فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند وکالت مسکن مهر

 

در تاریخ تحریر حاضر شد در این دفتر موکل فوق و پس از حضور ضمن معرفی خود به عنوان مالک بلامعارض ملک موضوع وکالت، و قبول ضمانت کشف فساد ناشی از این ادعا در هر زمان و هر مرجع ، به شرح زیر نسبت به واگذاری اختیارات خود در خصوص موضوع وکالت اقدام نمود:
اقدامات وکیل:
ابتدااثبات مالکیت موکل نسبت به مورد وکالت فوق( که وکیل از هرجهت نسبت به آن اطلاعات کافی دارد) وسپس انجام کلیه امور و اقدامات مقتضی و قانونی در خصوص آن، ازجمله مراجعه وکیل به شهرداری و تقاضای دریافت قرارداد واگذاری زمین ،یا زمین تحت هر شماره فرعی و اصلی و قطعه که باشد و یا هر قطعه و پلاک دیگری که بجای آن واگذار گردد و انعقاد قرارداد خرید زمین و ساخت با هر شخص به هر شرط و پرداخت بقیه وجه دفعتاً واحده یا به اقساط و مراجعه به کلیه مراجع قانونی اعم از مراجعه به سازمان ها و ادارات و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت های آب و برق و گاز و مخابرات و سایر مراجع و توافق در تغییر مفاد قرارداد و حدود و مساحت و شماره قطعه و پلاک و تقاضای انتقال عرصه پلاک فوق بنام موکل و امضاء اسناد انتقال در کلیه مراجع و دفاتر اسناد رسمی و سپردن هرگونه تعهد و قبول کلیه شرایط و اسقاط کلیه خیارات و پرداخت وجه نقداً یا به اقساط و اقرار به تصرف و رفع هرگونه موانع قانونی احتمالی و اخذ سند مالکیت و هرگونه گواهی و مجوز و رونوشت و پاسخ استعلام و مفاصا حساب و پروانه ساختمان و عدم خلاف و پایان کار و تجدید ویا تمدید گواهی های صادره و معرفی مهندس ناظر و اقدام به احداث بنا طبق پروانه صادره و تغییر کاربری و تقاضای تجمیع، تفکیک و افراز و اصلاح حدود و مساحت وانجام کلیه تشریفات و مقررات قانونی آن و تقاضاواخذ اسناد مالکیت قطعات مورد تجمیع یا تفکیک و سند مالکیت المثنی و حضور در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری و جلسات دادگاه های رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی و پرداخت جرایم احتمالی و قبول کسریا اضافه بنا و امضاء ذیل وظهر اوراق و مدارک و توافق به هر نحو ممکن و اقدام به هر عملی که لازمه انجام وکالت باشد اعم از پرداخت هزینه های قانونی و دادن رسید و قبول و سپردن هرگونه تعهد و اقرار و رفع موانع قانونی و جلب نظر مراجع ذیربط و اقدام به تقسیم و امضای ثبت و سند وصلح و سازش تفاوت ارزش و مرغوبیت و مساحت و پس از رفع کلیه موانع قانونی وپرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد وکالت به هر شخص حقیقی یا حقوقی، اقدام به فروش ویا واگذاری کلی عین یا منافع آن تحت هریک از صیغ عقود یا قسمت مشاع از آن و یا هریک از قطعات مورد تفکیک و افراز با جمیع توابع شرعیه و عرفیه آن عرصتاًو اعیاناً به انضمام امتیازات مربوط و سایرتوابع و لواحق به هر شخص حقیقی و حقوقی و لوبه شخص خود به هر مبلغ و تعهد و قید و شرط و به هر نحو و ترتیبی که وکیل صلاح و مقتضی بداند و تحویل مورد معامله و اخذ وجه و اسقاط کافه خیارات و لوغبن فاحش و تعهد کشف فساد و اقاله و فسخ اسناد و رد ثمن و اقرار به تصرف مجدد آن و دریافت هر مبلغ وام از بانک ها وسایر موسسات تحت هر یک از صیغ عقود و قرارداد به هر مدت و شرط در قبال ترهین و توثیق مورد وکالت با حق صلح و خریداری سهم الشرکه بانک در مورد مشارکت و دادن وکالت به بانک ها با حق توکیل غیر ولوکراراً ومع الواسطه جهت فروش و قبض و اقباض و عزل وکلای انتخابی و افتتاح هرگونه حساب بانکی که در این رابطه ضروری باشد و پرداخت و برداشت از حساب مفتوحه و پرداخت اقساط و تسویه حساب و فسخ سند و فک رهن از مورد رهن و انجام کلیه مقررات و تشریفات قانونی آن و امضاء ذیل قراردادهای رسمی و عادی و ثبت و سند در دفاتر اسناد رسمی و تقاضای صدور اجراییه از طریق ادارات ثبت و محاکم قضایی و تقاضای خلع ووضع ید و انجام تمام مراحل و مقررات قانونی آن اعم از دادن دادخواست و شکایت علیه متجاوزین ومتصرفین و تعقیب دعوا و دریافت محکوم به و اعتراض به احکام صادره در مراحل تجدید نظر و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و حق صلح و سازش و ختم دعوی و تعیین وکیل رسمی و توکیل امور و نیز موارد مذکور در مواد۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی( یامواد جایگزین درقوانین جدید بامحتوای مواد اشاره شده) به وی و موافقت و قبول در واگذاری کل یا قسمتی از ملک مورد وکالت به سازمان ها و موسسات جهت طرح های مصوب و دریافت زمین معوض یا وجه و انجام کلیه امور و مقررات قانونی آن و تقاضا و انجام امور گواهی امضاء در خصوص مورد وکالت در دفاتر اسناد رسمی .و همچنین مراجعه به بانک مسکن در خصوص پروژه ……………واحد ………((مشخصات کامل واحد ))با حق اخذ هر مبلغ تسهیلات در قالب هر نوع عقود بانکی اعم از مشارکت مدنی ،جعاله ، فروش اقساطی ،و انجام هرگونه معامله اعم از قطعی ورهنی ،ترهین و توثیق پلاک ثبتی بهر مبلغ و مدت که وکیل صلاح بداند .
توضیحاً اینکه چنانچه به هر دلیل سند ملک مذکور به نام واگذارنده اولیه صادر شود وکیل مرقوم از طرف موکل کلیه اختیارات برای خرید ملک از واگذارنده و سپس فروش آن (به شرح فوق حتی به خود وکیل )را دارا می باشند.
حدود اختیارات وسایر توضیحات : وکیل مرقوم نسبت به انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام با حق توکیل به غیرجزاً یا کلاً ولوکراراًو مع الواسطه بوده وعمل و امضای وکیل در تمام موارد و مراحل ومراجع به منزله عمل و امضای موکل بوده به طوری که در هیچ یک از مراجع و موارد وکالت نیازی به حضور و امضاء و کسب اجازه موکل نباشد. موکل ضمن عقد خارج لازم دیگر که بنا به اظهار وی بین طرفین واقع گردیده حق عزل وکیل وضم ونصب امین و وکیل دیگر و انجام هر امری منافی با موضوع وکالت راتاپایان انجام مورد وکالت از خود سلب وساقط نمود.قبول وکالت بااطلاع کامل وکیل از جریان ثبتی وکمیت وکیفیت ونوع کاربری قانونی ومحتوای صورتجلسه واگذاری مورد وکالت صورت گرفت.کلیه مسطورات سند براساس اظهارات ومدارک ارائه شده از طرف موکل تنظیم گردیده وطرفین متضامناً ضمانت صحت واصالت مدارک ارائه شده وکشف فسادوپرداخت هرگونه بدهی مربوط به مورد وکالت به هر شخص حقیقی وحقوقی ونیز اجرای طرح های قانونی دستگاه های دولتی وغیر آن را پذیرفتندواین دفتر هیچ گونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.

