فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

وقف عام – با تولیت واقف و تعیین ناظر / وقف جهت احداث اماکن عام المنفعه

متون حقوقی سند وقف عام – با تولیت واقف و تعیین ناظر / وقف جهت احداث اماکن عام المنفعه

 

سند وقف عام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی مفتاحا لذکره ، و خلق الاشیاء ناطقه بِحمده و شکره و الصلوه و السلام علی خاتم النبیین و سیدالمرسلین و علی آله الطاهرین اولی المکارم والجود:

 

مورد وقف:

شش‌دانگ یک ……… پلاک ثبتی شماره …………. واقع دربخش ……….. با مشخصات مذکور در این سند با جمیع لواحق و توابع و متعلقات و مستحدثات بنشانی ………………… که از این پس موقوفه ………….. خوانده می‌شود. منافع مورد وقف به کسی واگذار نشده است و متعلق به موقوفه می‌باشد.

مصرف (نوع و جهت انتفاع) : واقف با استعانت از پروردگار متعال و به قصد قربت الی الله و باقی گذاشتن صدقه جاریه به یاد و نام خود و ………. خود ، در سلامت جسم و روان و در کمال رضا و رغبت و با اراده و اختیار کامل ، وقف مؤبد شرعی و حبس مخلد اسلامی نمود تمامی شش دانگ مورد وقف و مستحدثات موجود و آتی الاحداث آن را برای ………… بمنظوراحداث و ایجاد و تجهیز ……………… با جلب و اخذ کمک های مردمی و خیرین.

تولیت:

تولیت موقوفه مفوض است به شخص واقف در زمان حیات مشارالیه، همچنین واقف و متولیان بعدی بدون نیاز به تصویب و تأیید ناظر می‌توانند متولی پس از حیات خود را تعیین و منصوب نمایند و درصورت عدم قبول و یا حجر شخص منتخب ، می توانند شخص دیگری را به این سمت تعیین کنند و اختیار تعیین متولیان پس از خود را به جانشینان خود تفویض نمایند. تعیین و نصب متولی بشرح فوق الزاما باید بموجب سند و مرجح است بموجب سند رسمی باشد. بعد از فوت واقف چنانچه هریک از متولیان بعدی با رأی قطعی مرجع قضائی صالحه فاقد شرط و صفت امانت داری تشخیص داده شود و یا خیانت درامانت آنان اثبات گردد از سمت تولیت عزل می‌شوند و ارشد اولاد (اعم از ذکور و یا اناث) ازنسل پدر و مادر واقف و اقرب به واقف متدین به دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری دوازده امامی و فاقد محکومیت های مالی و اخلاقی ، باکلیه اختیارات مصرح در این سند به عنوان متولی منصوب می‌شود؛ حجر متولی موجب زایل شدن سمت تولیت اوست، همچنین در مواردیکه متولی بموجب سند رسمی اظهار و اقرار نماید که بعلت بیماری و یا کهولت سن قادر به انجام وظایف و تکالیف خود و اداره موقوفه نیست سمت تولیت او زایل میشود؛ در مورد حجر و دراین مورد، چنانچه متولی بعدی تعیین نشده باشد و در سایر مواردیکه بهرعلت متولی، جانشین پس از خود را تعیین و معرفی ننموده باشد، متولی موقوفه بترتیب فوق تعیین خواهدشد. متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند، اما مباشرت متولی شرط نیست و می تواند جهت اعمال اختیارات و انجام تمامی و یا برخی از وظایف و تکالیف خود و اداره موقوفه و مورد وقف وکیل بگیرد. اعطاء و تفویض وکالت بلاعزل بهرصورت ممنوع است.

نظارت:

مادامی که واقف درقید حیات است ناظر ندارد؛ پس از فوت مشارالیها فرزند ارشد و اکبر (اعم از ذکور و اناث) با قید اقرب به واقف، متدین به دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری دوازده امامی و فاقد محکومیت های مالی و اخلاقی ناظر خواهد بود ، چنانچه فرزند ارشد بعنوان متولی تعیین شده باشد، ارشد پس از او متصف به صفات مذکور ناظر خواهد بود. نظارت در تعیین متولی بعدی استطلاعی و در سایر موارد از نوع استصوابی است.

حق التولیه و حق النظاره:

………… درصد از کل منافع موقوفه پس از وضع و کسر و پرداخت مخارج و هزینه‌های نگهداری و هزینه‌های جاری موقوفه، به این امراختصاص داده شد، از این مقدار دو/سوم آن حق التولیه و یک/سوم آن حق النظاره است.

نحوه اداره موقوفه والزامات:

الف – متولی با جلب و دریافت کمکهای مردمی و خیرین، عنداللزوم با استفاده از تسهیلات بانکی ساختمانی در مورد وقف احداث کند و آن را تجهیز نماید وعرصه و اعیان و ساختمان را مختص ……………………………. قراردهد. بدیهی است ساختمان و اعیانی احداث شده، ملحق و منضم به موقوفه بوده و جزء لایتجزای آن محسوب می‌شود؛ عنداللزوم متولی در مورد ساختمان و مستحدثات وقف نامه ای با شرایط و مفاد و مندرجات و الزامات این سند تنظیم و ثبت و امضاء نماید.

ب – متولی با نظارت استصوابی ناظر در نحوه اداره کردن موقوفه اختیارتام دارد و می تواند بهر نحو که مقتضی و مصلحت می داند و مصالح و منافع موقوفه اقتضاء دارد عمل نماید از جمله حق و اختیاردارد :

۱ ) اداره و مدیریت مرکز ………….. را به ادارات و نهادها و یا هرشخص حقیقی و یا حقوقی که دراین زمینه فعالیت دارند و مورد تأیید مراجع ذیصلاح می‌باشند واگذار نماید.

۲ ) بمنظور تأمین هزینه‌های تعمیر و اصلاح موقوفه و انجام اموری که برای بقاءِ موقوفه و استفاده بهتر و ادامه استمرار انتفاع از آن لازم می‌شود و خرید و تهیه اسباب و وسایل و اثاثیه و لوازم و تجهیزات، از قبال قرارداد واگذاری موضوع بند یک تحصیل منفعت نماید و یا طرف قرارداد را بنحو مقتضی متعهد به تأمین هزینه‌های مزبور کند و یا با جلب و دریافت کمک‌های مردمی و دولتی و نهادها هزینه های مزبور را تأمین نماید؛ همچنین به متولی اذن داده میشود بدون اینکه به هدف اصلی واقف لطمه‌ای وارد شود، همزمان با احداث ساختمان اصلی مورد نظر واقف ، یا در آینده، در قسمتی از مورد وقف، ساختمانی با هر یک ازانواع کاربری های تجاری، خدماتی، مسکونی احداث نموده و منافع حاصل از آنرا به هزینه های مذکور اختصاص دهد و یا با جلب و اخذ کمک‌های مردمی، اراضی و ابنیه ای دیگر خریداری و وقف نموده و به موقوفه ملحق و منضم نماید و منافع حاصل از آنها را صرف هزینه های یاد شده و هزینه‌های …………… نماید و یا از تمامی روش‌های مزبور بهره جوید و یا به هر طریق دیگر که خود مقتضی می داند عمل نماید.

۳ ) تصریح و تأکید می شود هدف و منظور واقف، ایجاد و احداث مرکز ………. می‌باشد و ازمورد وقف باید به این منظور و جهت تحقق این هدف استفاده شود؛ استفاده به غیر از این منظور، موجب ضمان شرعی و ناخشنودی واقف خواهد بود.

۴ ) بیع موقوفه ممنوع است مگر در مواردی که طبق موازین فقهی و شرعی و قانونی پیش بینی شده است؛ در این صورت باید تبدیل به احسن گردد و هدف و مقصود واقف تأمین شود.

 

قبض و اقباض) اینجاب از طرف واقف و قبول از طرف واقف بعنوان متولی و بنمایندگی از موقوف علیهم واقع شد ، واقف معظم عین موقوفه را به قبض و تصرف وقف داد و بعنوان متولی ضمن قبول تولیت، به نیابت ازموقوف علیهم مورد وقف را قبض و تصرف نمود و باین ترتیب صیغه وقف طبق موازین شرع انور واقع و جاری شد و ایجاب و قبول و اقباض و قبض نیز بعمل آمد و مورد وقف از مالکیت واقف خارج گردید . باظهار واقف (متولی) فعلا و در زمان ثبت این سند ، مورد وقف ، فاقد ساختمان می باشد و از شمول تبصر ۸ ماده صد قانون شهرداریها خارج است و بدرخواست مشارالیها از شهرداری استعلام نشد و برای تنظیم این سند گواهی مالیاتی نیز اخذ نگردید و این سند باستناد قانون تسهیل تنظیم اسناد ثبت و امضاء شد بنابراین واقف (متولی) مسئول و ضامن عواقب اثبات خلاف ادعای خود می باشد و پرداخت هر مبلغ بدهی های مورد وقف را از هر بابت اعم از جرائم ساختمانی و هرنوع مالیات و عوارض شهرداری و بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و غیره را تقبل و تعهد مینماید .

 

مواد ۱۶ و ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در مورد اقامتگاه و لزوم اعلام نشانی جدید تذکر داده شد .

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *