فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

 

1- نمونه اول : وکالت طلاق به شرط بذل مهریه

متن حقوقی سند وکالت طلاق به شرط بذل مهریه مورد وکالت: پس از رفع کلیه موانع قانونی و ضمن ارائه مدارک لازمه و مثبته امر،مراجعه به هر یک از محاکم صالحه قضائی وتقدیم دادخواست جهت مطلقه نمودن خود (خانم ……….. ) از زوجیت آقای …………. موکل مرقوم موضوع سند نکاحیه بشماره ترتیب ………….. مورخ ………….. دفتر رسمی ازدواج شماره ……………… حوزه ثبتی ………… به هر قسم طلاق اعم از توافقی، بائن،خلع یا مبارات و الزاما و منحصرا بشرط بذل و قبول بذل یا ابرای نفقه و بذل یا ابرای عین مهریه یا معادل آن حتی مهریه موضوع اسناد عادی وضمائم مهریه و نیز قبول بذل مهریه و بذل یا ابرای سایر حق و حقوق قانونی خودناشی از نکاح حتی نفقه ایام عده طلاق واجرت المثل ونحله و مواراد مشمول بند الف سند نکاحیه و غیره و جهت قید در دادنامه تنظیمی بهر شرط ضمن العقد و عنداللزوم مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و دادگاهها و عندالاقتضا ثبت نام در سامانه ثنا و عنداللزوم تعیین تکلیف اعم از قبول یا رد سرپرستی وحضانت فرزندان مشترک و و انتخاب داور یا داوران و قبول یا رد رای داور و همچنین درخواست گواهی از دادگاه یا دفتر دادگاه بمنظور اجرای دادنامه جهت ثبت واقعه طلاق در دفتر رسمی طلاق و تقدیم دادخواست مربوطه به موارد متن این وکالت نامه با تطبیق به موارد مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن و یا سایر قوانین و مقررات جاری و تنظیم و امضاء سند طلاق(طلاقنامه) وفق موارد مصرح در دادنامه قطعی شده مربوطه و عنداللزوم عقد قرارداد با وکلای دادگستری ضمن انتخاب وکیل دادگستری در رابطه با تقدیم دادخواست و دفاع و انجام مورد وکالت با داشتن کلیه اختیارات اعتراض به رای، واخواهی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،باحق اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی ودرخواست اجرای حکم و مراجعه به دادسراها و دادگاهها و دیوانعالی کشور و اجرای احکام و مراجع نیروهای انتظامی (پلیس) و تحویل دادن تحویل گرفتن جهیزیه ومراجعه به هریک از دفاتر رسمی ثبت طلاق وامضای سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالا”اصلاحیه های آن و تادیه هزینه ها و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت یا کپی و دادن وکالت جهت اجرای صیغه طلاق با حق توکیل بغیر ولو کرارا” جزئا” یا کلا” بویژه به وکلای دادگستری.

**** موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و ضم وکیل دیگر و انجام هر عملی منافی با انجام موردوکالت توسط وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.****

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات لازمه و مطلق بوده و امضاء و اقدام وی بجای موکل نافذ و دارای آثار قانونی و معتبر خواهد بودواین وکالت فقط در نفس وکالت مؤثراست.

2-نمونه دوم

وکالت طلاق مشروط به ابراء مهريه و نفقه

مورد وكالت :  ابتدا مراجعه به دفاتر اسنادرسمي وشوراهاي حل اختلاف ومحاكم صالحه وساير مراجع ذيربط در خصوص ابراء تمامي مهريه مندرج در سند عقدنامه بشماره —– دفتر ازدواج ——  بانضمام  كليه حقوق احتماليه خود  اعم از نفقات گذشته و اجرت المثل ايام زناشوئي به نفع موكل وامضاء ذيل اسناد ومدارك سپردن تعهدات لازم حتي بصورت گواهي امضا وپس از ابراء مهريه و كليه حقوق احتماليه خود  اعم از نفقات گذشته و اجرت المثل ايام زناشوئي مراجعه  وكيل  به  هريك  ازمحاكم  صالحه  ومراجع  قضائي  ودادگستري  وشوراهاي  حل  اختلاف  وشعب  تابعه به منظور ارائه  مدارك وتهيه مقدمات  وتقديم  هرگونه  دادخواست  جهت  تقاضاي  طلاق  ومطلقه  نمودن  خود (وكيل)  از زوجيت  موكل  به هر قسم  طلاق  اعم  ازبائن – رجعي-  خلع  يا مبارات  ويا به صورت توافقي  وقضائي (غير توافقي)   با هر شرط وقرار و به هر طريق و قبول بذل كل نفقه و قبول بذل ا تمامي عين  مهريه و ساير حقوق زوجه و هر شرط ضمن العقد موضوع  سند نكاحيه  به شماره ي ثبت — مورخ —– دفتر رسمي ازدواج شماره ي —– و اقدام به امضا ذيل اسناد عادي و يا رسمي   و حضوردرجلسات  دادرسي  و پيگيري  ازپرونده  هاي  مطروحه  تحت هر شماره و يا كلاسه پرونده نزد هر يك از محاكم صالح  با حق انعقاد  قرارداد با وكلاي  دادگستري و  نيز  انتخاب  وكيل  دادگستري  براي موكل  دررابطه  با احقاق  حق و  انجام موضوع وكالت   و رسيدگي  به  پرونده  وانجام  دفاع  با عنايت به  اختيارات  مندرج  در مواد قانون  آئين  دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني   مصوب   1379 واصلاحات  بعدي  آن وايرادو اعتراض  برآراصادره  وامضا ذيل  صورت  جلسات دادرسي  واخذ گواهي  عدم  امكان سازش  ومجوزهاي  لازم  وتقاضاي  صدور حكم  طلاق  طبق  مقررات وقوانين  مربوطه  وپس  ازجلب  موافقت  محاكم  صالح  و پس از صدورحكم (گواهي عدم امكان سازش و يا حكم طلاق اعم از توافقي يا غير توافقي) و تحويل دادن جهيزيه و  مراجعه  به  هريك  ازدفاتر رسمي  طلاق و انجام   تشريفات لازم   جهت اجراي حكم طلاق با حق امضا ذيل  سند طلاق  وقبول  صيغه  طلاق  به  هريك  ازصيغ  اعم  ازرجعي وبائن و يا خلع و مبارات و به طور كلي قيام و اقدام  به هرعمل  واقدامي  كه  جهت    ثبت   طلاق  وقبول  صيغه  طلاق لازم باشد به نحوي كه جهت اجراي هر كدام از صيغ طلاق نيازي به حضور و امضا موكل نباشد و انجام  كليه امور مندرج  در مادتين   35 و  36 آئين  دادرسي  مدني  عبارتست از 1 – وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديدنظر، فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي. 2 – وكالت در مصالحه و سازش.3 – وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند. 4– وكالت در تعيين جاعل.5 – وكالت در ارجاع دعوا به‌داوري و تعيين داور.6 – وكالت در توكيل.7 – وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.8 – وكالت در دعواي خسارت.9 – وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.10 – وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.11 – وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.12 – وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن.13 – وكالت در ادعاي اعسار.14 – وكالت در قبول يا رد سوگند و وكيل در اخذ محكوم  به وتامين خواسته   و تعيين  كارشناس  و مصدق  و وكيل  دادگستري  و عزل  و نصب  وكلاي  انتخابي  و نيز با حق  گرفتن  حكم  جلب  از مراجع  صالحه  و پيگيري  و تعقيب  دعوي  تا كليه  مراحل قانوني  و ختم  عمليات  و مختومه  شدن  پرونده  و با حق  اعتراض  به  آرا صادره  و تقاضاي  تجديد نظر و فرجام  خواهي  و اعاده  دادرسي  و ارجاع  پرونده  به  مراجع  بالاتر تا ديوان  عالي  كشور و ساير مراجع  صالحه  از ابتدا تا به  انتها و دادن  هر گونه رسيد و تعهد و پرداخت  و يا دريافت  هرگونه  وجه  خسارت  از اشخاص  و يا از صندوق دولت  و امضا ذيل  و ظهر كليه  اوراق  و مدارك  و دريافت  و تقاضاي  فتوكپي  و رونوشت و مصدق  اسناد ازمراجع صالحه و با حق اقدام در خصوص رفع  اشتباهات  احتمالي  وتنظيم  هرنوع  سند اصلاحي  واقرارنامه چه در مراجع قضايي و چه مراجع ثبتي از جمله دفاتر اسناد رسمي و دفاتر رسمي طلاق و درخواست  و اخذ كپي  و رونوشت  و المثني از اسناد و احكام  و مدارك  و حضور در دادگاههاي تجديد نظر و ديوان عالي  كشور و پيگيري  از پرونده هاي  مطروحه  و تعيين  وكيل دعاوي با حق عزل  و نصب وكلاي انتخابي و حضور در كليه جلسات مشاوره و با حق اسقاط  واخواهي ، تجديد نظر خواهي ، فرجام خواهي  از اراء صادره محاكم خانواده و يا حقوقي درخصوص موضوع طلاق و يا هر ادعا ديگري كه از جانب وكيل مطرح شده باشد.

بديهي است عمل به مورد وكالت از ناحيه وكيل منوط به ابراء تمامي مهريه بانضمام كليه حقوق احتماليه خود اعم از نفقات گذشته و اجرت المثل ايام زناشوئي به نفع موكل بوده و تا قبل از ابراء آن ها وكيل حق عمل به مورد وكالت را نخواهد داشت.

حدود اختيارات :  وكيل مربوطه در انجام مورد وكالت با حق توكيل به غير كلا يا جزئا  و لو كرارا داراي اختيار تام و مطلق بوده به نحوي كه براي انجام مورد وكالت در همه ي مراحل نيازي به حضور و امضا و اقدام مجدد موكل نباشد و اقدام و امضاي وكيل به جاي امضا و اقدام موكل معتبر و داراي نفوذ حقوقي است. ضمنا موكل  ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل و ضم امين و ضم وكيل  ووكلاء دادگستري انتخابي از ناحيه وكيل و حق انجام امور منافي با مورد وكالت را از خود سلب و ساقط نمود.

توجه:

جهت انجام مورد وکالت ثبت نام در سیستم ثنا از سوی زوج الزامی است و نظر به اینکه ثبت نام در سیستم ثنا قائم به شخص می باشد لذا در ابتدا زوج جهت ثبت نام در سیستم ثنا راهنمایی گردد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

مطالعه مقاله حقوق به زبان ساده وکالت طلاق

طلاق به معنی جدایی و رهایی است در بسیاری از کشورها این حق انسانی برای هر دو طرف عقد نکاح اعم از زن و مرد برابر و محترم شمرده شده و همانگونه که جهت ایجاد علقه زوجیت رضایت طرفین شزط می باشد ادامه رابطه زوجیت نیز به شرط تمایل و رضایت طرفین است و زوجین در صورت عدم تمایل و کراهت از یکدیگر می توانند درخواست طلاق ارایه نمایند و برای زوجین در این خصوص حقوق برابری در نظر گرفته شده ولیکن در ایران متاسفانه به دلیل ریشه تاریخی و فرهنگی ومذهبی این حق برابر برای زنان محترم شناخته نشده و تلاش زنان کشورمان برای این این موضوع بسیار مشکل و طاقت فرسا و غیر ممکن می نماید لذا اکثر بانوان برای حل این مشکل ناچار از بخشش حقوق مالی خود میشوند و البته مردان بسیاری نیز از این ضعف حقوقی کمال سواستفاده را برده و برای پایان دادن به این رابطه حقوقی متوسل به این امر شده و رضایت خود را برای طلاق منوط به بخشش حقوق مالی زوجه می نمایند این حقوق مالی شامل مهریه ونفقه و اجرت المثل و نحله و سایر حقوق ناشی از نکاح می باشد وکالت طلاق موصوف برای مورد استفایگیرد .

وکالت طلاق به شرط بذل مهریه _ بذل _ مهریه _ طلاق به شرط بذل مهریه _ طلاق به شرط بذل مهریه _ متون حقوقی سند وکالت طلاق به شرط بذل مهریه _ قسم طلاق اعم از توافقی، بائن،خلع یا مبارات و الزاما _ آقایان برای دادن وکالت در طلاق (حق طلاق) محتاط باشند! _ نمونه کامل متن وکالت در طلاق بدون مهريه _ بخشش مهریه در ازای حق طلاق +شرایط و مدارک و نکات بسیار مهم _ بذل مهریه | وکالت در طلاق | مشاوره حقوقی _ وکالت در طلاق در قبال بخشش مهریه | مشاوره حقوقی _ وکالت در طلاق در قبال بخشش مهریه | مشاوره حقوقی _ متن وکالتنامه طلاق + شروط ضمن عقد وکالت در طلاق به زوجه _ وکالت طلاق زن، حق طلاق برای زوجه _ وکالت طلاق زن، حق طلاق برای زوجه _ آیا حق طلاق با بخشش کامل مهریه امکان پذیر است؟ _ اینه دکوراتیو گلدن هاوس _ آینه دکوراتیو اشهن _ سنتر ماشین _ متن وکالت رسمی در طلاق از طرف زوج به زوجه _ بیش از 5 نکته درباره بذل مهریه
5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مریم
مریم
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰۸:۳۸

با سلام و عرض خسته نباشید
تشکر میکنم از شما واقعا نمونه فرم ها و اطلاعات کامل و دقیق هست و خیلی وقتها من ازشون استفاده میکنم.
امیدوارم سال خوبی پیشرو داشته باشید و با ارزو موفقیت برای شما و همه همکاران عزیزتون

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x