 

– با تشکر ویژه از اقای رضا حسینی جبلی سردفتر محترم اسناد رسمی ۳۰دماوند (آبسرد)

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

13 پاسخ

 1. دفترخانه محترم اسناد رسمی ۶۶۲
  با سلام و احترام
  ببخشید می خواستم یک وکالت بلاعزل بابت سهم الارث مسکن مهر واقع در مشهد از مرحومه مادرم را به خواهرم بدهم که کارهای اداری اش را انجام بدهد آیا می توانم از طریق دفترخانه شما اقدام نمایم. در ضمن چه مدارکی باید همراهم باشد. با تشکر

  1. سلام به هریک از دفاتر اسناد رسمی می توانید مراجعه کنید و محدودیت مکانی وجود ندارد
   مدارک : گواهی انحصار وراثت و همچنین مدارک مسکن مهر و مدارک هویتی شما نیاز هست

 2. سلام،امروز اومدم وکالت فروش بدم،مسئول دفتراسناد میگه مسکن مهرهایی که سندشون نیومده نمیشه وکالت فروش زد.الان من که تو بنگاه نوشتم که هرروز که وکالت عقب بیفته روزی صدهزارتومن جریمه دارم اینو چیکار کنم؟

 3. دفتر خانه۶۶۲ خانم فرج زاده
  تشکر از مطالب ارزشمندتون
  ولی دراین وکالت مسکن مهر به وکیل اختیار سند زدن بنام وکیل داده شده که بنظر تجاوز از وکالت است؟

  1. درود بر شما
   سپاس از توجه شما
   اختیارات وکیل را موکل تعیین میکند و در حال حاضر در دفتر حاضر و قصد نفویض اختیاراتی دارد پس ایرادی بر آن وارد نیست

 4. سلام.واقعا ممنون از زحمات خانم فرج زاده. جدیدا تو فرم های ثبت نام مسکن ملی درج شده هرگونه نقل و انتقال غیر قانونی و موجب سلب امتیاز میشه. به نظرتون این وکالت فروش از موجبات سلب امتیاز میتونه باشه ؟ ممنون

  1. درود بر شما
   سپاس از توجه تون
   انشالله که مفید و مورد توجه دوستان و همکاران معزز باشد .
   احتراما استحضار می رساند در خصوص وکالت فروش برای مسکن ملی هیچگونه منع و ردعی توسط قانونگذار (قوانین و مقررات و بخشنامه های ثبتی) وجود ندارد و طبق اصول حقوقی و قواعد شرعی اصل در عمل، اباحه و جواز است و منع نیاز به دلیل دارد و لازم به ذکر است در نامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، انجام معامله در خصوص مسکن ملی منع شده و در بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ معاون محترم امور املاک و کاداستر نظر به نامه فوق الذکر مقرر داشته دفاتر اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات قانونی اقدام نمایند. همچنین اداره راه و شهرسازی بلوچستان در نامه شماره ۱۰۰۹۶۴/۱۹/الف مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۹ به مدیر کل ثبت اسناد و املاک همان استان بیان داشته واگذاری و انتقال امتیاز مسکن طرح اقدام ملی به غیر تحت هر یک از عناوین حقوقی غیر معتبر و ممنوع بوده و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان طی نامه شماره ۱۳۹۹۸۵۶۲۲۰۰۰۰۰۰۰۳۵ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۹ برای دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی مربوطه مطابق نامه مذکور ایجاد تکلیف نموده است.
   فارغ از این که مورد دوم بر خلاف کد ۵۵۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی بوده که مدیران ثبتی را از صدور بخشنامه منع نموده است باید توجه داشت آنچه که در هر دو مورد (بخشنامه معاونت محترم امور املاک و نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان) منع شده انجام هر گونه معامله و واگذاری و انتقال امتیاز در خصوص اینگونه املاک بوده و عنوان معامله، واگذاری یا انتقال امتیاز بر وکالت صدق نمی کند و همانطور که برخی صاحبنظران فرموده اند کلمه معامله بیشتر به معنای قراردادی است که جنبه مالی دارد (سیدحسین صفایی، قواعد عمومی قراردادها، چاپ ۱۳، ۱۳۹۱، ص ۱۱)؛ زیرا وکالت همانطور که فقها و حقوقدانان گفته اند اعطای نیابت به دیگری است و به این ترتیب عنوان معامله، واگذاری یا انتقال امتیاز بر آن صدق نمی کند.
   در هر صورت باید گفت عنوان معامله، واگذاری یا انتقال امتیاز بر وکالت صدق ننموده و وکالت صرفاً اعطای نیابت است و مؤید این استنباط و نظر این است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی اصراری صرف ارائه وکالت رسمی بلاعزل فروش را برای اثبات بیع کافی ندانسته است و به بیان دیگر، وکالت فروش در مقام بیع و معامله بودن آن را نپذیرفته است.
   اکثریت قضات در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف وکالتنامه رسمی بلاعزل که در یک پرونده اصراری حقوقی، مستند خواهان برای اثبات بیع قرار گرفته بود را دلیل وقوع بیع ندانستند.
   https://divanealee.eadl.ir/news/202487
   همچنین نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران به شماره ۳۳۱۴/۰۱۲۰ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۱ مؤید همین استنباط است که بیان داشته تکلیف مقرر در ماده ۴۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث، مخصوص اسناد رسمی معاملات بوده و شامل وکالت ولو وکالت انتقال و واگذاری نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *