فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند ترهین نمایندگی شرکت های خودروساز

 

۱ – ملک مرهونه ی موضوع این سند به جهت حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اعطای نمایندگی به تسهیلات گیرنده و تضمین پرداخت بدهی مندرج در این سند توسط راهن و تسهیلات گیرنده به صورت عندالمطالبه و حداکثر ظرف ۳ روز از تاریخ درخواست مرتهنین یا هریک از آن ها در رهن مرتهنین قرار گرفت و قبض مال مرهونه به عمل آمد و مجدداً مرتهنین مورد رهن را به تصرف راهن دادند تا در مدت رهن از منافع آن استفاده نماید. به موجب همین سند راهن اقرار نمود هیچ مانع حقوقی جهت ترهین ملک و به تصرف دادن ملک مرهونه به مرتهنین وجود ندارد و عین و منافع در تصرف کامل راهن بوده و مستحق للغیر نمی باشد چنانچه خلاف اقرار مذکور کاشف بعمل بیاید، تسهیلات گیرنده متخلف از ماده تضمین تعهدات مندرج در قرارداد اعطای نمایندگی تلقی می گردد و مرتهنین حق خواهند داشت درخواست صدور اجرائیه نمایند.

۲ – بنا به اعلام و تشخیص مرتهنین در صورت تخلف تسهیلات گیرنده از هر یک از تعهدات موجود در قرارداد اعطای نمایندگی و تخلف راهن از هریک از مفاد سند رهن موجود و عدم پرداخت بدهی یا تاخیر در پرداخت بدهی مندرج دراین سند، مرتهنین حق واختیار دارند نسبت به درخواست صدور اجرائیه و طی تشریفات قانونی اقدام نمایند.

۳- چنانچه بنا به اعلام و تشخیص مرتهنین، راهن یا تسهیلات گیرنده بنا به هر جهت از جهات خساراتی به وثیقه گیرندگان وارد سازند، مرتهنین حق دارند از طریق این دفترخانه و اجرای ثبت نسبت به صدور اجرائیه درخصوص وصول خسارات وارده به هر میزان مورد اعلام اقدام نمایند و تشخیص و اعلام مرتهنین به دفترخانه از حیث تخلف از تعهدات ماخوذه و خسارت وارده تا هر میزان از جانب راهن یا تسهیلات گیرنده، کافی و قاطع می باشد و از این حیث راهن و تسهیلات گیرنده حق هرگونه اعتراض و ادعایی را درخصوص تشخیص تخلف و مصداق آن و مبلغ دین از خود سلب و ساقط نمودند.

۴- تمامی شش دانگ ملک موضوع رهن اعم از عرصه و اعیان و متعلقات عرفیه آن جهت انجام کلیه تعهدات تسهیلات گیرنده و راهن در رهن مرتهنین قرار گرفت و ثمره و زیادتی که ممکن است در ملک مورد وثیقه حاصل شود جزء رهن خواهد بود و همچنین ایجاد و احداث اعیانی ها و تاسیسات و خدمات جدید در مورد وثیقه جزء مورد رهن و داخل در وثیقه است و در رهن مرتهنین خواهد بود.

۵- راهن ضمن عقد حاضر به مرتهنین وکالت بلا عزل با حق توکیل به غیر داد تا چنانچه مورد رهن جزا یا کلا در طرحهای عمرانی دولت یا شهرداری قرار بگیرد مورد رهن را به دستگاه اجرایی مربوطه بفروشند و ثمن معامله رانسبت به بدهی تسهیلات گیرنده و راهن تملک نمایند.

۶ – ضمن عقد حاضر راهن به مرتهنین وکالت بلاعزل با حق توکیل و وصایت بلافصل داد تا چنانچه مال مرهونه برای ادای کلیه دیون راهن و تسهیلات گیرنده به مرتهنین کافی نباشد مرتهنین حق خواهند داشت طلب خود را از سایر اموال و تضامین راهن و تسهیلات گیرنده نزد خود استیفاء نمایند.

۷- طرفین مدت رهن ملک مرهونه با مشخصات اعلامی را ۴ سال اعلام کرده و راهن مکلف است در طول مدت ۴ سال و تا قبل از فک رهن از هرگونه تصرفی که منافی حقوق مرتهنین است خودداری نماید و چنانچه عملی که حقوق مرتهنین را نسبت به ملک مرهونه کلا یا جزا زائل نماید یا ارزش ریالی مورد وثیقه را کاهش دهد توسط راهن یا هرشخص دیگری واقع شود یا به علل قهری وقوع یابد مرتهنین حق خواهند داشت نسبت به صدور اجرائیه و طی تشریفات قانونی اقدام نمایند.

۸- راهن اعلام و اقرار نمود غیر از مرتهنین مندرج دراین سند ملک مرهونه در رهن هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری از جمله بانک و شرکت و غیره نبوده و نخواهد بود و تنظیم هرگونه عقد و قرارداد اعم از قطعی وشرطی و رهنی بعد از امضاء این سند تا قبل از فک رهن باطل بوده و قبل از تنظیم سند نیز چنانچه هرگونه قراردادی منعقد شده باشد که منافی حقوق مرتهنین تلقی گردد تخلف مسلم راهن و تسهیلات گیرنده محسوب شده و کلیه دیون موجل راهن و تسهیلات گیرنده حال شده و مرتهنین حق خواهند داشت نسبت به صدور اجرائیه و طی تشریفات قانونی اقدام نمایند.

۹- راهن مکلف است همه ساله مورد وثیقه این قرارداد را تا میزان ارزش مورد وثیقه در برابر خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله، طوفان و…… تا زمان تسویه کامل بدهی های خود، نزد یکی از شرکت های بیمه، به نفع مرتهنین بیمه نماید. راهن به مرتهنین اجازه و وکالت داد تا درصورت امتناع راهن از بیمه مورد وثیقه، مرتهنین تا زمان تسویه کامل مطالبات خود، مورد وثیقه را نزد یکی از شرکت های بیمه، به نفع خود بیمه نمایند و هزینه را خود تامین و مطالبات خود را نیز تا آن میزان افزایش دهند. همچنین راهن مکلف گردید درصورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارات به مورد وثیقه بلافاصله مراتب را به مرتهنین اعلام نماید و فوری جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه نموده و بعد از دریافت خسارت از بیمه راسا نسبت به تعمیر و بازسازی پلاک ثبتی به نحوی که مورد رهن تکافوی بدهی مندرج در این سند را داشته باشد اقدام نماید یا کل خسارت دریافتی را در اختیار مرتهنین قراردهد تا آن ها براساس تشخیص خود وجوه پرداختی شرکت بیمه را صرف تعمیر و بازسازی مورد وثیقه نمایند.

۱۰-ضمن العقد راهن به مرتهنین وکالت داد تا چنانچه در مفاد این سند هرگونه اشتباه یا سهو قلمی صورت گرفته باشد مرتهنین راسا نسبت به اصلاح سند اقدام و رفع اشکال نمایند.

۱۱-مرتهنین در هر حال حق اعراض از مورد وثیقه و رجوع به راهن را در کلیه مراحل ولو بعد از صدور اجرائیه دارند و رجوع به هریک (درصورت تعدد راهنین ) مسقط حق رجوع به دیگری نخواهد بود.

۱۲-مسئولیت احراز هویت شخص حاضر شده در دفترخانه جهت ترهین ملک موضوع این سند بر ذمه تسهیلات گیرنده است. لذا درصورتی که هویت مالک مورد رهن با هویت حاضر شونده جهت امضاء معارض باشد این امر تخلف محرز تسهیلات گیرنده و راهن محسوب شده و تعهدات و دیون موجل آن ها حال شده و ملزم به پرداخت بدهی مندرج در این سند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ درخواست مرتهنین می باشند.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *