فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

نمونه اول سند متن حقوقی سند وکالت مراجع قضایی مورد وکالت:  :مراجعه وحضوردرکلیه مراجع قضائی وانتظامی و شعب دادگستری و دیوان عالی کشورواداره ثبت اسناد و املاک و اجرای ثبت و دوایر و ارگانهای مربوطه طرح واقامه هرنوع دعوی و شکایت اعم علیه هرشخص ودفاع وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه موکل وطرح هر نوع دادخواست و شکایت و پیگیری هر نوع پرونده تحت هر شماره کلاسه و پرونده خصوصا پرونده های موکل در هر شعبه و دادگاه و کلانتری و اجرای احکام و هر مرجع قضایی و انتظامی در سراسر کشور بهر شماره کلاسه و پرونده و بایگانی که باشد از بدو الی الختم و اعم از دادگاه های بدوی و شورای حل اختلاف و تجدید نظر و هر مرجع دیگر و تهیه و تقدیم مدارک و دادخواستهای لازم و حضور در جلسات و دفاع از حقوق موکل و اخذ حکم صادره و تائید و یا اعتراض به احکام صادره ومراجعه به اجرای احکام وصدوراجرائیه وتعقیب عملیات اجرایی و اخذ حکم وبطور کلی وکیل دارای کلیه اختیارات مصرح در مواد ۳۵ و ۳۶قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب میباشدوباحق نصب وعزل وکلای رسمی دادگستری و وکلای انتخابی بدفعات وکرات .و تفویض اختیار به انان و امضای اوراق و دفاترو دادن هر گونه رضایتنامه و گذشت و صلح و تنظیم هر نوع اقرارنامه و نیز اخذ هر مبلغ وجه ازدادگستری و یا اخذ چک ان و اخذ مبلغ از بانک مورد نظر دادگستری و تحویل بموکل در قبال رسیدو نیز دفاع از حقوق موکل از بدو الی الختم تایید و یا اعتراض به احکام صادره قضایی بطوریکه در انجام مورد وکالت نیازی بحضور و اذن مجدد موکل نباشد با حق رفع توقیف از کلیه اموال و حساب های موکل هر آنچه که باشد و انجام کلیه امور جاریه در این باب بدون محدودیت در اجرای بند پ ماده ۳۴آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰،مفاد سند و قوانین و مقررات مربوطه تفهیم گردید و از مفاد سند مطلع شدم.

نمونه دوم :وکالت شکایت کردن

اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزائی حتی بعنوان شخص ثالث اعم از اعلام جرم یا با تقدیم دادخواست علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی در خصوص انجام موضوع وکالت با داشتن اختیارات مندرج در مواد ۳۱ به بعد قانون آئین نامه دادرسی مدنی و دفاع از  آن ها و دفاع از دعاوی له یا علیه موکل و نسبت به هرخواسته و به هرمیزان با حق واخواهی نمودن، تجدید نظر خواهی و پژوهش، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و تعیین وکیل سازش ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر و لوکرارا با حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری و اعطا کلیه اختیارات قانونی به آنها برای دفاع از حقوق موکل و فسخ یا جایگزینی آن ، ارجاع به کارشناس رسمی و درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و اعلام رضایت ، معرفی یا جرح شهود، ایراد، معاینه و تحقیق محلی، تامین دلیل و تامین خواسته، اجرای قرارها،مراجعه به مراجع نیروهای انتظامی ، دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی با حق مراجعه به تمامی دادسراهای عمومی، انقلاب اسلامی و دادگاههای حقوقی و جزائی و دادگاههای عام و خاص و مدنی و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری شعبات عادی و تشخیص و اجرای احکام حقوقی و جزائی و شوراهای حل اختلاف و کلانتری ها و نیروی انتظامی و غیره همچنین وکیل اختیار اعتراض به آراء صادره و تقاضای تجدید نظر از مراجع بالاتر حتی در دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و تقدیم دادخواست و لایحه دفاعیه و حضور در مراجع و جلسات رسیدگی و دفاع از حقوق موکل و اخذ و ارایه اسناد و مدارک و آراء صادره و پرداخت هزینه دادرسی و سایر حقوق دولتی و اخذ مفاصا حساب و انجام کلیه امور مربوط به موکل در مراجع قضائی اعم از دادگاههای بدوی و تجدید نظر و مراجع عالی و دادگاه انتظامی و شعبات تشخیص و اجرای احکام و تمامی ادارات تابعه و وابسته به قوه قضائی و دیوان عدالت اداری وفق مقررات قانون آئین نامه دادرسی مدنی و سایرقوانین موضوعه را دارد و همچنین وکیل اختیار مراجعه به تمامی وزارتخانه ها وسازمان ها و نهادها و شوراها و شهرداریها و کلیه ادارات و شرکتها و سازمانهای تابع شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ادارات ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی و زمین شهری و شرکتهای بیمه و سایر سازمانها و ادارات تابعه کلیه وزارتخانه ها و (انجام کلیه امور مربوط به موضوع وکالت در ادارات مذکور) و دادگاهها و دادسراها اعم از عمومی و انقلاب و انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و کمیسیونهای مالیاتی و شوراهای مالی مالیاتی و سازمانهای برق و آب و گاز و مخابرات و کمیسیونهای متشکله درادارات در شهرداری و زمین شهری و مالیاتی و مراجع حل اختلاف کارگری و سایر ادارات دیگر و ارایه و اخذ اسناد و مدارک و انجام کلیه کارهای اداری و قانونی در تمامی ادارات و ارگانها از بدو الی ختم را دارد، و وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر ولوکرارا جزئا یا کلا و عزل و نصب وکلای انتخابی و جایگزین مجدد آنها دارای اختیارات تامه مطلقه غیرمحدود می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت مراجع قضایی موثر است و سپس ایصال کلیه عملکرد به موکل با اخذ رسید کتبی .

ضمنا کلیه مدارک و نسخه سند تحویل ذینفع گردید و مفاد سند تنظیمی همراه با قوانین و مقررات مرتبط به طرف/طرفین تفهیم شد و ذینفع اقرار نمود از مفاد سند مطلع و هزینه های قانونی نیز مطابق قوانین و مقررات وصول گردید  مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم

نمونه سوم  وکالت نامه دادگاهی در خصوص سفته ( خاص )

بارعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع قانونی مراجعه به هر یک از مراجع قضائی و انتظامی و اداری و قانونی و ثبتی اعم از تالی و عالی و بانک ها و شعب آن در سراسر کشور و دیگر ادارات و مراجع ذیربط و ذیمدخل و کلیه دوایر و مقامات مربوطه آنها و اقدام در خصوص اقامه هرگونه دعوی  تحت هر اسم و عنوان و واخواست ده فقره سفته به شماره های ***********   تعقیب و پیگیری پرونده و درخواست مجازات و کیفر و تنظیم و تقدیم هر نوع شکوائیه و ادعا نامه و درخواست بازداشت و رفع بازداشت اموال مدیون و صادر کننده و تأمین خواسته و وصول وجه سفته ها و اخذ خسارات و غرامات و ضرر و زیان ناشیه و دیگر هزینه ها و همچنین اعلام گذشت و صلح و سازش و رضایت و انصراف از شکوائیه و ادعا و تقدیم دادخواست ضرر و زیان و تقاضای مختومه نمودن پرونده ها با حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی و پژوهش و فرجام و اعاده دادرسی و مصالحه و تعیین وکیل سازش ، ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل دعوی به داوری و تعیین داور و وکالت در توکیل حتی با انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی یا فسخ و تفاسخ قرارداد و عزل و نسب آن ها ولو بکرات و تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکومُ به و عنداللزوم درخواست و دریافت برگ جلب سیار در همین رابطه و تعرفه متهم به ضابطین دادگستری و درخواست صدور اجرائیه نسبت به سفته های موصوف و تأمینه و بازداشت اموال و عنداللزوم درخواست و شرکت در مزایده یا حراج و قبول اموال مورد مزایده یا حراج به ازای مطالبات و خسارات و تنظیم و امضای صورت مجالس مربوطه و نیز با حق اخذ وجوه موضوع لازم الاجرا و اعلام ختم رسیدگی پرونده با حق وصول مطالبات موضوع سفته های مزبور و تأدیه هزینه های قانونی و قبول انتقال اجرائی هر نوع مال با هر نوع مشخصه به نام موکل و به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و امضاء سند رسمی مربوطه و اخذ پاسخ استعلامیه ها و گواهی ها و سند مالکیت یا المثنی آن و با امضاء ورقه استشهادیه آن و تسلیم یا اخذ کلیه اوراق و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه و تنظیم و امضاء هر نوع سند رسمی تحت هر نام و اسم وگواهی امضاء به هر نحو و ترتیب بجای موکل به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن میباشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است مدلول این سند فقط در نفس وکالت مراجع قضایی مؤثر است.

ضمنا کلیه مدارک و نسخه سند تحویل ذینفع گردید و مفاد سند تنظیمی همراه با قوانین و مقررات مرتبط به طرف/طرفین تفهیم شد و ذینفع اقرار نمود از مفاد سند مطلع و هزینه های قانونی نیز مطابق قوانین و مقررات وصول گردید  مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

۴-نمونه چهارم : وکالت دادگاه امور حسبی و فرزند خانوادگی

مورد وکالت: اقامه دعوی و تقدیم و ارائه دادخواست و درخواست و طرح شکایت و اعلام جرم از طرف موکل و پاسخ به دعاوی مطرح شده علیه موکل و دفاع از موکل در قبال شکایات و اتهامات مطرح شده علیه وی و اقدام در خصوص امور و مسائل حسبی مربوط به موکل با حق مراجعه به کلیه مراجع دادگستری از جمله دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی حقوقی، کیفری یک و دو و تجدیدنظر استان، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، شوراهای حلاختلاف، دیوان عدالت اداری، دادگاه انتظامی قضات، دادسرا و دادگاههای انتظامی وکلا، وزارت دادگستری، حوزه ریاست قوه قضائیه و ادارات ستادی دادگستری و قوه قضائیه، ادارات ثبت اسناد و املاک، مراجع انتظامی اعم از کلانتری ها و ادارات آگاهی، پزشکی قانونی، روزنامه رسمی کشور، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، وزارت امورخارجه و کلیه نهادها، سازمان ها، معاونت ها و ادارات تابعه آن، نهادها، سازمان ها، معاونت ها و ادارات تابع وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، شیرخوارگاه آمنه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه نهادها، سازمان ها، معاونت ها و ادارات تابعه آن و کلیه بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز درمانی آزمایشگاه ها و کلینیک های دولتی، عمومی و خصوصی و مطب ها و کلیه وزارتخانه ها، ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی، انقلابی و خصوصی، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، دهداری ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، سازمان ثبت احوال و کلیه ادارات تابعه آن، دفاتر اسناد رسمی، پیشخوان دولت، خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات قضایی الکترونیک، سازمان های مردم نهاد و خیریه، با اختیار انجام و پیگیری کلیه امور قضایی، حقوقی، اداری، حسبی مربوط به موکل و اقدامات راجع به امر دادرسی و انجام موضوع وکالت از جمله اعتراض به تصمیمات قضایی و اداری، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، توکیل به غیر ولوکراراً با حق عزل وکلای انتخابی و توکیل مجدد، امضای وکالتنامه وکلای دادگستری از جمله توکیل به خود وکلای یاد شده در بالا، صلح و سازش و اعلام رضایت، ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و استرداد سند، تعین جاعل، ادعای اعسار، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و وکالت نزد داور یا هئیت داوری، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی و دادخواست، تقاضای تحقیق محلی و معاینه، تأمین دلیل و تأمین خواسته و اجرای قرارها، جلب ثالث و دفاع درمقابل دعوی ورود و جلب ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل دعوای متقابل، اعتراض ثالث اعم از اصلی و طاری و اجرائی، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرائی، تعقیب عملیات اجرائی، اخذ محکومً به و وجوه ایداعی به نام موکل، دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا تصویر آن، تصدیق مهر و امضای نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی در خارج از کشور با مراجعه به وزارت امور خارجه، ارسال اظهارنامه، تکمیل و ارائه کلیه فرمها و تقاضانامه های قضایی و اداری. اقدام با اختیارات تام، عام و مطلق برای اطلاع از دستیابی به مدارک مربوط به فرزندخواندگی موکل، کسب اطلاعات در خصوص فرایند و نحوه قبول شدن موکل به عنوان فرزندخوانده، کسب اطلاع و دریافت مدارک قضایی و اداری مربوط به قبول شدن موکل به عنوان فرزند خوانده، انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی و اداری و قضایی لازم برای شناسایی والدین طبیعی موکل و اطلاع از مشخصات سجلی و نام و نشانی ایشان یا بستگان و دوستان و آشنایان آنان، کسب اطلاعات و اسناد از طرق قانونی در خصوص نحوه سپرده شدن موکل به شیرخوارگاه آمنه و سایر مراکز حمایتی. انجام کلیه تشریفات قانونی، اداری، قضایی و ثبتی لازم برای به فرزندی قبول کردن طفلی برای موکل. تقاضای انجام آزمایش دی. ان.ای و تشخیص هویت از مراجع ذیصلاح قانونی، اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز پزشکی قانونی. اعمال کلیه حقوق موکل طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های راجع به آن. اخذ اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت یا کپی و با حق سپردن تعهدات لازم و انجام هر امری از امور که برای عملی نمودن مورد وکالت لازم وضروری باشد تا حصول نتیجه قطعی وبا حق تهیه کلیه لوازم و مقدمات قانونی مورد وکالت که مستلزم وکالت بوده اگرچه دراین ورقه تصریح به آن نشده باشد به نحوی که نیاز به حضور و امضا و اعلام موافقت و رضایت مجدد موکل نباشد. وکلای مرقوم، مجتمعاً و منفرداً، حق اعمال کلیه اختیارات مندرج در وکالتنامه حاضر را دارند.

ضمنا کلیه مدارک و نسخه سند تحویل ذینفع گردید و مفاد سند تنظیمی همراه با قوانین و مقررات مرتبط به طرف/طرفین تفهیم شد و ذینفع اقرار نمود از مفاد سند مطلع و هزینه های قانونی نیز مطابق قوانین و مقررات وصول گردید  مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم

۵- نمونه پنجم : وکالت مراجع قضایی

مورد وکالت: مراجعه به هریک از محاکم قضائی و شبه قضایی ودادگاهها ودادسراها ومجتمع های قضائی واجرای احکام ودیوان عدالت اداری ودیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر و تشخیص نظر هم ارز و شورای شهر و حل اختلاف و حفاظت و اطلاعات دادگاه انتظامی قضات و دادسرای ویژه روحانیت و مراجع انتظامی وکلا وکانون وکلا  و یا هریک از مراجع ذیربط وهرسازمانی وارگان ونهاد های دولتی وانقلابی و پیگیری امورات موکل ورتق وفتق امورات وی واحقاق حق ایشان وعنداللزوم اقامه هرگونه دعوی اعم حقوقی یا کیفری با تقدیم هر نوع دادخواست علیه مدعیون ومتخلفین وهر شخص حقیقی یا حقوقی وپیگیری مراحل اجرائی وتشکیل پرونده وانجام مراحل اجرائی از بدو الی الختم وعنداللزوم انتخاب وکیل و کارشناس رسمی دادگستری وعزل ونصب مجدد آنها وپاسخگوئی بدعاوی مطروحه علیه موکل درمراجع مذکور تحت هرعنوان که مطرح شده باشدوشرکت در جلسات تحقیق دادگاهها وادای توضیحات وارائه مدارک ومستندات وپرداخت هزینه دادرسی ودفاع ازحقوق موکل وتقدیم هرنوع دادخواست مجددتحت هر عنوان اعم از اعاده حیثیت وتعیین خسارت وتعیین جاعل وارجاع امربه داوری وکارشناسی وتعیین داور ومصدق وکارشناس وادعای خسارت وجلب شخص ثالث و توقیف شخصی و اموال و مزایده و قبول مال مزایده ووصول مطالبات موکل از افراد نسبت به اسناد عادی اجاره یا اسناد رسمی ویا هرنوع سند ویا مدارک وادله دیگر و تهیه استشهادیه محلی وگواه درخاتمه دادن رضایت وانجام کلیه امور مربوطه وامضاء اسناد واوراق ومدارک وسپردن یا اخذ هرگونه رسید وتعهد ونیز مراجعه به کلیه ادارات دولتی ویا غیر دولتی و وابسته انجام کلیه امور اداری موکل واخذ هرنوع گواهی ومجوز از ادارات مذکور تحت هرنوع که باشد وپرداخت هزینه های لازمه ودادن رسید وسپردن هرنوع تعهد و امضاء اسناد و اوراق مربوطه و انجام کلیه تشریفات لازمه قانونی بنحوی که در هیچ یک ازمراحل وموارد فوق نیازی به حضور وامضا موکل نباشد.

با داشتن اختیارات مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری از جمله : ۱) وکالت راجع به اعتراض به رای تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی . ۲) وکالت در مصالحه و سازش . ۳) وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند . ۴) وکالت در تعیین جاعل . ۵) وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور . ۶) وکالت در توکیل . ۷) وکالت در تعیین مصدق و کارشناس . ۸) وکالت در دعوی خسارت . ۹) وکالت در استرداد دادخواست یا دعوی . ۱۰) وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث . ۱۱) وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث . ۱۲) وکالت در دعوای متقالب و دفاع در قبال آن . ۱۳) وکالت در ادعای اعسار. ۱۴) وکالت در قبول یا رد سوگند ۱۵) وکالت در درخواست صدور برگ  اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکومً به و وجوه ایداعی تا مرحله ختم اجرا  ۱۶) وکالت در اسقاط حق اعتراض در مرحله رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و  فرجام و اعاده دادرسی .و تمامی اختیارات هر آنچه که احصا نشده

 حدود اختیارات: وکیل مزبور برای انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا دارای اختیارات تامه ومطلقه است وهراقدامی بنماید بمنزله اقدام وامضای موکل نافذ ومعتبراست ومفاد این ورقه فقط در نفس وکالت موثر میباشد.

( مطابق بند ب ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اقرار مینمایم که مفاد سند وقوانین و مقررات مربوطه به اینجانب تفهیم و از مفاد سندمطلع گردیدم )

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

بیشتر بدانیم

توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که وکالت رسمی در کلیه مراجع اداری معتبر و قابل استناد می باشد ولیکن در دادگاه و مراجع قضایی اینگونه وکالتها فاقد اعتبار است و تنها تاثیر و استفاده ای که میتوان از آن نمود اختیار تعیین وکیل رسمی دادگستری است به بیان دیگر با چنین وکالتی تنها میتوان با واسطه وکیل رسمی دادگستری اقدام به طرح دعوا یا شکایت نمود. درنتیجه موکل یا میبایست شخصا اقدام به طرح شکایت نماید یا با اعطای وکالت مستقیم یا باواسطه چنین وکیلی به وکیل دادگستری.

برابر آیین‌نامه اجباری شدن وکالت در دعاوی حقوقی

 ماده ۱- اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آن‌ها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود. لذا در مراجع قضایی صرفا وکلامحترم دادگستری و مشاوران حقوقی دارای پروانه اجازه ورود دارند .

وکیل برای طرح دعوا باید پروانه وکالت دادگستری داشته باشد و وکیل مدنی امکان طرح مستقیم دعوا را ندارد.

و همچنین طرح دعوی به عنوان اصیل بر اساس وکالت نامه محضری امکان پذیر نیست؛ بنابراین به دلیل ذینفع نبودن خواهان، قرار رد دعوی صادر می شود.

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها