فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

نمونه قرارداد مشارکت در ساختمان سازی

متون حقوقی  نمونه قرارداد مشارکت در ساختمان سازی  :

نظر به اینکه تعاونی ………… قصد دارد برای اعضای خود حداقل تعداد ۲۹۷ واحد مسکونی تامین و تحویل نماید و با توجه به اقرار طرف دوم قرارداد مبنی بر داشتن توان فنی و مالی در اخذ مجوزها و احداث بنا در پروژه ……….. لذا در همین راستا قرارداد حاضر فی مابین طرفین ذیل مطابق مواد ۱۰ و ۲۱۹ و۲۲۰ قانون مدنی و توافقات حاصله به شرح ذیل منعقد گردید که مفاد آن برای طرفین و قائم مقام مشارالیها معتبر و لازم الاجرا می باشد.

هدف مشارکت:

طرفین قرارداد پس از استماع طرح پیشنهادی و برگزاری جلسات مقدماتی و مباحث فنی در خصوص پروژه های موضوع قرارداد و با علم و اطلاع کامل از وضعیت اراضی موضوع قرارداد و بهره‌وری و تبدیل به احسن سرمایه فعلی خویش بمنظور احداث مجموعه آپارتمانی با رعایت الزامات قانونی ملک مورد مشارکت آن به شرح  مقرر در سند مالکیت بشماره چاپی …………متعلق به طرف اول می باشد اقدام به عقد این مشارکت مدنی نمودند و طرفین قرارداد در تملک اعیان و بنای احداث شده (مفید و غیر مفید) به نسبت سهام مقرر در این قرارداد شریک و سهیم خواهند شد.

ماده ۱- مشخصات طرفین قرارداد:

الف) مشخصات طرف اول:

شرکت تعاونی ….. با شناسه ملی  ……………… و شماره ثبت …………….. محل ثبت تهران به آدرس خیابان …………….پلاک ۸۲ با کد پستی ………… به نمایندگی ………….. (مدیرعامل و عضو هیات مدیره) با کد ملی ……..  آقای ……………………………………………………………. (رئیس هیات مدیره) با کد ملی ………قای مهدی عیوض زاده (نایب رییس هیات مدیره) با کد ملی  ……….. بعنوان مالک به میزان مقرر در ماده ((۳)) این قرارداد که از این پس به اختصار طرف اول نامیده می شوند.

ب) مشخصات طرف دوم (مشارکت کننده):

شرکت ساختمانی ……….  (سهامی خاص) با شناسه ملی ……….. شماره ثبت ………  محل ثبت تهران به آدرس تهران، بلوار نلسون ماندلا………… به نمایندگی آقای …………. (مدیرعامل و عضو هیات مدیره) با کد ملی ……….. که از این پس طرف دوم نامیده می شود.

 

ماده ۲- موضوع قرارداد مشارکت در ساختمان سازی :

موضوع این قرارداد (پروژه **********) عبارت است از اجتماع حقوق طرفین قرارداد به نحو مشارکت از طریق آورده طرف اول که شامل حقوق مالکانه با مشخصات مندرج در قرارداد  بیع  ……. و سند مالکیت………..  و آورده طرف دوم که شامل اجرای کامل عملیات طراحی، مدیریت، احداث و ساخت مجتمع مسکونی در قالب حداقل شش طبقه مسکونی روی پیلوت توسط طرف دوم در ملک مورد مشارکت به مساحت ……….. متر مربع تحت پلاک ثبتی ………. فرعی از ……….. اصلی قطعه …….تفکیکی بخش ثبتی …… تهران  به آدرس ………….. با حداقل تعداد ………. واحد مسکونی و در مجموع مستحدثات به متراژ ۵۴۰۰۰ مترمربع و حداقل زیر بنای مفید مسکونی به متراژ ……… مترمربع و مشاعات رفاهی مجتمع از قبیل لابی، سالن اجتماعات، سالن ورزشی و غیره حداقل به متراژ مجموعاً …….. متر مربع و تهیه و تأیید نقشه ها و اخذ پروانه ساخت، تجهیز کارگاه – گودبرداری- تهیه و خرید کلیه مصالح و تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی و پرداخت کلیه هزینه های طراحی و ساخت و اخذ کلیه مجوزات مربوطه و جرائم احتمالی به شرح مقرر در قرارداد تا اتمام کامل عملیات ساختمانی برابر پروانه ساختمانی صادره از شهرداری و منطبق با ضوابط و مقررات قانونی و نقشه های مصوب و مطابق مشخصات فنی و خصوصی مورد توافق طرفین بوده که جملگی به امضای طرفین قرارداد خواهد رسید و جزو لاینفک این قرارداد می باشند و در نهایت تحویل نهایی واحدهای مسکونی و غیر مسکونی توسط طرف دوم به طرف اول به نحوی که قابل بهره برداری و سکونت باشند.

ماده ۳- آورده طرفین:

۱- آورده طرف اول:

سهم و آورده شرکت تعاونی ….. تمامی حقوق  مالکانه طرف اول در ملک مورد مشارکت  در یکقطعه زمین به پلاک فرعی ………. از پلاک ثبتی …………. در بخش ثبتی ……..تهران به آدرس بلوار …………….که  مساحت کل عرصه به میزان…………..متر مربع می باشد.

۲- آورده طرف دوم:

عبارت است از ساخت و احداث پروژه موضوع قرارداد از ابتدا تا خاتمه و اخذ کلیه مجوزات لازم از کلیه مراجع ذیصلاح و کمیسیون های مربوطه جهت ساخت پروژه و اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی (شامل کارهای ابنیه – تأسیسات  برقی – تأسیسات مکانیکی – دیوارکشی و احداث و محوطه سازی ، راه اندازی و تحویل واحد های مجتمع مسکونی موضوع قرارداد مطابق با توافقات مقرر در این قرارداد با بکارگیری امکانات و تجهیزات و دانش فنی و تأمین کلیه هزینه های مورد نیاز جهت تغییر کاربری و ساخت از ابتدا تا تحویل نهایی و کامل ساختمان و واحدها و راه اندازی کامل پروژه با حداکثر بنای مجاز مطابق با پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب و با رعایت شرایط و مشخصات فنی و خصوصی مورد توافق طرفین (ضمائم قرارداد )، تأمین و پرداخت تمامی هزینه های مرتبط با طراحی نقشه های نظام مهندسی (اخذ مجری ذیصلاح، ناظر ) و خرید کلیه مصالح ساختمانی و کلیه تجهیزات و تأسیسات آبی، برقی و مکانیکی از جمله آسانسورها و مطابق مفاد این قرارداد با تأیید کتبی طرف اول و انجام کلیه آزمایشات مورد نیاز توسط مراجع ذیصلاح و احداث پروژه مذکور در این قرارداد تا اتمام کامل مراحل ساخت، تکمیل و تحویل پروژه که امکان بهره برداری و سکونت در آن برای ذینفعان میسر باشد، و همچنین پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با تغییر کاربری، اخذ پروانه ساختمانی،مهندس ناظر، تاییدیه کمیسیون ها از جمله کمیسیون ماده ۵ و۷ شهرداری و …، پرداخت کلیه جرائم ساختمانی مرتبط با کمیسیونهای مختلف از جمله ماده صد شهرداری و هزینه های مرتبط با پایانکار و تهیه نقشه های مورد نیاز و در صورت لزوم اصلاح آنها و اخذ سند تفکیکی واحدهای احداث شده و پرداخت هزینه های کارشناسی و نقشه برداری و غیره تا صدور سند رسمی تک برگ واحدها، پرداخت هزینه های خرید انشعابات (آب، برق، گاز و پست ها و ایستگاه های مرتبط با آن) و غیره که تماماً بر عهده طرف دوم می باشد.

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

ماده ۴- شرایط مشارکت و سهام طرفین قرارداد مشارکت در ساختمان سازی :

۱- براساس بررسی های صورت گرفته توسط طرف دوم و استعلام از سایت شهرداری تهران عرصه ملک با پهنه فعلی…………. می باشد که این موضوع مبنای توافق طرفین قرارداد واقع شد.

۲- تقسیم سهم الشرکه طرفین قرارداد در میزان ملک مورد مشارکت  ملک مورد مشارکت ، با توجه به ضوابط موجود و ارتفاع ۶ طبقه (روی پیلوت) که سهم طرف اول ۴۵% (چهل و پنج درصد) و سهم طرف دوم ۵۵% (پنجاه و پنج درصد) می باشد. در صورتیکه طرف دوم موفق به دریافت جواز ۶۵% (شصت و پنج درصد) و بالاتر در سطح اشغال شود، سهم طرف اول در ۶ طبقه بالای پیلوت ۴۱% (چهل و یک درصد) و سهم طرف دوم ۵۹% (پنجاه و نه درصد) و از طبقات مازاد بر ۶ طبقه مسکونی، سهم طرف اول (مالک) ۳۰% (سی درصد) و طرف دوم۷۰% (هفتاد درصد) تعیین ‌گردید. در صورت دریافت جواز توسعه تجاری توسط طرف دوم  تعیین گردید.

توضیحات پروژه **********     سهم طرف اول    سهم طرف دوم

در صورت اخذ جواز سطح اشغال ۴۵ درصد و تراکم۲۷۰ درصد      %۴۵      سهم طرف اول      ۵۵% طرف دوم

در صورت اخذ جواز سطح اشغال ۶۵ درصد و تراکم۳۹۰ درصد و بالاتر ۴۱%             سهم طرف اول         ۵۹% طرف دوم

در صورت اخذ جواز طبقات بیشتر و تراکم بالاتر از ۳۹۰ درصد       %۳۰    سهم طرف اول       ۷۰%طرف دوم

در صورت اخذ جواز توسعه تجاری      %۳۵      سهم طرف اول                  ۶۵%طرف دوم

پارکینگ و انباری های مازاد  %۳۰      سهم طرف اول                 ۷۰%طرف دوم

 

پروژه **********

برآورد اولیه طرف دوم (بر مبنای سطح اشغال ۴۰%)

ردیف ۱  تراکم در هرطبقه: ۴۱۰۱      متراژ مفید هر واحد: ۷۴.۵مترمربع مشاعات هر طبقه ۱۰ درصد  اعیان مفید در ۶ طبقه: ۲۲۱۴۷متر مربع

تعداد کل واحد: ۲۹۷            تعداد پارکینگ مورد نیاز: ۲۹۷            فضای لازم برای پارکینگ بدون مزاحم ۲۵ متر مربع  جمع متراژ پارکینگ : ۷۴۲۵ متر مربع   جمع مستحدثات:     ۳۱۰۰۰ متر مربع

حداقل تعهد سازنده برای پروژه ********** (برمبنای ۴۵%سطح اشغال)

ردیف ۱ تراکم در هر طبقه    …… متر مربع متراژ مفید هر واحد ……….       متر مربع مشاعات هر طبقه  ۱۰درصد  اعیان مفید در ۶ طبقه …………. متر مربع تعداد کل واحد  ………      تعداد پارکینگ مورد نیاز ……تعداد پارکینگ احداثی …. جمع متراژ پارکینگ  ……. مترمربع جمع مستحدثات  ……… متر مربع

حداقل تعهد سازنده برای طبقه همکف پروژه **********

ردیف     ۱ تراکم در همکف  ۵۱۲۰ متر مربع  فضای تجاری …..مترمربع لابی/          سالن اجتماعات (آشپزخانه صنعتی)      باشگاه ورزشی (Gym)   سالن بازی کودکان  کارواش   کافی شاپ و ATM  سالن فوتسال         ۲۱۰۰ متر مربع

تبصره ۱: حداقل تعهد طرف دوم برای مستحدثات پروژه ********** مطابق جدول فوق ۵۴۰۰۰ مترمربع (پنجاه و چهار هزار) که حداقل…..  واحد با متراژ حداقل هر واحد  …  مترمربع به طرف اول تحویل می گردد و طرف دوم ملزم به اجرای آن است.

در صورت اخذ تراکم مازاد بر حداقل ضوابط ارائه شده برای این پروژه، طرف دوم متراژ حداقلی هر واحد در ….. واحد را متناسب با تراکم مازاد اخذ شده افزایش خواهد داد.

 

 

ماده ۵- شرایط و نحوه انتقال ملک):

شرایط و نحوه انتقال   (سهم الشرکه) موضوع ماده ((۴)) به طرف دوم در قبال اجرای تعهدات ایشان بعنوان آورده به شرح ذیل می باشد.

ردیف       مرحله اجرایی پروژها        مقدارسهم الشرکه طرف اول جهت انتقال به طرف دوم بر اساس شش طبقه بالای پیلوت

۱  اخذ پروانه ساختمانی وگودبرداری   ۲۰% (بیست درصد)

۲         اتمام سقف هفتم  سازه          ۲۰% (بیست درصد)

۳         پایان سفت کاری    ۲۰% (بیست درصد)

۴  پایان نازک کاری            ۳۰% (سی درصد)

۵         تحویل موقت        ۵% (پنج درصد)

۶  صورتمجلس تفکیکی و پایان کار      ۵% (پنج درصد)

انتقال حقوق تملک اعیان  در هر مرحله مشروط به اتمام و اجرای کامل هر مرحله و ارائه گزارش مرحله ای پیشرفت کار، ثبت شده در سامانه شهرداری از سوی طرف دوم به طرفین اول و تأیید مراتب توسط هیات نظارت ظرف مدت ۱۰ روز از زمان تایید توسط هیات نظارت می باشد. بدیهی است هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول مستندات طرف دوم نسبت به بررسی و احراز صحت مستندات و اقدامات انجام شده به طرفین اول اظهارنظر نماید.

ماده ۶- مدت اجرای قرارداد مشارکت در ساختمان سازی :

مدت اجرای این قرارداد با توجه به ماهیت هر یک از موضوعات مقرر در این قرارداد به تفکیک شامل مراحل ذیل می باشد:

۱- مدت زمان تعیین شده برای اخذ پروانه ساختمانی ۱۸ماه (هجده) از زمان تنظیم صورتجلسه تحویل عرصه و اعطای وکالت کاری از سوی طرف اول به طرف دوم می باشد.در صورتیکه طی مدت ۴ ماه از زمان تحویل عرصه هیچگونه اقدامی از ناحیه طرف دوم در جهت اخذ و یا پیگیری مجوزات ساختمانی از مراجع ذیصلاح بعمل نیاید طرف اول مطابق بند ((۱۰)) ماده ((۲۱)) این قرارداد حق فسخ یکطرفه قرارداد را بدون مراجعه به محاکم قضایی را دارد و طرف دوم حق هرگونه ادعا یا اعتراضی را در این خصوص از خویش سلب و ساقط نمود.

۲- مدت زمان تعیین شده از تاریخ صدور پروانه ساختمانی تا اتمام عملیات اجرائی و احداثی ساختمان و تحویل آپارتمان های سهم طرف اول قرارداد (اعم از تخریب،گود برداری، احداث کل آپارتمان ها، نصب تجهیزات و تأسیسات برقی و مکانیکی استاندارد با کنتورهای انشعابات آب و برق و گاز و ایستگاه های مرتبط) ۳۶ ماه (سی و شش ماه) می باشد. آپارتمان ها باید به نحوی که قابل بهره برداری و اسکان باشد (تحویل موقت) تحویل شوند.

تبصره ۴: به ازای هر طبقه مازاد از شش طبقه روی پیلوت، سه ماه به زمان ساخت اضافه می شود.

۳- از تاریخ تحویل سهم الشرکه طرف اول (تحویل موقت آپارتمان ها ) تا اتمام مراحل اداری ساختمان از قبیل اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تهیه سند رسمی تک برگ به نام هریک از مالکین طرف اول ۱۸ ماه می باشد.

جدول زمانبندی

ردیف / شرح فعالیت  /  مدت (ماه)  /  تاریخ شروع و پایان  /  متعهد

۱ – شرح فعالیت : امضای قرارداد       –           متعهد  : طرفین

۲ – شرح فعالیت :اخذ جواز ساخت(پروانه ساختمانی) /  مدت (ماه)  ۱۸:         از تاریخ امضا (پس از ارائه وکالت کاری) و صورتجلسه تحویل زمین تا هجده ماه بعد متعهد  :طرف دوم

۳ – شرح فعالیت   تخلیه و تحویل ملک کلنگی /  مدت (ماه)  :۳۶       پس از صدور جواز ساخت    متعهد  :  طرف اول

۴ – شرح فعالیت : تجهیز کارگاه و تخریب         /  مدت (ماه)  ۳۶:    پس از اخذ پروانه ساختمانی متعهد  : طرف دوم

۵ – شرح فعالیت :  گودبرداری و پایدارسازی گود /  مدت (ماه) ۳۶:    پس از اخذ پروانه ساختمانی متعهد  : طرف دوم

۶ – شرح فعالیت : اتمام اسکلت  /  مدت (ماه)   ۳۶:    از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی تا ۱۸ ماه پس از آن      متعهد  : طرف دوم

۷- شرح فعالیت :  اتمام سفت کاری /   مدت (ماه) ۳۶ :    چهارماه پس از اتمام اسکلت  متعهد  : طرف دوم

۸- شرح فعالیت :  اتمام نما، نازک کاری، تأسیسات و محوطه سازی /  مدت (ماه):۳۶   ۱۲ ماه پس از اتمام سفتکاری     متعهد  :  طرف دوم

۹ – شرح فعالیت :  تحویل آپارتمان های طرف اول  (تحویل موقت) /  مدت (ماه)۳۶: ۳۶ ماه بعد از صدور پروانه ساختمانی و شروع عملیات ساختمانی متعهد  :  طرف دوم

۱۰ – شرح فعالیت :  تحویل قطعی مدت (ماه)۱۸:     ۱۸ ماه پس از تحویل آپارتمان ها     متعهد  :  طرف دوم

۱۱- شرح فعالیت  :اخذ پایانکار، سند تک برگ واحدها به تفکیک         مدت (ماه)۱۸:    ۱۸ ماه پس از تحویل آپارتمان ها   متعهد  :  طرف دوم

ماده ۷ – تعهدات مشترک:

۱- تعهد و مسئولیت پاسخ گویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک، قبل از تحویل ملک به طرف دوم، برعهده ی طرف اول می باشد. چنانچه بعد از تحویل ملک به طرف دوم، هرگونه دعوی حقوقی و کیفری در خصوص ملک مطرح گردد، رفع آن و جبران خسارت آن برعهده ی طرف اول می باشد. رفع ممانعت از اعتراض همسایگان یا اشخاص ثالث از عملیات ساختمانی در محل پروژه جهت احداث در چارچوب ضوابط و مصوبات پروانه ساختمانی صادره از شهرداری منطقه، برعهده طرف اول می باشد و درصورتی که دعاوی مطروحه مربوط به عملیات ساخت و ساز و یا ناشی از آن باشد برعهده ی طرف دوم می باشد.

۲- قصور یا انحراف طرف دوم در اجرای مفاد این قرارداد، بدواً به طور کتبی توسط نماینده ی طرف اول اعلام خواهد شد و طرف دوم مکلف به رفع سریع نقایص و اجرای کامل تعهدات خواهد بود، در غیر این صورت طرف اول حق دارند مطابق قرارداد نسبت به اخذ خسارت تأخیر و فسخ قرارداد اقدام نمایند.

۳- مسئولیت قانونی و پرداخت جرائم، جبران خسارت هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات و استانداردهای قانونی و دستورالعمل های صادره از مراجع ذیصلاح بر عهده ی طرف دوم می باشد.

۴- با عنایت به ماهیت قرارداد حاضر، منافع هر دو طرف در اجرای بهینه پروژه موضوع این قرارداد با رعایت و التزام به کلیه اصول و ضوابط شهرسازی، معماری و نظام مهندسی و متناسب با تقاضا و ظرفیت بازار خریداران هدف می باشد. طرفین با قصد و نیت تسریع در به حداکثر رساندن منافع مالی عایدی و بازگشت سرمایه با یکدیگر توافق نمودند که همکاری لازم را بعمل آورند.

۵- طرف اول می تواند یک هیات نظارت جهت مطلع شدن از روند اجرایی پروژه، به صورت کتبی به طرف دوم معرفی نماید لیکن حق دخالت در امور اجرایی را نخواهند داشت، ضمناً طرف دوم ………… را بعنوان نماینده تام الاختیار خود جهت ارتباط با طرف اول معرفی نمود. بدیهی است اختیارات هیأت نظارت نافی اختیارات و اعمال تصمیمات توسط طرف اول نمی باشد و طرف اول این اختیار را دارند که با اعلام کتبی نسبت به تغییر اعضای هیات نظارت و لو کراراً  اقدام نماید.

۶- در صورت بروز موارد اختلاف فنی و انحراف از جدول زمانبندی بین هیات نظارت طرف اول و نماینده طرف دوم، مطابق نظر هیات داوری موضوع ماده ((۲۲)) این قرارداد عمل می گردد و کلیه هزینه های آن به عهده طرف متخلف می باشد.

ماده ۸- تعهدات طرف اول:

۱- طرف اول متعهد و ملتزم می باشند حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ کامل شدن امضای قرارداد نسبت به اعطای وکالت کاری و اداری تا زمان اتمام قرارداد به طرف دوم در دفتر اسناد رسمی بابت مراجعه به شهرداری، دارایی، ثبت اسناد، وزارتخانه و سازمان های مربوطه اقدام نمایند.

تبصره ۵: در صورت تأخیر در اعطای وکالت کاری، مدت تأخیر به مدت اجرای قرارداد اضافه خواهد شد.

۲- طرف اول متعهد می باشد در راستای اجرای موضوع قرارداد نسبت به در اختیار گذاردن ملک مذکور جهت تخریب و گودبرداری تا شروع عملیات ساخت و ساز، اقدامات لازم معمول دارد.

۳- در صورت بکارگیری ناظر مقیم از جانب طرف اول، تمامی هزینه های مربوط به ناظر مقیم از سوی طرف اول پرداخت می‌شود.

۴- طرف اول قرارداد اعلام و اقرار می نمایند که حقوق تملک اعیان مورد مشارکت مستحق الغیر نبوده و منافع آن قبلاً به دیگری بصورت کلی یا جزئی واگذار یا منتقل نشده و مشمول مصادره اموال و سرپرستی نمی باشد و سند از طریق اجرائیات ثبت یا مراجع قضایی یا بانکی در بازداشت یا رهن نمی باشد. در غیر اینصورت طرف اول ملکف به رفع بازداشت یا فک رهن می باشد.

۵- چنانچه در اثنای اجرای قرارداد از ناحیه معارضین احتمالی اقدام قضایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و یا تصرفات مانع اجرای کار صورت پذیرد، مدت توقف تا زمان رفع آن به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و شروع عملیات اجرایی منوط و مشروط به رفع معارضین احتمالی می باشد.

۶- با توافق طرفین نام پروژه موضوع این قرارداد (( ……)) انتخاب شد و طرف دوم متعهد گردید پس از ساخت نسبت به نصب عنوان پروژه اقدام نماید.

۷- پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با عرصه تا قبل از تحویل زمین برعهده طرف اول می باشد.

ماده ۹- تعهدات طرف دوم:

۱- طرف دوم به هیچ عنوان اجازه انتقال و واگذاری کلی اجرای این قرارداد را به ثالث ندارد.

۲- طرف دوم قرارداد متعهد گردید که کلیه هزینه های مشارکت از قبیل هزینه های نظام مهندسی (طراحی، نظارت، اجرا) و تغییر احتمالی نقشه ها و اخذ کلیه مجوزات لازم از جمله جواز از شهرداری،کمیسیون ها، پرداخت مالیاتهای نقل و انتقال، عوارض نوسازی (مربوط به زمان تحویل عرصه تا زمان احداث و تکمیل و تحویل قطعی پروژه)، کلیه هزینه های مربوط به تغییر کاربری و سایر کمیسیون های مربوطه و جرائم ساختمانی، تفکیکی برق، گاز و آب، پایانکار، اخذ صورتمجلس تفکیکی، بیمه مسئولیت مدنی با تمامی کلوزهای مورد نیاز، آتش سوزی، حوادث و کلیه هزینه های مرتبط با عملیات ساخت و احداث واحدها تا زمان بهره برداری را پرداخت نماید.

۳- طرف دوم قرارداد متعهد می گردد ظرف مدت دو ماه بعد از تنظیم قرارداد و صدور وکالت کاری، اقدامات لازم جهت  اخذ پروانه ساختمانی از جمله طراحی های معماری از طریق برگزاری جایزه معماری و حضور نماینده ای از طرف اول در فرایند انتخاب طرح برتر را شروع کند.

۴- طرف دوم قرارداد متعهد گردید ساختمان را طبق نقشه مصوب شهرداری منطقه پنج و ماده ((۱۵)) این قرارداد که نوع مصالح را مشخص می کند با پارکینگ و انباری به تعداد کل واحدها و نیز تأسیسات لازم احداث نماید. تعداد واحدها طبق ضوابط شهرداری می باشد و نقشه های معماری و نمای ساختمان می بایست به تأیید کتبی طرف اول قبل از تائید نهایی شهرداری برسد.

۵- طرف دوم موظف می باشد که متناسب با ضوابط شهرداری متناسب با متراژ واحدهای آپارتمانی احداثی پارکینگ بدون معارض برای سهم الشرکه طرف اول تامین نماید.

در صورتیکه طرف دوم تصمیم بگیرد فضای مشاعاتی بیشتری را در پروژه ساختمانی موضوع قرارداد، احداث نماید متعلق به طرفین می باشد.

۶- چنانچه طرف دوم قرارداد بدون دلیل موجه و یا به دلیل عدم توانایی مالی از ادامه و تکمیل کار خودداری ورزد و یا کارگاه ساختمانی تعطیل باشد، پس از گذشت چهار ماه متوالی یا شش ماه متناوب از تعطیلی کارگاه ساختمانی و یا توقف عملیات ساخت، طرف اول علاوه بر مطالبه جریمه مندرج در بند ((۲)) ماده ((۲۰)) این قرارداد، حق فسخ یکطرفه قرارداد مشارکت را بدون مراجعه به محاکم قضایی دارند. طرف اول مجاز می باشد پس از ارسال اظهارنامه رسمی مبنی بر اعلام فسخ قرارداد به طرف دوم، نسبت به اخذ تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور ساختمان جهت صورت برداری از اقدامات انجام شده و تطبیق آن با جداول مربوط به مراحل اجرای کار اقدام نماید. در اینصورت طرف اول مختار می باشد که ملک مورد مشارکت را جهت تکمیل به شخص ثالثی واگذار نماید که در اینصورت طرف دوم حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود و در این راستا مبالغ هزینه شده توسط طرف دوم تا زمان تامین دلیل محاسبه حداکثر طی ۴ ماه از زمان اعلام فسخ با طرف دوم بدون احتساب ارزش افزوده تسویه حساب خواهد شد و چنانچه مدت زمان تسویه حساب توسط طرفین اول با طرف دوم بیش از ۴ ماه به طول انجامید طرفین اول مکلف و موظف به تسویه  هزینه های طرف دوم با احتساب ارزش روز و ارزش افزوده در حق طرف دوم می باشد و با انتخاب طرف اول ممکن است به صورت نقدی به طرف دوم این قرارداد پرداخت و یا از واحدهای احداث شده در همان پروژه یا در املاک دیگری که در تملک طرف اول باشد به طرف دوم واگذار گردد و در صورت فسخ، طرف دوم متعهد به استرداد و انتقال اسناد رسمی حقوق تملک اعیانی که تا زمان فسخ بنام ایشان گردیده به طرف اول میباشد و در این خصوص ادعا و اعتراضی از طرف دوم وارد و مسموع نیست و طرف دوم حق طرح هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خویش سلب و ساقط نمود. ضمناً طرف دوم قرارداد موظف است ظرف مدت ۳۰ روز از زمان اعلام فسخ کارگاه ساختمانی و زمین مورد نظر را مطابق با صورتجلسه به طرف اول قرارداد تحویل نماید، چنانچه ظرف مدت تعیین شده طرف دوم قراداد، نسبت به تحویل کارگاه و زمین موصوف اقدام ننماید متعهد به پرداخت خسارت تأخیر اجرای تعهد از قرار روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال تا زمان تنظیم صورتجلسه تحویل کارگاه به طرف اول می باشد ضمن اینکه طرف اول به موجب این قرارداد مأذون و مختار است کارگاه ساختمانی را به شخص ثالث تحویل نماید و طرف دوم حق طرح هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود و همچنین هرگونه ادعا طرف دوم در ارتباط با تجهیزات و ادوات ساختمانی غیر مسموع و مردود می باشد.

تبصره ۶: تشخیص تاخیرات مجاز یا غیرمجاز (موجه یا غیرموجه بودن تاخیرات) در بند فوق با نظر هیات داوری موضوع ماده ((۲۲)) این قرارداد خواهد بود.

۷- پرداخت کلیه هزینه های آب- برق- گاز- بعد از تحویل ملک مورد مشارکت تا پایان و تکمیل عملیات ساخت و ساز و تحویل واحدها برعهده و ذمه طرف دوم می باشد. طرف دوم قرارداد متعهد گردیده که در هنگام ساخت بنا کلیه جوانب احتیاطی و ایمنی و قوانین مربوطه را رعایت و نسبت به اخذ بیمه نامه های لازم ازجمله بیمه نمودن ساختمان و ساختمان های مجاور و بیمه حوادث و مسئولیت مدنی پرسنل و کارکنان اقدام نماید و هرگونه حادثه از هر حیثی که باشد جانی یا مالی، همچنین کشف هر فساد و اتفاق که از ابتدا تا پایان عملیات ساخت و ساز حادث شود مسئولیت های کیفری و مدنی آن برعهده طرف دوم بوده و طرف اول هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهند داشت.

۸- اجرای امکانات آتش نشانی مطابق با ضوابط سازمان نظام مهندسی الزامی و برعهده طرف دوم می باشد.

۹- تمامی هزینه ها و ملزومات مورد نیاز جهت اخذ پایان کار و رعایت ضوابط و مقررات مبحث ۱۹ شهرداری به عهده طرف دوم می باشد.

۱۰- طرف دوم تعهد نمود در صورتیکه موفق به اخذ مجوز های قانونی مربوطه از شهرداری شود جهت افزایش مرغوبیت ساختمان احداثی و در نتیجه در راستای به حداکثر رساندن منافع کلیه ذینفعان این پروژه، امکانات رفاهی از جمله لابی با ورودی مجلل و شیک، سالن اجتماعات و سالن ورزشی که بعنوان مشاعات تلقی خواهد شد تعبیه یا احداث نماید. بدیهی است موارد مذکور متعلق به طرفین قرارداد به نحو مشاعی بوده و تمامی منتفعین آتی واحدهای مسکونی، اختیار استفاده از این امکانات مشاعی را خواهند داشت. طرف دوم متعهد می شود در هر پروژه یک عدد کانکس با تجهیزات و مبلمان اداری تا اتمام پروژه در اختیار طرف اول قرار دهد.

۱۱- طرف دوم متعهد و مکلف به اجرا و رعایت کلیه قوانین و مقررات و استانداردها، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های مربوطه و همچین حفاظت محیط کار، HSE و … می باشد بدیهی است کلیه مسئولیت ها و خسارات و جرائم ناشی از تخلف از موازین و مقررات قانونی و ساختمانی از جمله شهرداری، آتش نشانی و غیره، تماماً بر عهده طرف دوم می باشد و مسئولیتی از این حیث متوجه طرف اول نمی باشد.

۱۲- طرف دوم با علم و آگاهی و اشراف کامل به وضعیت عرصه و حقوق ناظر بر آن از جمله اینکه عرصه ملک موضوع مشارکت متعلق به ملک مورد مشارکت  بوده و عرصه قابل انتقال نمی باشد اقدام به انعقاد این قرارداد نموده و لذا طرح هرگونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از وضعیت ملک مورد مشارکت غیرقابل استماع خواهد بود.

۱۳- در هر یک از موارد مقرر در این قرارداد که یکی از طرفین متعهد به انتقال رسمی سند حقوق اعیانی به دیگری میباشد طرفین متعهد به ارائه کلیه مستندات لازم جهت انتقال سند حقوق اعیانی در دفترخانه ۶۶۲ تهران میباشند بدیهی است عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هر یک از طرفین قرارداد در حکم عدم حضور می باشد.

۱۴- نظر به اینکه مدیریت اجرایی پروژه، تامین و پرداخت کلیه هزینه های ساخت تا تحویل نهایی واحدها و دریافت هرگونه خدمات مربوط به اجرای پروژه، بکارگیری نیروی انسانی و هزینه های مرتبط با عملیات اجرایی پیمانکاران جزء تماماً بر عهده طرف دوم و جزو تعهدات و آورده ایشان میباشد لذا علاوه بر پرداخت هزینه های مذکور مسئولیت کلیه مسائل حقوقی ، بیمه ای ،مالیاتی و سایر عوارض و دیون مربوطه و تسویه حساب با اشخاص ومراجع مربوطه می باشد و ازاین حیث هیچگونه مسئولیتی متوجه طرف اول نمی باشد.

۱۵-طرف دوم متعهد و مکلف به پاسخگویی به دعاوی اشخاص ثالث در ارتباط با اجرای عملیات ساختمانی و کلیه امور مرتبط با آن از جمله شکایات و دعاوی مربوط به حقوق و دستمزد کارگران مطابق قوانین کار و امور اجتماعی و پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث و خسارات وارده و همچنین  مسئول پاسخگویی به شکایات و دعاوی راجع به حوادث ناشی از کار و غیر آن که در خصوص اجرای پروژه و یا ناشی از آن باشد و پرداخت دیه و جبران خسارات وارده میباشد و از این حیث هیچگونه مسئولیتی متوجه طرف اول نمی باشد.

ماده ۱۰- ساختار شکست فیزیکی پروژه ها:

ساختار شکست توافق شده توسط طرفین در سه مرحله به ترتیب از ۱) فونداسیون تا اتمام اسکلت سقف آخر و اتمام سفتکاری (مرحله اول معادل پنجاه درصد ساختار شکست)، ۲) از اتمام سفتکاری تا اتمام نازک کاری(مرحله دوم معادل سی و پنج درصد) و ۳) از اتمام نازک کاری تا تحویل موقت آپارتمان ها (مرحله سوم معادل پانزده درصد) می باشد.

جدول ساختار شکست

ردیف     عملیات عمرانی     درصد پیشرفت کار مدت زمان (ماه)

مرحله اول عملیات عمرانی    گودبرداری، نیلینگ و تحکیم بستر، فونداسیون، اتمام احداث اسکلت، اتمام سفتکاری و تیغه چینی، نصب چارچوب فلزی دربها و پنجره ها شاسی کشی آسانسور درصد پیشرفت کار   ۵۰%  مدت زمان (ماه)  ۱۸ ماه

مرحله دوم عملیات عمرانی    اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی، سفیدکاری، کاشیکاری و سرامیک کف و نصب دربها، سنگکاری کف و پله ها درصد پیشرفت کار: ۳۵% مدت زمان (ماه) ۱۲ ماه

مرحله سوم عملیات عمرانی   اجرای نما و نصب کابینت ها و کمد دیواری و نصبیات درصد پیشرفت کار : ۱۵% مدت زمان (ماه)۶ ماه

مرحله چهارم عملیات عمرانی تحویل موقت         درصد پیشرفت کار: تحویل به کارفرما  ــ

مرحله پنجم عملیات عمرانی تحویل قطعی   درصد پیشرفت کار: رفع نواقص و سندهای تک برگ واحدها  مدت زمان (ماه) ۱۸ماه

ماده ۱۱- شرایط تقسیم آپارتمان ها:

۱- شرایط تقسیم آپارتمان ها، پارکینگ ها و انباری های احداث شده در ملک موصوف به شرح زیر مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت و طرفین حق هرگونه اعتراضی را پس از امضا تقسیم نامه سهم الشرکه از خویش سلب و ساقط نمودند.

۲- هر واحد آپارتمان با توجه به متراژ نهایی دارای پارکینگ غیرمزاحم و یک واحد انباری می باشد. (مطابق با ضوابط و مقررات شهرداری). تقسیم واحدها در هر طبقه می بایست به گونه ای انجام پذیرد که طرفین قراداد در تمامی طبقات پروژه دارای سهم باشند.

۳- متراژ بنای مفید احداث شده در هر طبقه مطابق جواز صادره نهایی به طور تقریبی محاسبه شده که متراژ دقیق پس از صدور صورتمجلس تفکیکی محاسبه و بین طرفین تسویه می شود.

۴- یک ماه پس از صدور پروانه نهایی ساختمان، طرف دوم بصورت کتبی موضوع را به طرف اول اطلاع داده و متعاقبا جلسه ای با حضور طرفین تشکیل و نسبت به تنظیم تقسیم نامه اقدام خواهد شد و نسبت به تنظیم سند تعهد بیع در دفترخانه ۶۶۲ تهران اقدام نمایند.

ماده ۱۲- شرایط اخذ وام و تسهیلات بانکی: طرف اول و دوم در مدت اجرای پروژه و تا تکمیل و تحویل واحدهای آپارتمان ها و تنظیم سند رسمی تفکیکی به نام کلیه مالکین حق دریافت تسهیلات، وام یا اعتبار از بانک ها و یا سایر مؤسسات مالی و اعتباری تحت هیچ عنوان یا قالب حقوقی با استفاده از وکالت نامه اعطایی از سوی مالکین و یا با استناد به مالکیت مشاعش نسبت به ملک را ندارند و در صورت اخذ وام برخلاف تعهد توسط هر یک از طرفین، طرف خاطی مسئول جبران کلیه خسارات طرف مقابل می باشد. درصورت احراز تخلف، طرف مغبون و زیان دیده اختیار فسخ این قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۱۳- شرایط پیش فروش:

۱- طرف دوم حق انجام پیش فروش و همچنین انجام معامله ای در هر قالب حقوقی یا حق واگذاری حداقل ۲۹۷ واحد مسکونی و انباری و پارکینگ در حال ساخت موضوع تبصره ۳ماده ۴ که متعلق به طرف اول می باشد را به اشخاص ثالث ولو به صورت وکالتی ندارد .(واحدهای تهاترشده )

۲- طبق توافق انجام شده فی مابین طرف اول و طرف دوم مازاد بر حداقل ۲۹۷ واحد مسکونی (پروژه **********) موضوع تبصره ((۲)) ماده ((۴)) که به هیچ عنوان قابل پیش فروش نمی باشد، پس از اتمام اولین سقف سازه ۱۰% (ده درصد)، اتمام اسکلت طبقه ششم مسکونی و اتمام سفت کاری ساختمان، ۴۰% (چهل درصد) و پس از اتمام نازک کاری پروژه ۲۵% (بیست و پنج درصد) دیگر از سهم الشرکه خود را در صورت تمایل بر اساس تقسیم نامه تنظیمی پیش فروش کند.

۳- طرف دوم قرارداد حق انتقال و پیش فروش واحدهای سهم خود را تا تحقق هر یک از موارد فوق و با لحاظ تعداد حداقل ۲۹۷ واحد مسکونی برای طرف اول و با رعایت درصد یاد شده را بدون اذن طرف اول از خویش سلب و ساقط نمودند. بدیهی است هرگونه انتقال یا واگذاری بدون رعایت شرایط فوق غیر نافذ بوده که در صورت عدم تنفیذ شرکت تعاونی مسکن قراردادهای موصوف باطل و فاقد اعتبار قانونی است.

۴- مالکین واحدهای آپارتمانی این پروژه مشارکتی (اعم از طرف اول و طرف دوم)، توافق نمودند که جهت جلوگیری از تضییع منافع بالقوه هر یک از ذینفعان، هر موقع که مالکین ( طرف اول یا طرف دوم) متناسب با مجوز یا اختیار فروشی که در این قرارداد برای آنها پیش بینی شده است، اراده یا قصد انتقال واحدی از پروژه مذکور را داشته باشند، می بایست حداقل قیمت متناسب با عرف منطقه را با لحاظ قراردادن امکانات رفاهی و مشاعات پروژه را طی صورتجلسه ای مکتوب نمایند. چنانچه هر یک از طرفین، در شرایط  اضطرار و نیاز مبرم مالی بود و راضی به واگذاری واحد یا سهم الشرکه خود به مبلغی کمتر از قیمت توافق شده باشد، می بایست ابتدا موضوع را بصورت کتبی با اخذ رسید به طرف مقابل اعلام کند در صورتیکه طرف مقابل آمادگی خرید سهم الشرکه طرف فروشنده را داشته باشد، اولویت با واگذاری به طرف مقابل  می باشد. در صورتیکه طرف مقابل آمادگی خرید سهم الشرکه فروشنده را با قیمت اعلامی نداشت، موضوع را کتباً اعلام می کند. این راهکار جهت حفظ منافع حداکثری کلیه مالکین واحدهای این پروژه مورد توافق واقع شده است تا بعلت اضطرار و نیاز مالی یک طرف، حداقل قیمت و بهای واحدهای ساختمان حفظ شده و منافع حداکثری عاید مالکین و ذینفعان پروژه گردد.

۵- طرفین در هر مرحله از پیشرفت پروژه، طبق سیاست های مالی و سرمایه گذاری خود مجاز و مختار به فروش  سهم الشرکه خود مطابق با تقسیم نامه می باشند. بدیهی است که واگذاری و انتقال مالکیت طرفین با رعایت مفاد این قرارداد به اشخاص ثالث، قبل از تکمیل و تحویل پروژه، نافی وظایف و تعهدات قراردادی طرفین که در این قرارداد  قید شده نمی باشد.

تبصره ۷: طرفین توافق نمودند که در زمان پیش فروش واحد های سهم الشرکه خود، نماینده قانونی طرف مقابل، قرارداد پیش فروش را امضا نماید.

ماده ۱۴- سایر موارد:

۱- طرف دوم قرارداد بر شرایط ملک علم و اطلاع کامل داشته و متعهد گردید در زمان واگذاری و انتقال سهام خود   به اشخاص ثالث آنها را از شرایط ملک  مطلع نمایند.

۲- طرفین قرارداد اقرار صریح می نمایند که انتقال قدرالسهم سند اعیانی متناسب با سهم الشرکه نهایی طرفین، (حق تملک اعیان ملک موصوف) به صورت قطعی صرفاً در قبال ایفای کامل تعهدات مندرج در این قرارداد توسط طرف دوم، از سوی طرف اول قرارداد به طرف دوم صورت می گیرد و طرف دوم قرارداد هیچگونه ثمنی به طرف اول قرارداد بابت انتقال سند مالکیت مذکور پرداخت ننموده و نخواهد نمود. طرف دوم در صورت عدم انجام تعهدات مشمول پرداخت ضرر و زیان های تعیین شده در بند ((۲)) ماده ((۲۰)) خواهد شد.

۳- چنانچه در اظهارات و تعهدات طرفین خلاف و فسادی کشف شود فرد خاطی از نظر قانونی مسئول و پاسخگو بوده و بایستی از عهده کلیه خسارات وارده به طرف مقابل برآید و رضایت زیان دیده را جلب نماید.

۴- هرگونه افزایش و کاهش یا نوسانات قیمت (اعم از قیمت مصالح و هزینه به کارگیری نیروی انسانی و تورم و تغییر شرایط اقتصادی) و دیگر شرایط (حتی بیش از مبلغ اعلامی فهرست بها سازمان برنامه و بودجه و تورم اعلامی توسط بانک مرکزی)، تأخیرهای احتمالی که از دید طرفین خارج باشد، در مراحل قرارداد و در اصل قرارداد موثر نخواهد بود و هرگونه ادعایی در این خصوص از سوی طرفین قرارداد منتفی و غیرقابل استماع می باشد.

۵- هرگونه عدول از تعهدات طرفین که منجر به پرداخت ضرر و زیان در این مشارکت نامه بشود، پرداخت کلیه ضرر و زیان ها برعهده و ذمه طرف عدول کننده می باشد و موجب سقوط تعهدات طرف نکول کننده نمی‌باشد و انجام کامل تعهدات قید شده در متن قرارداد ادامه خواهد داشت.

۶- اصل اسناد و مدارک متعلق به طرف اول و یا نزد ایشان که در راستای اجرای این قرارداد در اختیار  طرف دوم قرار گرفته و می گیرد به نحو امانی بوده و طرف دوم متعهد است با اعلام طرف اول ظرف مدت یک هفته نسبت به استرداد و تحویل کلیه اصول اسناد به طرف اول اقدام نماید در غیر اینصورت و یا در صورت هرگونه سوءاستفاده و یا فقدان و یا تلف مدارک، امانت گیرنده به عنوان خیانت در امانت مسئولیت کیفری داشته و ملزم به جبران خسارات وارده می باشد.

۷- در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به فوت، محجوریت یا ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد بشود مسئولیت رسیدگی و تصفیه امور مالی شخص مذکور به عهده وراث و یا قائم مقام قانونی آن فرد می باشد و وراث، قیم و وکیل قانونی آنان ملزم به رعایت مفاد قرارداد بوده و به هیچ وجه نمی تواند از ادامه کار پروژه جلوگیری نماید. در غیر اینصورت علاوه بر الزام به اجرای تعهدات ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده می باشد.

۸- طرف دوم اقرار می نماید که توانایی لازم و کافی را در اجرای موضوع قرارداد، اعم از تخصصی و سرمایه‌گذاری داشته و عهده دار تمامی تعهدات، تکالیف و وظایف مندرج در این قرارداد تا پایان کار و انتقال اسناد آپارتمان ها را می باشد و در اینخصوص متعهد به ارائه اسناد لازمه می باشد.

۹- این قرارداد پس از امضاء طرفین قرارداد نافذ بوده، قطعی و لازم الاجرا می باشد.

۱۰- طرف دوم در صورت عدم انجام تعهدات، ضمن اینکه متعهد به پرداخت ضرر و زیان های تعیین شده طبق مفاد این قرارداد به طرف اول می باشد، طرف اول این اختیار را دارند که از انتقال های مذکور در ماده ((۵)) تا اجرای کامل تعهدات از طرف دوم خودداری نمایند.

ماده ۱۵- نوع و کیفیت مصالح (متریال) مورد استفاده در ساختمان:

مشخصات و جزئیات مصالح ساختمانی که می بایست در احداث بنا مورد استفاده قرار گیرد به شرح ذیل می باشد و مواردی که ذیلاً قید نشده می بایست مطابق عرف منطقه و دارای درجه یک، مرغوب و با کیفیت و یا بر اساس توافقات کتبی آتی اجراء شود و پس از تأیید طرفین جزو لاینفک قرارداد محسوب و رعایت آن در احداث بنای موضوع قرارداد الزامی است.

تبصره ۸: طرف دوم متعهد و ملزم می باشد کلیه مصالح و تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی و سرمایشی و گرمایشی از جمله آسانسورها، سنگ ها، کاشی ها، سرویس های بهداشتی، شیرآلات، کابینت و دیگر لوازم و مصالح مورد نیاز را قبل از خرید به تأیید کتبی نماینده قانونی طرف اول برساند و طبقه اول بعنوان تیپ و طبقات بعدی به مانند آن ساخته خواهد .

۱          نوع اسکلت بتون طبق نقشه های مصوب شهرداری منطقه و آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله و مطابق با مقررات ملی ساختمان و کسب استحکام بنا و تأیید مهندس ناظر

۲          نوع مصالح دیوار و تیغه کشی بلوک لیکا یا هبلکس و اجرا طبق استاندارد و دیوارهای جانبی و بین واحدها بلوک لیکا یا هبلکس (مطابق با نقشه های فاز ۲)

۳          نوع سقف طبق نقشه ی سازه مصوب شده سازمان نظام مهندسی

۴          نوع لوله های آب یزدبسپار پنج لایه درجه یک طبق نقشه نظام مهندسی

۵          لوله کشی گاز طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران و لوله سپاهان بدون درز

۶          لوله های فاضلاب پوش فیت سوپر سایلنت و اتصالات مربوط

۷          کف سالن سرامیک ۸۰×۸۰ درجه یک بدون درز مانند (مهسرام، سینا کاشی، الوند)

۸          کف اتاق مطابق کف سالن سرامیک در ابعاد ۶۰ × ۶۰ مانند (مهسرام، سینا کاشی، الوند)

۹          کاشی سرویس ها و آشپزخانه درجه یک ایرانی(مانند: الوند یا عقیق یا سینا و…)

۱۰        سرویس های حمام عایق بندی شده مطابق استاندارد و دو لایه قیرگونی  و لایه نهایی ایزوگام استاندارد به دیوار با ارتفاع حداقل ۱۰۰ سانتی متر در آشپزخانه و دستشوئی ۵۰ سانتی متر

۱۱        سرویس های بهداشتی درجه یک ایرانی، ایرانی و فرنگی دو زمانه  مانند چینی کرد، مروارید …

۱۲        شیرآلات سرویس و آشپزخانه اهرمی درجه یک ایران ( مانند: شیبه یا قهرمان، راسان)

۱۳        شیرآلات گاز، با قطع کن مجزا برای هر واحد طبق استاندارد

۱۴        سیم کشی واحدها درجه یک ایرانی (مانند: افشارنژاد خراسان و کابل ها کرمان)

۱۵        نوع کلید و پریزها درجه یک مانند: ایرانی دلند یا فضل ارت دار

۱۶        کابینت تمام ام.دی.اف ایزوفام درجه یک ترک با سینک دولگنه(مانند: اخوان، درسا) و هود مانند: داتیس و تعبیه فاضلاب ماشین لباسشویی و ظرفشویی

۱۷        آشپزخانه اپن وگاز رومیزی مانند داتیس، درسا

۱۸        لوله هواکش به صورت جداگانه برای دو تیپ سرویس اجرا گردد.

۱۹        لوله هواکش برای چاه تا پشت بام طبق استاندارد اجراء گردد (ونت فاضلاب به پشت بام داده می شود)

۲۰        سیستم سرمایش و گرمایش، داکت اسپلیت ( برند مرغوب موجود در بازار ایران)

۲۱        نقاشی درب های فلزی ورودی

۲۲        کلید مینیاتوری و حافظ جان برای کلیه واحدها از نوع استاندارد، برق کشی با تفکیک متعدد کلیدهای مینیاتوری

۲۳        یراق آلات درب ورودی درجه یک ایران بهریزان و یا بهتر از آن

۲۴        یراق آلات درب اتاق ها درجه یک ایران بهریزان و یا بهتر از آن

۲۵        آسانسورها: موتور الکومپ ایتالیا با سیستم بلک اوت و تری وی اف، اینورتردار، کابین درجه یک ایرانی از نوع استیل طبق استاندارد و ضوابط مقررات ملی ساختمان حداقل با ظرفیت ۸ نفر(در صورت مجوز شهرداری می بایست آسانسورهای باری نیز نصب گردد)

۲۶        آیفون تصویری رنگی درجه یک ایران مانند تابا با مانیتور ۷ اینچ و قابلیت بروز.

۲۷        قرنیز اتاق ها و سالن سرامیک یا پی وی سی

۲۸        درب های ورودی ساختمان و پارکینگ فلزی طرح دار شرکت ثامن یا مشابه با طراحی زیبا و شکیل

۲۹        درب های ورودی واحدها ضد سرقت ام دی اف سلماس و یا بهترین نوع ایرانی با یراق ترک

۳۰        درب های اتاق با چهارچوب فلزی و درب ام دی اف درجه یک ایرانی طرح دار و جهت سرویس ها پی وی سی

۳۱        درب پشت بام فلزی نقاشی شده

۳۲        چهارچوب اتاق ها فلزی طرح فرانسه با نقاشی

۳۳        پنجره ها یو پی وی سی بهترین جنس موجود در بازار

۳۴        گچ بری با نظر طرفین و عرف منطقه با طراحی زیبا به روز برای تمام واحدها و سقف و پارکینگ ها با نظر و مشورت مالکین طرف اول از نوع کناف یا رابیتس

۳۵        شیشه های نمای اصلی دوجداره ساده

۳۶        شیشه های مشاعات و پشت ساختمان ساده دو جداره

۳۷        لوله های دودکش برای هر واحد اجراء گردد

۳۸        پله ها سنگ صلصالی آباده یا هرسین یا مشابه

۳۹        کف پاگردها مطابق سنگ پله

۴۰        دیوار راه پله ها تا سقف سنگ تراورتن یا صلصالی

۴۱        کف حیاط ، دیوار حیاط همسان با طراحی نما

۴۲        کف پارکینگ سنگ مرغوب درجه یک مانند جوشقان صلصالی یا گرانیت

۴۳        دیوار پارکینگ تا سقف سنگ متناسب با کف پارکینگ

۴۴        نرده های راه پله استیل

۴۵        نرده های تراس در صورت احداث همسان با طراحی نما

۴۶        پشت بام دارای شیب بندی، دورچینی شده با پوشش قیرگونی و ایزوگام

۴۷        انشعاب برق جداگانه برای هر واحد و مشاعات یک انشعاب جداگانه و اجرای سیستم ارت

۴۸        انشعاب و تغییر قطر لوله آب طبق استاندارد سازمان آب با قطع کن مجزا برای هر واحد وکنتور فرعی برای هر واحد

۴۹        انشعاب گاز طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران با کنتور گاز جداگانه طبق ضوابط روز

۵۰        سنسور راه پله ها

۵۱        نمای اصلی ساختمان سمت شمال با طراحی مورد تأیید طرفین و شهرداری

۵۲        تمامی سمت جنوب ساختمان ترکیبی با طراحی مورد تأیید طرفین و شهرداری

۵۳        نمای ورودی و دورچین داخلی پشت بام سنگ

۵۴        چاه فاضلاب حفر یک حلقه چاه فاضلاب به ارتفاع حداقل ۱۵ متر تا آبکش و انباری – متراژ مجموع چاه حداقل صد متر مکعب

۵۵        نقاشی واحدها: دیوارها رنگ روغنی و سقف رنگ پلاستیک و سقف راه پله و مشاعات پلاستیک

۵۶        لوله کشی تأسیسات طبق استاندارد

۵۷        درب پارکینگ با ریموت کنترل با ظرفیت ذخیره برق

۵۸        دو رشته سیم کشی آنتن مرکزی با تجهیزات آنتن مرکزی (سیم آنتن کرمان صادراتی)

۵۹        محوطه سازی و فضای سبز با توافق طرفین و طراحی ارائه شده و نصب صندوق پستی طبق ضوابط

۶۰        کمد دیواری چهارچوب فلزی درب ام دی اف

۶۱        تعبیه لوله انتظار اگو در صورت راه اندازی اتصال به فاضلاب شهری (به همراه دریچه های انتظار راه اندازی)

۶۲        سیم کشی و نصب دوربین مدار بسته برای پارکینگ ها، حیاط و ورودی ها و مشاعات

۶۳        نورپردازی مناسب برای نما

ماده ۱۶- نحوه ی تحویل موقت واحدها:

مقرر گردید پس از اتمام و تکمیل عملیات ساخت هر واحد، طرف دوم مراتب تکمیل واحد یا واحدها را به طرف اول به صورت کتبی اطلاع دهد، طرف اول از زمان ابلاغیه مذکور می بایست ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به بازدید و تحویل و تسلیم واحد یا واحد های آماده اقدام نماید و چنانچه عیب و یا نقصی در واحد یا واحدهای آماده و تأسیسات آنها مشاهده نگردیده اقدام به تنظیم صورت مجلس تحویل نموده که صورتمجلس مذکور به منزله ی تحویل موقت واحد مربوطه خواهد بود و در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقصی در واحدهای موضوع ابلاغیه و یا تأسیسات آن ها، مراتب را به صورت کتبی به طور مستدل و مستند به طرف دوم ابلاغ نماید تا ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نقایص و عیوب موجود اقدام گردد. بدیهی است پس از رفع نقص مراتب تکمیل و رفع نقص می بایست مجدداً به صورت کتبی به طرف اول ابلاغ شود و اقدامات فوق مجدداً صورت بگیرد.

تبصره ۹: چنانچه طرف اول ظرف مدت۳۰ روز از ابلاغ کتبی تحویل موقت توسط طرف دوم نسبت به بازدید و صورتجلسه تحویل موقت اقدامی معمول ندارد پس از گذشت مدت فوق اقدامات طرف دوم به منزله تحویل واحدها تلقی می گردد.

تبصره ۱۰: در صورت اختلاف در وجود یا عدم وجود نقایص بین طرفین، مراتب از طریق رجوع به داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۷- دوره تضمین:

طرف دوم متعهد گردید ۵ ماه پس از زمان صورتجلسه تحویل موقت واحدها، در صورت بروز هر نوع نقص، خسارت یا عیب و ایراد کلی که ناشی از قصور ایشان باشد به هزینه ی خود مرتفع و رضایت طرف اول را جلب نماید. در صورت عدم انجام این تعهد، طرف دوم مسئول پرداخت کلیه هزینه ها و خسارات به طرف اول می باشد و طرف اول می تواند از سهام طرف دوم کسر و تهاتر و یا تملک نمایند و طرف دوم حق هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۸- تحویل قطعی:

طرف دوم متعهد گردید پس از اتمام دوره تضمین و انجام کلیه تعهدات مندرج در بند ((۲)) ماده ((۳)) و بند ((۳)) ماده ((۶)) و همچنین ماده ((۱۷)) این قرارداد به طرف اول تحویل و تسویه نماید.

ماده ۱۹- حوادث قهری و فورس ماژور:

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و قهریه از قبیل سیل- زلزله- آتش سوزی غیرعمد یا ممانعت ها و محدودیت های اداری از طرف کلیه ادارات مربوطه که از حیطه اختیارات طرف دوم خارج باشد و مستقیماً موجب توقف عملیات اجرایی ساخت گردد به گونه ای که ادامه کار برای طرف دوم غیر ممکن گردد طرف دوم موظف است حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن به کار معمول دارد. طرف اول نیز می بایست امکانات موجود در محل را در حد امکان برای تسریع در اقدام در اختیار طرف دوم قرار دهد و با ایشان تعاملات لازمه را داشته باشند و در این صورت تاخیر زمانی به وجود آمده تا حداکثر زمان مجاز مقرر در این ماده محاسبه و به مدت زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

تبصره ۱۱: حداکثر مدت زمان برای انتظار در جهت رفع موانع در موارد فورس ماژور ۴ ماه (چهار) است.

تبصره ۱۲: چنانچه تا انقضای مدت ۴ ماه (چهار) از تاریخ وقوع فورس ماژور ادامه کار میسر نگردد طرف اول اختیار فسخ قراداد را دارد که در صورت فسخ می بایست میزان کارهای صورت گرفته توسط طرف دوم و برآوردهای هزینه های صورت گرفته و ارزش نهایی کار، توسط کارشناس رسمی ارزیابی و برآورد قیمت شده و مبلغ آن توسط طرف اول بر اساس بند ((۶)) ماده ((۹)) به طرف دوم پرداخت گردد و طرف دوم دیگر هیچگونه حقی در املاک موضوع مشارکت نداشته و تمامی املاک موضوع مشارکت متعلق به طرف اول بر اساس میزان مالکیت هر یک می باشد و چنانچه در راستای اجرای موضوعات مقرر در این قرارداد سهمی از حق تملک اعیانی به طرف دوم واگذار گردیده متعهد به انتقال و استرداد آنها به طرف اول می باشد. همچنین طرف اول و دوم می توانند به گونه ای که مورد توافق یکدیگر باشد با هم تعامل نمایند.

ماده ۲۰- ضمانت های اجرا و خسارات تاخیر انجام تعهدات:

۱- طرف دوم قرارداد متعهد گردید در صورت تأخیر بیش از مدت ۱۸ ماه مقرر در این قرارداد جهت اخذ پروانه ساختمانی و کلیه مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح جهت اجرای موضوع قرارداد، از بابت خسارت تاخیر در اجرای تعهد این مرحله روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال لغایت اجرای کامل تعهدات و اخذ کلیه مجوزات و پروانه ساختمانی به طرف اول پرداخت نماید و چنانچه تاخیر در اجرای مرحله یاد شده بیش از دو ماه بطول انجامد طرف اول این اختیار را دارند که علاوه بر دریافت خسارت تاخیر انجام تعهد، نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام نمایند که در این صورت خسارات قراردادی تاخیر انجام تعهد تا زمان اعلام فسخ محاسبه و به طرف اول تعلق می گیرد.

۲- از آنجا که برای اجرای کل عملیات ساختمانی تا تحویل کامل واحد ها به نحوی که قابل سکونت و بهره برداری باشند مجموعاً مدت ۳۶ ماه تعیین گردیده که مدت اخیر نیز با توجه به ماهیت اجرای عملیات ساخت مطابق جدول ذیل ماده ((۱۰)) این قرارداد به سه مرحله تقسیم گردیده لذا طرف دوم متعهد گردید پس از صدور پروانه ساخت نسبت به اجرای هر یک از مراحل مندرج در جدول مذکور در ظرف زمانی مقرر اقدام نماید و در صورت تأخیر بیش از مدت مقرر در    هر مرحله، متعهد گردید از بابت خسارت تاخیر در اجرای تعهد هر مرحله روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال لغایت اجرای کامل تعهدات هر مرحله به طرف اول پرداخت نماید و چنانچه تاخیرات بوجود آمده بصورت چهار ماه متوالی در خصوص هر مرحله زمانی از عملیات عمرانی ساخت پروژه مطابق جدول ذیل ماده ((۱۰)) بوده و یا به مدت شش ماه متناوب در طول کل بازه ۳۶ ماه باشد طرف اول این اختیار را دارند که علاوه بر دریافت خسارت تاخیر انجام تعهد نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام نمایند که در این صورت خسارات قراردادی تاخیر انجام تعهد تا زمان اعلام فسخ محاسبه و به طرف اول  تعلق می گیرد.

۳- طرف دوم قرارداد متعهد گردید در صورت تأخیر بیش از مدت ۱۸ ماه مقرر در این قرارداد جهت اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تهیه سند رسمی تک برگ به نام هریک از مالکین طرف اول متعهد گردید از بابت خسارت تاخیر در اجرای تعهد این مرحله (به صورت جزئی یا کلی) روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال لغایت اجرای کامل تعهدات این مرحله اقدام نماید.

۴- خسارات مذکور در بندهای فوق مستقل و مجزا از یکدیگر بوده و قابل جمع می باشند و بدل از انجام تعهد اصلی تا قبل از اعلام فسخ قرارداد نمی باشد و موجب سقوط تعهدات مذکور در قرارداد نخواهند بود. ضمناً خسارت مذکور قابل دریافت از سهم الشرکه طرف دوم بوده و تا قبل از تسویه خسارات مذکور طرف اول این اختیار را دارند که از اجرای تعهدات خود از جمله انتقال حقوق تملک اعیانی به شرح مقرر در این قرارداد خودداری نماید و طرف دوم حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

۵- طرف اول موظف می باشد مطابق مفاد ماده ((۵)) این قرارداد در صورت استحقاق طرف دوم در انتقال سند حق تملک اعیانی در هر مرحله ، مشروط به اتمام و اجرای کامل هر مرحله و ارائه گزارش مرحله ای پیشرفت کار به طرفین اول و ثبت آن در سامانه شهرداری و تأیید مراتب توسط هیات نظارت ظرف مدت ۱۰ روز، نسبت به انتقال سند حق تملک اعیانی طی مدت ۱۰ روز به میزان مقرر بنام طرف دوم اقدام نمایند. در صورت تاخیر هریک از طرف اول، طرف ممتنع از باب خسارت تأخیر انجام تعهد، متعهد به پرداخت روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال به طرف دوم خواهد بود. این خسارت تاخیر در انجام تعهد نافی و بدل از انجام اصل تعهد هر یک از طرف اول که ممتنع می باشد نخواهد بود.

۶- طرف دوم متعهد گردید در صورت واگذاری و انتقال واحدهای موضوع این قرارداد با واحدهای پروژه ……….. مطابق ماده ((۴)) این قرارداد اقدام نماید و با اعلام طرف اول نسبت به انتقال رسمی اسناد حقوق تملک اعیانی مربوطه با شرایط مقرر در تبصره اخیر الذکر اقدام نماید و در صورت تاخیر طرف دوم از مدت اعلامی توسط طرف اول مبنی بر تحویل واحدها و انتقال رسمی اسناد از باب خسارت تاخیر اجرای تعهد متعهد به پرداخت روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال به طرف اول لغایت اجرای کامل تعهدات اخیر می باشد.

۷- در کلیه موارد مقرر در این قرارداد چنانچه طرف اول از بابت خسارات تاخیر اجرای تعهدات از طرف دوم طلبکار شوند طرف اول این اختیار را دارند که به میزان مطالبات خویش از سهام طرف دوم با جلب نظر کارشناس رسمی کسر نمایند و یا در صورت فسخ قرارداد از مطالبات طرف دوم کسر و تهاتر نمایند.

ماده ۲۱- فسخ قرارداد:

در موارد زیر قرارداد به صورت یکجانبه از طریق ارسال اظهارنامه به طرف دوم از سوی طرف اول فسخ می گردد:

۱- طرف دوم در اجرای کار مسامحه یا تعدی یا تفریط نماید و این موارد از نظر کیفیت کار یا ضوابط اجرایی یا برنامه مصوب زمانی ـ فیزیکی ـ مالی و پیشرفت کار مورد تأیید طرف اول نباشد و موجب نارضایتی یا اضرار یا تضییع حقوق طرف اول شود مشروط به ارسال اخطار کتبی و با اعطای مهلت ۲۰ روزه جهت رفع نقایص یا اجرای تعهدات و با انقضای مهلت مذکور.

۲- عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در زمان عقد قرارداد.

۳- اجرای کل قرارداد را به غیر واگذار نماید.

۴- ورشکستگی و یا انحلال شخصیت حقوقی طرف دوم.

۵- تعطیلی کارگاه به مدت ۴ ماه متوالی و ۶ ماه متناوب (بر اساس بند((۶)) ماده ((۹))).

۶- در صورت اخذ وام یا اعتبار برخلاف تعهد طرف دوم موضوع ماده ((۱۲)) این قرارداد.

۷- در صورت انتقال سهم مشاع از مجموعه آپارتمانی به غیر برخلاف موارد توافق شده توسط طرفین.

۸- عدول از تعهدات قراردادی و یا عدم اجرای هر یک ازتعهدات مقرر در این قرارداد در ظرف مدت مقرر مشروط به ارسال اخطار کتبی و با اعطای مهلت ۲۰ روزه جهت رفع نقایص یا اجرای تعهدات و با انقضای مهلت مذکور.

۹- تحقق هر یک از موارد فسخ مقرر در مفاد این قرارداد.

۱۰- در صورت عدم هرگونه پیگیری و یا اقدام و یا عدم ارائه هرگونه گزارش مستند و مستدل در جهت اخذ مجوزات موضوع بند ((۱)) ماده ((۶)) این قرارداد ظرف مدت چهار ماه از زمان شروع قرارداد.

تبصره ۱۳: در صورت فسخ قرارداد تحت هر شرایطی طرف دوم متعهد به استرداد و انتقال رسمی اسناد حقوق تملک اعیانی که تا زمان فسخ به ایشان منتقل گردیده به طرف اول می باشد و طرف دوم دیگر هیچگونه حقی در مالکیت حقوق تملک اعیان املاک موضوع مشارکت نداشته و تمامی مالکیت حقوق تملک اعیان موضوع مشارکت متعلق به طرف اول میباشد و مجاز به عقد قرارداد راجع به انتقال آن با اشخاص ثالث می باشد و در صورت فسخ در حین عملیات اجرای ساخت مطابق بند ((۶))  ماده((۹)) این قرارداد اقدام می گردد.

ماده ۲۲- حل اختلاف و داوری:

در صورت بروز هرگونه اختلاف مقرر گردید بدواً طرفین از طریق مذاکره و بصورت مسالمت آمیز نسبت به حل اختلاف اقدام نمایند لیکن در صورت عدم تحقق سازش طرفین مکلفند کلیه اختلافات خود را به هیات داوری ارجاع نمایند و در این راستا موضوع از طریق هیات داوری متشکل از یک داور از سوی طرف اول و یک داور از سوی طرف دوم و داور مرضی الطرفین (کارشناس رسمی دادگستری به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان در حوزه تهران) ظرف مدت ۳ ماه با لحاظ شرایط و تعهدات مقرر در این قرارداد مورد رسیدگی و صدور رای قرار خواهد گرفت، و اکثریت رای هیات داوری قاطع اختلاف و دعوی بوده و برای طرفین لازم الاجرا است. هزینه داوری ابتدا توسط متقاضی پرداخت شده و بعد از ابلاغ رای در صورتی که محکوم له پرداخت نموده باشد توسط محکوم علیه به محکوم له پرداخت می شود. نتیجه داوری از طریق اظهار نامه به طرفین ابلاغ می گردد.

تبصره۱۴: در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد پس از گذشت ۱۵ روز از زمان ارجاع درخواست موضوع اختلاف به داوری، از معرفی داور اختصاصی خودداری نماید، طرف دیگر می تواند از طریق درخواست معرفی کارشناس رسمی دادگستری از کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری ، کارشناس معرفی شده را بعنوان داور اختصاصی طرف دیگر انتخاب نماید همچنین اگر چنانچه هر یک از طرفین از شرکت در انتخاب داور مرضی الطرفین که به قید قرعه تعیین می گردد در روز و ساعت و مکان اعلامی توسط طرف متقاضی داوری خودداری نماید طرف دیگر می تواند از کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری درخواست معرفی کارشناس نماید که در این صورت کارشناس معرفی شده از این طریق بعنوان داور مرضی الطرفین می باشد و طرفین حق طرح هرگونه ادعا یا اعتراضی را در خصوص انتخاب داور از طریق این تبصره را از خویش سلب و ساقط نمودند.

تبصره۱۵: این بند به ‌عنوان توافقنامه مستقل از قرارداد اصلی و به ‌منزله‌ی موافقتنامه داوری بوده که بین طرفین منعقد گردید و مفاد آن برای طرفین، معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره۱۶: قوانین و مقررات حاکم بر این قرارداد، منحصراً قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران و مفاد و شرایط و تعهدات مقرر در این قرارداد می باشد.

تذکره : طرفین قرارداد توافق و تکلیف نمودند؛ جهت حفظ وحدت و منافع طرفین، تمامی اسناد وابسته قراردادهای ……………… در دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران تنظیم شود.

ماده ۲۳- اقامتگاه و ابلاغ‌ها:

اقامتگاه طرفین همان است که به‌عنوان نشانی در قرارداد درج‌شده و هرگونه اعلام یا ابلاغ کتبی به نشانی مذکور با پست سفارشی در حکم ابلاغ قانونی است و هر یک از طرفین درصورت تصمیم به تغییر نشانی می‌بایست ظرف مدت سه روز قبل از تغییر، نشانی جدید خود را به‌ وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع طرف مقابل برساند. در غیر اینصورت، کلیه مکاتبات به نشانی مقرر در این قرارداد ارسال و ابلاغ ‌شده محسوب می‌گردد و هیچگونه اعتراضی در این خصوص مسموع نمی‌باشد.

ماده ۲۴- قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد:

۱- طرفین اقرار می نماید که این قرارداد با آگاهی کامل در کمال صحت عقل و سلامت و بدون هیچگونه اجبار و اکراه، طبق اراده باطنی و ظاهری کلیه طرفین با رضایت قلبی و توافق و تراضی کلیه ذینفعان تنظیم گردیده است. کلیه مفاد این قرارداد بند به بند برای طرفین قرائت و تفهیم شد و بنابراین ضمن عقد خارج لازم صیغه عقد مشارکت ایجاباً و قبولاً جاری شد و با امضاء قدرالسهم هریک از طرفین، قبض و اقباض آن صورت گرفته است و قرارداد حاضر قطعی می شود. اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش و افحش فی المجلس (غیر از خیار تدلیس) از طرفین به عمل آمد و طرفین حق نکول بر هیچ یک از مفاد و تعهدات مندرج در این بند قرارداد را ندارند.

۲- این قرارداد در کمال صحت و سلامت جسم و عقل طرفین و با رعایت موازین شرعی و قانونی و با رضایت و اراده شخصی طرفین قرارداد، تنظیم و متعاقدین با علم و اطلاع و با قصد و رضایت از مفاد این قرارداد مبادرت به امضاء نموده اند. این قرارداد نسبت به متعاقدین و قائم مقام قهری و قانونی و ورثه ی ایشان موثر می باشد و طرفین بر قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل عدول بودن آن تأکید و اقرار می نمایند. چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خلاف و فسادی کشف شود، مسئولیت جبران خسارت وارده و جوابگویی در قبال اشخاص ثالث و مقامات قضایی به عهده ی  متخلف می باشد.

ماده ۲۵- نسخ قرارداد: این قرارداد به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و۲۲۰  قانون مدنی مشتمل بر ۲۵ ماده و در ۳ نسخه و با متن و اعتبار واحد به موجب متن پیشنهادی و قرارداد تنظیمی طرفین قرارداد حاضر تهیه و امضاء گردید که یک نسخه نزد طرف اول و یک نسخه نزد طرف دوم نگهداری می شود.

مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کنندگان  ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمودند ، مفاد سند به اینجانبان تفهیم و از آن مطلع شدیم.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *