فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند وکالت خرید

 

مورد وکالت: مراجعه به ادارات سازمانهاو نهادها وشهرداری و دارائی و ثبت و تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و دفاتر اسناد رسمی و غیره جهت اقدام به خریداری نمودن املاک در سطح ایران تحت هر پلاک ثبتی از هر کس حتی خود و بهر عقد و مبلغ و شرط بنام و برای موکل و امضا اوراق و اسناد و دفاتر و پرداخت وجه و قبول صلح نسبت به منقول و غیرمنقول و حقوق و امتیازات و پرداخت هزینه ها و ثمن مورد معامله و سپردن تعهدات لازم با حق خیار و اسقاط کافه خیارات و ضمانت کشف فساد و الزام بر فروشنده و تقاضا و تحویل ملک خریداری شده از فروشنده و تحویل مدارک از دفاتر اسنادرسمی و اخذ اسناد مالکیت اعم از اصل یا المثنی و مشاع یا مفروز ابتیاعی یا ملکی از ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و سایر ارگانها و فروشنده و نیز قبوض عوارض و دادن رسید و ایصال آن به موکل ونیز تقاضا و اخذ حق الامتیازات آب و برق و گاز و تلفن بنام موکل و تکمیل پرونده و پرداخت ودایع و سپردن تعهدات و اخذ پایان کار و شرکت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه و اخذ مفاصاحساب لازم کلا” بنحوی که جهت خرید و قبول صلح یا تنظیم سند قطعی بنام موکل ضرورت دارد و نیز تنظیم و امضا هرنوع تعهدات و اقرارنامه اصلاحی در قبال اشخاص و دولت در رابطه با امور مربوط به خرید املاک بنام موکل جهت رفع اشکالات ناشی از اشتباهات در اسناد تنظیمی تحت هراسم و رسم بنحوی که جهت انجام مورد وکالت تحت هیچ عنوان نیازی به حضور وامضا و اجازه ثانوی موکل نباشد و همچنین مراجعه به هریک از مشاوران املاک و دفاتر اسنادرسمی جهت به اجاره واگذار نمودن املاک خریداری شده به هر شخص حقیقی یا حقوقی که وکیل صلاح بداند به هر مدت و مبلغ با درنظر گرفتن مصالح موکل با امضا ذیل اوراق و اسناد و اخذ مدارک و پرداخت هزینه ها و اقدامات جهت تخلیه ملک از مستاجر و اقدام به اجاره دادن مجدد املاک مذکور بطوریکه نیازی به حضور موکل در هیچیک از مراحل نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم جهت انجام امورمورد وکالت هر اقدام و عمل و امضائی نماید به منزله اقدام و عمل و امضا موکل نافذ و معتبر و ممضی می باشد و مدلول این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *