فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

 

۱- نمونه اول : وکالت طلاق به شرط بذل مهریه

متن حقوقی سند وکالت طلاق به شرط بذل مهریه مورد وکالت: پس از رفع کلیه موانع قانونی و ضمن ارائه مدارک لازمه و مثبته امر،مراجعه به هر یک از محاکم صالحه قضائی وتقدیم دادخواست جهت مطلقه نمودن خود (خانم ……….. ) از زوجیت آقای …………. موکل مرقوم موضوع سند نکاحیه بشماره ترتیب ………….. مورخ ………….. دفتر رسمی ازدواج شماره ……………… حوزه ثبتی ………… به هر قسم طلاق اعم از توافقی، بائن،خلع یا مبارات و الزاما و منحصرا بشرط بذل و قبول بذل یا ابرای نفقه و بذل یا ابرای عین مهریه یا معادل آن حتی مهریه موضوع اسناد عادی وضمائم مهریه و نیز قبول بذل مهریه و بذل یا ابرای سایر حق و حقوق قانونی خودناشی از نکاح حتی نفقه ایام عده طلاق واجرت المثل ونحله و مواراد مشمول بند الف سند نکاحیه و غیره و جهت قید در دادنامه تنظیمی بهر شرط ضمن العقد و عنداللزوم مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و دادگاهها و عندالاقتضا ثبت نام در سامانه ثنا و عنداللزوم تعیین تکلیف اعم از قبول یا رد سرپرستی وحضانت فرزندان مشترک و و انتخاب داور یا داوران و قبول یا رد رای داور و همچنین درخواست گواهی از دادگاه یا دفتر دادگاه بمنظور اجرای دادنامه جهت ثبت واقعه طلاق در دفتر رسمی طلاق و تقدیم دادخواست مربوطه به موارد متن این وکالت نامه با تطبیق به موارد مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن و یا سایر قوانین و مقررات جاری و تنظیم و امضاء سند طلاق(طلاقنامه) وفق موارد مصرح در دادنامه قطعی شده مربوطه و عنداللزوم عقد قرارداد با وکلای دادگستری ضمن انتخاب وکیل دادگستری در رابطه با تقدیم دادخواست و دفاع و انجام مورد وکالت با داشتن کلیه اختیارات اعتراض به رای، واخواهی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،باحق اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی ودرخواست اجرای حکم و مراجعه به دادسراها و دادگاهها و دیوانعالی کشور و اجرای احکام و مراجع نیروهای انتظامی (پلیس) و تحویل دادن تحویل گرفتن جهیزیه ومراجعه به هریک از دفاتر رسمی ثبت طلاق وامضای سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالا”اصلاحیه های آن و تادیه هزینه ها و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت یا کپی و دادن وکالت جهت اجرای صیغه طلاق با حق توکیل بغیر ولو کرارا” جزئا” یا کلا” بویژه به وکلای دادگستری.

**** موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و ضم وکیل دیگر و انجام هر عملی منافی با انجام موردوکالت توسط وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.****

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات لازمه و مطلق بوده و امضاء و اقدام وی بجای موکل نافذ و دارای آثار قانونی و معتبر خواهد بودواین وکالت فقط در نفس وکالت مؤثراست.

۲-نمونه دوم

وکالت طلاق مشروط به ابراء مهریه و نفقه

مورد وکالت :  ابتدا مراجعه به دفاتر اسنادرسمی وشوراهای حل اختلاف ومحاکم صالحه وسایر مراجع ذیربط در خصوص ابراء تمامی مهریه مندرج در سند عقدنامه بشماره —– دفتر ازدواج ——  بانضمام  کلیه حقوق احتمالیه خود  اعم از نفقات گذشته و اجرت المثل ایام زناشوئی به نفع موکل وامضاء ذیل اسناد ومدارک سپردن تعهدات لازم حتی بصورت گواهی امضا وپس از ابراء مهریه و کلیه حقوق احتمالیه خود  اعم از نفقات گذشته و اجرت المثل ایام زناشوئی مراجعه  وکیل  به  هریک  ازمحاکم  صالحه  ومراجع  قضائی  ودادگستری  وشوراهای  حل  اختلاف  وشعب  تابعه به منظور ارائه  مدارک وتهیه مقدمات  وتقدیم  هرگونه  دادخواست  جهت  تقاضای  طلاق  ومطلقه  نمودن  خود (وکیل)  از زوجیت  موکل  به هر قسم  طلاق  اعم  ازبائن – رجعی-  خلع  یا مبارات  ویا به صورت توافقی  وقضائی (غیر توافقی)   با هر شرط وقرار و به هر طریق و قبول بذل کل نفقه و قبول بذل ا تمامی عین  مهریه و سایر حقوق زوجه و هر شرط ضمن العقد موضوع  سند نکاحیه  به شماره ی ثبت — مورخ —– دفتر رسمی ازدواج شماره ی —– و اقدام به امضا ذیل اسناد عادی و یا رسمی   و حضوردرجلسات  دادرسی  و پیگیری  ازپرونده  های  مطروحه  تحت هر شماره و یا کلاسه پرونده نزد هر یک از محاکم صالح  با حق انعقاد  قرارداد با وکلای  دادگستری و  نیز  انتخاب  وکیل  دادگستری  برای موکل  دررابطه  با احقاق  حق و  انجام موضوع وکالت   و رسیدگی  به  پرونده  وانجام  دفاع  با عنایت به  اختیارات  مندرج  در مواد قانون  آئین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی   مصوب   ۱۳۷۹ واصلاحات  بعدی  آن وایرادو اعتراض  برآراصادره  وامضا ذیل  صورت  جلسات دادرسی  واخذ گواهی  عدم  امکان سازش  ومجوزهای  لازم  وتقاضای  صدور حکم  طلاق  طبق  مقررات وقوانین  مربوطه  وپس  ازجلب  موافقت  محاکم  صالح  و پس از صدورحکم (گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق اعم از توافقی یا غیر توافقی) و تحویل دادن جهیزیه و  مراجعه  به  هریک  ازدفاتر رسمی  طلاق و انجام   تشریفات لازم   جهت اجرای حکم طلاق با حق امضا ذیل  سند طلاق  وقبول  صیغه  طلاق  به  هریک  ازصیغ  اعم  ازرجعی وبائن و یا خلع و مبارات و به طور کلی قیام و اقدام  به هرعمل  واقدامی  که  جهت    ثبت   طلاق  وقبول  صیغه  طلاق لازم باشد به نحوی که جهت اجرای هر کدام از صیغ طلاق نیازی به حضور و امضا موکل نباشد و انجام  کلیه امور مندرج  در مادتین   ۳۵ و  ۳۶ آئین  دادرسی  مدنی  عبارتست از ۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی. ۲ – وکالت در مصالحه و سازش.۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند. ۴– وکالت در تعیین جاعل.۵ – وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.۶ – وکالت در توکیل.۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.۸ – وکالت در دعوای خسارت.۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.۱۳ – وکالت در ادعای اعسار.۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند و وکیل در اخذ محکوم  به وتامین خواسته   و تعیین  کارشناس  و مصدق  و وکیل  دادگستری  و عزل  و نصب  وکلای  انتخابی  و نیز با حق  گرفتن  حکم  جلب  از مراجع  صالحه  و پیگیری  و تعقیب  دعوی  تا کلیه  مراحل قانونی  و ختم  عملیات  و مختومه  شدن  پرونده  و با حق  اعتراض  به  آرا صادره  و تقاضای  تجدید نظر و فرجام  خواهی  و اعاده  دادرسی  و ارجاع  پرونده  به  مراجع  بالاتر تا دیوان  عالی  کشور و سایر مراجع  صالحه  از ابتدا تا به  انتها و دادن  هر گونه رسید و تعهد و پرداخت  و یا دریافت  هرگونه  وجه  خسارت  از اشخاص  و یا از صندوق دولت  و امضا ذیل  و ظهر کلیه  اوراق  و مدارک  و دریافت  و تقاضای  فتوکپی  و رونوشت و مصدق  اسناد ازمراجع صالحه و با حق اقدام در خصوص رفع  اشتباهات  احتمالی  وتنظیم  هرنوع  سند اصلاحی  واقرارنامه چه در مراجع قضایی و چه مراجع ثبتی از جمله دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی طلاق و درخواست  و اخذ کپی  و رونوشت  و المثنی از اسناد و احکام  و مدارک  و حضور در دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی  کشور و پیگیری  از پرونده های  مطروحه  و تعیین  وکیل دعاوی با حق عزل  و نصب وکلای انتخابی و حضور در کلیه جلسات مشاوره و با حق اسقاط  واخواهی ، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی  از اراء صادره محاکم خانواده و یا حقوقی درخصوص موضوع طلاق و یا هر ادعا دیگری که از جانب وکیل مطرح شده باشد.

بدیهی است عمل به مورد وکالت از ناحیه وکیل منوط به ابراء تمامی مهریه بانضمام کلیه حقوق احتمالیه خود اعم از نفقات گذشته و اجرت المثل ایام زناشوئی به نفع موکل بوده و تا قبل از ابراء آن ها وکیل حق عمل به مورد وکالت را نخواهد داشت.

حدود اختیارات :  وکیل مربوطه در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر کلا یا جزئا  و لو کرارا دارای اختیار تام و مطلق بوده به نحوی که برای انجام مورد وکالت در همه ی مراحل نیازی به حضور و امضا و اقدام مجدد موکل نباشد و اقدام و امضای وکیل به جای امضا و اقدام موکل معتبر و دارای نفوذ حقوقی است. ضمنا موکل  ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و ضم وکیل  ووکلاء دادگستری انتخابی از ناحیه وکیل و حق انجام امور منافی با مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود.

توجه:

جهت انجام مورد وکالت ثبت نام در سیستم ثنا از سوی زوج الزامی است و نظر به اینکه ثبت نام در سیستم ثنا قائم به شخص می باشد لذا در ابتدا زوج جهت ثبت نام در سیستم ثنا راهنمایی گردد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

مطالعه مقاله حقوق به زبان ساده وکالت طلاق

طلاق به معنی جدایی و رهایی است در بسیاری از کشورها این حق انسانی برای هر دو طرف عقد نکاح اعم از زن و مرد برابر و محترم شمرده شده و همانگونه که جهت ایجاد علقه زوجیت رضایت طرفین شزط می باشد ادامه رابطه زوجیت نیز به شرط تمایل و رضایت طرفین است و زوجین در صورت عدم تمایل و کراهت از یکدیگر می توانند درخواست طلاق ارایه نمایند و برای زوجین در این خصوص حقوق برابری در نظر گرفته شده ولیکن در ایران متاسفانه به دلیل ریشه تاریخی و فرهنگی ومذهبی این حق برابر برای زنان محترم شناخته نشده و تلاش زنان کشورمان برای این این موضوع بسیار مشکل و طاقت فرسا و غیر ممکن می نماید لذا اکثر بانوان برای حل این مشکل ناچار از بخشش حقوق مالی خود میشوند و البته مردان بسیاری نیز از این ضعف حقوقی کمال سواستفاده را برده و برای پایان دادن به این رابطه حقوقی متوسل به این امر شده و رضایت خود را برای طلاق منوط به بخشش حقوق مالی زوجه می نمایند این حقوق مالی شامل مهریه ونفقه و اجرت المثل و نحله و سایر حقوق ناشی از نکاح می باشد وکالت طلاق موصوف برای مورد استفایگیرد .

وکالت طلاق به شرط بذل مهریه _ بذل _ مهریه _ طلاق به شرط بذل مهریه _ طلاق به شرط بذل مهریه _ متون حقوقی سند وکالت طلاق به شرط بذل مهریه _ قسم طلاق اعم از توافقی، بائن،خلع یا مبارات و الزاما _ آقایان برای دادن وکالت در طلاق (حق طلاق) محتاط باشند! _ نمونه کامل متن وکالت در طلاق بدون مهریه _ بخشش مهریه در ازای حق طلاق +شرایط و مدارک و نکات بسیار مهم _ بذل مهریه | وکالت در طلاق | مشاوره حقوقی _ وکالت در طلاق در قبال بخشش مهریه | مشاوره حقوقی _ وکالت در طلاق در قبال بخشش مهریه | مشاوره حقوقی _ متن وکالتنامه طلاق + شروط ضمن عقد وکالت در طلاق به زوجه _ وکالت طلاق زن، حق طلاق برای زوجه _ وکالت طلاق زن، حق طلاق برای زوجه _ آیا حق طلاق با بخشش کامل مهریه امکان پذیر است؟ _ اینه دکوراتیو گلدن هاوس _ آینه دکوراتیو اشهن _ سنتر ماشین _ متن وکالت رسمی در طلاق از طرف زوج به زوجه _ بیش از ۵ نکته درباره بذل مهریه

5 پاسخ

 1. با سلام و عرض خسته نباشید
  تشکر میکنم از شما واقعا نمونه فرم ها و اطلاعات کامل و دقیق هست و خیلی وقتها من ازشون استفاده میکنم.
  امیدوارم سال خوبی پیشرو داشته باشید و با ارزو موفقیت برای شما و همه همکاران عزیزتون

  1. درود برشما
   سپاس از توجه تان ،خوشحالم مقبول طبع همکاران بلند نظر واقع شده
   خوشحال خواهم شد در تکمیل سایت از تجربیات و نوشته همکاران عزیز بهره ببرم

  2. درود بر شما
   سال نو بر شما مبارک امیدوارم سال جدید همان سالی باشد که همه منتظرش هستیم
   سپاس از توجه تان
   امید که مفید واقع شود

 2. سلام ممنون از مطالب مفیدتون
  اگر مهریه قبل از وکالت به اجرا گذاشته شود و وکالت نامه نوشته شود و سپس اجرائیه صادر شود در این صورت تکلیف چیست؟

  1. درود
   نظر به اینکه با ابلاغ ثنا زوج از دادخواست زوجه اگاه خواهد شد قطعا زوج می تواند در دادگاه حاضر و در این خصوص دفاع نماید که وکالت طلاق صرفا منوط و مشروط به بذل حقوق مالی و مهریه بوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *