فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند وکالت فروش اعیانی ملک موقوفه

 

مورد وکالت: مراجعه به هریک از ادارات و ارگانهای دولتی و عمومی و خصوصی و نهادها وشرکتها و دادگاهها و آستان قدس رضوی و یا اوقاف وامور خیریه یا متولی خاص و غیره و تقاضاواخذهرگونه مفاصا حساب لازم اعم از دارائی و شهرداری و دهیاری و آستان قدس و یا اوقاف یا متولی خاص و غیره و سپردن تعهدات تحت هر عنوان و رفع موانع قانونی و درخواست پروانه ساختمان و تمدید و تجدید آن و انتخاب مهندس ناظر و گواهی امضا نسبت به فرم های مربوطه وعنداللزوم تقاضا و اخذ هرگونه گواهی اعم ازپایان کارویاعدم خلاف وشرکت درکمیسیونهای ماده ۱۰۰ وپرداخت جرایم ودفاع ازحقوق موکل وتعهدبه اجرای احکام کمیسیون ها ونیز تقاضاواخذ سند مالکیت اعم ازاصلی یاالمثنی ومراجعه به کلیه کمیسیون ها وتنفیذ یااعتراض به پرونده ها وامضای اوراق ودرخواست فرم هاو رفع موانع وتصرف وخلع یدازکلیه متصرفین اعم از عدوانی وغیره ازطریق کدخدامنشی ویا ازطریق محاکم دادگستری وتقدیم هرنوع شکایت ودادخواست به مراجع ذیصلاح وپیگیری کلیه دعاوی مربوط به موکل تا مرحله نهایی ختم دادرسی درکلیه مراجع قضائی و دیوان عدالت اداری وپیگیری واجرای احکام صادره وتحویل گرفتن محکوم به وانتخاب وتعیین وکیل دادگستری درکلیه مراحل رسیدگی و عزل و نصب وکیل در هر مرحله از رسیدگی وتفویض کلیه اختیارات و پس از احراز مالکیت و انجام تشریفات و رفع موانع قانونی و اخذ مجوز های لازم ورعایت شروط اسناد اجاره، خصوصا از آستان قدس رضوی یا اداره اوقاف وامور خیریه مربوطه یا متولی خاص اقدام به انجام هر نوع معامله اعم ازفروش قطعی و صلح و غیره بهرعقد و شرط و مبلغ و کیفیت و امضا اوراق و اسناد و دفاتر و دریافت و پرداخت وجه و اقرار به رسید و با حق اعمال شروط و خیارات در اسناد تنظیمی و اسقاط کافه خیارات و ضمانت کشف فساد و التزام و الزام و اقرار به تصرف و قبول با هر شخص حتی خود وکیل ونیز تنظیم و تمدید و تجدید و فسخ و اقاله اسناد اجاره با آستان قدس رضوی یا اداره اوقاف و امور خیریه ذیصلاح یا متولی خاص اعم از رسمی و عادی و بطور کلی کلیه اقداماتی که جهت اداره و یا فروش و انتقال و استیجار لازم باشد در خصوص ……… از ششدانگ اعیانی یکباب …….. به حدود و مشخصات در یک جلد دفترچه سند مالکیت واضح باشد کلیه اختیارات صرفا نسبت به اعیانی پلاک مذکور اعتبار خواهد داشت.
حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام تشریفات قانونی مورد وکالت باحق توکیل غیر ولو کراراً و مع الواسطه جزئاً یا کلاً باحق عزل و نصب وکلا، دارای اختیارات تامه نامحدودبوده و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است و موکل باقراره، ضمن عقد خارج لازم،حق عزل وکیل تا پایان انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نموده است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *