود وفق ماده 5 قصور ورزیده و یا مسامحه نمایند و تحت هر عنوان اقدام به ایجاد خسارتی برای کارفرما نمایند، خسارات وارده به کارفرما توسط طرف قصور کننده جبران می‌گردد.

6-3-بمنظور اجرای کار، اعضاء در طول مدت قرارداد و این موافقتنامه با حسن نیت کامل با یکدیگر همکاری می‌نمایند. این همکاری بصورت غیر حصری شامل موارد ذیل می‌باشد:

– تامین و مبادله کلیه اطلاعاتی که توسط هریک از اعضاء بطور متعارف از عضو دیگر درخواست میگردد.

– مطلع نمودن عضو دیگر از کلیه وقایع، تاخیرات و اتفاقاتی که ممکن است در اجرای این موافقتنامه بر قرارداد موثر واقع گردد.

6-4-کلیة ضمانتنامه ها به نسبت سهم درصدی هر یک از اعضا در قرارداد اصلی، مشترکا” توسط هر دو عضو تهیه وبه کارفرما ارائه خواهد شد. همچنین هزینه تهیه کلیه ضمانتنامه ها توسط هریک از اعضا و مطابق با سهم خود تامین، تادیه و تمدید خواهد شد.

 

ماده 7– ارکان ادارة مشارکت:

اداره امور پروژه از طریق ارکان زیر و برطبق شرایط مندرج در مواد آتی صورت می‌گیرد:

الف- کمیته راهبری

ب- رهبر پروژه مشارکت

ج- سازمان مدیریت اجرایی پروژه

 

الف- کمیته راهبری:

1-7- مشارکت توسط یک کمیته راهبری (Steering Committee) مدیریت و اداره خواهد شد ، کمیته راهبری از نمایندگان ارشد طرفین تشکیل می‌شود ، هریک از طرفین در کمیته دو نماینده دارند که یکی از آنها اصلی و دیگری علی البدل است. کمیته راهبری مسئول پیگیری مسؤولیت های طرفین مشارکت و اجرای خط مشی آن براساس مفاد موافقتنامه مشارکت و قرارداد پروژه با کارفرما است. جزئیات مربوط به اختیارات و وظایف کمیته راهبری به طور کامل در موافقتنامه جامع مشارکت به تفصیل تعریف خواهد شد.

7-1-1- هریک از اعضاء یا نمایندگان آنها می‌توانند با ابلاغ کتبی فرد دیگری را برای موارد عدم حضور خود منصوب ومعرفی نمایند.

7-1-2- هریک از اعضاء حق تغییر یا لغو انتصاب نماینده یا عضو علی البدل خود را از طریق ابلاغیه کتبی دارد.

7-1-3- هر نماینده، یا عضو علی البدل در غیاب نماینده اصلی، می‌تواند در مورد کلیه موضوعات مربوطه به کمیته راهبری، به نمایندگی از عضوی که وی را منصوب نموده عمل نماید.

7-1-4- جلسات کمیته راهبری با حضور 2 عضو رسمیت خواهد داشت.

7-1-5- هریک از نمایندگان می‌توانند با ابلاغ کتبی به نمایندة دیگر خواستار تشکیل جلسه شوند.جلسات کمیته توسط کمیته راهبری برگزار می‌گردد.

7-1-6- نمایندگان حداقل 5 روز قبل از تشکیل هرجلسه ابلاغیه ای مبنی براعلام زمان جلسه و موضوع آن را صادر می‌نمایند مگر اینکه همة نمایندگان از صدور چنین ابلاغی چشم پوشی نمایند. محل تشکیل جلسات با توافق تعیین خواهد شد. تصمیمات معمولاً بوسیله مکاتبات ، فکس یا هروسیله الکترونیکی مناسب دیگری سریعاٌ مبادله خواهد شد.

7-1-7- تصمیمات کمیته راهبری با اتفاق آراء معتبر ولازم الاجرا می‌باشد.

7-1-8- هزینه های مربوط به شرکت نمایندگان درخصوص انجام وظایف درکمیته راهبری برعهده عضو مربوطه می‌باشد.

7-1-9- وظایف ومسئولیت کمیته راهبری شامل موارد ذیل خواهد بود :‌

– اتخاذ وتصویب سیاستهای کلی وخط مشی اجرایی وبرنامه ریزی مشارکت و استراتژی اجرای پروژه بر اساس مفاد موافقتنامه و قرارداد با کارفرما

 

ب- رهبر پروژه مشارکت:

7-2- اعضاء بمنظور حصول مطلوب اهداف موافقتنامه حاضر واجرای بهینة قرارداد اصلی بدینوسیله اریس اکسین را بعنوان رهبر مشارکت منصوب می‌نمایند

1- 7-2 – رئوس وظایف رهبر مشارکت قبل از امضای قرارداد، شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • انجام هماهنگی های لازم مشارکت با کارفرما در مراحل ارزیابی پیشنهاد و مذاکرات قراردادی
 • هدایت مذاکرات با کارفرما در مرحله مذاکرات قراردادی. بدیهی است انجام مذاکرات با کارفرما با حضور و یا هماهنگی هر دو عضو مشارکت صورت خواهد گرفت.
 • دریافت، صدور و هماهنگی کلیه مکاتبات بین کارفرما و مشارکت در رابطه با قرارداد و توزیع یک نسخه آن میان اعضاء
 • پیگیری و هماهنگی در اجرای تصمیمات کمیته راهبری
 • تهیه کلیه مدارک مورد نیاز قرارداد بین مشارکت و کارفرما

7-2-2- پس از امضاء قرارداد و با توجه به مفاد این موافقتنامه رهبر مشارکت موظف به اجرای وظایف زیر میباشد:

 • مدیریت دریافت و ارسال ضمانت نامه های مورد نیاز
 • پیگیری کلیه تعهدات کارفرما در مقابل مشارکت طبق مفاد قرارداد
 • هماهنگی در اجرای قرارداد و موافقتنامه
 • تهیه ، صدور، ارائه و به روز نگهداشتن و کنترل برنامه زمانی اجرای قرارداد با توجه به برنامه زمانی اجرای کار
 • هماهنگی جهت تهیه ، ارائه و مذاکره دستورات تغییر کار، اصلاحیه ، الحاقیه به قرارداد و یا موافقتنامه که مورد توافق اعضاء باشد.
 • هماهنگی با اعضای مشارکت در ارتباط با هر ابلاغیه و یا ادعای کارفرما در رابطه با قرارداد.
 • هماهنگی در برگزاری جلسات کمیته راهبری، اجرا و یا هماهنگی در اجرای تصمیمات متخذه توسط کمیته مذکور
 • دریافت اطلاعات پیشرفت کار هریک از اعضای مشارکت و تهیه و توزیع گزارشات پیشرفت ماهانه به کارفرما و ایجاد فرمت و هماهنگی در تهیه ، ارایه، اصلاح و سازمان دهی کلیه روش های اجرای پروژه با موافقت اعضاء.
 • نمایندگی مشارکت در مقابل سازمانها و دوایر عمومی‌ودولتی و انجام کارها و تشریفات اداری مربوط به پروژه

 

ج- مدیر پروژه

7-3- مدیر پروژه توسط شرکت ——– و با مشورت سایر اعضاء مشارکت تعیین می‌گردد. مدیر پروژه باید به صورت حرفه ای وظایف خود را به نحوی انجام دهد تا با همکاری اعضاء منافع اعضای مشارکت تأمین گردد و این موافقتنامه به نحو مطلوب اجرا گردد.

تبصره: کلیه مکاتبات مربوط به زمان بندی، دستورات تغییر کار، اصلاحیه، الحاقیه و مسائل مالی پروژه توسط مدیر پروژه انجام می‌شود. سایر مکاتبات فنی و اجرایی در صورت صلاحدید و تایید کمیته راهبری توسط هر یک از اعضا با کارفرما صورت گرفته و یک رونوشت به مدیر پروژه ارسال می‌گردد.

