جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی تعهد مسکن ملی

1- ویژه افراد مجرد 

در دفتر حاضر گرديد متعهد با مشخصات فوق و بدين شرح تعهد نمود : اينجانب متعهد با مشخصات فوق به شماره تلفن محل سكونت ……. و شماره تلفن همراه …. متقاضي مجرد جهت بهره مندي از واحدهاي احداثي مسكن در طرح نهضت ملي در شهر ….. با اطلاع از قوانين و مقررات مربوطه از جمله ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و اطلاع و وقوف بر اين موضوع كه تسهيلات بانكي و واگذاري واحدهاي مسكوني و اراضي صرفا براي افراد متاهل پيش بيني شده است ، تعهد مي نمايم كه حداكثر تا زمان انعقاد قرارداد واگذاري واحد مسكوني ، نسبت به ارائه عقدنامه رسمي ازدواج دائم و درج آن در سامانه ، اقدام نمايم و در غير اينصورت ، ثبت نام اينجانب در طرح نهضت ملي مسكن ملغي و بلااثر خواهد بود و اينجانب حق هر گونه اعتراض و مراجعه به مراجع قضائي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط مي نمايم و با شرح ذيل اقدام مي گردد :
1- واحد ثبت نامي به اينجانب بدون طي هر گونه تشريفات اداري ، قانوني و قضايي در اختيار مادي و حقوقي وزارت راه و شهرسازي يا واحدهاي تابعه قرار گيرد و وزارت راه و شهرسازيس يا واحدهاي تابعه حق واگذاري آن به فرد واجد شرايط ديگر و با اولويت خانواده هاي متاهل دارد.
2-وزارت راه و شهرسازي يا واحدهاي تابعه ظرف شش ماه ، صرفا عين وجوه واريزي اينجانب بابت واحد مسكوني ثبت نامي را پس از جايگزين نمودن متقاضي جديد و مطابق ضوابط وزارت راه و شهرسازي ، به شماره حساب …. نزد بانك … متعلق به اينجانب واريز مي نمايند و حق مطالبه مبلغي بابت مازاد وجوه واريزي از قبيل ، سود ، منفعت ، به روز آوري ، خسارت و امثال آن را ندارم .
3- چنانچه به دليل عدم وجود متقاضي جايگزين و با تمايل اينجانب ، بر اساس ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازي امكان واگذاري واحد مسكوني به اينجانب ايجاد گردد ، مكلف هستم با اولين اعلام وزارت راه و شهرسازي يا واحدهاي تابعه و حداكثر ظرف مدت يك ماه قيمت كارشناسي روز واحد را ( مشتمل بر بهاي قدرالسهم زمين و هزينه احداث واحد مسكوني) به ماخذ زمان انعقاد قرارداد واگذاري و كل يارانه هاي پرداختي (تخفيف هزينه صدور پروانه نظام مهندسي ، انشعابات و …) را پرداخت نمايم .
ساير موارد تعهد شده :
1- همسر اينجانب در زمان انعقاد قرارداد واگذاري واحد، بايد حائز شرايط قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ، آيين نامه اجرايي قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن باشد .
2-با توجه به اينكه واحد مسكوني طرح نهضت ملي مسكن براي استفاده زوجين مي باشد و قراداد واگذاري با توافق زوجين بنام هر يك از زوجين قابل تنظيم است در صورتيكه هر يك از زوجين مستقلا در طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام كرده باشند ، مجموعا فقط يك واحد مسكوني به زوجين قابل تخصيص مي باشد لذا در زمان انعقاد قرارداد واگذاري با توافق اينجانب و همسرم يكي از ثبت نام ها ملغي و كليه وجوه پرداختي توسط اينجانب و همسرم از كل مبالغ واحد مسكوني كسر خواهد گرديد و در صورتيكه
اينجانب يا همسرم طلب كار شويم ، عين مبلغ بدون هر گونه سودي توسط وزارت راه و شهرسازي يا واحدهاي تابعه مسترد خواهد شد .
3- پس از انعقاد قرارداد واگذاري واحد فرم ((ج)) اينجانب و همسرم قرمز مي گردد.
4-چنانچه از تاريخ تنظيم قرارداد واگذاري تا زمان تحويل واحد مسكوني اعتبار عقدنامه اينجانب و همسرم به علت فسخ عقد يا طلاق زايل گردد در اينصورت قرارداد واگذاري توسط واحدهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي قابل فسخ خواهد بود و احدهاي تابعه مي توانند بعد از فسخ قرارداد نسبت به استرداد وجوه دريافتي اقدام و واحد مورد نظر را به هر شخص ديگري واگذار نمايد و اينجانب حق هيچگونه اعتراضي را نخواهم داشت .
5- چنانچه پس از تحويل واحد مسكوني اعتبار عقدنامه اينجانب و همسرم به علت فسخ عقد يا طلاق زايل گردد فرم ((ج)) اينجانب و همسرم قرمز باقي خواهد ماند .

2-ویژه افراد متاهل 

اينجانب ………به مشخصات و نشاني فوق متقاضي بهره مندي از واحدهاي احداثي طرح اقدام ملي در شهر……….ضمن قسم به خداوند متعال در خصوص صحت مندرجات اين برگه متعهد ميگردم كه داراي شرايط زير ميباشم و چنانچه در هر زمان خلاف ادعاي اينجانب محرز گردد، متعهد به جبران خسارات و استرداد كليه تسهيلات دريافتي از جمله مسكن و زمين واگذارشده، ظرف مدت يك ماه خواهم بود.
1-متأهل /يا سرپرست خانوار /زن خودسرپرست مي باشم.
2-اينجانب و افراد تحت تكفل، فاقد مسكن و يا زمين مسكوني ملكي از ابتداي برنامه پنج ساله چهارم 01/01/1384 تا اين تاريخ مي باشم.
3-حداقل داراي5سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضامي باشم.
4-اينجانب و افراد تحت تكفل،قبلا ً از هيچيك از امكانات دولتي شامل زمين و يا واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه هاي خريد و يا ساخت مسكن (فرم ج سبز)استفاده ننموده ايم.
5-اينجانب ضمن اعلام توانايي مالي پرداخت سهم آورده و اقساط تسهيلات بانكي، متعهد ميگردم كه مبلغ اوليه و ساير مبالغ مربوط به سهم آورده را در هر مرحله در مهلت تعيين شده پرداخت نمايم.
مستند به بند ب ماده 34 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي امضا كننده ، با اقرار به اطلاع از قوانين و مقررات مرتبط با اين سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اينجانب تفهيم و از آن مطلع شدم.

3-

اينجانب ……….. با مشخصات فوق الاشاره در سلامت كامل عقل و روان و با آگاهي و اطلاع از شرايط و ضوابط طرح نهضت ملي مسكن ، ضمن اقرار به اينكه : خود و افراد تحت تكفل اينجانب1- از تاريخ1357/11/22 تا تاريخ تنظيم اين سند از هيچ يك از امكانات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مرتبط با تامين مسكن شامل زمين مسكوني و يا تسهيلات يارانه دار خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده ايم 2- از تاريخ 1384/01/01 تاكنون باستثناء حدود معرفي شده جهت برخورداري از تسهيلات طرح نهضت ملي مسكن فاقد هر گونه زمين و مسكن ميباشيم و همچنين توانايي مالي پرداخت سهم آورده را مطابق با ضوابط و اقساط تسهيلات بانكي دارم بدين وسيله متعهد و ملتزم مي گردم : الف ) نسبت به پرداخت سهم اوليه آورده و هم چنين ساير مراحل تامين آورده بر اساس اعلام بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اداره راه و شهرسازي و در مواعد مقرر اقدام نمايم ب)نسبت به پرداخت هزينه هاي آماده سازي و ساير هزينه هاي مورد لزوم در هر زمان و مقطع بر اساس اعلام بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اداره راه و شهرسازي اقدام نمايم ج)نسبت به انجام هر گونه اقدام شامل پيگيري ، تنظيم اسناد تامين مالي و امثال آن كه در راستاي اجراي طرح نهضت ملي مسكن بنا به نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اداره راه و شهرسازي ضروري است اقدام نمايم . بديهي است چنانچه در هر زمان و به هر نحو خلاف اظهارات اينجانب برابر مفاد اين سند براي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اداره راه و شهرسازي احراز گردد و يا به هر دليل و به هر عنوان نسبت به انجام تعهدات مندرج در اين سند سهل انگاري از سوي اينجانب صورت گيرد ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اداره راه و شهرسازي اختيار دارند بدون نياز به اخذ هر گونه مجوز برابر طرح نهضت ملي مسكن نسبت به حذف اينجانب از طرح فسخ قرارداد اجاره زمين و هر گونه اقدام لازم نسبت به وضعيت و موضوع پيش آمده اتخاذ تصميم نمايند و اينجانب اعتراضي در اين خصوص نخواهم داشت اين سند نسبت به وراث قانوني اينجانب نيز تعهداور و لازم الاتباع و لازم الاجرا است . ضمنا اينجانب متعهد ميشوم قبل از انعقاد قرارداد واگذاري واحد مسكوني نسبت به تحويل عقد نامه ازدواج رسمي خود اقدام نمايم .
مستند به بند ب ماده 34 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي امضا كننده ، با اقرار به اطلاع از قوانين و مقررات مرتبط با اين سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اينجانب تفهيم و از آن مطلع شدم.

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
بهنام
بهنام
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ۲۰:۰۲

۳پاس یعنی پاسبانی از سه ارزش انسانی (پنددر نیک_ گفتار نیک و کردار نیک)

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x