جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وکالت سرقفلی

 

مورد وكالت: با رعايت جميع جهات قانوني و ارائه مدارك مثبته و مورد نياز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانوني مراجعه بهر يك از بنگاه ها و آژانس‌هاي معاملات ملكي و دفاتر مشاورين املاك و شهرداري ، مجمع امور صنفي ، اتحاديه اصناف ، اداره اماكن نيروي انتظامي، بازرگاني، كميسيون نظارت اصناف، تامين اجتماعي، امور اقتصادي و دارائي و ديگر ادارات و مراجع و مقامات ذيربط و ذيمدخل تحت هر عنوان و اسم

همچنین مراجعه به ادارات دارايي و شهرداري و سازمان تامين اجتماعي و ساير بيمه ها و شعبات مربوطه و اتحاديه هاي امور صنفي و كسبي و دفاتر اسناد رسمي و ثبت و دوائر دادگستري و مجتمع هاي قضايي و انتظامي و ديوان عدالت اداري و ديوانعالي كشور و اجراي ثبت و شركتهاي آب و برق و گاز و مخابرات ونيز مراجعه به موجر اجاره نامه شماره ………..مورخ – …………… دفتر ………. تهران

و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي نهادها و ارگانها و نهادهاي انقلابي تقاضا و اخذ و تمديد و تجديد و اصلاح و تغيير و تكميل هرگونه مفاصا و مجوز و گواهي و سند و فرم و اوراق و مدارك و پروانه و حكم و راي اعم از گواهي مالياتي و مفاصا حساب هاي شهرداري و نوسازي ماليات بر ارث و مشاغل و مجوز اتحاديه و بيمه و هر نوع مجوز و مفاصا و گواهي كه لازم باشد

و دادن و قبول هرگونه تعهد و موافقت و رضايت و شرط و التزام در هر مورد اعم از صدور پروانه و غيره حتي به صورت گواهي امضا نسبت به كليه امور حقوقي صنفي و سرقفلي و كسب و پيشه يك باب مغازه جزء پلاك ثبتي شمار….. فرعي از ……. اصلي واقع در بخش ……. نشاني ………. به نام موكل و يا هر كس كه وي معرفي نمايد و تقاضا و جلب و اخذ موافقت و رضايت موجر و يا قائم مقام قانوني موجرجهت فسخ و ابطال و يا تنظيم اجاره نامه هاي سابق و لاحق و نيز انتقال و صلح واگذاري تمامي يا بعض حقوق و سهم الارث موكلين اعم از حقوق صنفي و سرقفلي و كسب و پيشه و ساير حقوقي كه در مغازه مورد اجاره دارا باشند

حتي امتيازات آب و برق و گاز و تلفن و ابزارآلات و پروانه كسب از اجاره مرقوم به نام خود وكيل و يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر جهت هر نوع كسب بهر مبلغ و مال الصلح و هر شرط و هر مدت و تنظيم اجاره نامه جديد و موافقت و رضايت موكل و هر نوع اقرار نسبت به تنظيم اجاره و يا صدور پروانه كسب به نام شركا و غيره و تحويل و تحول و يا اقرار به تحويل و تحول و تصرف و اخذ و اقرار به اخذ و وصول يا مال الصلح و اسقاط كافه خيارات و تعهد و ضمانت كشف فساد

و تحويل و تحول و دادن هرگونه تعهد و التزام و قبول هر شرط اعم از تعهد تخليه و غيره به هر مدت و مبلغ و پرداخت و تقسيط و تمديد و تخفيف اجور و وجوه و ماليات ها و عوارض و هزينه ها و استرداد وجوه اضافي و تصفيه حساب با موجر و دادن هرگونه رسيد و دادن هرگونه درخواست دادخواست و اظهارنامه و طرح و پاسخگويي هر نوع دعوي جزايي و حقوقي و تشكيل و تعقيب پرونده در تمام مراحل بدوي و دفاع از حقوق موكلين با حق دادن راي و قبول يا اخذ آراء صادره و تجديد نظر نسبت به اجاره نامه مرقوم و وکالت سرقفلی

حضور در جلسات دادگاه و اجراي احكام و رسيدگي به دعاوي مطروحه از سابق و لاحق و ارجاع امر به داوري و ديوانعالي كشور و تعيين و يا رد داور و كارشناس و يا وكيل دادگستري و ادعاي جعل و انكار نسبت به سند طرف و دعوي خسارت و در صورت لزوم مراجعه به هريك از محاكم قضائي ودادگاهها ودادسراها ومجتمع هاي قضائي

واجراي احكام وديوان عدالت اداري وديوان عالي كشور و دادگاه تجديد نظر و تشخيص نظر هم ارز و شوراي شهر و حل اختلاف و حفاظت و اطلاعات و يا هريك از مراجع ذيربط وهرسازماني وارگان ونهاد هاي دولتي وانقلابي و پيگيري امورات موكل ورتق وفتق امورات وي

واحقاق حق ايشان وعنداللزوم اقامه هرگونه دعوي اعم حقوقي يا كيفري با تقديم هر نوع دادخواست عليه مدعيون ومتخلفين وهر شخص حقيقي يا حقوقي وپيگيري مراحل اجرائي وتشكيل پرونده وانجام مراحل اجرائي از بدو الي الختم وعنداللزوم انتخاب وكيل و كارشناس رسمي دادگستري وعزل ونصب مجدد آنها وپاسخگوئي بدعاوي مطروحه عليه موكل درمراجع مذكور تحت هرعنوان كه مطرح شده باشد

وشركت در جلسات تحقيق دادگاهها واداي توضيحات وارائه مدارك ومستندات وپرداخت هزينه دادرسي ودفاع ازحقوق موكل وتقديم هرنوع دادخواست مجددتحت هر عنوان اعم از اعاده حيثيت وتعيين خسارت وتعيين جاعل وارجاع امربه داوري وكارشناسي وتعيين داور ومصدق وكارشناس وادعاي خسارت وجلب شخص ثالث و توقيف شخصي و اموال و مزايده و قبول مال مزايده ووصول مطالبات موكل از افراد نسبت به اسناد عادي اجاره يا اسناد رسمي ويا هرنوع سند ويا مدارك  ديگر وکالت سرقفلی

و تهيه استشهاديه محلي وگواه درخاتمه دادن رضايت وانجام كليه امورات مربوطه وامضاء اسناد واوراق ومدارك و سپردن يا اخذ هرگونه رسيد وتعهد ونيز مراجعه به كليه ادارات دولتي ويا غير دولتي و وابسته انجام كليه امور اداري موكل واخذ هرنوع گواهي ومجوز از ادارات مذكور تحت هرنوع كه باشد وپرداخت هزينه هاي لازمه و دادن رسيد وسپردن هرنوع تعهد و امضاء اسناد و اوراق مربوطه و انجام كليه تشريفات لازمه قانوني بنحوي كه در هيچ يك ازمراحل وموارد فوق نيازي به حضور وامضا موكل نباشد.
وكيل حق هرگونه اقدام در جهت احقاق حقوق موكلين در مورد اجاره نامه فوق الذكر در صورت استنكاف موجرين و غيره لازم باشد را دارد به نحوي كه در انجام مورد وكالت نيازي به حضور مجدد موكل يا كسب اجازه جديد از او نباشد و تصريح مي‌شود كه موكلين موافقت نمودند و اجازه و اختيار كامل به وكيل دادند كه جواز كسب مغازه مورد وكالت به نام وكيل تقاضا وصادر شود و

وكيل حق سپردن هر نوع تعهد و اعلام موافقت موكلين را دارد.
علاوه آنكه موكل با علم و اقرار به مالكيت و با مسئوليت تامه و كامله خود ذيل اسناد مربوطه را امضاء نمودند .
حدود اختيارات: وكيل مرقوم داراي اختيارات تامه در خصوص مورد وكالت و لوازم آن از جمله حق توكيل به غير ولو كراراً مي باشد و اقدام و امضاء وي به جاي اقدام و امضاء موكل معتبر است. مدلول اين سند فقط در نفس وکالت سرقفلی موثر است.
مستند به بند ب ماده 34 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي امضا كننده ، با اقرار به اطلاع از قوانين و مقررات مرتبط با اين سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اينجانب تفهيم و از آن مطلع شدم

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x