جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

وقف عام – با تولیت واقف و تعیین ناظر / وقف جهت احداث اماکن عام المنفعه

متون حقوقی سند وقف عام – با تولیت واقف و تعیین ناظر / وقف جهت احداث اماکن عام المنفعه

 

سند وقف عام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی مفتاحا لذکره ، و خلق الاشیاء ناطقه بِحمده و شکره و الصلوه و السلام علی خاتم النبیین و سیدالمرسلین و علی آله الطاهرین اولی المکارم والجود:

 

مورد وقف:

شش‌دانگ یک ……… پلاک ثبتی شماره …………. واقع دربخش ……….. با مشخصات مذکور در این سند با جمیع لواحق و توابع و متعلقات و مستحدثات بنشانی ………………… که از این پس موقوفه ………….. خوانده می‌شود. منافع مورد وقف به کسی واگذار نشده است و متعلق به موقوفه می‌باشد.

مصرف (نوع و جهت انتفاع) : واقف با استعانت از پروردگار متعال و به قصد قربت الی الله و باقی گذاشتن صدقه جاریه به یاد و نام خود و ………. خود ، در سلامت جسم و روان و در کمال رضا و رغبت و با اراده و اختیار کامل ، وقف مؤبد شرعی و حبس مخلد اسلامی نمود تمامی شش دانگ مورد وقف و مستحدثات موجود و آتی الاحداث آن را برای ………… بمنظوراحداث و ایجاد و تجهیز ……………… با جلب و اخذ کمک های مردمی و خیرین.

تولیت:

تولیت موقوفه مفوض است به شخص واقف در زمان حیات مشارالیه، همچنین واقف و متولیان بعدی بدون نیاز به تصویب و تأیید ناظر می‌توانند متولی پس از حیات خود را تعیین و منصوب نمایند و درصورت عدم قبول و یا حجر شخص منتخب ، می توانند شخص دیگری را به این سمت تعیین کنند و اختیار تعیین متولیان پس از خود را به جانشینان خود تفویض نمایند. تعیین و نصب متولی بشرح فوق الزاما باید بموجب سند و مرجح است بموجب سند رسمی باشد. بعد از فوت واقف چنانچه هریک از متولیان بعدی با رأی قطعی مرجع قضائی صالحه فاقد شرط و صفت امانت داری تشخیص داده شود و یا خیانت درامانت آنان اثبات گردد از سمت تولیت عزل می‌شوند و ارشد اولاد (اعم از ذکور و یا اناث) ازنسل پدر و مادر واقف و اقرب به واقف متدین به دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری دوازده امامی و فاقد محکومیت های مالی و اخلاقی ، باکلیه اختیارات مصرح در این سند به عنوان متولی منصوب می‌شود؛ حجر متولی موجب زایل شدن سمت تولیت اوست، همچنین در مواردیکه متولی بموجب سند رسمی اظهار و اقرار نماید که بعلت بیماری و یا کهولت سن قادر به انجام وظایف و تکالیف خود و اداره موقوفه نیست سمت تولیت او زایل میشود؛ در مورد حجر و دراین مورد، چنانچه متولی بعدی تعیین نشده باشد و در سایر مواردیکه بهرعلت متولی، جانشین پس از خود را تعیین و معرفی ننموده باشد، متولی موقوفه بترتیب فوق تعیین خواهدشد. متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند، اما مباشرت متولی شرط نیست و می تواند جهت اعمال اختیارات و انجام تمامی و یا برخی از وظایف و تکالیف خود و اداره موقوفه و مورد وقف وکیل بگیرد. اعطاء و تفویض وکالت بلاعزل بهرصورت ممنوع است.

نظارت:

مادامی که واقف درقید حیات است ناظر ندارد؛ پس از فوت مشارالیها فرزند ارشد و اکبر (اعم از ذکور و اناث) با قید اقرب به واقف، متدین به دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری دوازده امامی و فاقد محکومیت های مالی و اخلاقی ناظر خواهد بود ، چنانچه فرزند ارشد بعنوان متولی تعیین شده باشد، ارشد پس از او متصف به صفات مذکور ناظر خواهد بود. نظارت در تعیین متولی بعدی استطلاعی و در سایر موارد از نوع استصوابی است.

حق التولیه و حق النظاره:

………… درصد از کل منافع موقوفه پس از وضع و کسر و پرداخت مخارج و هزینه‌های نگهداری و هزینه‌های جاری موقوفه، به این امراختصاص داده شد، از این مقدار دو/سوم آن حق التولیه و یک/سوم آن حق النظاره است.

نحوه اداره موقوفه والزامات:

الف – متولی با جلب و دریافت کمکهای مردمی و خیرین، عنداللزوم با استفاده از تسهیلات بانکی ساختمانی در مورد وقف احداث کند و آن را تجهیز نماید وعرصه و اعیان و ساختمان را مختص ……………………………. قراردهد. بدیهی است ساختمان و اعیانی احداث شده، ملحق و منضم به موقوفه بوده و جزء لایتجزای آن محسوب می‌شود؛ عنداللزوم متولی در مورد ساختمان و مستحدثات وقف نامه ای با شرایط و مفاد و مندرجات و الزامات این سند تنظیم و ثبت و امضاء نماید.

ب – متولی با نظارت استصوابی ناظر در نحوه اداره کردن موقوفه اختیارتام دارد و می تواند بهر نحو که مقتضی و مصلحت می داند و مصالح و منافع موقوفه اقتضاء دارد عمل نماید از جمله حق و اختیاردارد :

۱ ) اداره و مدیریت مرکز ………….. را به ادارات و نهادها و یا هرشخص حقیقی و یا حقوقی که دراین زمینه فعالیت دارند و مورد تأیید مراجع ذیصلاح می‌باشند واگذار نماید.

۲ ) بمنظور تأمین هزینه‌های تعمیر و اصلاح موقوفه و انجام اموری که برای بقاءِ موقوفه و استفاده بهتر و ادامه استمرار انتفاع از آن لازم می‌شود و خرید و تهیه اسباب و وسایل و اثاثیه و لوازم و تجهیزات، از قبال قرارداد واگذاری موضوع بند یک تحصیل منفعت نماید و یا طرف قرارداد را بنحو مقتضی متعهد به تأمین هزینه‌های مزبور کند و یا با جلب و دریافت کمک‌های مردمی و دولتی و نهادها هزینه های مزبور را تأمین نماید؛ همچنین به متولی اذن داده میشود بدون اینکه به هدف اصلی واقف لطمه‌ای وارد شود، همزمان با احداث ساختمان اصلی مورد نظر واقف ، یا در آینده، در قسمتی از مورد وقف، ساختمانی با هر یک ازانواع کاربری های تجاری، خدماتی، مسکونی احداث نموده و منافع حاصل از آنرا به هزینه های مذکور اختصاص دهد و یا با جلب و اخذ کمک‌های مردمی، اراضی و ابنیه ای دیگر خریداری و وقف نموده و به موقوفه ملحق و منضم نماید و منافع حاصل از آنها را صرف هزینه های یاد شده و هزینه‌های …………… نماید و یا از تمامی روش‌های مزبور بهره جوید و یا به هر طریق دیگر که خود مقتضی می داند عمل نماید.

۳ ) تصریح و تأکید می شود هدف و منظور واقف، ایجاد و احداث مرکز ………. می‌باشد و ازمورد وقف باید به این منظور و جهت تحقق این هدف استفاده شود؛ استفاده به غیر از این منظور، موجب ضمان شرعی و ناخشنودی واقف خواهد بود.

۴ ) بیع موقوفه ممنوع است مگر در مواردی که طبق موازین فقهی و شرعی و قانونی پیش بینی شده است؛ در این صورت باید تبدیل به احسن گردد و هدف و مقصود واقف تأمین شود.

 

قبض و اقباض) اینجاب از طرف واقف و قبول از طرف واقف بعنوان متولی و بنمایندگی از موقوف علیهم واقع شد ، واقف معظم عین موقوفه را به قبض و تصرف وقف داد و بعنوان متولی ضمن قبول تولیت، به نیابت ازموقوف علیهم مورد وقف را قبض و تصرف نمود و باین ترتیب صیغه وقف طبق موازین شرع انور واقع و جاری شد و ایجاب و قبول و اقباض و قبض نیز بعمل آمد و مورد وقف از مالکیت واقف خارج گردید . باظهار واقف (متولی) فعلا و در زمان ثبت این سند ، مورد وقف ، فاقد ساختمان می باشد و از شمول تبصر ۸ ماده صد قانون شهرداریها خارج است و بدرخواست مشارالیها از شهرداری استعلام نشد و برای تنظیم این سند گواهی مالیاتی نیز اخذ نگردید و این سند باستناد قانون تسهیل تنظیم اسناد ثبت و امضاء شد بنابراین واقف (متولی) مسئول و ضامن عواقب اثبات خلاف ادعای خود می باشد و پرداخت هر مبلغ بدهی های مورد وقف را از هر بابت اعم از جرائم ساختمانی و هرنوع مالیات و عوارض شهرداری و بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و غیره را تقبل و تعهد مینماید .

 

مواد ۱۶ و ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در مورد اقامتگاه و لزوم اعلام نشانی جدید تذکر داده شد .

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x