فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وصیت نامه تملیکی

نمونه اول –

حاضر گردید خانم……………….. و پس از حضور اعلام نمود:  با اقرار به یگانگی پروردگار متعال و اعتقاد به دین اسلام با تبعیت از مذهب شیعه جعفری و با عنایت به اراده پروردگار جهان آفرین، که بنای آفرینش را بر این قرارداده،  که هر ذی روحی که پا به عرصه وجود می نهد، بالاخره روزی باید این دار فانی را ترک نماید و به سرای باقی بشتابد و با استفاده از اختیارات و تاییدات منبعث از قوانین شرعیه و قانونی، وصیت نمود و وصی خود قرارداد خانم …………….. را، تا پس از آنکه موصی دعوی حق را لبیک و به دیار حق شتافت، وصی مرقوم، نسبت به تصفیه واجبات مالی و تادیه دیون ثابت و احتمالی موصی، امر تصفیه ماترک را به انجام برساند و پس از تصفیه دیون و واجبات مالی، ابتدا نسبت به تهیه و تدارک محل دفن و تغسیل و تجهیز و تکفین و تدفین موصی، در یکی از آرامستان ها و یا بقاع متبرکه  به نحوی که وفق شئونات و اعتبار خانوادگی وی باشد- و نیز برگزاری نماز لیله الدفن و مراسم روز خاک سپاری و سوم و هفتم و چهلم و اولین سالگرد، اقدام نماید و شش  دانگ نیز مورد وصیت قرارداد:” تمامی شش عرصه و اعیان و عین و منفعت یک دستگاه آپارتمان به شرح مورد اشاره، با قدرالسهم از عرصه کل و از سایر قسمت های مشاعی و مشترک، طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و بقدرالحصه از انشعابات آب و برق و گاز منصوبه در آن”، تا با وفات موصی، مجاناً به شخص موصی له و وصی، تملیک شده و در مالکیت وی درآمده و متعلق به شخص موصی له و وصی باشد و نامبرده مختار در تصرف آن، به هر نحو ممکن و تقاضا و اخذ اسناد مالکیت، با اختیارات کامل و بدون استثنا خواهد بود.

این وصیت‌نامه آخرین خواسته قلبی من بوده و اعلام می نمایم هرگونه وصیتی نیز که پیش از این تنظیم گردیده، ملغی و فاقد اعتبار می باشد و چنانچه در هنگام وفات، این وصیت زائد بر ثلث ماترک تلقی شود، از محضر تمامی ورثه تقاضا دارم که با مازاد آن، موافقت نمایند تا خواسته ی باطنی اینجانب برآورده شود و امیدوارم، که ورثه و دیگر اشخاص مرتبط، جهت اجرای وصیت اینجانب، که بیانگر آخرین خواسته‌ها و امیال من می‌باشد، عینا و بدون کم و کاست، همراهی و همکاری  نمایند و از این طریق موجبات آرامش روحی اینجانب را در آن دنیا از هرحیث، فراهم آورند. 

بدیهی است تصفیه واجبات مالی و شرعی و دیون اینجانب، مقدم بر اجرای وصیت تملیکی خواهد بود.

مرجع تقلید اینجانب************ می باشد که تقاضا دارم در انجام تمام فرضیات و امور شرعیه ملحوظ قرار گیرد .

در پایان خود و همه بازماندگان را به رعایت تقوای الهی سفارش می نمایم.

جهت وصول حقوق دولتی، مورد وصیت به مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقویم گردیده است.

مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۰فروردین۱۴۰۰، امضاکننده، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند، اعلام و اظهار نمود، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

 

نمونه دوم – 

وصیت تملیکی : در تاریخ تحریر سند حاضر ایندفتر شدند آقای ………….و پس از حضور اعلام نمود با اقرار به یگانگی خداوند متعال و اعتقاد به دین اسلام با تبعیت از دین اسلام مذهب شیعه جعفری و با عنایت به اراده پروردگار جهان آفرین که بنای آفرینش را بر این قرارداده که هر ذی روحی که پا به عرصه وجود می نهد بالاخره روزی باید این دارفانی را ترک نماید و بسرای باقی بشتابد و با اقرار به تمام ماجاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم و در کمال صحت و سلامت عقل و شعور و شمول توفیقات ربانی و تائیدات سبحانی بر خود با اقرار به وحدانیت حضرت احدیت و خاتمیت نبوت محمد (ص) رسول اکرم و ولایت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزند آن بزرگوار و با استفاده از اختیارات و تاییدات منبعث از قوانین شرعیه و قانونی وصی خود قرارداد خانم ………………. بامشخصات فوق تا پس از انکه موصی دعوی حق را لبیک و به دیار حق شتافت ، وصی مرقوم نسبت به تصفیه واجبات مالی و تادیه دیون ثابته و احتمالی موصی ، امر تصفیه ماترک را به انجام برساند و پس از تصفیه دیون و واجبات مالی ابتدا نسبت به تهیه و تدارک محل دفن و تغسیل و تجهیز و تکفین و تدفین موصی در یکی از آرامستانها و یا بقاع متبرکه بنحوی که وفق شئونات و اعتبار خانوادگی وی باشد و نیز برگزاری نماز لیله الدفن و مراسم روز خاکسپاری و سوم و هفتم و چهلم و اولین سالگرد اقدام نماید . موصی به : تمامی شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان ( وضعیت خاص طلق ) به شماره ………………… فرعی از………….. اصلی قطعه ……….. تفکیکی مفروز و مجزی شده از ……………… فرعی از اصلی مذکور بخش …… حوزه ثبت ملک …………… با نضمام قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات و منصوبه های در آن را که عیناًو منفعتاً و بقدر السهم فوق الذکر برای زمان بعد از فوت موصی مجاناً به موصی له تملیک نموده و می نماید .

قبول: موصی له قبول وصیت نموده لیکن تحقق این تملیک پس از فوت موصی خواهد بود که بهر حال با قبولی فعلی موصی له بعد از فوت موصی قبول ثانوی لزومی ندارد.

این وصیت‌نامه آخرین خواسته قلبی من بوده و اعلام می نمایم هرگونه وصیتی نیز که پیش از این تنظیم گردیده لغو و فاقد اعتبار می باشد و انتظار دارم که سایر وراث و مراجع قضایی تقریرات اینجانب را که بیانگر آخرین خواسته‌ها و امیال من می‌باشد را عینا و بدون کم و کاست تنفیذ نمایند و از این طریق موجبات آرامش روحی اینجانب را در ان دنیا از هرحیث فراهم آورند. ( مطابق بند ب ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اقرار مینمایم که مفاد سند وقوانین و مقررات مربوطه به اینجانب تفهیم و از مفاد سندمطلع گردیدم )

 

تذکر: موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع و یا ثانیاً وصیتی بر خلاف این وصیت نماید.

 

سایر مستندات:

 

۱- پاسخ استعلامیه شماره ثبت منطقه تهران

نکته: وصیت به دو نوع عهدی و تملیکی تقسیم می‌شود:

وصیت تملیکی- ماده ۸۲۶ قانون مدنی در تعریف وصیت تملیکی می‌گوید: وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانی تملیک کند.با این نوع وصیت،شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند مانند صرف آن در امور خیریه.

 • در وصیت تملیکی، شخصی که وصیت می‌کند «موصی» و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده «موصی‌له» و مورد وصیت را «موصی به» می‌گویند.
 • در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق می‌شود؛ بنابراین قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست.موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند

 

نکته:

 • جهت تنظیم وصیت تملیکی صرفا استعلام بند ز از اداره ثبت الزامی می‌باشد
 • جهت تنظیم سند وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی ماده ۱۸۷ از اداره مالیات نمی‌باشد

«با توجه به این که وصیت جزو معاملات نمی‌باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره ۷۷۴۰/۴/۳۰ مورخ ۲/۸/۷۸ شورای عالی مالیاتی و ماده ۳۱ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ لازم به نظر نمی‌رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است».

 • حق‌الثبت وصیتنامه‌ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.

«در صورتی که در وصیت‌نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند ۴۵۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت‌نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق‌الثبت آن غیرمالی محاسبه خواهد شد».

 • حق التحریر در هر صورت طبق تعرفه حق التحریر می‌باشد
 • بعد از تنظیم سند وصیت و ارسال خلاصه معامله، حکایت وصیت صرفا ظهر سند مالکیت اخبار می‌گردد و سند مالکیت موصی جهت تعویض به اداره ثبت ارسال نمی‌گردد.
 • بعد از فوت موصی، در صورتیکه موصی در زمان حیات از وصیت خود رجوع نکرده باشد با ارائه گواهی فوت، و گواهی مفاصا حساب مالیات بر ارث موضوع وصیت (تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.) توسط موصی له، اصل سند به همراه مدارک فوق جهت صدور سند مالکیت موصی له به اداره ثبت ارسال می‌گردد.
 • چنانچه وصیت نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ ( یک سوم ) مالکیت موصی باشد نیازبه تنفیذ سایر وراث ندارد ولیکن تنظیم وصیت زاید بر دو دانگ فاقد منع قانونی اما نسبت به اجرای مفاد وصیت به میزان بیش از ثلث اموال  نیازمند تنفیذ و رضایت وراث متوفی(موصی) می‌باشد.
 • در مواردی که مال مورد وصیت اعیان در عرصه موقوفه باشد عبارت حقوقی ذیل در متن حقوقی وصیت درج می‌گردد

((پس از فوت موصی و در صورت عدم رجوع موصی از مورد وصیت، موصی له مجاز و مخیر است به قائم مقامی از طرف موصی به استان قدس رضوی مراجعه و نسبت به فسخ سند اجاره خط عرصه مربوطه و تنظیم اجاره جدید به نام خود (با رعایت مفاد وصیت) اقدام نماید))

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

20 پاسخ

 1. سلام.لطفا مرا راهنمایی کنید.
  مادر من ۴ فرزند دارد یک پسر و سه دختر.
  مادرم از مال دنیا فقط یک دستگاه آپارتمان دارد و میخواهد به هر ۴ فرزند سهم مساوی از خانه تقسیم شود یعنی هر نفر یک و نیم دنگ.
  میتوان با وصیت نامه تملیکی این کار را انجام داد؟

  1. بعضی وقتها برخی از والدین اصرار دارند سهم پسر و دختر در ارث برابر باشد
   چنین امری به وسیله تنظیم وصیت تملیکی مکان پذیر است

  2. خیر فقط تا ثلث مال میشه وصیت کرد ،مازاد بر ثلث نیاز به قبول همه ی ورثه داره هیچ تضمینی نیست که بعد از فوت ، ورثه وصیت نامه رو رد نکنند در اینصورت طبق قانون ارث ( ۲ به ۱) تقسیم میشه

 2. سلام خسته نباشید پدر اینجانب حدودا ۱۵ ماه قبل فوت کرده و دوتا مغازه که ارزش یکی بیش از ۱۰ برابر دیگری است به صورت شش دانگ و سند رسمی به صورت وصیت تملیکی،هر کدام از مغازه هارو به ۲تا از ما ها سند زده(به صورت تملیکی) الان برای سند زدن به نام وراث چون بیش از ثلث اموال میشود چون همه چی رو قبل از فوت به جز این ۲ مغازه تقسیم وبه نام زده،رضایت ورثه بیش از ثلث در کدام یک از مراحل اداری نیاز میشود وبدون اینکه از ورثه رضایت درخواست بشه مگه میشه سند بزنند؟؟

  1. زمانی که تقاضای گواهی حصر وراثت داده میشه و وصیت ها ارایه میشه همون موقع ممکنه تنفیذ از همه ورثه خواسته بشه و اگر اون موقع انجام نشده شما الان میتونید با مشورت ی وکیل اعلام عدم تنفیذ کنید

 3. با عرض پوزش یه سوال دیگه داشتم؟یکی از برادر ام که در مغازه بابام از قبل کار میکرد با نشان دادن وصیت تملیکی که در سوال قبلی مطرح کردم چون نوشته سند رسمی ،زیرش وصیت تملیکی،با نشان دادن اینکه سند رسمی هست الان۱۵ ماه هستش سرمایه مغازه رو خالی کرده وفقط یکی از دستگاه های پوز پرینت گرفتم ۲میلیارد به بالا فروش داشته وبعد ۱۵ ماه رفتم مغازه منو بیرون کرده من چطوری میتونم فروش چند ماهه سرمایه وتاب کردن حسابهای بابام رو بگیرم

  1. سلام شما میتونید دادخواست به دادگاه بدهید و تقاضای حسابرسی این ایام بعد از فوت پدر رو بدهید

 4. سلام و عرض ادب
  با سپاس از شما سوالم این است که آیا موصی می تواند یک سوم از همه اموال خود را وصیت تملیکی به یک نفر نماید؟
  به طور مطلق بگوید یک سوم از همه اموال و دارایی های من حین الفوت متعلق به موصی له باشد؟
  سپاس از راهنمایی شما

  1. سلام وقتتون بخیر
   بلله میتوان از عبارت :(( نیز مورد وصیت قرارداد ثلث دارایی بدون قید انحصار، اعم از منقول و غیر منقول و منافع و امتیازات واقع در ایران و اعم از آنکه در حال حاضر در مالکیت اینجانب بوده و یا در آینده مالک گردم، از جمله املاک و آپارتمانها و تمامی امکانات و اسباب و اثاثیه منصوبه یا موجود در آنها، و نقود و موجودیهای حسابهای بانکی و سپرده ها تحت هریک از عناوین حقوقی و بانکی ، اعم از اعتباری، ریالی، ارزی، و همچنین سهام شرکت‌ها اعم از پذیره و قرضه و کلیه حقوق مالی اعم از حقوق سرقفلی و که پس از فوت موصی متعلق به وصی خواهد بود و وصی مرقوم حق خواهد داشت نسبت به تملک از ان بهر نحو ممکن و تقاضا و اخذ اسناد مالکیت و برداشت و دریافت ان از هر شخص حقیقی و حقوقی ، دولتی و خصوصی با اختیارات کامل و بدون استثناء خواهد بود )) استفاده نمود

 5. با سلام
  پدر من متاسفانه به دمانس مغزی (فاز ابتدایی آلزایمر) دچار شدن و در حال حاضر توسط مادر و خواهرم محافظت و کنترل میشن،
  آیا ایجاد وصیتنامه تملیکی با شرایط پدرم توسط مادرم بدون مشورت با فرزندان امکانپذیر است؟
  منظور تقسیم مساوی با ثلث و غیره میباشد!

  و سوال آخرم، این امر در دفترخانه شما قابل انجام هست؟ لطفا حدود هزینه اش را در صورت امکان اعلام بفرمایید!

  با کمال تشکر از پشتیبانی شما

  1. سلام تنظیم هر گونه سندی برای ارباب رجوع مستلزم مصاحبه با ایشان است و سردفتر ضمن مصاحبه اگر بتواند صحت و سلامت عقلانی و قصد متقاضی را احراز نماید مبادرت به تنظیم سند خواهد نموددر خصوص هزینه با عنایت به نوع سند متفاوت خواهد بود مقتضی است پدر به دفتر اسناد رسمی در نزدیکی محل سکونت مراجعه تا سردفتر بتواند پس از احراز سلامت و قصد متقاضی و نوعسند هزینه را اعلام خواهد نمود

   1. با تشکر از پاسخ شما،
    متاسفانه در منطقه شهران دفترخانه ها این امر را انجام نمیدن،
    به همین دلیل از شما سوال کردم، که امکانش در دفترخانه شما هست یا نه؟

    1. سلام مجدد تنظیم این سند منعی ندارد و با اخذ استعلام در خدمت خواهیم بود.

 6. با سلام
  ایا می توان در وصیت تملیکی هیچ گونه قید و شرطی وارد کرد مثل اینکه بعد از فوت موصی له مورد وصیت به تنها فرزندش برسد؟

  1. سلام وقتتون
   اگر وصت کننده مسلمان باشند صرفا وصیت راجع به یک سوم وصیت نافذ خواهد بود ودر خصوص دو سوم باقی مانده چنانچه وصیت تنظیم کند و سایر ورثه اعتراض داشته باشند نافذ ( صحیح ) نخواهد بود

 7. سلام ممنون از پاسخگویی شما منظور من وصیت ترتیبی هست ایا چنین امکانی برای موصی هست؟
  و اینکه ایا می توان قید کرد این وصیت در ازای مهریه زوجه باشد؟

 8. با درود
  چطور میشود وصیت کرد که شش دانگ ملک یا زمین در اختیار موصی له مانند سمن( سازمان مردم نهاد) برای حقوق حیوانات و محیط زیست قرار بگیرد و بر تمام ترکه نافذ باشد ونه تا یک سوم ؟ .منظورم اینکه چه راهکار قانونی وجود دارد در قالب وصیت یا عنوان دیگری که فرد بتواند تمام مال خودش را بعد از درگذشتش به یک موسسه منتقل کند و نیاز به تنفیذ وراث نداشته باشد.
  سپاس

 9. سلام پدرم یک وصینتمامه ای تنطیم کرده که ثلت اموال متقول و غیرمنقول به خویش اختصاص دادم ووصی تعیین شده اولا ثلت را دریافت نمود ه وبه مصارف زیر برساند از جمله هزینه کفن و مراسمات ونماز روزه روضه خوانی و خمس و زکات بدهکاری و طلبکاری انجام دهدو بقییه اموال کمافزص اله بین وراث تقسیم شرعی انجام دهد و در آخر نوشته موصی اعتراف کرد که تلت اموال به جز خانه مسکونی می‌باشد که وصی حق دارد دریافت دارد آیا این وصیت عهدی است یا تملیکی وصی ادعا دارد کلمه دریافت ثلت مربوط به من است لطفا راهنمایی کنید ضمنا وصیت نامه محضری میباشد.

  1. درود بر شما
   لطفا تصویری از سند برای دفتر ارسال بفرمایید تا بتونم بهتر راهنمایی کنم
   ۰۹۱۹۶۶۲۵۶۶۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *