فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

وکالت فروش کامل موتور پمپ بدون سند (چاه آب)

متن حقوقی سند وکالت فروش کامل موتور پمپ بدون سند (چاه آب)

 

مورد وکالت:

پس از کسب مجوزهای لازم ورفع موانع قانونی و کسب موافقت سازمان جهادکشاورزی واداره کل منابع طبیعی واستان کرمان ومدیریت اموراراضی و ادارات امور عشایر واستانداری استان ……… و ادارات آبیاری وآبخیزداری و جنگلبانی ومحیط زیست واخذاستعلامیه های لازم ازادارات دارائی وثبت اسناد واملاک در سراسر کشور وبوی‍ژه در شهرستان سیرجان ومراجعه به هریک ازدفاتراسنادرسمی و هر یک از بانک‌ها واخذ هر نوع وام وتسهیلات و نیز ابطال و فسخ و اقاله سند اجاره حسب الاظهار و اقرار موکل نسبت به ………. سهم مشاع از ………… سهم ششدانگ موتور پمپ واراضی بشماره صحرایی ……. پرونده کلاسه ……. پروانه حفر شماره ……… مورخ …….. موضوع پروانه بهره‌برداری شماره ……… مورخ ……… واقع در اراضی قریه ……از توابع شهرستان ……… و بمساحت ……… هکتارو بانضمام حقابه مربوطه از موتور پمپ و همچنین اقدام به تمدیدوتجدیدسنداجاره وفسخ واقاله بهرمدت وبهرشرط بنام خودیاهرکس که وکیل صلاح بداندباحق حضوردردفتراسنادرسمی وامضاءذیل اوراق واسنادتنظیمی وهمچنین اخذهرگونه پروانه ومجوزازهریک ازادارات وسازمانهای ذیربط وذیصلاح بنام موکل یاوکیل ویاهرکس که وکیل صلاح ومقتضی بداندودرصورت اخذپروانه بنام موکل اقدام به صلح کلیه حقوق متصوره درپروانه صادره ونیز درقرارداداجاره و موتورپمپ واراضی تحت شرب و تخصیصی باجمیع متعلقات ومنضمات وتوابع ولواحق عرفیه وشرعیه ان به هرشخص حقیقی یاحقوقی ولوبه خوددرمقابل هرمبلغ وباهرشرط ونحو وکیفیت واخذ وجوه ناشی ازآن واسقاط نمودن کافه خیارات خصوصاخیارغبن فاحش و تنظیم و امضاء سند رسمی و همچنین اقدام به عمران وبهره برداری ازقطعه زمین فوق الذکر اعم ازکشاورزی،فروش محصولات واخذبهاء وتصاحب به نفع خودودرصورت تجاوز به حقوق موکل بهرصورت اقامه هرگونه دعوی حقوقی وکیفری باتقدیم دادخواست یاشکوائیه علیه هرشخص حقیقی یاحقوقی وتشکیل وتعقیب پرونده تاحصول نتیجه نهایی ودفاع ازآن ودفاع ازدعاوی مطروحه له یاعلیه موکل نسبت بهرخواسته وبهرمیزان ومرتبط با مورد وکالت باحق اعتراض وتجدیدنظرخواهی واعاده دادرسی،مصالحه وتعیین وکیل سازش،ادعای جعل یاانکارنسبت به سندطرف واستردادسند،تعیین جاعل،ارجاع دعوی به داوری وتعیین داور،توکیل بغیرولوکرارا و باحق عقدقراردادباوکلای دادگستری وفسخ یاجایگزین آن تعیین مصدق وکارشناس واعتراض به نظریه کارشناس،دعوی خسارت،استرداددعوی،جلب شخص ثالث ودفاع ازدعوی ثالث،دعوی متقابل ودفاع ازدعوی نامبرده،درخواست صدوربرگ اجرائی،تعقیب عملیات اجرائی واخذمحکوم به واعلام رضایت معرفی یاجرح شهود،ایراد،معاینه وتحقیق محلی،تامین دلیل وتامین خواسته،اجرای قرارها،قبول یاردسوگند،مراجعه به مراجع انتظامی،دریافت یاتسلیم اوراق ومدارک اعم ازاصل یارونوشت وکپی باحق مراجعه به دیوان عدالت اداری وشوراهای حل اختلاف ونیز ادارات اب منطقه ای ودرخواست ودریافت مجوزحفرچاههای عمیق ونیمه عمیق دراراضی مرقوم وطمس چاه و نیز درخواست صدور مجوز جابجائی وسپردن هرگونه تعهدبه وزارت نیرویا ادارات وسازمانهاوشرکتهای مربوطه درهمین رابطه وبرقی نمودن چاه آب وتادیه هزینه های ان وایجادواحداث هرگونه تاسیسات آبرسانی واعم از بارانی وقطره ای وغیره و پرداخت کلیه هزینه های قانونی وشرکت درکلیه مجامع عمومی اتحادیه وشرکتهای تعاونی واخذتصمیم ودادن رای وهمچنین درصورت احداث وتاسیس هرگونه اعیانی اقدام به ثبت رساندن وباحق مراجعه به اداره ثبت وسایرادارات مربوطه وحضوردرجلسات بازدیدوامضاءذیل اوراق واسنادواخذسندمالکیت وهمچنین درصورت فروش عرصه ازطرف منابع طبیعی ویامدیریت اموراراضی اقدام به خریداری نمودن ان بهرمبلغ وبهرشرط که مرجع انتقال دهنده اعلام می داردوپرداخت ثمن معامله باحق حضوردردفاتراسنادرسمی وتنظیم سندرسمی وامضاءذیل اوراق واسنادمربوطه بااسقاط نمودن کافه خیارات خصوصاخیارغبن هرچندفاحش وسپردن هنوع تعهد اعم ازتعهدکشف فسادشرعی وقانونی موردمعامله وقبول انتقال بنام موکل وهمچنین در صورت تخصیص هرنوع تسهیلات از طرف بانک کشاورزی یا صندوق توسعه وحمایت از بخش کشاورزی یا سایر نهادها وبانکها وموسسات مالی واعتباری اقدام وکیل در مراجعه به مراجع وبانکها وموسسات مالی مزبور اخذ وام وتسهیلات بهر میزان ومبلغ و مدت وبهرشرطو وقیود وتعهدات ودادن هرنوع اختیار به مرجع تسهیلات دهنده و النهایه فک رهن وگرو وثیقه گذاشتن مورد این وکالت به جمیع ممتعلقات شرعیه وعرفیه به گونه ای که به سایر اموال موکل تسری پیدا ننماید و امضا اسناد واوراق چه قراردادهای داخلی مراجع ذیربط چه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی وهمچنین عنداللزوم مراجعه به منابع طبیعی ومحیط زیست سازمان جنگلها و اداره امور عشایر و سایر ادارات وسازمانها و شرکتها ونهادهای دولتی وغیره ودر سراسر کشور به ویژه استان ……….. و شرکت در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی در اداره منابع طبیعی شهرستان ……….. و یا در اداره کل منابع طبیعی استان کرمان و تعیین میزان مستثنیات در کمیسیون ماده واحده مربوطه در ارتباط با حقوق موکل و پیگیری امور و اقدامات قانونی تا حصول نتیجه وبه اثبات رسانیدن حقانیت موکل تا صدور رای و نظریه مقتضی و مفید به حال موکل در کمیسیون مربوطه ذیصلاح و اعتراض به رای ونظریه صادره ولو به دفعاتی که مطابق مقررات مربوطه قابلیت اعتراض داشته باشد و انجام مستلزمات و مقدمات مورد وکالت و تنظیم و تکمیل وامضاء هر گونه فرمها وصورتجلسات و دیگر مدارک مربوطه و نیز پرداخت هزینه های قانونی و تنظیم هرگونه تعهد اعم ازرسمی یا غیر رسمی واخذ هر گونه مدرک ومجوز و استعلام وپاسخ استعلام ووبطورکلی انجام سایرتشریفات لازمه قانونی که وانجام امورکاری واداری درموردمفاداین وکالتنامه لازم وضروری باشدولو در این سند تصریح نشده باشد.

موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل وضم امین و انجام هر عملی منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل را ازخود سلب و ساقط نمود.

با حق توکیل بغیر ولو کراراً مع الواسطه بطور متوالی کلاً یا جزاً حدود اختیارات: امضاء وکیل در مورد انجام وکالت در هر کجا که لازم باشد بمنزله امضاء موکل نافذ و دارای آثار قانونی خواهد بود. این وکالت فقط در نفس وکالت فوق موثر است

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *