جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

 سند قرارداد خصوصی نمایندگی ایران خودرو 

 

متن حقوقی سند قرارداد خصوصی نمایندگی ایران خودرو :نظر به اینکه گروه صنعتی ایران خودرو به منظور عرضه و فروش محصولات تولیدی خودرو تامین و توزیع قطعات و ارائه خدمات پس از فروش همچنین تسهیل گردش امور در راستای مشتری مداری و گسترش دسترسی آسان متقاضیان به خدمات مزبور قصد اعطای نمایندگی به شرکت ………………………… با حضور و امضا آقا/خانم ……………. با مشخصات فوق الذکر دارای نمایندگی ایران خودرو به شماره کد ………… در شهرستان ……… با نظر و اذعان به توانایی فنی مالی و تدارکاتی خود متقاضی اخذ مجوز نمایندگی طبق درخواست کتبی می باشد بر اساس تصمیم مورخ././. کمیسیون اعطا و لغو نمایندگی ها و موافقت کمیسیون مزبور این قرارداد با شرایط زیر بین طرفین منعقد گردید.

ماده ۱ تعاریف و اصطلاحات:

۱-۱ ) گروه: تمامی شرکت های مرتبط با این قرارداد از گروه صنعتی ایران خودرو مشتمل بر شرکت ایران خودرو (سهامی عام) ایساکو (سهامی خاص) امداد خودرو (سهامی خاص) می باشد.

۱-۲ (قرارداد: عبارتست از کلیه مفاد این قرارداد پیوست ها و ضمائم و حسب ابلاغیه ها دستورالعمل آیین نامه ها و سیاست های کلی ابلاغی در زمان مبادله قرارداد و مواردی که بعدا ابلاغ میشود.

۱-۳) نماینده: عبارتست از شخص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با گروه که حقوق و تعهدات و مسئولیت های آن در این قرارداد احصا شده است:

۱-۴) نمایندگی: اختیار فروش و ارائه خدمات پس از فروش محصولات تولیدی ایران خودرو صرفا در حدود این قرارداد و مطابق ضوابط مقررات و دستورالعمل های ابلاغی با رعایت قوانین موضوعه و محدود به موارد و مصادیق و مسائل ماذون و مطرح در این قرارداد. الف) شرکت ایران خودرو (سهامی عام) ثبت شده به شماره ……. و (ب-) شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ……. مقیمان تهران ………. و (ج-) شرکت امداد خودرو ایران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ……… مقیم تهران …………………… هر سه ثبت شده در ثبت شرکت های تهران با نمایندگی خانم/آقا ……… با مشخصات فوق الذکر

 ماده ۲: طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین گروه صنعتی ایران خودرو شامل شرکت های ایران خودرو ایساکو امداد خودرو که از این به بعد گروه نامیده میشود از یکطرف و نامبرده فوق الذکر منبعد نماینده نامیده میشود منعقد میگردد.

تبصره: ۱- مدارک و مستندات مربوط به هویت و سمت و امکانات فنی نماینده شامل تصاویر مصدق شناسنامه کارت ملی جواز کسب سند مالکیت در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی آگهی تاسیس شرکت آخرین روزنامه رسمی و دلیل مدیریت و حسب مورد پروانه کسب به عنوان پیوست ماده ۲ این قرارداد ضمیمه میباشد.

تبصره ۲- هر یک از شرکتهای گروه به شرح فوق الذکر متفقا و منفردا حق اعمال و اجرای تعهدات موضوع این قرارداد و نظارت بر حسن اجرای آن در مقابل نماینده را دارند.

۳-) اجازه فروش و ارائه خدمات پس از فروش محصولات تولیدی ایران خودرو به شرح لیست پیوست

ماده (۳-۱) این قرارداد در محدوده جغرافیایی شهرستان فوق الذکر مطابق شرایط مندرج در این قرارداد و وفق ضوابط و آیین نامه ها دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که در زمان انعقاد قرارداد با پس از آن و در طول مدت قرارداد به نماینده ابلاغ می گردد.

۳- ۲) اجازه عرضه و فروش قطعات و لوازم یدکی مربوطه به خودروهای تولیدی ایران خودرو که قبلا و به موقع و به اندازه کافی و مورد نیاز توسط نماینده از گروه خریداری و تامین می کند.

۳- ۳) اجازه و تکلیف ارائه خدمات امدادی به کلیه محصولات تولیدی ایران خودرو و بر اساس استانداردها و ضوابط کیفی گروه و با رعایت سایر ضوابط آیین نامه ها دستوالعمل ها بخشنامه ها و ابلاغیه ها در طول مدت قرارداد از طرف گروه به نماینده ابلاغ می شود.

۳- ۴) موضوع قرارداد نمایندگی محدود به موارد نمایندگی محدود به موارد مطرح در فوق و لوازم عرضی و تعهدات تبعی آن بوده و انجام سایر اقدامات یا ارائه سایر خدمات که در این قرارداد به آن تصریح نشده است مستلزم توافق کتبی طرفین و اخد اجازه از گروه می باشد. تبصره: نماینده ملزم به رعایت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۸۶ / ۰۲ / ۲۳ و متعهد به ایفای تعهدات ناشی از قانون مزبور است.

ماده ۴- مدت قرارداد.

۴. ۱) مدت قرارداد از تاریخ امضاء یک سال شمسی است چنانچه هر یک از طرفین تا دو ماه قبل از انقضا مدت قرارداد عدم تمایل خود به ادامه قرارداد را به صورت کتبی به طرف، دیگر اعلام ننماید. قرارداد برای دوره های یکساله بعدی تمدید شده تلقی خواهد شد.

۴. ۲) نماینده در صورت عدم تمایل به ادامه، ا قرارداد مکلف است حداقل دو ماه قبل مراتب را کتبا به گروه اعلام نماید لیکن تا تسویه حساب کامل و قبل از انقضای مدت نمی تواند خدمات موضوع این قرارداد را معلق نماید ومادام که کلیه حسابها و تعهدات نماینده با شرکت تسویه نشده است کلیه تضمین ها و وثایق به قوت خود باقیست و شرکت طبق قرارداد عمل خواهد نمود.

۴- ۳) گروه می تواند در هر زمان و بدون نیاز به ارائه هر گونه دلیل بارعایت هر گونه تشریفات این قرارداد را فسخ و مطالبات خود را از محل وثائق و سایر اموال نماینده استیفا نماید و پس از آن نماینده مجاز به نصب تابلو با استفاده از علائم و نشانهای ایران خودرو نخواهد بود. در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت کیفری ضامن خسارات وارده که به تشخیص گروه تعیین می شود خواهد بود.

 ماده ۵: تعهدات و تکالیف کلی نماینده.

۵ – ۱) نماینده مکلف است طبق ضوابط و مقررات و دستورات گروه نسبت به تامین و احداث فضای فنی و اداری و فروشگاه استاندارد و تعمیرگاه مناسب و مجهز برای ارائه کلیه خدمات موضوع این قرارداد با هزینه خود اقدام کند رعایت استانداردهای شرکت در این زمینه، هم در ابتدا هم در طول مدت قرارداد لازم الاتباع است. تبصره: ضوابط استاندارد سازی شامل حداقل فضای ساختمانی رنگ آمیزی قسمت ها مختلف شکل و رنگ تابلوها و نشانهای تبلیغی تجهیزات ابزار و سایر مورد نظر مطابق استانداردهای اعلامی شرکت و وفق دستورالعمل مربوطه می باشد.

۵. ۲) نماینده مکلف است همه ساله فروشگاه و نمایشگاه و تعمیرگاه و به طور کلی نمایندگی خود را به منظور جبران خسارات احتمالی به مشتریان در مقابل هر گونه خطری اعم از طبیعی و غیر طبیعی به هزینه خود و به طور شناور نزدیکی از شرکت های معتبر بیمه نماید و تصور بیمه نامه را به گروه ارائه دهد.

۵. ۳) چنانچه در صورت عدم رعایت ضوابط و دستور العملهای گروه با نظامات دولتی ضرر و زیان با خساراتی به گروه مشتریان یا اشخاص ثالث وارد شود نماینده مسئول جبران خسارات وارده طبق تشخیص گروه خواهدبود

۵. ۴) اموال و کالاها و اسناد و مدارکی که در رابطه با این قرارداد و یا در نتیجه آن به نماینده سپرده می شود نزد او امانت است نماینده ملزم به استفاده از آن و نگهداری طبق تعلیمات و دستورات گروه می باشد که در موعد مقرر یا در پی انقضای قرارداد باید مسترد دارد. هر گونه سوء استفاده و تعدی و تفریط در حفظ و استرداد اموال موجب مسئولیت نماینده بوده و در هر حال و صورت تلف یا نقص اموال نماینده ضامن است،

۵ ۔ ۵) نماینده مکلف است قبل از شروع فعالیت خود نسبت به اخذ پروانه کسب یا تجدید اعتبار آن و همچنین اخذ مجوز از سایر مراجع ذیربط از قبیل شهرداری و صنف مربوطه اقدام کند چنانچه انجام خدمات موضوع این قرارداد ملتزم پروانه فنی و تخصصی باشد نماینده ملزم به اخذ و تحصیل و یا تمدید گواهینامه های لازم از مراجع ذیصلاح است.

۵ – ۶) نماینده متعهد است به تدارک و اجرای سیستم فروش و خدمات پس از فروش طبق ضوابط گروه بوده و ملزم به نگهداری منظم دفاتر فروش ثبت نام امور مالی حسابداری و نیز بایگانی آن همچنین رسید چکهای مشتریان و اسناد کارتهای تعمیرات می باشد بنحوی که کلیه فعالیتهای تجاری مالی و فنی از قبیل فروش و ارائه خدمات و تعمیرات در آن منعکس باشد. همچنین نماینده ملزم به ارائه فاکتور و صورت حساب و رسید در هر زمینه و حسب مورد در قبال فروش تعمیر یا تحویل خودرو به مشتری است.

۵. ۷) نماینده مکلف است در مواعد تعیین شده ریز صورت حساب مالی خود به کامل از قبیل دریافتها پرداختها اموال و درآمدهایی که در جریان فروش و خدمات به نام و حساب گروه و یا به نام و حساب خود تحصیل گروه را به گروه تسلیم کنند.

۵. ۸) نماینده ملزم است اطلاعات روزانه فروش و صورت ریز کلیه خدمات و تعمیرات و به طور کلی گزارش کلیه اقدامات و عملکرد مالی خود را طبق فرمهای نمونه تهیه و تنظیم نماید و مرتبا در اختیار گروه قرار دهد.

۵. ۹) نماینده تعهد می کند ضمن فراهم کردن محیط مناسب و با آموزش کارکنان خود در برخورد با مراجعین و مشتریان به نحو مطلوب و مناسب رفتار کند و سیاست مشتری مداری را در حدود متعارف رعایت کند.

۵ ۔ ۱۰) نماینده ضامن صحت و اصالت و اعتبار کلیه امضا اثر انگشت و مهرهای مربوطه به مشتریان در اسناد و مدارک مربوطه می باشد. مسئولیت کیفری و حقوقی هرگونه کشف فسادی در این زمینه به عهده نماینده است. چنانچه وجه کالا یا خدمات براساس استاد نادرست از گروه دریافت شده باشد نماینده ضامن جبران خسارت معادل سه برابر بهای آن خواهد بود.

۵. ۱۱) تهیه وتنظیم و مبادله هرنوع قرارداد با مشتری در خارج از محل و مکان نمایندگی ممنوع است،

۵- ۱۲) هر گونه تغییر در محل نمایندگی با موافقت کنبی و قبلی گروه امکان پذیر است

۵- ۱۳) نماینده موظف است شرح کلیه سرویس ها و خدمات و تعمیرات ارائه شده به مشتریان (گارانتی وارنتی کارت طلانی و غیره) مربوط به دوره گارانتی خودروهای موضوع قرارداد را طبق ضوابط و دستور العمل های تعیین شده از سوی گروه انجام داده و مراتب را همراه با ارائه مدارک مربوطه به گروه اعلام دارد.

۵. ۱۴) نماینده متعهد است در محل نمایندگی صرفاً به ارائه خدمات موضوع این قرارداد مبادرت ورزد و نمی تواند غیر از موضوع و یا در رابطه با محصولات سایر شرکتهای خودروسازی داشته باشد.

۵- ۱۵) نمایش عرضه فروش ارائه خدمات و تعمیرات در مورد خودروهائی بجز آنچه در این قرارداد تعیین شده ممنوع است به علاوه نمی تواند نمایندگی سایر شرکتها را بدون موافقت اخذ و در آن زمینه فعالیت کند.

۵- ۱۶ (نماینده مکلف است به تجهیز نمایندگی و استخدام تامین و اموزش نیروی انسانی ماهر و متخصص به منظور اداره امور نمایندگی و ارائه خدمات به مشتریان می باشد. تعهد بکارگیری نیروی انسانی ماهر و متخصص توسط نماینده: تعهد به نتیجه است و در صورت تخلف از این شرط نماینده ضامن خسارات وارده به گروه واشخاص ثالث می باشد.

۵. ۱۷) نماینده مکلف به دایر کردن و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات جهت حفظ دستگاهها و تجهیزات تعمیرگاه به منظور آمادگی ارائه خدمات به مشتریان است..

۵- ۱۸) خدمات موضوع این قرارداد اعم از فروش و خدمات پس از فروش و تعمیرات به دلیل کم کاری و اهمال نماینده از حداقل پیش بینی شده طبق ضوابط اعلامی کمتر باشد.

۵. ۱۹) نماینده حق واگذاری موضوع این قرارداد را به هیج وجه وتحت وجه وتحت هر عنوانی حتی به صورت وکالت شراکت امانت اجاره و…. رسماًیا عملاًبه صورت جزئی یا کلی به دیگری را ندارد و نمایندگی از هر حیث قائم به شخص نماینده می باشد و هر گونه توافق با قرارداد برخلاف مقررات این بند باطل و بلااثر بوده و نماینده راساًمکلف به جبران خسارت وارده به گروه و اشخاص ثالث خواهد بود.

۵- ۲۰) به منظور دایر بودن دائمی محل نمایندگی و جلب رضایت مشتریان نماینده بدون اجازه کتبی و قبلی گروه حق تعطیل کردن تعمیرگاه به جز ایام تعطیلات رسمی را ندارد و نیز مکلف است تعمیرگاه را در ایام تعطیلات نوروزی به منظور ارائه خدمات به مشتریان طبق برنامه و ضوابط فعال نگاه دارد.

۵. ۲۱) عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی یا گروه به طور على الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات مشتری گردد ممنوع است در غیر این صورت نماینده مسئول آن است.

۵- ۲۲) عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان یا مقادر خریداری شده یا مغایر با قرارداد از نظر کمی و کیفی ممنوع است.

۵- ۲۳) نگهداری قطعات به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی با اضرار به جامعه عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع عدم درج بهای کالاها و خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد (به صورت نصب بر چسب و یا اتیکت یا به صورت تابلو در محل واحد) خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش خودداری از صدور فاکتورها مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده و صدور فاکتور خلاف واقع. فروش اجباری کالا همراه با کالای دیگر تغییر مشخصات کالاهای دیگر تغییر مشخصات کالاهای مشمول استاندارد استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی و عرضه و فروش کالاهای خارج از استاندارد دخل و تصرف در بسته بندی یا جعبه محتوی کالاهای مشمول استاندارد اجباری عرضه کالای دیگر به جای کالای استاندارد بر خلاف ضوابط گروه ممنوع است.

۵- ۲۴) در صورتی که اقداماتی از ناحیه هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی در محدوده جغرافیائی نماینده صورت پذیرد که ناشی از سونیت و رقابت مکارانه و باتقلب به ضرر گروه محسوب شود نماینده ضمن اقدام عاجل در جلوگیری از تکرار آن را در مراتب را در اسرع وقت به گروه اطلاع می دهد.

۵- ۲۵) انجام تبلیغات در محدوده نمایندگی بر اساس سیاست های اعلامی گروه و با هزینه نماینده امکان پذیر است نماینده متعهد است در انجام تبلیغات ضمن رعایت شئون مجموعه ایران خودرو از تبلیغات مضرر و غیر واقع اطمینان کند.

۵- ۲۶) به منظور ارتقا سطح خدمات فنی و تعمیراتی گروه و بالا رفتن کیفیت خدمات و گسترش دانش فنی و تخصصی و در نهایت افزایش بهره وری و جلب رضایت مشتریان نماینده مکلف است نسبت به آموزش کارشناسان کارکنان تکنسینها و کارآموزان شاغل در نمایندگی تامین و نگهداری و توزیع مدارک فنی و شرکت منظم در دوره های آموزشی سازمان داده شده، طبق ضوابط و دستور العمل های شرکت اقدام نماید.

۵- ۲۷) در صورتی که نماینده جهت انجام امور جاری خود در نزد گروه نیاز با کارگزار داشته باشد، می بایست فرد مورد نظر را به صورت کتبی و بر اساس ضوابط تعیین شده و در محدوده وظایف و اختیاراتی که برای کارگزار تعیین می شود معرفی نماید کلیه اقدامات کارگزار به حساب نماینده و مسئولیت های ناشی از آن نیز بنام وحساب نماینده خواهد بود. تبصره ۱: گروه در رد یا قبول فرد معرفی شده به عنوان کارگزار مختار بوده و صلاحیت کارگزار می بایست که به تائید رسیده و چنانچه معلوم شود فاقد صلاحیت بوده یا شرایط از وی سلب شود به مجرد اعلام گروه کار گزار عزل خواهد شد. تبصره ۲: نماینده شخصا مسئول جبران کلیه ضرر و زیان مادی و معنوی وارده به گروه یا اشخاص ثالث در قبال اقدامات کارگزار از قبیل تحویل خودرو و اسناد و مدارک و… خواهد بود.

۵- ۲۸) کلیه کارکنان شاغل در نمایندگی از لحاظ دریافت حقوق و مزایا و مستمری های ناشی از فوت بیماری بازنشستگی بیکاری تعلیق از کار افتادگی کلی و جزئی و مقررات حمایتی و شرایم مربوط به آنها تابع قوانین و کار و تامین اجتماعی خواهند بود و گروه هیچ گونه مسئولیتی در این خدو الی نخواهد داشت به لاوه همج گونه رابطله استخدامی بین نماینده و کارکنان وی با گروه وجود ندارد.

۵. ۲۹ (تادیه به موقع حق بیمه و سایر مطالبات دستگاه های دولتی از قبیل سازمان تامین اجتماعی و دارائی و … به عهده نماینده است. نماینده موظف به ارائه مفاه حساب تامین اجتماعی» صورت سالانه می باشد.

۵- ۳۰) نماینده مکلف است قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی انتظامی منه ا ی ایمنی حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کار دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می گردد رعایت و اجرا نماید.

۵. ۳۱) پرداخت هر گونه عوارض کسب و پیشه مالیات عضویت اتحادیه صنفی و، بر عها انه قد اراده می باشد.

۵- ۳۲) به منظور صیانت نیروی انسانی و منابع مادی شرکت ایران خودرو رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای هات فنی جهت تامین حفاظت فنی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از بیمان بالای حرفه ای و فابین بهد. انشدته کار و کارگر و محیط کار تدوین می شود الزامیست. بدین منظور نماینده مکلف است بر اساس همه او را مصوبات شواری عالی حفاذلت وزارت کار و امور اجتماعی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران شاغل در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد و همچنین چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان اموزش داده و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نماید افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری وسایل حفائتی و بهداشتی و فردی و اجرای دستور العملهای مربوطه می باشند.

۵ – ۳۳) در صورت وقوع حادثه ناشی از کار نماینده مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده بعمل آورد و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به سازمان تامین اجتماعی برساند.

۵- ۳۴) نماینده موظف به استاندارد سازی مطابق آئین نامه ها و استانداردهای شرکت از جمله استانداردهای ظاهری می باشد و تسهیلات مرتبط طبق آئین نامه های مربوطه دریافت خواهد کرد.

تبصره ۱: نماینده موظف است مطابق طرح و ضوابط تعیین شده توسط گروه نسبت به تهیه و نصب تابلو اقدام نماید و در پایان مدت قرارداد یا در صورت انحلال قرارداد و لغو امتیاز ظرف مدت یک هفته آنرا برداشته و به شرکت مسترد نماید تا تاخیر در استرداد پایین آوردن تابلو ذمه نماینده را بر ازای هر روز پنج میلیون ریال بعنوان وجه التزام و خسارات قراردادی به همراه خواهر داشت بدیهی است نماینده سود و مطالبه وجه التزام مانع مسئولیت کیفری نماینده از حیث خیانت در امانت نخواهد بود و مفاد این تبصره در خصوص سایر علائم و نشانه هایی که از طرف گروه در اختیار نماینده قرار داده شده نیز می باشد،

تبصره ۲: نماینده مکلف است ضمن حفاظت و نگهداری تابلو برطبق دستور العمل های شرکت نسبت به روشن نگه داشتن آن در مواعد معین اقدام نماید.

۵- ۳۵) نماینده جهت ارائه هر چه بهتر خدمات موضوع این قرارداد و نیز انعکاس مسائل و مشکلات مربوط به نمایندگی و کیفیت محصولات ایران خودرو می تواند نظریات کتبی خود را اعلام نماید هر چند این امر تعهدی برای گروه ایجاد نخواهد کرد.

۵ – ۳۶) کلیه مخارج لازم جهت تاسیس راه اندازی و دایر نگه داشتن نمایندگی و تهیه ابزار و لوازم و تجهیزات فروشگاه و تعمیرگاه و همچنین کلیه حقوق و عوارض و دولتی ناظر به فعالیت نمایندگی از هر نظر در عهده نماینده بوده و گروه از این بابت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت،

۵ ۔ ۳۷) نماینده مکلف به حضور مستمر در محل نمایندگی به منظور دقت و نظارت بر حسن جریان امور و شخص مسئول حق اشتغال به شغل دیگر که مانع حضور و نظارت وی بر امور نمایندگی باشد را ندارد.

تبصره ۱: نماینده بدون موافقت کتبی گروه نمی تواند شخص دیگری را در کلیه امور مربوط به نمایندگی جانشین خود کند،

تبصره ۲: در صورت ضرورت و عدم حضور موقت نماینده مراتب باید بر گروه اعلام شود در چنین فرضی نماینده می تواند فرد مورد اعتماد و وثوق خود را جهت اداره امور جاری نماینده گی به عنوان جانشین خود تعیین کند لیکن جانشین مسئولیت های شخص نماینده را دارا می باشد.

۵- ۳۸) چنانچه نمایندگی به موجب این قرارداد به شخص حقوقی اعطا شود هر گونه تغییر در وضعیت شخص حقوقی اعم از تغییر هیات مدیره مدیر عامل سرمایه و ورود و خروج سهامداران و شرکا باید بصورت کتبی به گروه اعلام و موافقت اخذ شود.

۵- ۳۹) نمایندگی موضوع این قرارداد انحصاری نبوده و از این جهت حقی برای نماینده ایجاد نمیکند گروه می تواند در هر نقطه از منطقه یا شهرستان فوق الذکر با هر شرایطی که صلاح بداند راسا نمایشگاه و فروشگاه و تعمیرگاه دایر نموده و با اشخاص دیگر قرارداد منعقد نماید.

۵- ۴۰) بازرسان و مامورین گروه میتوانند هر زمان که صلاح بدانند از سیستم کلی فروش و خدمات پس از فروش نمایندگی اسناد و مدارک تعمیرگاه و موجودی لوازم یدکی بازدید نموده و نماینده مکلف است امکانات و تسهیلات لازم را بدین منظور فراهم نماید اظهار نظرها و تذکرات بازرسان بایستی توسط نماینده مورد توجه عمل قرار گیرد گروه نیز حق احضار نماینده را در صورت لزوم به تشخیص خود دارد و در این صورت نماینده مکلف به حضور و ادای توضیحات می باشد.

۵-۴۱) نمایندگی در دوره های زمانی معین توسط گروه مورد ارزیابی قرار میگیرد در صورت عدم کسب درجه مطلوب می بایست اقدام به ارتقا درجه تا دوره زمانی بعدی نماید عملکرد خدماتی نماینده بر حسب میزان پذیرش خودروهای دارای گارانتی و فاقد گارانتی مورد تشخیص قرار گرفته و متناسب بارتبه بندی کسب شده و میزان بهره وری ظرفیت نمایندگی امتیاز خرید قطعه و سایر تسهیلات به نمایندگی تعلق می گیرد.

۵- ۴۲) درجه بندی نمایندگی به عهده گروه و بر طبق ضوابط و شرایطی خواهد بود که از طرف گروه به نماینده ابلاغ می گردد نماینده با توجه به درجه ای که در آن قرارداد از مزایای آن استفاده می کند. تغییر کلی درجه نمایندگی اعم از ارتقا یانزول مربوط به نحوه فعالیت نمایندگی و توسعه تعمیرگاهی خواهد بود شاخص رضایت مشتری از نمایندگی در دوره های سه ماهه اندازه گیری و تشویق) برخورداری از تسهیلات (و تنبیه) لغو گارانتی و تعلیق فروش و لغو امتیاز و (… را متناسب با عدد شاخص خواهد بود

۵- ۴۳ (در مورد عدم انجام تعهدات از طرف نماینده با بروز اختلاف حساب میان گروه و نماینده تشخیص قطعی میزان بدهی نماینده منحصرا از طرف حسابداری گروه طبق ارقام مندرج در دفاتر اسناد و مدارک مربوطه به عمل می آید و نتیجه مورد پذیرش طرفین قرارداد می باشد. با توجه به اینکه شرکت جهت خرید و واردات و تامین لوازم و قطعات یدکی براساس عقود اسلامی از تسهیلات بانکی استفاده می نماید و در این ارتباط و به نسبت مدت زمان استفاده از این تسهیلات هزینه های متعلقه را متحمل شده و به بانک پرداخت می نماید لذا چنانچه هر یک از مطالبات گروه از نماینده در سررسید مقرر به هر دلیلی وصول نشود نماینده مکلف است خسارات تاخیر در پرداخت دیون خود را براساس نظر و محاسبه گروه پرداخت نماید و گروه مجاز می باشد هزینه های مزبور را از محل هر گونه اسناد قید شده در مطالبات حال شده سپرده نقدی با تضمینات ووثایق و یا هر گونه اسناد و اوراق بهادار نماینده راساًبرداشت نماید

۵- ۴۴) مسئولیت هر گونه تخلف از مفاد این قرارداد یا تعهد خارج از حدود این قرارداد در مقابل اشخاص ثالث به عهده نماینده است تبصره ۱: چنانچه گروه حسب تشخیص خود بنابه مصالحی نسبت به انجام تعهدات یا جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث اقدام نماید کلیه هزینه ها و خسارات پرداختی مربوط به دین می باشد نماینده محسوب و گروه می تواند مطالبات مذکور را از محل تضامین و وثایق دراختیار یا از طریق مراجع قضائی به حیطه وصول درآورده و نماینده حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید.

۵- ۴۵) نماینده متعهد است حسب دستورات ابلاغی مقدمات لازم به منظور فروش از راه دور در شبکه اینترنت ایساکو یا شبکه اینترنت را فراهم نماید و همچنین طبق برنامه زمانبندی شده از طرف امور مالی نسبت به ارائه چکها و تسویه حساب خرید خود از این طریق اقدام نماید. بدیهی است حفظ و نگهداری از رمز عبور بیشتری که به منظور فروش از این طریق به نماینده تخصیص می یابد جزوظایف نماینده بوده و هرگونه سهل انگاری که منتهی به سواستفاده سایرین از رمز مذکور گردد راسا متوجه شخص نماینده بوده و گروه در این خصوص مسئولیتی ندارد.

ماده ۶: تعهدات نماینده در مقابل ایران خودرو:

۶- ۱) نماینده مسئول تلف یا فقدان تمام یا قسمتی از خودروهای تولیدی و خسارات وارده به آنها را از تاریخ تحویل تا زمان تسلیم به مشتری خواهد بود مگر اینکه ثابت کندتلف یا فقدان با خسارات وارده مستند به تقصیر ایران خودرو و یا ناشی از دستورات داده شده توسط ایران خودرو یا عیب ذاتی کالا می باشد.

۶ – ۲) محصولاتی که برای فروش نزد نماینده ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد نماینده باید برای محفوظ نگه داشتن حق رجوع علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات نسبت به تنظیم صورت جلسه با تعیین دقیقی محل عیب و نوع و میزان عیب و محافظت از محصولات اقدامات لازمه رابه عمل آورده و ایران خودرو را از اقدامات خود مستحضر نماید در غیر این صورت مسئول خسارت های ناشی از این غفلت خواهد بود

۶ ۔ ۳) در خصوص فروش خودروهای تولیدی بهای نهائی فروش مبلغ ودیعه و تتمه وجه قابل پرداخت توسط مشتری بوسیله ایران خودرو تعیین و ابلاغ می گردد، و نماینده بایستی وجوه را به صورت چک بانکی در وجه شرکت ایران خودرو دریافت و در مهلت مقرر به شرکت ارائه و رسید دریافت نماید. نماینده حق ندارد هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان به نام خود باشرکت ایران خودرو خارج از ضوابط تعیین شده دریافت نماید در غیر اینصورت ایران خودرو می تواند از محل وثیقه و هر نوع مطالبات نماینده خسارات وارده به مشتری برابر است تماید.

۶. ۴) نماینده متعهد است در فروش محصولات ایران خودرو نهایت سعی و مراقبت ودقت لازم اعم از انتخاب مشتری و اخذ اسناد مربوطه را بنماید.

۶. ۵) نماینده موظف است نسبت به دریافت به موقع اسناد خودروهای فروخته شده یا چک های مربوط به انصراف مشتری از خرید خودرو و یا مابه التفاوت احتمالی ایران خودرو اقدام و بلافاصله به خریدار تحویل و رسید دریافت نماید و سپس یک نسخه از رسید مربوطه را ظرف یک هفته به شرکت ارائه نماید.

۶ ۔ ۶) نماینده می تواند با موافقت کتبی ایران خودرو مسئولیت پرداخت وجوه یا اجرای تعهدات مشتریان خود و یا تعهد پرداخت هزینه های وصول مطالبات را بر عهده بگیرد. در این صورت نماینده حق دریافت کمیسیون مخصوص منصفانه را دارا است.

۶. ۷) نماینده مکلف است با رعایت دقیق ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی گروه اقدام بفروش خودروهای تولیدی نماید و به هیچ عنوان حق ندارد، اضافه یا کمتر بر نرخ مقرر و اعلام شده از خریداران و مشتریان وجهی دریافت نماید.

۶- ۸) نماینده در مقابل فروش قطعی هر دستگاه خودرو دقیق شرایط و ضوابط ایران خودرو مستحق دریافت حق الزحمه پس از کسر کسورات قانونی می باشند.

۶. ۹) نماینده در صورتی استحقاق دریافت حق الزحمه را خواهد داشت که بر طبق دستورات و تعلیمات و در چارچوب اذن و اختیارات داده شده از طرف گروه عمل کرده باشد و نتیجه عرفا مطلوبی بدست آورده باشد عدم تبعیت از دستورات گروه وتجاوز از حدود اختیارات و واگذاری وظایف به دیگری بدون موافقت گروه و یا عدم توفیق در اجرای قرارداد مانع از استحقاق حق الزحمه از طرف نماینده خواهد بود. نماینده در قبال ارائه خدمات گارانتی مستحق دریافت حق الزحمه مربوط طبق ضوابط گروه می باشد گروه در حد امکان اطلاعات و معلومات فنی مورد نیاز نمایندگی و همچنین آخرین اطلاعات و استانداردهای مربوط به موضوع قرارداد را در اختیار نماینده قرار می دهد.

ماده ۷: تعهدات نماینده در مقابل ایساکو:

۷ – ۱) نماینده مکلف است با رعایت دقیق ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی گروه جهت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی (ایساکو) اقدام به مصرف یا فروش لوازم یدکی و ارائه خدمات و تعمیرات نماید و به هیچ عنوان حق ندارد اضافه بر نرخ مقرر و اعلام شده از خریداران و مشتریان دریافت نماید.

۷. ۲) نماینده تعهد نمود به جهت فراهم شدن شرایط خرید قطعات بصورت اعتباری وثیقه لازم و مورد تایید شرکت ایساکو را به میزان مورد نیاز تسلیم نماید.

۷- ۳) نماینده متعهد است حسب اعلام ایساکو علاوه بر ارائه گزارش حاصل از خرید و فروش موجودی قطعات وانبار خود را به شرکت ایساکو اعلام نماید.

۷- ۴) هر گونه دخل و تصرف در بسته بندی با محتویات کلیه قطعات اعم از قطعات مشمول استاندارد اجباری و غیر اجباری ممنوع می باشد

۷- ۵) نماینده تعهد می نماید که نیاز سالانه قطعات خود را با تقریب ۷۰ درصد مانده به پایان هر سال جهت برنامه ریزی تامین به ایساکو ارسال نماید. بدیهی است نمایندگیهایی که بموقع پیشنهاد خود را ارائه نمایند از اولویت تامین برخوردار می باشند.

۷ – ۶) قطعات و لوازم یدکی خریداری شده بوسیله نماینده توسط ایساکو در بسته بندی مخصوص و از طریق شرکتهای حمل ونقل حتی المقدور ظرف مدت ۱ هفته از تاریخ پرداخت ثمن معامله در معاملات نقدی و پرداخت حصه نقدی در معاملاتی که بصورت اقساطی صورت می گیرد به نشانی نماینده ارسال می گردد.

تبصره ۱: چنانچه کالای خریداری شده توسط نماینده در مدت اعلامی مندرج در این ماده بنشانی ارسال نگردد وی مکلف است بلافاصله مراتب را کتبا به شرکت ایساکو اطلاع دهد وتا حصول نتیجه نهائی موضوع را پیگیری نماید در غیر اینصورت طرح هر گونه ادعا مبنی برعدم تحویل کالا پس از انقضا مدت مذکور مشمول مرور زمان بوده و قابلیت استماع نخواهد داشت.

تبصره ۲: شرکت موافقت نموده تا اطلاع ثانوی نسبت به پرداخت هزینه حمل قطعات و لوازم یدکی طبق رویه پرداخت هزینه حمل قطعات و لوازم یدکی طبق رویه های جاری شرکت وبشرح متن مندرج در بارنامه اقدام نماید.

تبصره ۳- شرکت ایساکو میتواند در هر زمان که مصلحت بداند و مقتضیات آن ایجاب نماید پرداخت هزینه حمل قطعات و لوازم یدکی موضوع توافقنامه را قطع نماید و در این صورت صاحب امتیاز متعهد به پرداخت هزینه آن خواهد بود می تواند در صورت ضرورت و بنا به صلاحدید خود پس از گذشت یکسال از تاریخ صدور اسناد مذکور نسبت به امحا آن اقدام نماید. ۷- ۷) نماینده کالا و لوازم یدکی موضوع قرارداد رابه بیع خریداری نموده و پرداخت ثمن مربوطه از حیث نقد یا اقساط تابع ضوابط شرکت می باشد. در صورتیکه تمام یا قسمتی از ثمن کالای خریداری شده به صورت اقساط باشد نماینده متعهد است در سررسیدهای مربوطه نسبت به تامین وجه آن اقدام نماید.

تبصره ۱- طرفین به استناد مادتین ۱۰ و ۲۳ قانون مدنی و نیز ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی بایکدیگر توافق نمودند. در صورت عدم مراجع صاحب امتیاز جهت ارانه و صدور چکهای تقسیط در مواقعی که فروش از طریق الکترونیکی یا از راه دور بعمل می آید یا عدم پرداخت اقساط معامله در سررسید مقرر از تاریخ عدم مراجعت یا سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مبلغی تا ۳ درصد در ماه به صورت روز شمار و بر مبنای مبلغ هر قسط به عنوان وجه التزام قراردادی ناشی از نقص تعهد برذمه نماینده تعلق خواهد گرفت و ایساکو می تواند مبلغ مذکور را به عنوان دین مسلم و غیر قابل اعتراض دردفاتر و حساب مربوطه درج نماید. نماینده با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر پرداخت بدهی های تادیه نشده خود به شرکت نسبت به پرداخت جریمه مذکور اقدام نماید. بدیهی است پرداخت این وجه التزام بدل از پرداخت اصل مبلغ اقساط و خسارات قانونی نخواهد بود.

تبصره ۲: فروش اعتباری (اقساطی) به نماینده منوط به تودیع وثیقه ملکی یابانکی همچنین ارائه چک تضمینی معادل ۱۰۰% تضمین بانکی و ۸۰ درصد تضمین ملکی به نماینده اعتبار تخصیص خواهد داد.

ماده ۸: تعهدات نماینده در مقابل امداد خودرو:

۸- ۱) نماینده موظف است حداقل یک اکیپ امداد سیار را با شرایط زیر و مطابق دستور العلملهای ابلاغی راه اندازی نماید. الف: ارائه خدمات امدادی سریع در کلیه اوقات شبانه روز در محدوده منطقه مشخص شده و اعزام امدادگر به محل توقف خودروی معیوب و انتقال خودرو به تعمیرگاه در صورت عدم امکان تعمیر و راه اندازی در محل، ب: بکارگیری حداقل دو نفر امدادگر که دارای اطلاعات مکانیکی و برقی خودرو باشند) بخش امداد سیار نمایندگی ج: تهیه صورت حساب های مربوط به انجام خدمات امدادی و غیره در فرم های مخصوص امداد خودرو و ارائه یک نسخه به مشتری و یک نسخه به امداد خودرو ح: تامین قطعات ابزار آلات و تجهیزات کافی و مناسب خدمات امدادی مطابق لیست های ارائه شده شرکت امداد خودرو خ: رعایت نرخ نامه های منصوبه شرکت ایساکو و شرکت امداد خودرو.

۸- ۲) الف: نماینده متعهد است حمی الامکان خودرو را در محل رفع عیب و یا راه اندازی نماید و در صورت عدم امکان تعمیر در محل نسبت به انتقال خودرو امداد خواه به نمایندگی اقدام نماید ب: نماینده راساً متعهد به جبران ضرر و زیان وارده به شرکت امداد خودرو و با ادعای خسارت امداد خواه ناشی از عملکرد امدادگران نمایندگی است. ج: چنانچه نمایندگی به دلیل غیر موجه به انجام امدادهای محوله اقدام ننماید و یا با تاخیر غیرموجه دستور کارهای صادره از طرف شرکت امداد خودرو را به انجام برساند و یا در اثر تعمیرات نامطلوب خساراتی به خودرو امداد خواه وارد آید و یا از انجام مفاد مندرج در قرارداد حاضر تحت هر عنوان کوتاهی و قصور نماید شرکت ایران خودرو حق و اختیار دارد که خسارات وارده را از هر گونه مطالبات نماینده ازگروه و یا تضمین های وی جبران و برداشت نماید: چنانچه خودرو امدادی با تسهیلات اعطایی شرکت امداد خودرو تهیه شده باشد و در صورتی که نماینده از انجام تعهدات خود خودداری ورزد نماینده موظف است خودروی امدادی و یا تسهیلات اعطانی را به تشخیص شرکت امداد خودرو کلاً و به محض درخواست شرکت امداد خودرو به شرکت امداد خودرو مسترد نماید.

۸ – ۳) نمایندگی در قبال ارائه خدمات فوق امتیازات و تسهیلات زیر را از امداد خودرو دریافت نماید: الف: دریافت دستور العمل های خدمات امداد سیار. ب: دریافت چراغ گردان و قفسه بندی داخل خودروها بصورت امانی. ج: دریافت تسهیلات به منظور تامین خودروی امدادی با توجه به مقدورات صلاحدید و شرایط اقتصادی شرکت امداد خودرو با رعایت دستورالعمل های مربوطه. خ: دریافت حق ایاب وذهاب امدادگر و هزینه های انتقال خودروهای مشترکین به تعمیرگاه بر اساس صورتحساب تائید شده وفق نرخها و دستور العملهای مصوب شرکت امداد خودرو و دستور کارهای صادره.

۸. ۴) نماینده موظف است خدمات تعمیرگاهی زیر را به خودروهای دارای کارت طلایی با رعایت ضوابط ارائه نماید. الف: ارائه خدمات فنی جهت تعمیر خودروهای معیوب ب: ارائه خدمات صافکاری و نقاشی به محصولات گروه ج: انجام سرویس های ادواری. د: انجام خدمات مربوط به جذب و تمدید اشتراک کارت طلائی و عادی

۸. ۵) نماینده موظف است موارد زیر را در انجام خدمات کارت طلایی را رعایت نماید: الف: تامین قطعات یدکی استاندارد ایساکو. ب: قیمت قطعات تعویضی تابع نرخ نامه شرکت ایساکو می باشد. در صورتی که برخی از قطعات در شرکت ایساکو و یا فروشگاه های وابسته به آن موجود نباشد نرخ روز ملاک پرداخت صورتحساب قطعات خواهد بود به شرط اینکه عدم تحویل و یا عدم موجودی قطعات مورد نظر به تائید شرکت ایساکو رسیده و یا برحسب، مدارک ارائه شده از سوی نمایندگی برای شرکت امداد خودرو محرز گردد، تعمیر گاه می بایست از پرسنل مجرب و آموزش دیده و تجهیزات و ابزار مناسب در تعمیر خودروهای دارای کارت طلایی استفاده نماید. ج: تعمیرات هر خودرو می بایست در زمان توافق شده با کارشناس شرکت امداد خودرو به اتمام برسد در صورت عدم اعلام زمان از طرف کارشناسی فوق الذکر زمانهای مذکور در جداول زمانی ابلاغ شده از طرف شرکت امداد خودرو ملاک خواهد بود و در غیر این صورت زمانهای عرف تعمیرات منظور خواهد گردید. ح: چنانچه زمان تعمیرات از مفاد ابتدای این بند تجاوز نماید و چنانچه به تشخیص کارشناس امداد خودرو قصور از ناحیه تعمیرگاه باشد هزینه خواب خودرو برای زمانهای توقف اضافی به حساب نمایندگی منظور خواهد گردید، خ: حفظ و حراست در نگهداری خودرو و کنترل عدم استفاده شخصی از خودروی مشترک توسط پرسنل تعمیرگاه. د: نمایندگی می بایست از ایجاد هرگونه خسارت به خودرو مشترک در موقع تعمیر ویا جابجایی خودرو در داخل و یا خارج تعمیر گاه جلوگیری نماید. در غیر این صورت جبران کامل خسارت وارده از جمله خسارت افت قیمت خودرو به عهده تعمیرگاه خواهد بود. ذ: دقت در تنظیم صورت حساب به ترتیبی که صورت حساب شامل هزینه خدمات انجام شده و بهای قطعات تعویض شده باشد.

۸- ۶) نماینده در قبال ارائه خدمات کارت طلائی از حقوق زیر برخوردار است الف: دریافت مبالغ صورت حساب های مربوط به خدمات کارت طلائی حداکثر پس از دو ماه بررسی و تایید شرکت امداد خودرو به صورت نقد و یا حواله خودرو یا قطعه ب: اجرت تعمیرات و خدمات انجام شده در صورتی که قبل از تعمیرات خودرو توسط کارشناس شرکت امداد خودرو بازدید گردیده باشد براساس مندر جات گزارش کارشناس خواهد بود و در غیر این صورت نرخ نامه های شرکت ایساکو در مورد تغییرات عمومی و نرخ نامه های شرکت امداد خودرو ایران در مورد اجرت صافکاری و نقاشی ملاک خواهد بود.

۸- ۷) نماینده متعهد به ارائه خدمات و اجرای طرحهای خاصی از جمله موارد ذیل براساس برنامه های اعلامی گروه می باشد: الف: نماینده ملزم به انجام خدمات امداد نوروزی وفق برنامه ریزی و دستورالعملهای گروه می باشد. ب: نماینده ملزم به انجام طرحهای فراخوان وفق برنامه ریزی ها و دستور العملهای گروه می باشد. ج: نماینده ملزم به پذیرش خودروهای مشتریان براساس برنامه ریزها و دستور العمل های گروه از طریق طرح call Center می باشد.

 ماده ۹: حقوق و تعهدات شرکت الف: روابط بین گروه و نماینده در تعهد به صداقت و حسن نیت و تکلیف دوجانبه اطلاع رسانی تنظیم شده است. ب: گروه و نماینده از یک طرف و مشتری از طرف دیگر به نوع عرف و عادت تجاری مورد توافق یا هر نوع رویه ایجادشده میان آنها ملتزم می باشند، ج: هیج یک از طرفین نمی توانند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد. تمامی اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به این قرار دادی یاناشی از آن محرمانه بوده و طرفین مجاز به افشا کردن نمی باشند.

ماده ۱۰: تضمین انجام تعهدات: هریک از نمایندگان به منظور حسن انجام تعهدات و شرایط ناشی از این قرارداد مکلف می باشند بعنوان وجه التزام وثیقه ملکی وثیقه نقدی یا بانکی با تضمین ملکی معادل یک میلیاردریال معادل یکصد میلیون تومان در اختیار گروه قرار دهند تا چنانچه براثر تخلف نماینده از هریک از شرایط این قرارداد خسارتی متوجه گروه شده و یا اینکه گروه جهت وصول مطالبات خود از نماینده هزینه ای از قبیل هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل هزینه های بانکی و … متحمل گردد خسارت وهزینه های مزبور را از محل وثیفه و سایر اوراق بهادار نماینده برطبق تشخص خود تامین و برداشت نماید. نماینده بدینوسیله حق هرگونه اعتراض را در این خصوص به نحو الزام آوری از خود سلب وساقط می نماید. بدیهی است در صورتیکه نمایندگی قصد اخذ اعتبارات از گروه را داشته باشد می بایست تضمین علیهده مطابق با ضوابط و شرایط شرکت در اختیار شرکت قرار دهد.

تبصره ۱: میزان مطالبات و خسارات برطبق دفاتر و مدارک گروه محاسبه میشود.

تبصره ۲: میزان وثیقه با توجه به حجم معاملات نماینده تعیین شده و گروه در هر زمانی که تشخیص دهد می تواند آنرا افزایش داده و نماینده ملزم به رعایت و اجرای آن می باشد.

تبصره ۳: چنانچه نماینده به هریک از شرکتهای طرف این قرار داد با سایر اشخاص ثالث من الجمله شرکت های صنعتی ایران خودرو بدهکار گردد نماینده به موجب این قرارداد و ضمن عقد خارج لازم به گروه وکالت باحق توکیل و غیر قابل عزل اعطا نموده تا راساً و بنا به تشخیس خود نسبت به پرداخت یاوصول مطالبات مذکور از محل مطالبات احتمالی نماینده یا تضمینی در خصوص این نماید.

 ماده ۱۱: تخلف نماینده و اثرات اجرایی آن چنانچه نماینده به تشخیص گروه از شرایط ضوابط و تعهدات موضوع این قرار داد و همچنین آئین نامه ها دستورالعمل ها و ابلاغیه های فعلی و آتی بنحوی از انحا تخلف نماید. گروه می تواند حسب مورد تصمیمات ذیل را در مورد وی اتخاذ و اجرا نماید. الف: تذکر کتبی با درج در پرونده، ب: کسر حق الزحمه نماینده از فروش باخدمات. ج: تقلیل درجه تعمیرگاهی، د: تعلیق بالغو خدمات (گارانتی فروش امداد خودرو)، ه: محدودیت یا قطع سهمیه قطعات و لوازم یدکی بطور موقت یادائم. و: محدودیت یا لغو فروش بدون اعلام قبلی صرفا از طریق اعلام کتبی و ارسال آن به نشانی مندرج در قرار داد و بدون رعایت هیچگونه تشریفات قضائی دیگر بعمل خواهد آمد.

 ماده ۱۳: تعهدات گروه:

۱۳ – ۱) گروه و تکالیف نماینده بصورت کتبی میباشد.

۱۳ – ۲) گروه بازرس یابازرسانی را به منظور هماهنگی و تبادل نظرات و ارائه راهکارها در موارد ضروری به نماینده معرفی می نماید.

۱۳ – ۳) هر یک از شرکتهای ایران خودرو ایساکو امداد خودرو ایران می توانند بین گروه و نماینده بازرسین ومامورینی راتعیین و به نماینده معرفی کنند تا به عنوان رابط عمل نمایند

 ماده ۱۴: اقامتگاه طرفین اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک ذکر شده است و از لحاظ ابلاغ وارسال اوراق اخطاریه ها و مکاتبات مربوطه به قرارداد ملاک عمل خواهد بود و هر یک از طرفین در صورت تغییر اقامتگاه موظف می باشند مراتب- رادر اسرع وقت کتبا به طرف دیگر اطلاع دهند، در غیر این صورت اقامتگاه قبلی از نظر ابلاغ و ارسال اوراق و مانای معتبر می باشد.

 ماده ۱۵: حل اختلاف ناشی از قرارداد: هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره بین طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش موضوع باداوری معاون حقوقی و امور بین المللی شرکت به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. رای داور برای طرفین قطعی و لازم الاجراست

 ماده ۱۶: فسخ این قرارداد در تهران امضا و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x