 

ماده 8 – مالیات و عواض دولتی:

اعضاء توافق دارند که کلیة هزینه ها من جمله مالیات، عوارض گمرکی و دولتی، بیمه و… در داخل و یا خارج از ایران (در صورت تعلق) متناسب با سهم مقرر طرفین مندرج در ماده 5، پرداخت خواهد شد.

 

ماده 9- تخلف از اجرای تعهدات:

هیچ یک از اعضاء به هیچ وجه نمی‌توانند به نام مشارکت مسئولیت و یا وظیفه ای را برای عضو دیگر ایجاد نمایند یا به نام مشارکت و یا به نمایندگی از آن و یا عضو دیگر استقراض نموده و یا اعتبار تحصیل نماید مگر اینکه قبلاً رضایت کتبی عضو دیگر را اخذ نموده باشد.

 

ماده 10- عدم واگذاری:

هیچیک از اعضاء حق ندارد بدون موافقت کتبی عضو دیگر و حسب مورد موافقت کارفرما، حقوق یا تعهدات ناشی از این موافقنامه یا قرارداد اصلی را کلاً یا بعضاً به اشخاص ثالث واگذار یا منتقل نماید.

 

ماده 11- محرمانه بودن اطلاعات:

1-11- اعضاء مشارکت کلیه اسناد ومدارک واطلاعات مربوط به مشارکت راکه بموجب موافقت نامه حاضر یا قرارداد اصلی یا طی اجرای پروژه در اختیار آنها قرار گرفته است کاملاً محرمانه نگاهداشته وبه هیچ وجه آنها را دراختیار اشخاص ثالث قرار نداده وباعث استفاده اشخاص ثالث از آنها نخواهند شد.

2-11- تعهدات فوق تا مدت5 سال پس ازخاتمه موافقتنامه به قوت خود باقی خواهد ماند.

3-11- اعضاء، از کارکنان واشخاص ثالث دست اندر کار اجرای شرح کار نیز حفظ اطلاعات محرمانه را درخواست خواهند نمود.

4-11- تعهدات فوق نسبت به اطلاعات محرمانه ذیل اعمال نمی‌شود:

الف) اطلاعات محرمانه ای که قبل از افشاء ، قانوناً دراختیار یک عضو باشد.

ب ) اطلاعات محرمانه ای که بعداً بطور قانونی توسط یک عضو از شخص یا اشخاص ثالثی که ناقض تعهدات عدم افشاء اطلاعات محرمانه نباشند ، دریافت شده باشد.

ج ) اطلاعات محرمانه ای که قبل از امضاء موافقت نامه حاضر در محدوده اطلاعات عمومی‌بوده یا بطور کلی پس از امضاء توافق نامه بعنوان اطلاعات عمومی‌در دسترس قرارگیرد.

 

ماده 12- انحصاری بودن:

اعضاء توافق می‌نمایند که جهت ارائه پیشنهاد برای اجرای پروژه ( و در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد، انعقاد قرارداد و اجرای پروژه )‌ بایکدیگر بصورت انحصاری همکاری نمایند در نتیجه هیچ یک از دو عضو به تنهایی یا با همکاری سایرین بطور مستقیم یا یا غیر مستقیم از طریق شرکت های تابع خود یا اشخاص ثالث دیگر نمی‌تواند بعنوان عضو در مشارکت دیگری برای شرکت دراستعلام ویا اجرای پروژه، مشارکت نماید.

 

ماده 13- حوادث قهری:

شرایط موجود در قرارداد اصلی در مورد حوادث قهری به این موافقت نامه نیز تسری مییابد. چنانچه در نتیجه وقوع حوادثی که تحت کنترل هر یک از اعضاء نباشد و فورس ماژور تلقی می‌گردد، اجرای تعهدات آن عضو بموجب توافق نامه حاضر ناممکن گردد، عضو متأثر از وقوع حوادث قهری باید مراتب را بلافاصله به اطلاع کمیته راهبری برساند. دراین صورت کمیته راهبری ، درخصوص بعمل آوردن یک سلسله اقدامات قابل قبول جهت مرتفع نمودن موضوع از طریق مدیر پروژه اقدام خواهد نمود.

 

ماده 14- توافق نامه تکمیلی:

حداکثر ظرف مدت ده روز پس از اعلام پذیرفته شدن پیشنهاد مشارکت توسط کارفرما، اعضای مشارکت با یکدیگر ملاقات و در صورت لزوم یک توافق نامه تکمیلی منعقد خواهند نمود. توافق نامه تکمیلی مزبور که در هر صورت قبل از عقد قرارداد اصلی بین اعضاء منعقد می‌گردد علاوه بر سایر موارد، شامل موارد ذیل خواهد بود:

الف) وظایف ومسئولیت های تفصیلی هرعضو مشارکت

ب) روش تهیه وارائه ضمانت نامه های بانکی جهت قرارداد اصلی به صورت قابل قبول برای کارفرما.

ج) روش تهیه و ارایه بیمه نامه های مورد نیاز در قرارداد اصلی

ضمنا” در صورتی که پس از امضای توافق نامة مذکور، اصلاح این توافق نامه با توجه به مقتضیات پروژه یا قرارداد اصلی ضرورت یابد، اعضا نسبت به اصلاح آن اقدام خواهند نمود. 

 

ماده 15- قانون حاکم ورفع اختلافات:

15-1- موافقت نامه همکاری حاضر از حیث تفسیر ویا اجرا ونیز سایر موارد تحت حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی‌ایران خواهد بود.

15-2-درصورت بروز هرگونه اختلاف بین دو عضو مشارکت درمورد تفسیر یا اجرای موافقتنامه مشارکت حاضر، کمیته راهبری اختلاف را بنحو مسالمت آمیز از طریق مذاکره بین اعضاء مربوطه با بذل توجه کافی به اجرای موضوع پروژه وتعهدات ناشی از آن حل وفصل می‌نماید.

15-3-چنانچه ظرف یکماه از زمان بروز اختلاف کمیته راهبری موفق به حل و فصل آن از طریق مسالمت آمیز نگردد، موضوع از طریق مراجعه به داوری حل و فصل خواهد شد. داوری بر عهدة اتاق بازرگانی تهران می‌باشد. جهت تشکیل هیأت داوری اکسیر صنعت یک داور، نیز ستیران یک داور و داور سوم توسط اتاق بازرگانی تهران منصوب خواهد شد. در صورتیکه هر یک از اعضاء از معرفی داور خود امتناع نماید داور طرف ممتنع توسط اتاق بازرگانی تهران معین خواهد شد. رأی داوری برای طرفین قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

اعضاء درعین حال توافق دارند که حداکثر مساعی خود را مصروف نمایند تا آثار اختلاف درتفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر در اجرای مطلوب وبموقع پروژه موضوع قرارداد اصلی خللی وارد نیاورد وحتی المقدور رسیدگی به اینگونه اختلافات احتمالی وحل وفصل آنها ، به جز در موارد فوری وضروری که ادامه اختلاف خسارات جبران ناپذیری را برای یک یا هر دو عضو در برداشته باشد ، به بعد از اجرای پروژه وتحویل موقت آن به کارفرما ، موکول شود.

 

ماده 16- نشانی اعضاء:

نشانی اعضاء همان است که در مقدمة موافقتنامه ذکر شده است و کلیة مکاتبات که بصورت دستی یا فاکس (به شرط آنکه تاییدیه آن ارسال شود) که به آدرس مذکورو یا نشانی پست الکترونیکی(ایمیل) ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد. در صورتی که هر یک ازدو عضو نشانی خود را تغییر دهد، می‌بایست بلافاصله، به عضو دیگر اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به عضو دیگر اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می‌شود و در یافت شده تلقی می‌شود.

نمایندگان مجاز اعضاء مشارکت ضمن تایید و تصدیق مراتب فوق توافق نامه حاضر را در 3 نسخه اصل در تهران امضاء و مبادله نموده اند که هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشند.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x