فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند مشارکت مهندسین

 

بموجب شیوه نامه نحوه اعطای صلاحیت و ظرفیت به دفاتر مهندسی موضوع ماده ۹ آئین نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز مفاد فصل سوم آئین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و هم چنین تصویب نامه شماره ۲۸۵۴۹ت ۴۶۰۵ / ه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳هیات وزیران مربوط به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظارت اداری) که از این پس شیوه نامه نامیده می‌شود این مشارکت نامه مدنی بشرح ذیل بین شرکا دفتر مهندسی طراحی ساختمان در این دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء می‌گردد. مفاد وفق ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم الاجرا است.

ماده ۱:شرکا با مشخصات فوق الذکر

ماده ۲:موضوع مشارکت:

تاسیس دفتر مهندسی طراحی ساختمان برای انجام خدمات مهندسی در رشته های هفتگانه ساختمان بموجب شیوه نامه و نیز سایر ضوابط و مقررات ذیربط

ماده ۳:حدود صلاحیت، رتبه و ظرفیت:

حدود صلاحیت و رتبه شرکا دفتر مهندسی همان حدود صلاحیت و رتبه مندرج در پروانه اشتغال هریک از شرکا دفتر است و نیز ظرفیت اشتغال شرکا دفتر مهندسی بر اساس مفاد شیوه نامه و جداول مربوطه تعیین و در مجوز فعالیت دفتر مهندسی درج میشود.

ماده ۴: حدود مسئولیت و شرح وظایف شرکا:

شرکا دفتر مهندسی علاوه بر مسئولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت رتبه و ظرفیت تعریف و تعیین شده مندرج در مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان مشترکانسبت به اداره امور دفتر و نیز هماهنگی در انجام کامل خدمات مهندسی در رشته های تعهد شده و مورد توافق طبق قرارداد با صاحب کار بر اساس ضوابط مقررات و معیارهای فنی مسئول بوده و متعهد می‌باشند.

ماده ۵: تعهدات شرکا:

۱ – ۵: شرکا دفتر مهندسی متعهد به تهیه و نگهداری دفاتر قانونی موضوع ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند و مسئولیت پاسخگوئی و انجام تعهدات بوجود آمده به عهده آنان خواهد بود.

۲-۵ :شرکا دفتر مهندسی متعهد به انجام خدمات مهندسی فقط در حدود صلاحیت، رتبه و ظرفیت تعریف شده در مجوز فعالیت این دفتر مهندسی بوده و خارج از آن مسئولیت حرفه ای را نخواهند پذیرفت انجام خدمات نظارت از حوزه مشمول این بند مستثنی است.

۳- ۵: شرکا دفتر مهندسی متعهد به تامین بودجه لازم برای انجام هزینه های مربوطه به اداره امور اداری، مالی، حقوقی، فنی و اجرائی و سایر هزینه های دفتر مهندسی برابر نظام نامه داخلی که توسط شرکا تهیه تدوین و تصویب ایشان خواهد رسید می‌باشد.

۴ – ۵ :خروج هریک از شرکا از دفتر مهندسی در صورتی پذیرفته خواهد شد که کلیه تعهدات خود را در مقابل صاحب کاران و دفتر انجام داده باشند یا یکی از شرکا دفتر و یا شریک جایگزین تعهدات او را بطور کتبی بر عهده گیرد.

۵-۵ فعالیت دفتر قائم به بقای شراکت و تداوم همکاری تمامی شرکاء دفتربوده وقابل واگذاری نمی‌باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها