فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

تعهد تبصره ۴ ماده واحده نحوه جذب در آموزش و پرورش

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

تعهد تبصره ۴ ماده واحده نحوه جذب در آموزش و پرورش

بر اساس معرفی نامه شماره ……………. مورخ ……………. اداره کل آموزش و پرورش استان ………… اینجانب ………….. با مشخصات فوق به تلفن ثابت ……………. شماره همراه ………… جمعی مدیریت/ اداره آموزش و پرورش ………… که به استناد قانون ……………. و مجوز شماره ……………… مورخ ……….. سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره …………. مورخ ……………. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش؛ به عنوان مستخدم رسمی /پیمانی وزارت آموزش و پرورش در بوم ………… (منطبق با تقسیمات کشوری استان / شهرستان / منطقه /ناحیه…………………….) پذیرفته شده‌ام و به استناد تبصره (۴) ماده واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و عمومات قانون مدنی، با کمال میل و اختیار، متعهد و ملتزم می‌شوم از تاریخ صدور حکم استخدام رسمی / پیمانی تا پایان خدمت دولتی در محل بوم یادشده، برابر قوانین و مقررات، خدمت نموده و از طرح و ارائه هرگونه تقاضای نقل و انتقال به اداره متبوع خودداری نموده و با علم به اینکه پذیرش هرگونه درخواست انتقال درون یا برون سازمانی از سوی آموزش و پرورش مطلقاً ممنوع می‌باشد، اذعان می‌نمایم در صورت ارائه درخواست مذکور و نقض مفاد مصوبه فوق الذکر و این تعهد از سوی هر یک از کارکنان و مدیران (دارنده حق امضاء) آموزش و پرورش از طریق موافقت با انتقال و بالنتیجه صدور حکم انتقال (خروجی) برای اینجانب، – فارغ از تخلف مدیران و نحوه رسیدگی قانونی به آن – حکم مقرر در تبصره ۴ ماده واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش موضوع مصوبه جلسه ۸۳۳ مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر خارج شدن از بوم به منزله «قطع رابطه استخدامی»؛ نسبت به بنده محقق شده و علاوه بر قبول کلیه آثار قانونی قطع رابطه استخدامی با دستگاه، مکلف به جبران و پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد به آموزش و پرورش می‌باشم.

تشخیص وزارت آموزش و پرورش در مورد احراز نقض مصوبه و عدم ایفای تعهد موضوع این سند توسط اینجانب و تعیین میزان خسارت، غیر قابل اعتراض می‌باشد و اعلام وزارت مذکور برای اینجانب قطعی و لازم الاجراء است و متعهدله حق صدور اجرائیه و هرگونه اقدام قضایی علیه اینجانب را دارد. بدیهی است تا زمانی که حکم استخدام رسمی و یا پیمان‌نامه اینجانب معتبر بوده و یا سالانه تمدید شود، مفاد این تعهد به قوت خود باقی خواهد بود.

اینجانب (ضامن): ……………. با مشخصات فوق کارمند رسمی/پیمانی……….. برابر گواهی اشتغال/حکم کارگزینی شماره ……………. مرجع ………….. به نشانی ……………. کدپستی ……………….. تلفن ثابت ……………… شماره همراه …………… متضامناً متعهد و ملتزم می‌شوم در صورتی که با تشخیص وزارت آموزش و پرورش تمام و یا قسمتی از خدمت مورد تعهد به وسیله متعهد بدلیل خارج شدن از بوم انجام نشود، بدون هیچ عذر و بهانه وجوه خسارت مورد مطالبه وزارت آموزش و پرورش را بپردازم و متعهدله حق صدور اجرائیه و یا هرگونه اقدام قضایی (علاوه بر متعهد) علیه اینجانب را دارد.

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها