فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند قرارداد مشارکت در ساخت

 

این قرارداد جهت ساخت و احداث بنا در ملک با مشخصات ذیل بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و با رعایت قوانین مقررات کشور بخصوص مواد ۱۹۰ و۲۱۹ و۲۲۰ و۲۲۱ و۲۲۲ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده فیمابین شرکاء آتی الذکر و با اقرار به وجود تمام ارکان اهلیت و صحت معاملات و با علم و آگاهی کامل از محل وقوع و کیفیت و برابری ارزش آورده های طرفین و منطبق با ارکان بیع، ضمن اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن ولو فاحش، منعقد و طرفین با انعقاد این قرارداد مشارکت با توجه به موارد آتی و با امضاء آن، متعهد و ملتزم به اجرای کلیه مفاد و شرایط آن بشرح ذیل گردیدند. وحسب توافق و تراضی طرفین ضمن العقد، مفاد این قرارداد برای وراث و قائم مقام قانونی متعاملین “شرعاً” و “قانوناً” موثر و قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱ : شرکاء و طرفین قرارداد

الف-(طرف اول): آقای …….. با مشخصات فوق که ملک خود با مشخصات در این قرارداد را جهت اجرای موضوع مشارکت قرارداده و از این پس مالک نامیده میشود.

ب-(طرف دوم):آقای/شرکت ………. که هزینه های اجرای پروژه مشارکت را متقبل و به عنوان سرمایه خود در ساخت ، مشارکت نموده و بعنوان شریک در این قرارداد عامل و سازنده نامیده می‌شود.

تبصره یک: توضیح اینکه پس از طی مراحل قانونی و دریافت پروانه ساختمان توسط سازنده (طرف دوم) و تخلیه و تحویل ملک به وی توسط مالکین (طرف اول ) آدرس جدید مالکین به طرف مقابل کتباً ابلاغ می‌گردد.

داور مرضی الطرفین:

آقای ……….. فرزند ……. با مشخصات فوق که در صورت بروز اختلاف رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد با رعایت مقررات باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ ) توسط نامبرده که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضاء کرده اند ، در موارد ارجاع شده و انچه که دراین قرارداد به عنوان اختیارات و وظایف آورده شده به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند بود و رای ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲ : موضوع قرارداد

عبارتست از سرمایه گذاری برای اخذ پروانه ساخت، تخریب بنا و گود برداری، احداث و تکمیل و تحویل آپارتمان مسکونی/واحدهای تجاری /… بر اساس حداکثر زیر بنای مجاز به همراه پارکینگها و انباری ها، تاسیسات و مشاعات و مشترکات و طبق نقشه مصوب از شهرداری وسازمان نظام مهندسی ساختمان و ارائه اسناد تکمیلی آنها در زمینی به مساحت …….. تحت پلاک ثبتی…………. به هزینه طرف دوم بنحوی که طرف دوم حق مطالبه هیچ گونه وجهی بابت انجام قرارداد از مالک/ مالکین را نخواهد داشت.

ماده ۳ : محل اجرای طرح مشارکت

الف- یک قطعه زمین به پلاک ثبتی…. فرعی از……… اصلی واقع در…… بخش……. بمساحت …….. مترمربع با حدود و مشخصات طبق سند مالکیت بشماره سریال اصلی………. بشماره ثبت…….. صفحه………دفتر……. بنشانی………….. دارای…… فقره امتیاز برق و …… فقره گاز و…….. فقره امتیاز آب متعلق به…….

که حسب الاقرارطرفین در تاریخ عقد این قرارداد با توافق و تراضی طرفین ارزیابی و تقویم شده است و دارای ارزشی معادل یک سوم آورده سرمایه گذار / سازنده می باشد

و مالک ضمن اسقاط کافه خیارات ؛ هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی در مورد تفاوت ارزش و برتری احتمالی و موجود ملک محل احداث ساختمان موضوع مشارکت و برآورد آن و نیز سهام همدیگر را در مقابل اخذ یک هزار ریال به یکدیگرصلح نمودند

تمامی ۶ دانگ ملک موضوع مشارکت با مستحدثات داخل آنها توسط مالک به رویت سازنده رسیده و از کم و کیف آن کاملاً اطلاع حاصل نموده و مورد قبول و تائید وی می باشد.

ماده ۴ : آورده طرفین

الف:آورده طرف اول عبارتست از یک قطعـه زمین با مستحدثات ان تحت پلاک …….بشرح فوق

متعلق به آقای ………………….. به شماره ملی ………………… و آقای …………………… به شماره ملی………………. .

۲-۴: آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی که بمیزان سه برابر ارزش واقعی قطعه زمینهای محل احداث ساختمان مورد مشارکت و به میزان مجموع هزینه های بشرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت

الف- کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره.

ب ) کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد ، اعم از هزینه های مهندسی ، معماری ، بنایی ، کارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه ، تامین مصالح ، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد.

پ ) کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز .

ت ) هزینه تخریب کلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح .

تبصره :طرفین این قرارداد ضمن همین سند تمامی مابه التفاوت های احتمالی وحتی موجود اورده های مزبور را در ازاء دریافت یک هزار ریال از همدیگر و نسبت به یکدیگر صلح نمودند

ماده ۵ : نسبت سهم الشرکه طرفین (قدر السهم طرفین به نسبت درصد از واحد‌های احداثی)

طبق توافق فیمابین قبلی ، سهم الشرکه هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضا ها ( اعم از انباری ، پارکینگ و مسکونی و مشاعات مربوطه) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذیل تعیین می گردد .

الف ) سهم الشرکه طرف اول (مالکین) اعم از عرصه و عیان و حقوق مربوط به مشاعات و پارکینگ ها ((۴۰) ……) درصد ، معادل ((۱۹۲)) …… سهم از ((۴۸۰ ))سهم ششدانگ که مقرر شد به هرکدام از مالکین(( یک دوم ……..))سهام فوق یعنی معادل ((۹۶)) …… سهم از ((۴۸۰)) …… سهم ششدانگ تعلق گیرد که آقایان ……………. و……………….ضمن همین سند هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی در مورد تفاوت ارزش و برتری احتمالی و موجود املاک محل احداث ساختمان موضوع مشارکت و برآورد آن و نیز سهام همدیگر را در مقابل اخذ یک هزار ریال به یکدیگر صلح نمودند

ب ) سهم الشرکه طرف دوم ( مجری طرح/ سازنده ) اعم از عرصه و عیان و حقوق مربوط به مشاعات و پارکینگ ها ۶۰ درصد ، معادل ((۲۸۸ ))—- سهم ((۴۸۰))——- سهم ششدانگ .

بنابراین مقرر شد پس از اتمام عملیات اجرائی ساختمان —– (—- ) واحد به مالکین ، به صورت —– (——) واحد به آقای …………… و –عدد–(—حروف ) واحد به آقای ……………………. به عنوان سهم الشرکه طرفین اول و —— (——) واحد به سازنده به عنوان سهم الشرکه طرف دوم تعلق گیرد.

نحوه افراز سهم الشرکه طرفین در شرح کامل تقسیم نامه عادی انعقادیافته بین طرفین میباشد و طرفین اقرار نمودند قرارد مزبور جزء لاینفک این قرارداد بود وبرای طرفین و قائم مقامان و وراث آنان لازم الاجرا خواهدبود .

ماده۶ : مدت قرارداد

مدت دریافت جواز و پروانه ساخت ۱ (یک ) ماه شمسی و مدت انجام ساخت و ساز(از تاریخ تخلیه ملک توسط مالک) به مدت ۲۴ ——ماه شمسی و به حروف بیست و چهار ———ماه شمسی می باشد لازم به ذکر و توضیح است شروع مدت انجام ساخت و ساز از تاریخ تحویل ملک که به صورت کتبی و صورتجلسه در محل ملک انجام می شود محاسبه میگردد و مالکین تمام شش دانگ ساختمان اعم از عرصه و اعیان در پلاک های ثبتی فوق الذکر ملکی و تصرفی خود را در مرکز اصلی این مشارکت در اختیار مجری و سازنده جهت انجام موارد قرارداد واگذار نمایند.

تبصره یک: نوسانات ایجاد شده در طول مدت اجرای قرارداد که باعث افزایش و کاهش قیمت ملک و مصالح ساختمانی و غیره شود هیچگونه خللی در روند اجرایی این قرارداد و صحت اجرای یکایک مفاد آن نخواهد داشت.

ماده ۷ : شرایط قرارداد

۱-۷ : لیست متریال ساخت و منصوبات با ذکر نوع آنها که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت جزء لاینفک این قرارداد می باشد.

تبصره یک: تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد .

۲-۷ : افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظر گرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم د‌ستیابی به توافق ، به صورت قرعه کشی یا طبق نظر داور صورت خواهد گرفت و رأی داور قطعی است.

۳ -۷ :کلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی ، مالیات نقل و انتقال و هزینه های تفکیکی سند به تناسب سهم الشرکه هر یک از طرفین خواهد بود .

۴-۷ : مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان کار ساختمانی و اخذ گواهی های قانونی مربوطه از مراجع ذیصلاح ، ظرف حداکثر—– ۳۶۵ ——-روز می باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است .

۵-۷ : عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هریک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور و بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد .

۶-۷ : در صورتیکه در اثر حوادث قهری ( اعم از سیل ، زلزله ، طوفان و جنگ و. . . ) ادامه کار برای مجری قرارداد غیر ممکن گردد و یا در روند اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد شود ، تأخیرات به وجود آمده ناشی از این حوادث قهری ، مجاز شمرده می شود و هیچ یک از دو طرف در مقابل خسارتهایی که از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت .

۷-۷ : در صورت بروز اختلاف بین طرفین در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد ، داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد .

۸-۷ : کلیه خیارات قانونی حتی خیار غبن فاحش با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید.

ماده ۸ : تابعبت قرارداد

تابعیت قرارداد حاضر ایرانی و تابع قوانین و مقررات جاریه کشور جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۹-کیفیت و زمان پیش فروش:

فروش یا پیش فروش واحدهای سهم هر یک از طرفین، بعد از افراز سهم الشرکه و تنظیم تقسیم نامه عادی با هماهنگی با طرف مقابل و با حضور داور مرضی الطرفین بلا مانع است. و داور می بایست ضمن هماهنگی با طرف مقابل، به عنوان شاهد ذیل قرارداد پیش فروش را امضاء نماید.

تبصره یک:هرگونه قرارداد فروش یا پیش فروش که بدون شرایط قید شده در ماده ۵ این قرارداد تنظیم شود از درجه اعتبار ساقط بوده و برای انتقال گیرنده آن هیچگونه حقی ایجاد نمی نماید.

تبصره دو: طرفین قرارداد متعهد بر رعایت منافع و مصلحت یکدیگر در فروش واحد ها و بقیمت روز و عادلانه می باشند.

تبصره سه:واحد های پیش فروش شده هیچ گونه تعهدی غیر از این قرارداد برای سازنده به وجود نمی آورد.

تبصره چهار: انتقال رسمی واحد پیش فروش شده سهم هر یک از طرفین ، بعد از اخذ اسناد تفکیکی امکانپذیر خواهد بود.

ماده ۱۰: مشخصات کلی سازه جدید التاسیس

تعداد ………… طبقه بر روی زیر زمین بر اساس دستور نقشه و ضوابط شهرداری و کمیسسون ماده پنج که شامل:

الف-تعداد …….. طبقه با کاربری مسکونی روی زیر زمین در تعداد ……. واحد به متراژ حدود …….مترمربع.

ب- همکف با کاربری مسکونی داری لابی.

پ- یک طبقه زیر همکف با کاربری پارکینگ ، به تعداد …….. باب پارکینگ و …….. باب انباری به متراژ حدود …. متر مربع.

ت- سایر فضاهای مشاعات شامل: لابی ، محوطه حیاط ، راه پله ها،آسانسور و پاسیو ها می باشد.که حدود مشخصات فنی و عمومی آن در نقشه های معماری قرارداد پیوست میگردد.

تبصره یک: طبق توافق فیمابین قبلی ، چنانچه سازنده بتواند مازاد بر طرح و مجوز کمیسیون ماده پنج ، یک یا دو طبقه بیشتر بسازد و پایان کار طبقات مازاد را اخذ کند ، به ازای هر طبقه یک واحد از کل واحد های آن طبقه به متراژ حدود…….. متر مربع اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضا ها ( اعم از انباری ، پارکینگ و مشاعات مربوطه) سهم طرف اول (مالکین ) میگردد. لازم به ذکر است در این صورت مدت زمان قرارداد به همین تناسب افزایش می بابد.

ماده ۱۱ : برنامه زمان بندی پروژه

۱-۱۱- یک روز ………..بعد از عقد قرارداد تنظیم وکالت نامه جامع کاری از طرف مالکین به سازنده جهت انجام امور اداری و دریافت مجوز.

۲-۱۱-ده …………روز پس از وکالت کاری دریافت جواز و پروانه ساختمانی و مجوز های لازم توسط سازنده.

۳-۱۱-پنج …………..روز پس از دریافت جواز تخلیه وتحویل ملک کلنگی توسط مالک به سازنده طی صورتجلسه.

۴-۱۱-هفتصد و سی ………………..روز پس ازتحویل ملک کلنگی، خاتمه عملیات ساختمانی و تحویل ملک نوساز توسط سازنده به مالک.

۵-۱۱-سیصد و شصد و پنج ………….روز پس از تحویل ملک نوساز و دریافت پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و سند تک برگ توسط سازنده.

ماده ۱۲ : نحوه و زمان انتقال قدرالسهم عرصه از طرف مالکین (طرف اول) به نام شریک سازنده (طرف دوم)

طبق توافق طرفین در چهار مرحله، مالکین اقدام به انتقال سند به نام طرف دوم قرارداد می نمایند:

۱-پس از پرداخت فیش جواز ساخت و اخذ جواز و پروانه ساختمان و تخریب ملک ، انتقال سند به میزان ….. سهم از …….. سهم (معادل …… درصد) از عرصه ملک موضوع قرار داد.

۲-پس از اتمام عملیات اجرایی ستون ها و سقف ها و قبل از شروع عملیات سفت کاری و دیوار چینی ، انتقال سند به میزان …… سهم از …… سهم (معادل ….. درصد) از عرصه ملک موضوع قرارداد.

۳-پس از اتمام عملیات سفت کاری و اجرای لوله کشی تاسیسات برقی و مکانیکی و قبل از شروع عملیات نازک کاری، انتقال سند به میزان ….. سهم از ….سهم (معادل …. درصد ) از عرصه ملک موضوع قرارداد.

۴-پس از اتمام کامل عملیات ساختمانی و زمان تحویل ملک به مالکین ، انتقال سند به میزان ….. سهم از ….. سهم( معادل ….. درصد) از عرصه ملک موضوع قرارداد.

تبصره یک: استقرار مالکیت سازنده و استیفای وی از حقوق مالکانه مشروط به ایفای تعهدات کامل وی در مواعد مقرره موضوع این ماده می باشد.

ماده ۱۳ : تعهدات طرف اول (مالکین) و ضمانت عدم اجرای آنها

۱-۱۳-در اختیار قراردادن کلیه اسناد و مدارک ودادن وکالت جامع کاری به طرف دوم (سازنده) جهت انجام تشریفات اداری ،دریافت پروانه ساخت و سپس ملک را تخلیه و در اختیار سارنده قرار دادن برای شروع موضوع قرارداد بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید.

۲-۱۳-مالکین متعهد میگردند مبلغ ……………… ریال (به حروف) ………….. ریال ، معادل ………. تومان طی ……….. فقره چک بشرح ذیل معادل ارزش مورد معامله ، جهت انجام موضوع قرارداد، تحویل داور مرضی الطرفین داده که هر یک همزمان با مواعد مقرر در ماده 12 این قرارداد(پس از انجام تعهد) با اخذ رسید توسط داور به مالکین عودت میگردد.چنانچه مالکین به تعهدات خود مندرج در این قرارداد بر اساس ماده ۱۲ عمل ننماید، سازنده حق استفاده از مزایای قانونی چک های ذکر شده را بر اساس رای داور را دارد.

مرحله اول:

چک شماره …………… بانک ……… شعبه …………. متعلق به آقای ……………….. مبلغ ……………… ریال.

چک شماره ………… بانک ……. شعبه ……… متعلق به آقای ……………… مبلغ ……………….ریال.

مرحله دوم:

چک شماره ……….. بانک …… شعبه ………. متعلق به آقای ………….. مبلغ …………… ریال.

چک شماره………… بانک ……….. شعبه ………….متعلق به آقای ……….. مبلغ ……………. ریال.

مرحله سوم:

چک شماره ……….. بانک ……….. شعبه ……… متعلق به آقای …………. مبلغ …………… ریال.

چک شماره …………. بانک ……. شعبه ………… متعلق به آقای ……….. مبلغ ………. ریال.

مرحله چهارم:

چک شماره ….. بانک ………. شعبه …….. متعلق به آقای ……….. مبلغ ………………. ریال.

چک شماره…………. بانک ………. شعبه ………… متعلق به آقای …………. مبلغ ……………. ریال.

۳-۱۳-طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال پس از رای داور ، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد انتقال ، مبلغ ……… ریال معادل ……..تومان بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود .

۴-۱۳-مالک اقرار می نماید که هیچ محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نبوده و مورد معامله فاقد هرگونه ایراد و اشکال قانونی و کاملاً بلامعارض می باشد.

۵-۱۳-در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین ، در مدت وکالت و مدت قرارداد، ورثه ایشان موظفند ظرف مدت سه ماه نسبت به اعطا عقد وکالت جدید به نام سازنده با شرایط حاضر اقدام نمایند . در غیر این صورت مشمول جریمه مشخص شده در این ماده میگردند. وکالت فوق میبایست همواره مستمر بوده تا اختلالی در مواعد و تعهدات سازنده ایجاد ننماید.

۶-۱۳-مالک متعهد گردید ملک موضوع قرارداد را در زمان مقرر در ماده ۱۱ بند ۳ این قرارداد تخلیه و تحویل سازنده نمایند در غیر این صورت مبلغ ………. ریال معادل …………. تومان به ازای هر روز تاخیر بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت از طرف اول نیز نخواهد بود .

۷-۱۳-مالکین اقرار مینمایند از افراد ممنوع المعامله نبوده و اقرار بر عدم توقیف ملک از طرف مراجع قضایی دارد و مورد معامله (ملک مورد نظر) و در قید بازداشت یا مشمول مصادره اموال نیست و یا در طرحهای کلی سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداری وغیره نمی باشد.

تبصره یک: مساحت حدود …………… متر مربع از پلاک ثبتی…. فرعی ………… اصلی متعلق به آقای …….. به شماره ملی ………….. داخل طرح تفضیلی شهرداری می باشد که با توافق قبلی فی مابین مقرر شد این میزان بابت خرید تراکم و طبقات در کمیسیون ماده پنج و بابت تخلفات ساخت و غیره ، به شهرداری واگذار گرددد.

۸-۱۳-بنابر اظهار و اقرار مالکین مورد معامله (ملک) رهن و وثیقه شخص یا بانک نمی باشد.

۹-۱۳-مالکین تعهد می نمانید کلیه بدهی های ملک از جمله هزینه های دارایی، مفاصا حساب شهرداری و بدهی های دیگر ملک موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نمایند.

۱۰-۱۳-مالکین متعهد گردیدند نسبت به پرداخت حق و حقوق و کسب رضایت مستاجرین (صاحب سرقفلی) و خلع ید واحد تجاری اقدام نموده و مورد معامله بصورت بلا اشکال وبلا معارض در تاریخ مقرر به سازنده تحویل نمایند.

۱۱-۱۳- مالکین متعهد گردیدند نسبت مورد معامله (کلا، جزئا ومنفعتا) به غیر واگذار نگردیده ، و در صورت هر گونه ادعای از سوی معارضن وبروز عارضه احتمالی در آینده نیز، شخصاً آنرا مرتفع و مسئولیت وخسارات ناشی از آنرا به عهده خواهند گرفت.

۱۲-۱۳- مالکین متعهد گردیدند کلیه اسناد ملک مورد معامله ( بنچاق و سایر مدارک مورد نیاز) را همزمان با وکالت کاری جهت انجام امور مربوطه، پس از دریافت رسید بصورت امانت در اختیار سازنده قرار دهند.

۱۳-۱۳– کلیه هزینه های مربوط به عوارض شهرداری و نقل و انتقال (مالیات و عوارض و سایر تعهدات و دیون متعلقه تا قبل از تحویل مورد معامله به سازنده) بعهده مالک می باشد و کلیه هزینه های آب ، برق ، گاز،تلفن در زمان تحویل ملک با ادارات مربوطه باید تسویه گردد .

۱۴-۱۳-مالکین متعهد به تحویل ملک بر اساس ماده ۱۱ این قرارداد میباشد.

۱۵-۱۳– مالکین متعهد به انتقال عرصه بنام سازنده بر اساس مواعیدماده ۱۲ این قرارداد می باشند.

۱۶-۱۳– مالکین مکلف می باشند ۵ روزقبل از تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم جهت انتقال قطعی پلاک ثبتی مذکور را تهیه و به دفتر اسناد رسمی شماره …… شهرستان ……. تحویل دهند. ملاک عدم حضور طرفین ، گواهی دفترخانه مزبور می باشد.

۱۷-۱۳– تعهد ومسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک قبل از تحویل ملک وبنوعی که با این قرارداد مرتبط نباشد بر عهده مالکین می باشد

۱۸-۱۳– مالکین متعهد به پرداخت فیش خلافی وعوارض ذکر شده مربوط به ملک قبل از تحویل می باشد.

۱۹-۱۳– مالکین در خصوص سازنده تحقیقات لازم رانموده است و اطلاع کامل از کم وکیف او کسب نموده وبا امضا این قرارداد اقرار به آن دارند.

ماده ۱۴ : تعهدات طرف دوم ( سازنده) و ضمانت عدم اجرای آنها

۱-۱۴- سازنده متعهد گردید مبلغ ……………. ریال به حروف …………… ریال معادل ………… … تومان چک بانک …. شعبه ……. به شماره …….. معادل ارزش مورد معامله (قیمت زمین) جهت انجام کار تحویل داور مرضی الطرفین داده که همزمان با تحویل سند تک برگ به سازنده ، توسط داور با اخذ رسید عودت میگردد. چنانچه سازنده به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل ننماید،مالک حق استفاده از مزایای قانونی چک فوق الذکر رابر اساس رای داور/ مرجع قضائی را دارا می باشد.

۲-۱۴– سازنده متعهد گردید پس از دریافت وکالت نسبت به تهیه نقشه های معماری و محاسباتی توسط آرشیتکت دارای صلاحیت در حداکثر بنای مفید طبق مجوز ساخت و ضوابط شهرداری منطقه، بر اساس توافقات انجام گرفته اقدام نماید.

۳-۱۴– سازنده متعهد است بر اساس ماده ۱۱ بند ۲ این قرارداد پروانه ساخت (جواز) و سایر مجوزهای مورد نیاز را اخذ نماید.

۴-۱۴– سازنده متعهد گردید کلیه اسناد ملک مورد معامله ( بنچاق و سایر مدارک مورد نیاز) را پس از انجام مراحل درخواست جوازتحویل داور مرضی نموده ودر صورت نیاز مجددا دریافت نماید.

۵-۱۴– سازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه های جواز ساخت می باشد .

۶-۱۴– سازنده متعهد گردید در زمان مقرر در ماده ۱۱ بند ۴ تمامی آپارتمان ها را کامل و تحویل نماید. چناچه در قسمتی از بنا یا کل آن ایراد و مشکلی مشاهده گردد سازنده مکلف به رفع نقص به هزینه خود می باشد

۷-۱۴– سازنده متعهد است در زمان مقرر در ماده ۱۱ بند ۵ سند تفکیک شده واحد های احداث شده را دریافت و تحویل نماید.

۸-۱۴– هزینه و مسئولیت انجام امور مربوط به تفکیک ساختمان و صورتجلسه تفکیکی و تنظیم سند، به منظور صدور سند مالکیت اختصاصی از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه برای هر یک از واحدهای احداثی برعهده سازنده است ومتعهد به پرداخت و انجام آن می باشند

۹-۱۴-سازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه های مصرفی اعم از آب و برق و گاز و تلفن پس از تخلیه و تحویل ملک مورد مشارکت به سازنده تا پایان عملیات ساختمانی و تحویل آپارتمان ها می باشد.

۱۰-۱۴– سازنده حق دریافت وام ازهرنوع، را روی این پلاک ثبتی بر اساس مقدار سهم خود بر روی واحد های خود دارد ، سهم الشرکه هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضا ها ( اعم از انباری ، پارکینگ و مسکونی و مشاعات مربوطه) باید رعایت شود.

۱۱-۱۴– سازنده متعهد گردید که مورد مشارکت راتحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی شرکت بیمه ایران در آورده و مدارک آنرا متمم قرارداد نماید.

۱۲-۱۴– سازنده متعهد بر تجهیز کارگاه و رعایت اصول ایمنی وحفاطتی (ایمنی وحفاظت در حین عملیات ساختمانی) می باشد.

۱۳-۱۴– تعهد و مسئولیت کلیه حوادث ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی برای کارکنان و کارگران شاغل در موضوع قرارداد و همسایگان مجاور و ساختمانهای آنان جانی ویا مالی و کلیه هزینه وخسارات در ضمن قرارداد برعهده سازنده میباشد و مالک هیچ گونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.

۱۴-۱۴– سازنده متعهد است کلیه هزینه های پیش بینی نشده اداری یا اجرایی دیگر در ارتباط با قرارداد که در عرف ساختمان سازی و به عهده پیمانکار بوده و احیانا” در این قرارداد فراموش شده است را به عهده بگیرد.

۱۵-۱۴– سازنده متعهد است با نماینده معرفی شده از طرف مالکین بر اساس ماده 17 این قرارداد همکاری نماید.

۱۶-۱۴– سازنده متعهد به رعایت الزامات فنی و ضوابط و مقررات قانونی از جمله مقررات ملی ساختمان می باشد.

۱۷-۱۴– سازنده متعهد به رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله می باشد.

۱۸-۱۴– سازنده متعهد به رعایت مقررات شهرداری شهرسازی می باشد.

۱۹-۱۴– تعهد و مسئولیت بکار گیری کارگران غیر مجاز وخارجی بر عهده سازنده می باشد.

۲۰-۱۴– تعهد ومسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک بعد از تحویل ملک به سازنده جهت تخریب ، بر عهده سازنده است.

۲۱-۱۴– سازنده متعهد به اجرای نقشه های مصوب می باشد مگر موارد مستثنی شده در ماده ۲۶ این قرارداد.

۲۲-۱۴– سازنده اقرار به توانایی مالی و اطلاعات فنی و قانونی لازم جهت انجام پروژه را دارد.

۲۳-۱۴– سازنده متعهد است کلیه هزینه های ساخت و ساز از ابتدای تقاضای پروانه ساخت تا دریافت پایان کار صورت مجلس تفکیکی، تقسیم نامه و اخذ سند تک برگ را بدون هیچگونه قید و شرطی بپردازد.

۲۴-۱۴– سازنده متعهد گردید نسبت به خرید و نصب انشعاب و پرداخت تمام هزینه ها ی مربوط به خدمات شهری شامل: کنتور آب تفکیکی /غیر تصاعدی، برق هر واحد مستقل و یک انشعاب برق مصارف عمومی سه فاز (درصورت آسانسور )، گاز هر واحد باکنتور مجزا و در صورت لزوم اتصال فاضلاب به اگوی شهری را قبل از تحویل اقدام نماید.

۲۵-۱۴– مورد معامله بهمراه کلیه اسناد مربوط به آن را بروئیت کامل سازنده رسیده است و از کم و کیف آن اطلاع کامل کسب نموده است با امضا این قرارداد اقرار به آن دارد.

۲۶-۱۴– سازنده مکلف به تهیه دفترچه مشخصات فنی ساختمان برای هر واحد شامل نقشه های تاسیساتی همراه با مستندات و تائیدیه ها عکس ها و جزئیات اجرائی پروژه می باشد.

۲۷-۱۴- سازنده متعهد گردید مبلغ………….. ریال به حروف ……… ریال معادل ……….. تومان چک بانک ….. شعبه ………. به شماره ……….جهت تضمین تحویل وکامل کردن واحد های پیش فروش شده سهم خود ، تحویل داور مرضی الطرفین داده که پس از تحویل واحد ها ی پیش فروش شده سهم سازنده ، توسط داور با اخذ رسید به سازنده عودت میگردد. چنانچه سازنده به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل ننماید،مالکین واحدها حق استفاده از مزایای قانونی چک فوق الذکر رابر اساس رای داور/ مرجع قضائی را دارا می باشد.

ماده ۱۵ : تخلفات ساخت

– مسئولیت قانونی وجرائم هرگونه تخلف از ضوابط ودستور العمل های صادره از مراجع ذیصلاح بر عهده سازنده می باشد.

ماده ۱۶ : آثار قرارداد

۱-۱۶– ارزش ملک تحت احداث با کل هزینه های ساخت و ساز در تاریخ عقد قرارداد حاضر محاسبه وذکر گردد.

۲-۱۶– نوسانات قیمت ملک وهزینه های ساخت شامل: مصالح و دستمزد و نیز تغییر در نرخ بهره و غیره در آینده( از زمان قرارداد تا تحویل نهایی) هیچگونه تاثیری در مفاد توافق های انجام شده در این قرارداد نخواهد داشت.

۳-۱۶– ملک مورد مشارکت دارای اصلاحی(عقب نشینی ) به مساحت ………….متر مربع تحت عنوان داخل طرح تفضیلی شهرداری میباشد که سازنده از آن مطلع میباشد و بررسی آن بعهده سازنده است.

۴-۱۶– طرفین با امضا این قرارداد کلیه خیارات از جمله خیار غبن فاحش را از خود سلب وساقط نمودند.

۵-۱۶– مالک در رابطه با کلیه هزینه ها وعملیات اجرائی و اداری هیچگونه مسئولیتی نداشته و به عهده سازنده می باشد.

۶-۱۶– تلفن شماره …………. و ………. موجود متعلق به آقای …………… و آقای ……………… بوده و سازنده تنها در زمان عملیات ساخت و ساز حق استفاده و بهره برداری از آن را خواهد داشت کلیه هزینه ها و مسئولیت قانونی در زمان استفاده از آن بر عهده سازنده است و هیچگونه دخل وتصرفی نسبت به آن نخواهد داشت.

۷-۱۶– مالکین هیچگونه وجهی تحت هیچ عنوان به سازنده پرداخت نخواهند کرد مگر موارد قید شده در قرارداد.

۸-۱۶– چنانچه پلاکهای همجوارشرایط و رضایت بر تجمیع با ملک مورد مشارکت را دارند سازنده با در نظر گرفتن مصالح و منافع طرفین و بعنوان نماینده مالکین، مجاز به اتخاذ تصمیمات لازم است.توافق با مالکین همجوار به همراه رضایت مالکین نسبت به شرایط تجمیع و توافقات حاصله همان زمان متمم قرارداد میگردد.

۹-۱۶– کلیه مصالح موجود در ساختمان فعلی، پس از تخریب متعلق به سازنده خواهد بود.

۱۰-۱۶– ملک مورد مشارکت دارای کاببینت آشپزخانه،کولر آبی،دستگاه آبگرمکن گازی ،شیر آلات کامل و،پره رادیاتور شوفاژ نمی باشد.

۱۱-۱۶– طرفین حق واگذاری حقوق قانونی قرارداد و حق انتقال عرصه را تحت هیچ عنوان، ازقبیل وکالت، نمایندگی، صلح، رهن، بیع، مشارکت و غیره را کلا وجزئا به غیر ندارند و با امضا این قرارداد از طرفین سلب اختیار می گردد.

۱۲-۱۶– طرفین متعهد میگردند در همه حال اساس کار را بر صداقت قرارداده و خداوند متعال را مد نظر قرار بدهند.

۱۳-۱۶– طرفین متعهد میگردند منافع ومصلحت یکدیگر در فروش واحدها وبقیمت روز وعادلانه را رعایت کنند.

۱۴-۱۶– طرفین موظف می باشند هرگونه تغییر آدرس وشماره تلفن را کتبا به داور مرضی الطرفین اعلام نمایند.

۱۵-۱۶– طرفین متعهد به پرداخت جریمه های منجر به اضافه بنا (قبل از احدات ساختمان بر عهده مالک ، بعد از احداث ساختمان بر عده سازنده) می باشند .

ماده ۱۷ : نماینده مالکین

۱-مالکین بدین وسیله آقای ……………. را به عنوان عامل هماهنگ کننده / عامل نظارت خود انتخاب می‌کنند و نامبرده می‌پذیرد که به عنوان نماینده مالکین عمل نماید.

۲-کلیه صورتجلسات و توافقات بعدی این قرارداد با حضور یک نفر از مالکین بهمراه نماینده قابل انجام و لازم الاجرا می باشد وحکم حضور همه مالکین را دارد و مورد تائید مالکین می باشد.

۳- مالکین یا نماینده قانونی آنها با هماهنگی قبلی حق نظارت بر پیشرفت پروژه را دارد ولی حق مداخله در مشخصات فنی وجزئیات اجرایی تائید شده را نخواهد داشت.

۴- هر نوع وظیفه ای که مقرر است نماینده انجام دهد کاملا شفاف درج گردد:

نظارت بر پیشرفت پروژه، نظارت بر مصالح مصرفی بر اساس لسیت متریال.

ماده ۱۸ : حدود اختیارات و مداخله یا مشارکت مالک در اجرا

در صورت تعطیلی وتاخیر غیر موجه یا غیبت شریک سازنده درحین انجام پروژه بیش از۹۰ (نود) روز، مالک می تواند پس از اعلام کتبی و الزام به انجام تعهد به سازنده و تنظیم صورتجلسه وضعیت موجود جهت ادامه عملیات ساختمانی توسط خود و یا شخص ثالث دارای صلاحیت و با تنظیم گزارشات دقیق بهمراه مستندات کامل مداخله نماید وبا استناد به ماده ۲۲۲ قانون مدنی در صورت لزوم برای تأمین مخارج نسبت به فروش قدرالسهم اعیانی سهم سازنده با رای داور/ مرجع قضائی اقدام نمایددر این صورت علاوه بر پرداخت جریمه تاخیر، خسارت وارده به مالک بر اساس مدارک و مستندات بر عهده سازنده می باشد.

ماده ۱۹ : جرائم تاخیر یا عدم اجرای تعهدات

۱- مستندا به مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی، درصورت استنکاف هر یک از طرفین در ابتدای قرارداد (بند ۱ و۲ ماده ۱۱ ) بیشتر ازیک ماه، حق فسخ ایجاد می گردد و طرفین بابت عدم انجام تعهد، علاوه بر الزام به پرداخت وجوه هزینه شده، ملزم به پرداخت ۳۰درصد از ارزش ملک به عنوان خسارت به طرف مقابل می باشند.

۲- در صورت تاخیر هر طرف بدون عذر موجه در انجام تعهدات خویش مواعد مقرر در بند ۳و ۴ و۵ماده ۱۱ به میزان هرروز تاخیر مبلغ ……….. ریال ………. ریال معادل ………. تومان میبایست در حق طرف مقابل پرداخت نماید به استثنای آنچه که بموجب عرف یا قانون انجامش غیر مقدور یا غیر ممکن باشد.

۳- طرفین متعهد هستند علاوه بر جریمه تاخیر بر اساس مدارک ومستندات لازم خسارت وارده به طرف مقابل را نیز پرداخت نمایند.

ماده ۲۰ : دوره تضمین – خدمات پس از ساخت

۱-سازنده ملزم و متعهد شد که در طول مدت۳ ماه( نود روز) پس از تکمیل و تحویل آپارتمان‌ها به مالکین، در صورت بروز هر نوع خسارت یا ایراد جزئی و کلی که ناشی از قصور مالکین در این مدت نباشد و طبق نظر کارشناس خبره تأیید گردد و کلیه خسارات ناشی از استفاده از لوازم غیر استاندارد و یا محول کردن امور اجرایی به افراد ناوارد یا مبتدی و غیره را متقبل و بدون اخذ هرگونه وجهی از مالکین تعویض یا تعمیر و خرابی‌ها را جبران نماید و به شکل سالم و قابل استفاده به مالکین تحویل دهد.

۲- پرداخت خسارت خرابی‌هایی اعم از خرابی در سیستم حرارتی و برودتی، برق و لوله‌کشی آب سرد و گرم، شوفاژ و سیستم فاضلاب و سیستم عایق‌کاری سرویس‌ها و پشت بام و آسانسور، سیم‌کشی‌های تلفن، آیفون تصویری و آنتن مرکزی و آنتن جداگانه و کلید و پریزها و خرابی شیرآلات و غیره و به طور کلی منصوبات و لوازم و مصالح ساختمانی مصرفی پروژه بر عهده طرف دوم قرارداد بوده و تا ۳ ماه پس از تحویل واحدها قابل دریافت است.

ماده ۲۱ : شرایط فسخ قرارداد

این قرارداد غیر از بند۱ ماده ۱۹، تحت هیچ شرط و با هیچ عنوانی قابل فسخ نبوده مگر به تراضی طرفین(اقاله) و اگر استنباط و یا تفسیری به اجازه فسخ برای طرفین است بدین وسیله اصلاح می گردد و بر قطعی و لازم الاجراء و غیر قابل عدول بودن آن تاکید می گردد

ماده ۲۲ : حق الزحمه داور

طرفین قرارداد متعهد و ملزم شدند، در هنگام اجرای قرارداد نسبت به پرداخت حق الزحمه داور مرضی الطرفین اقدام نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت و چنانچه یکی از طرفین قرارداد تقاضای فسخ آنرا بنماید ملزم به پرداخت کمیسیون طرفین می باشد.

ماده ۲۳ : حدود مشخصات فنی، عمومی و مصالح مصرفی

مجری( سازنده) متعهد میگردد تا مشخصات عمومی ساختمان را در کلیه طبقات و مشخصات مربوط به واحد های آن را که متعلق به مالک است به شرح زیر انجام دهند.و متعهد میگردد در کلیه مراحل اجرایی از مصالح درجه یک ایرانی یا مشابه خارجی مصرف نماید و در تمام مراحل اجرا، خدا را مد نظر خود قرار دهد،که لیست متریال به شرح زیر می باشد :

۱-اسکلت بتونی و میلگرد های مصرفی از کارخانه اصفهان.

۲- سقفهای تیرچه بلوک با فوم و فونداسیون طبق نقشه های سازه و محاسباتی با رعایت اصول فنی ساختمان ضد زلزله. و دیوارچینی داخلی و بیرونی با سفال ( طبق نقشه های تائید شده توسط شهرداری منطقه یک ) و دیوارهای اشتراکی به طور مجزا با یک ورق یونولیت ۵ سانتی از هم جدا شود.

۳-لوله کشی آب سرد و گرم با جنس لوله پنج لایه مرغوب ایرانی .

۴-سیستم گرمایش پکیج و سیستم سرمایش کولر برای هر یک از واحدها می باشد . توضیح اینکه نصب کولر آبی جهت حسب مورد با سیستم های دیگر و نصب پکیج از نوع ایران رادیاتور یا بوتان.جهت سرمایش و گرمایش مدل روز و ظرفیت آن متناسب با زیر بنای واحد.

۵- لوله کشی فاضلاب بصورت استاندارد PVC فشار قوی درجه یک ایرانی از نوع تابان یا گلپایگان.

۶-لوله کشی برق و تلفن و آنتن از جنس مرغوب، سیم افشان و کابل از نوع استاندارد درجه یک ایرانی و احداث سیم روشنایی اتوماتیک در جلوی درب ورودی ساختمان و راه پله ها.

۷- سنگ راه پله و کلید پریز مناسب با رنگ دیوارها از جنس درجه یک ایرانی .

۸-گچ، خاک، گچ کاری با گچ مرغوب و کار درجه یک.

۹-پنجره ها از نوع UPVC با شیشه دو جداره و پروفیل سیندژ یا بوتیا.

۱۰-چهار چوبها فلزی با برش فرانسوی.

۱۱- دربهای اتاقها از نوع HDF با رنگ آمیزی و سرویس ها از نوع روکش PVC ضد آب.

۱۲-دربهای ورودی آپارتمان ضد سرقت درجه یک ترک.

۱۳-لوله کشی گاز مطابق با استاندارد شرکت ملی گاز ایران لوله کشی زیرکار و نوع لوله از جنس سپاهان.

۱۴-قفل و لولای دربها و دستگیره درجه یک ایرانی .

۱۵-کف و دیواره آشپزخانه و سرویسها بصورت سرامیک درجه یک تا زیر سقف و از نوع درجه یک کارخانه سامان یا مرجان یا الوند یا تبریز و یا نوع مشابه آن از نوع کاشی کالیبره.

۱۶-کف اتاق خوابها و هال و سالن سرامیک درجه یک و از نوع درجه یک کارخانه سامان یا مرجان یا الوند و یا نوع مشابه آن.

۱۷-نصب شیر آلات ایرانی درجه یک راسان و یا شیبه یا قهرمان . و فلش تانک و سرویسهای بهداشتی اعم از ایرانی و فرنگی از نوع پارس یا رویال از نوع درجه یک ایرانی.

۱۸-نقاشی ساختمان و سقفها با رنگ پلاستیک .

۱۹-آسانسور با کابین ۶ نفره درجه ۱ و درب نیمه اتوماتیک از نوع مرغوب با اتاق تمام استیل داخلی و موتور و کابل اروپایی.

۲۰-پوشش سقف قیرگونی با ایزوگام.

۲۱-کف پارکینگ سنگ مخصوص پارکینگ .

۲۳-ابزار و سقف داخل ساختمان طراحی با کناف بهمراه نور پردازی.

۲۴-چینی سرویس بهداشتی از جمله روشویی و توالت غربی از نوع مروارید یا مرجان درجه یک.

۲۵-نمای ساختمان از نوع ترکیبی( سنگ ، چوب، سفال قرمز، سیمان سفید) متناسب با مد روز.

۲۶-راه پله تا ارتفاع 1/10 سنگ و مابقی رنگ.

۲۷-قرنیز سنگ یا قرنیز PVC ضد آب.

۲۸- اجرای نور پردازی در سقف سالنها در کلیه واحدها و در نمای ساختمان.

۲۹- کف شور در بالکن واحد بهراه حفاظ وروشنایی.

۳۰-آیفون تصویری رنگی و آنتن مرکزی برای کلیه واحدها.

۳۱-درب ریموت کنترلی برای درب پارکینگ با موتور درجه یک.

۳۲-لوله کشی فاضلاب بصورتی اجراء گردد که به راحتی قابل اتصال به اگو شهری باشد.

۳۳-رادیاتورها از جنس ایران رادیاتور یا بوتان.

۳۴-درب ورودی ساختمان و حیاط از جنس درجه یک ایرانی متناسب با مد روزو عرف منطقه .

۳۵-کف سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه ایزوگام و عایق بندی.

۳۶- پمپ و منبع ذخیره از نوع درجه یک ایرانی.

۳۷-پشت بام دارای جان پناه.

۳۸-سیستم اعلام حریق در واحد و اطفاع حریق در مشاعات طبقات.

۳۹-کابینت آشپزخانه اصلی از جنس mdf دارای سینک و هود از نوع بیمکث.

مجریان متعهد میگردند تا ساختمان را دقیقاً بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب زیر نظر مهندس ناظر احداث کنند.

تبصره یک: در مورد واحد های در حال ساخت خصوصاً در مرحله نازک چنانچه مالک خواهان تغییر در نوع کیفیت یا سایر ویژگیهای مصالح و یراق آلات آن باشد موظف است که با احتساب قیمت روز بازار مابه تفاوت هر قسمت را که میخواهد بپردازد و سازنده نیز متعهد به همکاری با وی می باشد.

تبصره دو: چنانچه هر یک از مصالح فوق در بازار موجود نباشد معادل ریالی آن باتوافق طرفین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره سه: دیگر موارد ذکر نشده، بنا بر خواست مالک، توافق سازنده و نظر کارشناس مشاور وتوافقات طرفین قابل بررسی وملاحظه میباشد.

تبصره چهار: تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با توافق طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد.

ماده ۲۴ : حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور)

طرفین در مورد حوادث قهری مانند زلزله، سیل و سایر بلایای طبیعی وغیره مسئولیتی نخواهند داشت. و قرارداد به حالت تعلیق در می آید.

ماده ۲) هاردشیپ یا شرط مذاکره مجدد در شرایط قهری:

ادامه عملیات اجرائی حداکثر یک ماه بعد از پایان وضعیت فورس ماژور و پس از مذاکره مجدد و توافقات حاصله و با رای داور وپس از تنظیم صورتجلسه کتبی انجام می گردد و مدت تعطیلی پروژه در این حالت به مدت اجرای قرارداد افزوده می شود.

ماده ۲۶ : مرجع حل اختلاف

شرط داوری –

آقای…………..به شماره ملی……… ( داور منتخب که مورد قبول طرفین است) با مشخصات فوق به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شد که در صورت حدوث اختلاف، هر یک از طرفین حق دارند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان تخلف طرف دیگر نسبت به هریک از شرایط قرارداد، درخواست رسیدگی به اختلاف را در محل اجرای پروژه کتبا اعلام و ثبت نماید رای صادره از طرف داور منتخب، برای طرفین لازم الاجراست ابلاغ اوراق وکلیه مراسلات داوری به طرفین با پست سفارشی به نشانی قراردادی، معتبر است؛ بدیهی است عدم ثبت بموقع درخواست موضوع این ماده، موجب اسقاط حق رجوع به داوری است مگر به تراضی کتبی مجدد طرفین.

تبصره: اگر داور فوت نموده یا از قبول داوری سرباز زند شرط داوری کان لم یکن نمی گردد و حق تعیین داور با توافق طرفین یا مراجعه به مراجع قضائی برای طرفین محفوظ می باشد.

ماده ۲۷ : اختیارات داور مرضی الطرفین

۱-۲۷ :تمامی نسخه های قرارداد با حضور داور تعیین شده در قرارداد امضاء می گردد .

۲-۲۷ :فروش یا پیش فروش واحد های سهم هر یک از طرفین (سازنده و مالک) با هماهنگی و اطلاع طرفین و داور تعیین شده ، امکان پذیر می باشد و داور و طرفین می بایست ذیل قرارداد پیش فروش را به عنوان شاهد امضاء نمایند.

۳-۲۷ : ضمانت های اجرایی مالک و سازنده (چک) در حضور طرفین با اخذ رسید به همراه یک نسخه از این قرارداد در اختیار داور تعیین شده قرار می گیرد.

۴-۲۷ : داور موظف است ظرف مدت پنج روز طی مراحل ذکر شده در ماده ۱۲ این قرارداد پس از اعلام کتبی سازنده ، در محل احداث ساختمان حضور یافته و مرحله پیشرفت ساختمان احداثی را به اطلاع مالکین جهت انتقال سهام به صورت کتبی برساند.

۵-۲۷ :داور پس از رویت انتقال سند رسمی طی مراحل ذکر شده در ماده ۱۲ این قرارداد موظف است با اخذ رسید ، چک مربوط به ماده ۱۳ را تحویل ذینفع نماید.

۶-۲۷ : داور موظف است نسبت با امضای تقسم نامه مورد توافق طرفین (مالک و سازنده) اقدام نماید تا در صورت بروز مشکل مورد استفاده قرار گیرد.

۷-۲۷ : چنانچه در تفسیر مواد و تبصره های قرارداد برداشت های متفاوتی از سوی طرفین انجام گیرد نظر داور لازم اجر است.

۸-۲۷ :داور با امضاء این سند اقرار و همچنین مکلف میگردد در اسراع وقت و حداکثر تا هفت روز پس از اعلام کتبی موارد اختلافی و نیز وظایف و اختیارات ذکر شده در این قرارداد اعلام نظر نماید.

۹-۲۷ : داور پس از رویت انتقال سند رسمی طی مراحل ذکر شده در ماده ۱۴ این قرارداد موظف است با اخذ رسید ، چکهای مربوط به ضمانت های اجرایی سازنده را تحویل سازنده نماید.

ماده ۲۸ : اضافه بنا

۱– در صورتیکه سازنده اقدام به احداث بنا مسکونی یا تجاری, مازاد بر گواهی پروانه ساختمان نمود هزینه احداث بنا به عهده سازنده می باشد . و همچنین پرداخت هزینه خلاف و عوارض تراکم مازاد شهرداری یا توسعه تجاری مربوط به آن بر عهده سازنده می باشد در این خصوص قبل از انجام هرگونه اقدامی توافق نامه کتبی طرفین الزامی و باید متمم قرارداد گردد.

۲– در صورت کسب مجوز اضافه طبقات مازاد بر ماده ۵ ، کلیه هزینه ها، از جمله هزینه ی تراکم، عوارض، صدور پروانه و هزینه های ساخت و دیگر هزینه ها بر عهده سازنده می باشد و سهم هریک از طرفین از طبقه/ طبقات حاصله به نسبت ……. درصد مالک و ….. درصد سازنده می‌باشد.

ماده ۲۹ : اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد

۱- شرح کامل تقسیم نامه عادی پیوست می باشد

۲– رونوشت سند ملک و چک های ضمانت (در اختیار داور).

این قرارداد در کمال صحت وسلامت جسم و عقل وبا رعایت موازین شرعی و قانونی و با رضایت و اراده شخصی طرفین قرارداد تنظیم و صیغه صحیحه و شرعیه مشارکت و عقد بیع جاری شد و اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن فاحش از متعاملین به عمل آمد و متعاملین با علم و اطلاع و با رضایت از مفاد این قرارداد مبادرت به امضاء آن نموده‌اند.

این قرارداد نسبت به متعاملین و قائم مقام قهری و قانونی و ورثه ایشان موثر می‌باشد . و بر قطعی و لازم الاجراء و غیر قابل عدول بودن آن تاکید می‌گردد. چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خلاف و فسادی کشف شود مسئولیت جبران خسارات وارده و جوابگویی در قبال اشخاص ثالث و مقامات صالحه قضایی بعهده متخلف می‌باشد.

این قرارداد به استناد مواد ۱۰ و۳۲ و۱۸۵ و۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و۲۲۱ و ۲۲۲و۲۲۸ و۲۳۹ و۲۴۰ و ۳۶۲ و۴۵۷ و۶۷۴ و 1301 قانون مدنی و مواد۳۳۵ و۳۴۳ و۳۴۴و۳۵۲ قانون تجارت ومقررات راجع به داوری از قانون ایین دادرسی مدنی و مشتمل بر ۲۹ماده و ۱۷تبصره در……..نسخه در ……. صفحه متحدالمتن و متحدالاعتبار بین طرفین قرارداد حاضر، امضاء و تنظیم گردید که ….. نسخه نزد طرف اول قرارداد و …… نسخه نزد طرف دوم و یک نسخه نزد داور مرضی الطرفین نگهداری می‌گردد.

– اسناد ومدارک ملک مورد مشارکت شامل سند تک برگ نزد داور مرضی الطرفین نگهداری می گردد ودر صورت نیاز هریک از طرفین طی صورتجلسه ارائه وایشان مکلف به عودت پس از رفع نیاز می‌باشند

این سند با اتکا به پاسخ استعلام شماره ………ثبت …….. تنظیم گردید. مبلغ ……….. ریال برابر ارزش منطقه بندی قطعه زمینهای محل احداث ساختمان موضوع مشارکت جهت اخذحقوقات دولتی تنظیم این سند لحاظ گردید. ضمنا دفترخانه ……. جهت تنظیم تقسیم نامه رسمی و انتقال اسناد قطعات تفکیکی تعیین گردید.

 

نکته:

این یه سند خاص هست با نوع ساختمان و مصالح و ابزار و زیربنای معین باید مواد اختصاصی را خالی کنید و صرفا نوشته شود مثلا -(مشخصات کامل مصالح و جنس و کاربرد و غیره دقیقا و مشروحا قید شود)…..

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

4.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمودی
محمودی
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۱۷:۵۱

ود اختیارات و مداخله یا مشارکت مالک در اجرا

در صورت تعطیلی وتاخیر غیر موجه یا غیبت شریک سازنده درحین انجام پروژه بیش از۹۰ (نود) روز، مالک می تواند پس از اعلام کتبی و الزام به انجام تعهد به سازنده و تنظیم صورتجلسه وضعیت موجود جهت ادامه عملیات ساختمانی توسط خود و یا شخص ثالث دارای صلاحیت و با تنظیم گزارشات دقیق بهمراه مستندات کامل مداخله نماید وبا استناد به ماده ۲۲۲ قانون مدنی در صورت لزوم برای تأمین مخارج نسبت به فروش قدرالسهم اعیانی سهم سازنده با رای داور/ مرجع قضائی اقدام نمایددر این صورت علاوه بر پرداخت جریمه تاخیر، خسارت وارده به مالک بر اساس مدارک و مستندات بر عهده سازنده می باشد.
سلام،این مورد را که گفتین،،آیا مالک میتواند به استناد اینکه سازنده،ساخت ملک را عقب انداخته،قرارداد را فسخ نماید؟؟

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x