فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند قرارداد رهنی لیزینگ ایرانیان

 

ماده ۱- طرفین قرارداد: الف- شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)، ثبت شده به شماره ۱۹۲۰۶۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۶۸۴۷۷۹ به نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش خیابان پیامبر شرقی، پلاک ۷۰، با امضاء صاحبان مجاز امضاء همراه با مهر شرکت که از این پس در این قرارداد “مرتهن» نامیده میشود.

ب- نام…………………… نام خانوادگی……………………. فرزند…………… کدملی………………… تاریخ تولد………………. به شماره شناسنامه اقتصادی ثبت ……………. صادره از ……………………. ساکن …………………………. کدپستی محل سکونت……………………………………….. نشانی و تلفن محل سکونت ………………………………………………………. ……………………………………………… نشانی و تلفن محل کار ………………………………………………………………………………………………. و تلفن همراه ………………………. اصالتا از طرف خود و ولایتا قیمومتأ أوصایت وکالتأبه نمایندگی و امضاء مجاز از طرف ……………………………….. به موجب ………………………………………… و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله، که از این پس در این قرارداد راهن “ نامیده می شود. ج- ضامن ضامنین ۱- نام ……………………….. خانوادگی………………… فرزند…………….. کدملی ………………….. تاریخ تولد ………………….. شماره شناسنامه اقتصادی اثبت ………………………… صادره از …………… ساکن……………………….. کدپستی محل سکونت……………….. نشانی و تلفن محل سکونت…………………………… نشانی و تلفن محل کار…………………………………………….. و تلفن همراه ……………………………..، که از این پس در این قرارداد ”ضامن “ نامیده می شود. ٢- نام………………………….. نام خانوادگی …………….. تاریخ تولد……………. شماره شناسنامه اقتصادی اثبت ……..… صادره از ……………………………… ساکن ………………………………………… کدپستی محل سکونت …………. نشانی و تلفن محل سکونت ………………………………………….. نشانی و تلفن محل کار …………………………………… و تلفن همراه………………………………………………………..، که از این پس در این قرارداد ”ضامن “ نامیده میشود.

ماده ۲- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از اعطای تسهیلات جهت خرید یک دستگاه خودرو………………… نوع……………………….. سیستم………………………….. تیپ……………………… مدل………………. رنگ………………………………. به شماره شاسی……………………………………. شماره موتور………………………………………. و شماره انتظامی خودرو………………………………………. با تمام لوازم منصوبه که به رویت خریدار رسیده و با کیفیت و مشخصات مورد درخواست خریدار مطابقت دارد و ترهین همان خودرو به شرح موادآتی قرارداد خودروی مورد نظر به انتخاب “راهن بوده و بدین جهت به طور کامل از کم و کیف خودروی مربوطه و تمامی مشخصات آن و همچنین قیمت نقدی خودرو مطلع گردیده است.

ماده ۳- مدت قرارداد مدت این قرارداد………………….. ماه شمسی می باشد که تاریخ سررسید اولین قسط……………. و تاریخ آخرین قسط آن نیز …………. می‌باشد.

ماده ۴- بهای موضوع قرارداد و نحوه پرداخت آن: کل بهای فروش نقدی مورد معامله بر اساس قیمت روز شرکت تولید کننده خودرو (به عدد) ………………………….. حروف) …………………………………………………………………. میباشد و با تراضی و توافق طرفین کل قیمت فروش اقساطی آن (به عدد)……………….. (به حروف) ……………….……………….. تعیین گردید که “راهن ضمن قبول آن، مبلغ (به عدد) …………………. حروف …………………………….………………………… را نقدا پرداخت نمود و متعهد گردید مابقی به مبلغ (به عدد) ………………………………… ………………………. (به حروف) ……………………….……………………………………….. را در ………………………………………… قسط، به شرح جدول ذیل پرداخت کند. توضیح این که مبلغ تسهیلات به عدد)………………………………………………………………………….. (به حروف) …………………………………………………………………………………… و با نرخ سود……………………….. میباشد.

تبصره ۱- در صورتی که نحوه پرداخت بهای موضوع قرارداد به صورت چک باشد، ظهر چکها توسط ضامنین امضاء و پرداخت مبلغ آن مورد تعهد آنان میباشد و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، “مرتهن حسب نظر خود چک ها را راسا مورد استفاده قرار خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که نحوه پرداخت بهای مال موضوع قرارداد با دفترچه اقساط باشد “راهن “ میبایست شخصا برای دریافت دفترچه اقساط به “مرتهن مراجعه نماید و عواقب و مسئولیت ناشی از عدم دریافت دفترچه اقساط بر عهده “راهن “ خواهد بود.

تبصره ۳- مبالغ پرداختی صرفا پس از تأیید واحد امور مالی “مرتهن به صورت ماشین نویسی شده مبنی بر واریز به حساب “مرتهن معتبر است.

تبصره ۴- مبالغ پرداختی منظور شده در ماده فوق نانی حقوق مرتهن» در مطالبه خسارات نمی باشد.

تبصره ۵- راهن “ متعهد گردید در سررسید آخرین قسط آن چه از بدهی، هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده است را یک جا به “مرتهن پرداخت و تسویه نماید.

تبصره ۶- در صورت درخواست کتبی “راهن مبنی بر صدور بیمه نامه های بدنه سالهای آتی و پذیرش “مرتهن، بیمه های مربوطه توسط “مرتهن» صادر می گردد. از آنجا که هزینه تهیه بیمه نامه بدنه سالهای آتی به صورت على الحساب محاسبه و تعیین می گردد، در پایان مدت قرارداد و در هنگام تسویه حساب، اضافی یا کسری مبالغ على الحساب پرداختی راهن» با حق بیمه واقعی سالانه پرداخت شده توسط “مرتهن، تسویه خواهد شد.

تبصره ۷- تحویل بیمه نامه های خودرو موضوع قرارداد در سالهای آتی و ارائه هرگونه خدمات لازم به “راهن “، منوط به تسویه دیون معوق و جرایم دیرکرد موضوع قرارداد میباشد و “راهنه در این خصوص حق اعتراض نخواهد داشت.

تبصره ۸- در صورتیکه “راهن تقاضای صدور بیمه نامه توسط مرتهن را داشته باشد، موظف است علاوه بر پرداخت کلیه هزینه های مربوطه بصورت سالانه اقدام به مراجعه به شرکت بیمه گر مورد نظر جهت بازدید و ارزش گذاری خودروی مورد بیمه نماید. در غیر این صورت “مرتهن هیچگونه مسئولیتی در خصوص صدور و تمدید بیمه نامه ها و جبران خسارات احتمالی ناشی از این امر را نخواهد داشت.

 

ماده ۵- شرایط قرارداد و تعهدات طرفین

۵ . ۱. “راهن» اقرار و اعتراف نمود که خودروی موضوع قرارداد را شخصا انتخاب نموده و از کم و کیف، اوصاف، صحیح و سالم بودن و نیز از تمامی مشخصات آن اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد. همچنین راهن» ضمن پذیرش مسئولیت تحویل، حمل و نصب اموال و کالاهای موضوع این قرارداد متعهد گردید اموال و کالاهای مذکور را در طول مدت قرارداد شخصا مصرف نماید.

۵ . ۲ راهن» نمی تواند پس از امضاء قرارداد، به عذر عدم اطلاع از مدل، سال ساخت، صحیح و سالم بودن، قیمت و نوسانات بازار معترض گردد. تبصره ۹- در فاصله زمانی انعقاد این قرارداد تا زمان تحویل، راهن» حق هر گونه اعتراض نسبت به افزایش یا کاهش بهای نقدی خودرو، درخواست تغییر نوع یا رنگ خودرو را از خود سلب و ساقط مینماید و در صورتی که خودرو آماده تحویل بوده و “راهن به هر دلیل در تحویل آن تعلل نماید به ازای هر روز تأخیر در تحویل خودرو مبلغ…………………………………………………….. ریال به عنوان هزینه پارکینگ از وی اخذ خواهد شد، بدیهی است در طول این مدت مرتهن» در قبال خسارات وارده به خودرو مسئولیتی نخواهد داشت.|

تبصره ۱۰- در صورت انصراف “راهن تا زمان تخصیص خودرو و ویرایش اسناد مالکیت خودرو مبلغ پرداختی ظرف مدت ۱۰ روز کاری به شماره حساب اعلامی از سوی “راهن واریز می گردد. همچنین راهن» حق هرگونه اعتراض نسبت به کاهش بهای نقدی خودرو، درخواست تغییر نوع یا رنگ خودرو را با امضای این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود. تبصره ۱۱- در صورت اعلام انصراف پس از صدور سند طبق مقررات شرکت ایران خودرو اقدام خواهد شد. تبصره ۱۲- چنانچه “مرتهن ظرف مهلت تعیین شده قادر به تحویل خودرو به “راهن نباشد، مرتهن ” می تواند قرارداد را فسخ نماید. “مرتهن موظف است نسبت به پرداخت خسارت به مأخذ وجوه پیش دریافت نگهداری شده بر مبنای آخرین نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار و تعداد روزهای ماندگاری وجه نزد “مرتهن اقدام نماید.

۵ . ۳ مرتهن در خصوص کیفیت، قطعات جانبی، بیمه شخص ثالث خودرو، خدمات بعد از فروش و گارانتی (ضمانت) مورد معامله هیچگونه تعهد و مسئولیتی برعهده ندارد.

۵ . ۴. ارسال کارت مشخصات خودرو و صدور شناسنامه مالکیت خودرو و کارت سوخت بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتهن هیچگونه تعهدی در قبال تأخیر در انجام موضوعات و یا اشتباه در مندرجات اسناد فوق ندارد.

۵ . ۵. در موارد ذیل اقساط باقیمانده “راهن حال شده و مرتهن تمامی مطالبات خود اعم از اقساط گذشته، حال، آینده، خسارات تأخیر تأدیه اقساط و سایر خسارات قانونی و قراردادی که بر ذمه “راهن مستقر گردیده و هزینه های حقوقی از قبیل حق الوکاله متعلقه و سایر هزینه ها که طبق اسناد خود بابت قرارداد پرداخت نموده را مطالبه و وصول می نماید و “راهن حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود:

الف: در صورتی که “راهن هر یک از اقساط خود را در سررسیدهای مقرر پرداخت ننماید.

ب: در صورتیکه “راهن» از هر یک از تعهدات، شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص مرتهن» تخلف نماید.| تبصره ۱۳- مرتهن حق دارد مطالبات مذکور را به اختیار خود و بدون مراجعه به مراجع قضایی از محل اسناد تضمین برداشت و جبران نماید. ۵۶. “راهن “ متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به حال تا تاریخ تسویه بدهی، علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستورالعمل بانک مرکزی در زمان انعقاد این قرارداد به فروشنده پرداختنماید. نرخ وجه الزام تاخیر تادیه دین معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه ۲۱ درصد و مجموعا ۲۷ درصد می باشد. تبصره ۱۴- مانده بدهی مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسید شده ای که “راهن نسبت به پرداخت آن به “مرتهن» اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده است تبصره ۱۵- مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که تخلف “راهن ناشی از ارائه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این

قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، صرفا براساس تشخیص مرتهن تاریخ انعقاد قرارداد حاضر می باشد.

۵ . ۷. “راهن و ضامنین به طور غیر قابل رجوع به “مرتهن اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد “مرتهن برداشت نموده و به حساب بدهی “راهن “ منظور نماید اقدام “مرتهنه در این خصوص برای “راهن و ضامنین» غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد.

۵ . ۸. هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به “مرتهن پرداخت و یا از حساب و اموال و اسناد برداشت می شود، ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء، مانده اصل تسهیلات، سود و وجه التزام تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. ۵۰۹. تضامنین “ با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات راهن، منفرده، مشترکه و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده “راهن است را تعهد نمودند. “مرتهن» به استناد این قراداد حق دارد علاوه بر مراجعه به “راهن، به هر یک از “ضامنین»، منفرده، مشترکه و متضامنا مراجعه وایفای تعهدات قرارداد و وجوه متعلقه را مطالبه و وصول نماید.

۵ . ۱۰. ”ضامنین “ متعهد گردیدند در صورت حال شدن دیون “راهن» در نتیجه تأخیر در پرداخت و یا تخلف از مفاد قرارداد حاضر ضمن پرداخت اصل بدهی بعلاوه سود متعلقه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، نسبت به پرداخت کلیه هزینه های ناشی از عدم اجرای مفاد و توافقات طرفین قرارداد از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، صدور اجرائیه و سایر هزینه های قانونی و دولتی که توسط “مرتهن و یا نمایندگان قانونی و قراردادی بر ذمه “راهن “ قرار می گیرد به “مرتهن» اقدام نمایند. ضامنین “ با “راهن “ دارای مسئولیت تضامنی می باشند و ضمن اقرار، قبول مسئولیت نمودند.

۵ . ۱۱. “راهن و ضامنین “ قبول نمودند در صورتی که “مرتهن ” مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل نماید، تضمینات و وثایق این قرارداد نیز به تعهدات لاحق منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی خواهد ماند.

۵ . ۱۲. “راهن و ضامنین “ قبول نمودند “مرتهن میتواند هر گونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر به تشخیص خود قرار دهد.

۵ . ۱۳. هرگاه مرتهن ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد، کلیه خسارات و هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی از هر جهت

(طبق تشخیص و اعلام مرتهن) بر ذمه “راهن بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات، ملزم به پرداخت آن میباشد.

۵ . ۱۴. پس از امضای قرارداد و پرداخت مبلغ پیش پرداخت (به عنوان بخشی از ثمن معامله) از طرف “راهن به “مرتهن و تایید این موضوع از سوی امور مالی “مرتهن» و همچنین ارائه وکالت و رضایت فروش و تایید آن از سوی مدیریت حقوقی و امور قراردادهای مرتهن طی مراحل اداری لازم جهت شماره گذاری و صدور بیمه نامه، سند رسمی خودرو به نام “راهن و در رهن “مرتهن» صادر و خودرو بر اساس ضوابط اعلامی شرکت تولید کننده تحویل خواهد شد.

۵ . ۱۵. تحویل خودرو حداکثر ظرف مدت…….. روز کاری پس از واریز پیش پرداخت توسط “راهن ”، صورت خواهد گرفت. تبصره ۱۶- کلیه وکالتهای تفویضی به “مرتهن با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد.

۵ . ۱۶. “راهن حق ندارد بدون اخذ موافقت و مجوز کتبی “مرتهن، هیچگونه حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع موضوع قرارداد را جزأ یا کلا یا به نحو اشاعه تحت هر عنوان اعم از بیع، صلح، اجاره، وصایت، وکالت، هبه، رهن و امثالهم به دیگری واگذار نماید و می بایست تا تسویه حساب کامل بدهی ناشی از این قرارداد، از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هر یک از عناوین حقوقی مذکور خودداری نماید.

۵ . ۱۷. در صورت فوت “راهن در اثنای مدت قرارداد، ادامه قرارداد با ورثه متوفی منوط به تقاضای کتبی آنان و قبول شرایط و تعهدات مصرح در قرارداد حاضر و مقررات مربوطه و موافقت کتبی “مرتهن خواهد بود، در غیر این صورت کلیه اقساط سررسید نشده، حال و مطالبات مرتهن تا تسویه حساب نهایی از ترکه متوفی قابل وصول خواهد بود. تبصره ۱۷- در صورت فوت “راهن، مسئولیت و تعهدات ضامنین همچنان با پرجا خواهد بود و هیچ خدشه ای به آن وارد نخواهد شد.

۵ . ۱۸. در صورت فوت “ضامنین ” در اثنای مدت قرارداد، تمام تعهدات و مسئولیت آنان به ورثه متوفی منتقل خواهد شد.

۵ . ۱۹. پرداخت کلیه هزینه ها از جمله؛ هزینه های تملیک، مالیات نقل و انتقالات، مالیات مشاغل، عوارض، تمبر، هزینه های مورد مطالبه نیروی انتظامی در مورد نصب پلاک، هزینه های متعلقه در اثر فسخ قرارداد یا در جهت استرداد مورد معامله از جمله، حمل و نقل، بیمه، پارکینگ، تعمیرات احتمالی، تحویل و جبران کلیه خسارات احتمالی و سایر هزینه ها بدون حق رجوع به “مرتهن بر عهده “راهن می باشد.

۵ . ۲۰. دفاتر و صورت حساب های “مرتهن در هر مورد معتبر و مورد قبول “راهن است. تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با “مرتهن می باشد. دفاتر و صورت حساب های مرتهن» از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل می باشد.

۵ . ۲۱. “راهن مکلف است حداکثر ظرف دو هفته از اتمام مدت قرارداد جهت تسویه حساب کامل به “مرتهن مراجعه نماید، در غیر این صورت مسئولیت تمام مشکلات و تبعات احتمالی به عهده وی بوده و مرتهن در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۵ . ۲۲. “راهن مکلف می گردد چنانچه به هر دلیل مال مرهونه قبل از تسویه حساب نهایی مستهلک گردد، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط مدنظر “مرتهن» که تکافوی مطالبات مرتهن را بنماید اقدام کند. در غیر اینصورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و مرتهن میتواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگیرد قانونی راهن» اقدام نماید.

۵ . ۲۳. چنانچه “راهن قبل از انقضاء مدت قرارداد درخواست تسویه حساب و پرداخت یکجای اقساط را نماید، در صورت موافقت فروشنده و پرداخت کامل اقساط و خسارت تأخیر تأدیه دین و سایر وجوهی که بر ذمه “راهن استقرار می یابد به علاوه ۱۰ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت شده (به عنوان کارمزد تسویه) “مرتهن میتواند تسویه حساب نهایی نماید.

۵ . ۲۴. “مرتهن هیچگونه مسئولیتی در خصوص اطلاع رسانی عدم پرداخت اقساط به “راهن ندارد و مدیریت پرداخت به موقع اقساط صرفا ” به عهده “راهن میباشد و هیچگونه ادعائی در این خصوص از سوی “راهن پذیرفتنی نیست. تبصره ۱۸- “مرتهن مجاز به پذیرش یا رد درخواست تسویه حساب پیش از موعد است.

ماده ۶- تضمین “راهن ضمن امضای قرارداد بابت تضمین حسن انجام تعهدات خود از جمله پرداخت اقساط خودرو، چکی به شماره…………………………………….. معادل…………………….. ریال از بانک……………………….. شعبه……………………………… کد…………………………. شهرستان اشهر………………………………………… بنام صاحب حساب آقای / خانم ………………………………………………………………………………………………………. پس از ظهرنویسى “ضامنین ” در وجه “مرتهن» صادر و تسلیم نمود تا هر زمان که “راهن در اجرای هر یک از تعهدات خود تأخیر و یا تخلفی نمود، “مرتهن بنا به تشخیص خود مبلغ فوق الذکر را وصول نماید این ضمانت جزء لاینفک این قرارداد می باشد و در پایان قرارداد مشروط بر انجام کلیه تعهدات “راهن و پرداخت کلیه مطالبات مرتهن» اعم از اقساط خودرو، جریمه دیرکرد، کارمزد تسویه و سایر هزینه های دیگر بنا به تشخیص منحصر “مرتهن به وی مسترد و یا از مرجع صادر کننده درخواست ابطال آن می شود. تبصره ۱۹-ارزش ضمانت فوق حداکثر تعهدات راهن ” در قبال مرتهن نبوده و “مرتهن نسبت به مازاد دیون “راهن» (بیش از ارزش ضمانت نامه فوق الذکر) حق رجوع به “راهن و ضامنین» را خواهد داشت. تبصره ۲۰- اقدام قانونی “مرتهن» بر روی تضمینات “راهن و ضامنین موجب اسقاط حق فسخ پیش بینی شده در قرارداد نبوده و در هر حال این حق برای “مرتهن محفوظ است تبصره ۲۱- “مرتهن حق خواهد داشت به اختیار خود و بدون مراجعه به مراجع قضایی و اداری خسارات وارده به خود را که ناشی از عدم انجام و با اجرای نامطلوب یا جزئی تعهدات قراردادی می باشد از محل تضمین حسن انجام کار برداشت و جبران نماید.

ماده ۷- ”ضامنین»: “ضامنین ” با قبول کلیه مندرجات این قرارداد، اجرای کلیه تعهدات راهن ” را در مقابل “مرتهن» تضمین و تعهد نمودند و قبول کردند که مرتهن میتواند برای وصول مطالبات و اجرای سایر تعهدات راهن» به ضامنین یا راهن منفرده، مشترکه و متضامنا مراجعه نماید.

ماده ۸- موارد فسخ قرارداد توسط “مرتهن

۸ . ۱. “مرتهن می تواند به تشخیص خود در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل علاوه بر استفاده از تضامین ایداعی بابت موضوع قرارداد، در هر زمان قرارداد حاضر را فسخ نماید: الف- “راهن هر یک از اقساط ثمن معامله (مذکور در ماده ۴ قرارداد را در سررسید نپرداخته باشد. ب- “راهن هر یک از تعهدات مربوط به این قرارداد را به تشخیص ”مرتهن نقض نموده باشد. ج- در صورتیکه “راهن دادخواست توقف بدهد و یا اشخاص دیگری توقف او را اعلام کرده و تقاضای صدور حکم ورشکستگی وی را از دادگاه نموده باشند یا

در پرداخت دیون خود به بانکها با موسسات مالی و سایر بستانکاران تخلف نماید.

د-در صورتی که وصول مطالبات از طریق تضمینات و وثایق میسر نگردد. ۵- هرگاه “مرتهن تشخیص دهد اطلاعات اعلامی “راهن و ضامنین» که طبق درخواست فروشنده ارائه شده است صحیح نیست، در صورتی که مرتهن خساراتی از این بابت متحمل شود، به تشخیص و تعیین خود از “راهن مطالبه می نماید و راهن ” ضمن قبول، حق اعتراض در خصوص مبالغ اعلامی را از خود سلب و ساقط نمود. علاوه بر آن چنانچه ارائه این گونه اطلاعات دارای وصف کیفری باشد “مرتهن مختار خواهد بود نسبت به تعقیب کیفری

اقدام مقتضی به عمل آورد. تبصره ۲۲- فسخ قرارداد صرفا با ارسال اخطاریه از طریق پست سفارشی به آدرس اعلامی “راهن به شرح مذکور در ماده یک قرارداد و بدون نیاز به هیچگونه تشریفات اداری و قضایی دیگری انجام می شود. تبصره ۲۳- در صورت فسخ قرارداد، “راهن هیچگونه حقی بر استرداد اقساط پرداخت شده مورد معامله نداشته و مبالغ مذکور اجرت ایام تصرف مال موضوع قرارداد محسوب می گردد. خودرو پس از توقیف به نفع مرتهن فروخته خواهد شد علاوه بر آن مرتهن حق اقدام حقوقی نسبت به مازاد طلب خود را از دیگر اموال “راهن و ضامنین “ محفوظ می دارد. تبصره ۲۴- حق مرتهن» در فسخ این قرارداد حتی در موارد فورس ماژور مقرر در ماده ۷ نانی حقوق قراردادی او در پیگیری حقوقی دعاوی و مطالبات خوددر خصوص چک های صادره و سایر مطالبات نخواهد بود. ۸۰۲ “راهن کلیه خیارات از جمله خیار عیب و غبن ولو فاحش را از خویش سلب و اسقاط نمود و حق فسخ قرارداد حاضر را تحت هیچ شرایط و جهتی ندارد.

ماده ۹- تعهدات راهن» پس از فسخ قرارداد

۹ . ۱. در صورتی که مرتهن از ادامه این قرارداد بنا به هر یک از جهات مذکور فوق منصرف گردد و قرارداد را فسخ نماید، “راهن متعهد است حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از اعلام کتبی ”مرتهن موارد ذیل را به مورد اجرا در آوردن الف- اقساط سرسید شده و پرداخت نشده بانضمام دیرکرد و سایر هزینه ها را به “مرتهن پرداخت نماید. ب- موضوع قرارداد را صحیح و سالم و به هزینه خود در محلی که توسط “مرتهن تعیین می شود به او تحویل نماید. ج- مبلغی به نسبت اقساط سررسید نشده به عنوان خسارت توافق شده وارده به “مرتهن ناشی از عدم تداوم قرارداد در وجه “مرتهن پرداخت نماید، تعیین مبلغ مذکور با “مرتهن ” است. تبصره ۲۵- در صورتی که “راهن طبق تشخیص “مرتهن مطالباتی داشته باشد، پس از استرداد مال موضوع قرارداد و فروش خودرو از طریق مزایده و تسویه حساب به وی پرداخت خواهد شد. تبصره ۲۶- پرداخت هزینه های متعلقه پس از فسخ قرارداد در جهت استرداد موضوع قرارداد از قبیل حمل و نقل، بیمه، انبارداری، تعمیرات احتمالی و تحویل و جبران کلیه خسارات احتمالی به موضوع قرارداد و یا اشخاص ثالث به عهده “راهن است. ۹۰۲. چنانچه “راهن در کلیه مواردی که به موجب این قرارداد ملزم به استرداد و تحویل موضوع قرارداد به “مرتهن می باشد از تحویل موضوع معامله در موعد مقرر استنکاف ورزد، در این صورت علاوه بر الزام به تحویل سالم موضوع قرارداد، “راهن متعهد و ملزم است از زمان استنکاف از استرداد تا تاریخ تحویل، ضمن پرداخت اقساط مقرر به صورت روزانه اجرت المثلی معادل………………………………………………………………………………………………………………. ریال نیز در وجه “مرتهن ” پرداخت نماید. بدیهی است پرداخت اجرت المثل موضوع این بند، نافی حق مرتهن» در مطالبه خسارات وارده به موجب بندهای دیگر این قرارداد نخواهد بود.

ماده ۱۰- فورس ماژور: چنانچهدر صورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور از قبیل سیل، آتش سوزی، زلزله و غیره) و همچنین تحریم های اقتصادی و بین المللی که موجب عدم تحویل خودرو از سوی شرکت سازنده یا تأمین کننده قطعات گردد، تغییر مقررات و ضوابط و شرایط توسط ارگان های ذیربط دولتی بخصوص منع واردات خودرو و عدم امکان ترخیص خودرو از گمرکات کشور و تغییر در نرخ ارز رسمی و یا آزاد انجام تمام یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد امکان پذیر نباشد و مادامیکه حالت مذکور ادامه داشته باشد، عدم انجام تعهداتی که متاثر از فورس ماژور میباشد، تخلف از مفاد این قرارداد محسوب نمی شود. چنانچه این حوادث باعث تعلیق بیش از دو ماه در انجام موضوع قرارداد گردد، “مرتهن “حق فسخ قرارداد و اعمال تبصره ۲ ماده ۸ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۱۱- حل اختلاف:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، تفسیر یا اجرای آن از طریق مراجعه به داوری مدیر حقوقی شرکت لیزینگ ایرانیان با داور منصوب از طرف وی حل و فصل خواهد شد. ابلاغ رای داور از طریق پست سفارشی و توسط داور صورت می پذیرد. تبصره ۲۴- “راهن می تواند هرگونه شکایت و یا اطلاعات مربوط به قرارداد و خودروی خود را از طریق واحد رسیدگی به امور مشتریان پیگیری نماید.

ماده ۱۲- اقامتگاه قانونی نشانی طرفین همان است که در ماده یک این قرارداد ذکر گردیده است و مادامی که طرفین تغییر نشانی خود را کتبا به طرف دیگر اطلاع ندهند کلیه مکاتبات و مراسلات اعم از اخطارها و اظهارنامه و غیره به نشانی مندرج در ماده یک قرارداد ارسال و ابلاغ شده محسوب می گردد و طرفین نمی توانند به عذر عدم اطلاع متعذر گردند.

ماده ۱۳- اعتبار، مفاد و نسخ قرارداد: ۱۳۰۱. این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی منعقد گردید و نوع قرارداد و مستندات آن با تراضی و توافق طرفین معین گردیده و لازم الاجرا محسوب میشود. “راهن و ضامنین اقرار مینمایند که در کمال صحت عقل و اختیار ضمن مطالعه، کلیه شرایط قرارداد را قبول نموده و کلیه مندرجات آن را پذیرفته و هر گونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد آن از خود سلب و ساقط نمودند.

۱۳۰۲. این قرارداد در ۱۳ ماده و سه نسخه با اعتبار واحد در تاریخ…………………………………………. در محل اقامتگاه “مرتهن (مندرج در ماده یک قرارداد) تنظیم، مبادله و به امضاء طرفین رسیده است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها