فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

نمونه متن حقوقی قرارداد اجاره خودرو

 

مورد اجاره: تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل ………….. مدل ………….. رنگ ………….. شماره موتور ………….. به شماره شاسی ………….. به شماره شناسه ………….. و به شماره انتظامی ………….. خریداری موجر به موجب سند ………….. مورخ ………….. دفتر/ کمپانی ………….. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و نمائات و لوازم آن و کارت شناسایی و کارت سوخت و بیمه‌نامه که صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت ………….. داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می‌نماید.

مدت اجاره از تاریخ ………….. به مدت …………..

مال الاجاره: مبلغ ………….. ریال برای تمامی مدت مذکور از قرار ماهیانه ریال که مستأجر موظف است در ابتدای هر ماه به حساب شماره ………….. عهده بانک ………….. به نام موجر پرداخت نماید در غیر این صورت ظرف ده روز از تاریخ سر رسید موجر حق فسخ مورد اجاره را خواهد داشت.

**** حسب الاظهار موجر مبلغ ………….. ریال بابت قرض الحسنه دریافت نموده است که در زمان تحویل خودرو، مبلغ مزبور را باید به مستاجر پرداخت نماید.

 

شروط:

  1. مستأجر حق واگذاری مورداجاره را به غیر به هیچ وجه نداشته و ندارد.
  2. تعمیرات کلی و جزئی مورد اجاره به عهده مستأجر است.
  3. هزیینه‌های تعویض لاستیک و تهیه سوخت و عوارض سالیانه شهرداری و همچنین مالیات مشاغلی مورد اجاره و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در این خصوص در زمان و مدت اجاره به عهده مستأجر است.
  4. پرداخت کلیه جرائم و خلافی‌ها در زمان و مدت اجاره به عهده مستأجر است.
  5. تمدید بیمه نامه‌های خودرو و انعقاد هرگونه قرارداد در خصوص بیمه خودرو به عهده مستأجر است و در این خصوص ضمن العقد موضوع سند، نامبرده وکیل موجر جهت اخذ کلیه خسارات و غرامات بیمه‌ای نقداً یا به صورت دریافت چک از شرکت‌های بیمه‌ای و تنظیم و امضاء هرگونه سند در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.
  6. پس از انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف است خودرو را صحیح و سالم همراه با اخذ مفاصا حساب جرائم و خلافی، شهرداری و مالیات مشاغلی به موجر تحویل نماید.
  7. موجر حق دارد ماهیانه یکبار از مورد اجاره بازدید نماید.
  8. پس از انقضا مدت اجاره چنانچه مستأجر مورد اجاره را به موجر تحویل ننماید، بایستی مبلغ ……………………….. ریال به عنوان اجرت المثل هر روز به موجر پرداخت نماید.
  9. مستأجر می‌داند که ید او نسبت به مورد اجاره امانی است و مورد اجاره امانتاً در مدت اجاره تحویل وی شده است تا استیفاء منفعت نماید لذا نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن بوده و مسئولیت از بین رفتن احتمالی آن جزئاً یا کلاً به عهده وی بوده و می‌باشد.

مستندات 

سند مالکیت و شناسنامه مالکیت خودرو 

مدارک هویتی طرفین 

بیمه نامه شخص ثالث 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

 
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها