فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متون حقوقی سند وکالت تولیت (متولی)

 

مورد وکالت: با رعایت مفاد وقفنامه ها و مقررات شرعی و قانونی و رعایت مصلحت موقوفه در کلیه اقدامات، مراجعه به کلیه مراجع و ارگانها اعم از دولتی و عمومی و خصوصی و سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌ها و دادگاه‌ها و شوراها و دفاتر تحت هر عنوان و درجه که باشند و اقدام به انجام کلیه امور مربوط به موقوفات موضوع تولیت موکل برابر …………. شماره ……… شامل اقدامات مربوط به اجاره رقبات موقوفه، اعم از تجدید و تمدید و تعویض و غیره یا واگذاری اولیه اراضی و تعیین و اخذ پذیره و فسخ و اقاله اسناد اجاره و اقدام به اجرای کلیه نیات مرحوم واقف برابر مقررات شرعی و قانونی و برگزاری مراسم ها و اجرای نیات و انجام تشریفات لازم با حق اخذ وجوهات و درآمدها و مطالبات موقوفه از حسابهای سابق موقوفه نزد اداره اوقاف و امور خیریه و یا سایر ادارات و ارگانها و اشخاص به هر مبلغ و میزان و موضوع که باشد و درخواست پروانه ساختمان و تمدید و تجدید آن و انتخاب مهندس ناظر و حصارکشی و تصرف اموال موقوفه و کشاورزی و کشت کردن و اخذ تسهیلات مربوطه از کلیه ارگانها و جهادکشاورزی و نظام مهندسی و کود و سوخت و پروانه ها و مجوزها و تخفیفات و احداث گلخانه و اجرای پروژه ها به هر عنوان با هر نوع تعهد و گواهی امضا نسبت به فرم های مربوطه واستشهادیه های ثبتی و عنداللزوم تقاضاو اخذ هرگونه گواهی اعم از پایان کار و یا عدم خلاف وشرکت درکمیسیونهای ماده ۱۰۰ و۹۹و پرداخت جرایم و دفاع از حقوق موقوفه و تعهد به اجرای احکام کمیسیون ها و نیز تقاضا و اخذ سند یا اسناد مالکیت موقوفه اعم ازاصلی یا المثنی تحت هر پلاک وبخش و مفروزی یا مشاعی و انجام تشریفات ثبتی و تقاضای ادامه عملیات ثبتی املاک موقوفه تا مرحله نهایی آن و مراجعه به کمیسیون های تشخیص درمسکن وشهرسازی و کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی ویا سایرکمیسیونهای ارگانهای مختلف و تقاضای تعیین و تغییرکاربری و سایر تقاضاهای مرتبط و اخذ آرا و اعتراض و تجدیدنظرخواهی و رضایت با رعایت مصلحت موقوفه و نیز تقاضای آب و برق و گاز و تلفن ثابت بنام موقوفه و تکمیل پرونده و هراقدام دیگر و پرداخت ودایع و تحویل گرفتن کنتور و دستگاه و لوازم مربوطه وانجام امور موقوفه درهیئت های موضوع مادتین ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحیه قانون ثبت و یا سایر مقرراتی که بتوان بمانند آن قوانین نسبت به ادامه عملیات ثبتی و اخذ اسناد مالکیت مفروزی یا مشاعی اقدام نمود از جمله قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند و آئین نامه اجرائی آن و تایید و تنفیذ یا اعتراض به پرونده ها و امضای اوراق ودرخواست فرم ها و تقاضای صدور سند مالکیت و توافق و امضای دفاتر توافقی کمیسیون ها و پرداخت هزینه وامضای اوراق و اسناد مربوطه و نیز پیگیری امور مالیاتی موقوفه و شرکت در کمیسیون های حل اختلاف و تشخیص مالیاتی و توافق با ممیزین وترتیب پرداخت احتمالی و اخذ کدها و رمزهای مربوطه و ارائه اظهارنامه و اخذ تخفیفات و استفاده از معافیتها تحت هر عنوان اعم از مالیاتی یا دادرسی یا پروانه و عوارض و غیره و هرگونه اقدام لازم دیگر و اخذ تصفیه حساب و هرگونه گواهی و نیز اقدام به حفظ موقوفه و رفع موانع وتصرف وخلع ید و تخلیه از کلیه متصرفین اعم از عدوانی وغیره از طریق کدخدامنشی و یا از طریق محاکم دادگستری یا مراجع اداری و تقدیم هر نوع شکایت و دادخواست به مراجع ذیصلاح و پیگیری کلیه دعاوی مربوط به موقوفه تحت هر عنوان منقول یا غیرمنقول تا مرحله نهایی ختم دادرسی وپیگیری واجرای احکام صادره وتحویل گرفتن محکوم به باحق اقرار، و ارجاع امر به کارشناس و داور و قبول یا رد نظریه کارشناس و داور و اعاده دادرسی و صلح و سازش با اشخاص و استرداد دادخواست یا دعوی یا ترک تعقیب و دعوی تقابل و خسارت و تعیین جاعل و ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل ونیز اعتراض به احکام و قرارهای کیفری و حقوقی و اعتراض به رای, تجدید نظرخواهی, فرجام خواهی, ارجاع امر به داوری و تعیین داور, تعیین مصدق و کارشناس, استرداد دادخواست یا دعوی,دعوای خسارت, جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث, ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث, دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن, وکالت در ادعای اعسار و قبول یا رد هرگونه سوگند و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی وانتخاب و تعیین وکیل دادگستری درکلیه مراحل رسیدگی و عزل و نصب وکیل در هر مرحله از رسیدگی و تفویض کلیه اختیارات، خصوصا اختیارات ماده ۳۵ و۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی به هر نوع و عنوان و نیز افتتاح و مسدود کردن هرگونه حسابی تحت هر عنوان در هریک از بانک‌های کشور به نام موقوفه و نیز استفاده از هرگونه حسابی که در بانکها یا موسسات و یا اداره اوقاف به نام موقوفه می باشد یا توسط وکیل افتتاح گردد و واریز و اخذ وجه از حسابهای مفتوحه یا هرگونه حسابی که موقوفه در بانکها و موسسات مالی دارد و اخذ دسته چک و کارت بانکی و عابر بانک و رمز و توکن و OTP و دفاع و احقاق حقوق موقوفه در قبال کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحاء در مقام تضییع یا ممانعت یا مزاحمت یا تصرف کلیه حقوقات موقوفه برآمده باشند و با حق انجام کلیه امور موقوفه در اداره تحقیق اوقاف و اخذ گواهی مصرف و یا اخذ یا سایر گواهی ها و اسناد مربوطه و تنظیم کلیه اسناد لازم جهت اداره امور موقوفه تحت هر عنوان و عنداللزوم و با رعایت مقررات شرعی و قانونی، عضویت در سامانه سازمان اوقاف با لحاظ مصلحت وقف و انجام کلیه امور مربوطه و با حق تنظیم هرگونه توافقنامه و صورتجلسه و صورتمجلس و رضایتنامه در راستای مصالح موقوفه و با حق تنظیم کلیه اسناد و قراردادها و اخذ مال الاجاره و مطالبات و سود سهام و امتیازات از کلیه اشخاص و شرکت ها و اخذ وجوه و چکها و اعلام به رسید بدون محدودیت. واضح باشد کلیه اختیارات صرفا جهت امور مربوط به موقوفات موضوع دادنامه‌های صدرالذکر تفویض گردیده است.
حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام تشریفات قانونی مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکراراً و مع الواسطه جزئاً یا کلاً با حق عزل و نصب وکلا، دارای اختیار بوده و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *