فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

وکالت اخذ مدرک تحصیلی دانشنامه

متن حقوقی سند وکالت اخذ مدرک تحصیلی دانشنامه 

الف : این وکالت برای دانشجویانی که متقاضی فرصت تحصیلی و اخذ معافیت تحصیلی هستند مناسب می باشد  

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی  وارائه مدارک  وگواهی های مثبته  ومورد نیاز  تحت هر اسم وعنوان  ودر صورت فقد هر گونه  منع وردع قانونی  انجام کلیه امور اداری وکاری  موکل درکلیه  ادارات  و موسسات  دولتی  و غیر دولتی  و وزارت علوم وآموزش عالی ، تحقیقات وفناوری ووزارتخانه ها واداره کل گذرنامه و کلیه  موسسات  و شعبات  و ادارات  تابعه  و کلیه  واحدهای  دانشگاهها در سراسر کشور علی الخصوص دانشگاه ……………….. وسایردانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و انجام  کلیه  امور آموزشی و دریافت کارنامه و ریز نمرات و اخذ هرنوع مدرک  تحصیلی موکل تحت هراسم وعنوان از مراجع فوق و مراجعه  به  اداره  و بخشهای  مربوط به امورفارغ  التحصیلان  و تصفیه  حساب  با ادارات فوق جهت انجام امور فارغ التحصیلی موکل و دریافت  هر گونه مدرک  و گواهی  فارغ  التحصیلی  موکل  اعم  از موقت  و یا دائم، اصل یا المثنی از کلیه  شعبات  و واحدهای  دانشگاه های مورد نظر  وانجام امور مربوط به بورس داخل ایران برای دانشجویان  دوره دکتری در موسسات مورد نظر ومراجعه به اداره کل نظام وظیفه عمومی  نیروی انتظامی  جمهوری اسلامی ایران(ناجا) وادارات ودوایر وابسته  وپیوسته  به آن ها و انجام کلیه امورمربوط به وضعیت خدمتی موکل  و اخذ مجوز وتمدید خروج از کشور موکل و پرداخت  کلیه هزینه ها و وجوه  قانونی  مربوطه ودادن هر نوع  تقاضا وعرض حال  وانجام کلیه امور  اداری وقانونی  مورد نیاز  من البدو الی الختم وتشکیل پرونده  وتعقیب وپیگیری پرونده های متشکله واتخاذ هر نوع تصمیم  به جای موکل و تکمیل وامضاء فرمها ی مربوطه و انجام کلیه مکاتبات ومراودات مورد نیاز و تادیه کلیه  هزینه ها ومخارج قانونی واخذ کلیه اسناد ومدارک موکل تحت هراسم وعنوان از کلیه ادارات ودانشگاه های مورد نظر وکیل وتسلیم  وتقدیم ودادن  هر نوع رسید  از جانب  موکل   وعنداللزوم حضور در دفتر خانه اسناد رسمی  و سپردن هر گونه تعهد وگواهی  امضا ءوامضاءذیل  کلیه اوراق  واسناد ودفاتر ونوشتجات مربوطه  به نحوی  در انجام کلیه مراحل مورد وکالت  به شرح فوق نیازی به حضور  وامضاء مجدد  وثانوی از موکل مرقوم نباشد.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم مباشرتاً دارای اختیارات تامه مزبوره به شرح فوق میباشد وهرگونه اقدام و امضاء وکیل بمنزله اقدام و امضاء موکل نافذ و معتبر بوده و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

ب : وکالت مختصر برای اخذ دانشنامه 

مورد وکالت: مراجعه به دانشگاه ………….. و وزارت علوم و سایر ادارات و نهادهای ذیربط و وابسته و تقاضا دریافت ریزنمرات تحصیلی و گواهی موقت و پایان نامه و دانشنامه (اسم و فامیل موکل) با مشخصات فوق الذکر برابر مقررات و ضوابط مربوطه و تسویه حساب با دانشگاه و پرداخت هزینه های متعلقه و سپردن تعهدات و رضایت و ضمانت و گواهی امضا و امضای ذیل اوراق و مدارک مربوطه و اخذ اوراق مورد نظر و تائید مدارک و در صورت لزوم ترجمه آنها و رفع کلیه موانع قانونی که حین کار پیش آید بطوری که در هیچ یک از موارد و مراحل اعم از پیش‌بینی شده و نشده نیازی بحضور و امضای مجدد موکل نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم به منظور انجام مورد وکالت از طرف موکل دارای اختیارات تامه و مطلقه بوده و اقدام و عمل و امضای وی به منزله اقدام و عمل و امضای موکل نافذ و معتبر است بطوری که در هیچ یک از موارد و مراحل فوق نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد مدلول این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است.

 

ج : وکالت جامع برای اخد دانشنامه و مدارک دیپلم و ریز نمرات

مراجعه به کلیه ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی و وزارت آموزش عالی و کلیه مؤسسات و شعبات وادارات تابعه و کلیه واحدهای دانشگاه‌ها در سراسر کشور من‌جمله دبیرستان…………… و آموزش پرورش استان تهران و دفاتر پیشخوان دولت جهت استعلام دیپلم و پیش‌دانشگاهی و دانشگاه ……………… و سازمان مرکزی…………. و دادگستری و دانشگاه علم و فرهنگ و وزارت علوم و انجام تمامی کارهای موکل در ادارات و سازمان‌ها و مراجع مذکور و ارائه و دریافت هرگونه مدرک اعم از اصل یا کپی یا برابر اصل و رونوشت از تمامی مراکز مذکور اعم از مدارک تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی و فوق‌دیپلم و مدارک کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات در کلیه مقاطع و معادل‌سازی مدارک تحصیلی و تسویه‌حساب نمودن با تمامی مراجع مذکور و انجام کلیه کارهای مربوط به فارغ‌التحصیلی موکل انجام کلیه امور لازمه جهت اخذ مدارک تحصیلی موکل و تصفیه‌حساب با اداره فارغ‌التحصیلان دانشگاه مربوطه و پرداخت کلیه هزینه‌ها و وجوه قانونی مربوطه و دادن هرگونه تعهد و رسید از جانب موکل و امضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و مدارک مربوطه و مراجعه به اداره و بخشهای مربوط به فارغ‌التحصیلان و دریافت هرگونه مدرک و گواهی تائید شده و مهر امضا و عنداللزوم مراجعه به دادگستری و دفترخانه اسناد رسمی و سپردن هرگونه تعهد و گواهی امضا ء وامضاءذیل و ظهر کلیه اوراق و مدارک و انجام کلیه اموری که جهت دریافت مدرک فارغ‌التحصیلی موکل

 حدود اختیارات: وکیل نامبرده مباشرتا در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل به شرح فوق اختیارتام داشته و امضاء و اقدام نامبرده به‌منزله امضاء اقدام موکل نافذ و معتبر است.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم به منظور انجام مورد وکالت از طرف موکل دارای اختیارات تامه و مطلقه بوده و اقدام و عمل و امضای وی به منزله اقدام و عمل و امضای موکل نافذ و معتبر است بطوری که در هیچ یک از موارد و مراحل فوق نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد مدلول این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *