فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی وکالت فروش سهم الارث

 

مراجعه به مراجع قضائی و تقدیم دادخواست حصر وراثت و تهیه و تسلیم مدارک مورد نیاز و اقامه شهود و تنظیم استشهادیه و تقاضای صدور دادنامه و رونوشت واقامه هر نوع دعوی و درخواست صدور گواهی فوت از ثبت احوال و مراجعه به دارائی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث و اخذ مفاصا حساب نسبت به سهم الارث موکل از ماترک مرحوم …….. ومراجعه به کلیه ادارات دولتی و غیردولتی اعم از سازمان ثبت، دارایی، شهرداری،سازمان تامین اجتماعی و بیمه، اماکن، اتحادیه های صنفی، سازمان زمین شهری، هیات هفت نفره، کمیسیون ماده ۱۲ و ماده ۱۰۰، اداره کشاورزی و منابع طبیعی، فرمانداری، بخشداری، دهداری، منابع طبیعی، جنگلبانی، سازمان زمین شهری، اداره کشاوزی، هیات هفت نفره، کمیسیون ماده ۱۲ و ماده ۱۰۰، سازمان تامین اجتماعی وشرکتهای آب و برق و گاز و مخابرات و نهادهای انقلابی و انتظامی و مراجع قضایی جهت تقاضا و اخذ هرگونه مدرک و مجوز اعم از گواهی ساختمان، مفاصاحساب نوسازی، پایان کار وعدم خلاف ومفاصاحساب عوارض مشاغل، گواهی مالیاتی، پاسخ استعلامهای ثبت و دارایی و سازمان آب و غیره و تقاضا و اخذ هرگونه رونوشت و فتوکپی گواهی شده و اسناد مالکیت المثنی و عنداللزوم اصلاح واخذاسناد مالکیت حتی المثنی و گواهی امضای ذیل اسناد عادی و دادن هرگونه رسید و تعهد و امضای ذیل اوراق و مدارک مربوطه و پس از جمع آوری مدارک و رفع موانع قانونی اقدام به فروش و انتقال قطعی یا انجام هرنوع معامله دیگر اعم از شرطی، رهنی، صلح، هبه،اجاره و غیره مفروزا یا مشاعا نسبت به سهم الارث موکل از ماترک مرحوم……………با مشخصات (ملک یا اموال) …………………….. با کلیه متعلقات، منضمات و منصوبات و نیزسهم الارث نسبت به امتیاز پرونده های آب و برق وگاز منصوبه و نیز امتیاز تلفن شماره ………..به انضمام کلیه حقوق صنفی، کسبی، حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی (باستثناء وسایل نقلیه موتوری )و سهم الارث ایشان از عرصه واعیان …….. مشاعات و مشترکات چنانچه داشته باشد به هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی و به هرمبلغ و مال الصلح و مال الاجاره و مدت و تحت هرشرایطی که صلاح و مقتضی بداند ولو بنام خود و اخذ وجه در معاملات و ایصال آن به موکل و اقرار به وصول وجه وامضای ذیل اسناد و ثبت دفاتراسنادرسمی و اسقاط کافه خیارات و ضمانت کشف فساد موردمعامله و درک مبیع و تحویل دادن موردمعامله به متعامل یا متعاملین همچنین اقدام به تخریب و احداث بنا درپلاک موصوف در هرچند طبقه و واحد اعم از اداری، تجاری یا مسکونی طبق قوانین و مقررات شهرداریها و انعقاد قرارداد بامهندسین ناظر و پیمانکاران و معرفی و اعزام آنان به محل با حق عزل هریک از نامبردگان و نصب مجدد آنان و تهیه نقشه و کروکی و اخذ مصالح ساختمانی و خرید تراکم و اخذ گواهی عدم خلاف و پایان کار و حضور درجلسات دادگاهها و کمیسیونهای مالیاتی شهرداری جهت پاسخگویی و دفاع از حقوق موکل خویش و اعتراض به آرای صادره و تقاضای هرگونه تخفیف و معافیت و تجدیدنظر و پرداخت جرایم احتمالی و انجام هرگونه صلح و سازش واقدام به تفکیک واحدهای احداثی و تقاضا واخذ صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت جدید با حق امضای هریک و تقاضای انشعابات آب و برق و گاز برای واحدهای تفکیکی و انجام هرگونه معامله نسبت به آن واحدها وفق شرایط فوق الذکر ومراجعه به هریک ازبانکهای کل کشوروموسسات اعتباری وافتتاح حساب جهت استفاده از تسهیلات بانکی اعم ازوام واعتباروغیره تحت هریک ازعقودجعاله مضاربه فروش اقساطی وبه رهن قراردادن …… جزاو کلابا متعلقات و مشاعات نزد بانک بعنوان وثبقه وام های دریافتی باامکان اعطای حق فروش به بانک ازطریق وکالت بلاعزل باحق توکیل غیر ولو کرارا و اخذ وام به هر مبلغ و میزان وپرداخت اقساطباحق تمدیدو تجدیدو فسخ وابطال و فک رهن قرارداد های رهنی که توسط موکل تنظیم شده و نیزافتتاح حساب در ارتباط با اخذ وام و اعتبار و واریز و برداشت وجه ازحساب افتتاح شده ومسدود نمودن آن و فک رهن ازمرهونه و نیز مراجعه به هریک از مراجع قضایی و دادگاههای عمومی و انقلاب و مجتمعهای قضایی و دوایر اجرای احکام و دادگاههای تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و نیروهای نظامی و انتظامی جهت اقامه هرنوع دعوی اعم از حقوقی یا کیفری و تقدیم هرنوع دادخواست به خواسته و میزان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع و پاسخگویی به دعاوی اقامه شده علیه ایشان با حق واخواهی، تجدید نظرخواهی، فرجام اعاده دادرسی و انجام هرگونه صلح و سازش و تعیین وکیل سازش و ادعای جعل و انکار وتردید نسبت به اسناد ابرازی و استرداد سند و تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و کارشناس و اقرار در ماهیت دعوی و استرداد دادخواست و جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی تقابل و دفاع از آن و ورود بعنوان ثالث و تقاضای صدور اجراییه و اخطاریه و پیگیری امر تا احقاق کامل حقوق ایشان و اعتراض به عملیات اجرایی و آراء و قرارهای صادره و اخذ محکوم به و خسارات و تامین دلیل و خواسته با حق انعقاد قرارداد با وکلای رسمی دادگستری و عزل و نصب مجدد ایشان با داشتن کلیه اختیارات مصرحه در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی و انجام سایر تشریفات قانونی.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلق بوده ، بنحویکه در هیچیک از مراحل نیازی به حضور و امضای مجدد نخواهد بود. مراتب در نفس وکالت فروش سهم الارث موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

5 پاسخ

 1. با سلام و عرض ادب
  احتراما ، از مطالب خوب و مفید در سایتتان بسیار بهره مند شدیم
  ضمن تشکر و سپاسگزاری ، خواهشمند است بفرمایید که ایا احدی از وراث ، مثلا همسر متوفی ، میتواند نسبت به ماترک فرزندان خود و یک هشتم خودش کلا وکالت فروش از وراث را داشته باشند

  1. سلام
   این که وکیل از وراث باشد هیچ منع قانونی ندارد و نسبت به سهم الارث سایر وراث میتوان از ورثه وکالت فروش اخذ نمایید

   1. باسلام آیادروکالتی که کاری وبلاعزل باشدوموکل حق انجام موردوکالت راازخودسلب نکرده باشدخودموکل مختاربه انجام موردوکالت میباشدیانه ؟ واگرمختارمیباشدچنانچه موردوکالت راخودانجام دادووکیل بلاعزل عزل شدآیاوکیل میتواندادعاکندکه این مال راخریداری کرده است یااینکه برای خریدوفروش بایدوکالت فروش میگرفتند ؟
    مادربنده به برادرزاده خودوکالت کاری بلاعزل درخصوص سهم الارث پدریش داده برادرزاده اش الان باآن وکالت ادعای مالکیت میکندومیگویدکه درقبال پرداخت پول وکالت گرفته درصورتیکه هیچ پولی پرداخت نکرده وهیچ رسیدی هم ندارد سوالم این بودبااین وجودکه مادرم خودسهم الارثش رابه شخص دیگرمنتقل کندوکالت وکیل منفسخ میشودولی ایاوکیل میتواندادعاکندکه پولی پرداخته ؟بدون رسیدمعتبراست یانه ؟ وفرق وکالت فروش باوکالت کاری درچیست؟

    1. با سلام
     وکالت اعم از کاری یافروش ایجاد مالکیت نمی کند وکالت کاری یعنی وکالت برای انجام کار ، وکالت فروش یعنی وکالت برای فروش اموال موکل ، صرف اعطا وکالت منجر به سلب حق موکل نمی شود و نامبرده خودش می تواند مورد وکالت را انجام دهد
     به صرف ادعای خرید و یا داشتن وکالت کاری حقی ایجاد نمی شود مگر اینکه قرارداد خریدوفروش وجود داشته باشد و علاوه برآن ثمن معامله ونحوه پرداخت ان مشخص باشد

 2. سلام خسته نباشیدببخشیدخونه ی همسرم وخواهروبرادراش که بهشون ارث رسیده روهمسرم وبرادرش بادادن حق خواهروبرادراشون ازشون گرفتن ولی تودفترخونه نگفتن سهمشون رودادیم گفتن برای ساخت وسازوفروش میخوان به اسممون کنن اونام بهشون مدرکی که دادن روش نوشته وکالت فروش درآخرش هم نوشته پنجاه ساله میخواستم بپرسم کارشون درست بوده یاتودفترخونه اشتباه شده وبقیه ی وراث میتونن بعدا اموالشون روبخوان؟ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *