فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند انتقال آپارتمان اداری

 

ششدانگ یکدستگاه آپارتمان اداری به اضمام کلیه حقوق متصوره و فرضیه با مشخصات فوق‌الذکر به قدرالسهم از عرصه کل ومشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرائی مربوط به آن و با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء بانضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به امتیازات برق اختصاصی و به ‌قدر السهم از امتیاز آب و برق و گاز اشتراکی منصوبه در آن مفاد بند ۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی و بخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۹۰/۷/۲۵ سازمان ثبت به خریدار تذکر و تفهیم گردید.

-اسقاط کافه خیارات متصوره خصوصاً خیار غبن ولو به هر درجه که باشد از طرفین به عمل آمد، قبض و اقباض نیز از ناحیه طرفین به عمل آمد و فروشنده متعهد و ملتزم گردید چنانچه کشف فسادی ازلحاظ مالکیت در مورد معامله حادث و یا مورد معامله مستحق للغیر درآید شخصاً پاسخگو باشد و کلیه غرامات و ضرر وزیان وارده به خریدار را جبران و پرداخت نماید.

و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است و خریدار ضمن اطلاع کامل از محل وقوع ملک و کمیت و کیفیت آن اقدام به انجام معامله و اقرار به تصرف محل سهم مشاعی خود نمود.

-ضمناً فروشنده به خریدار مزبور وکالت با حق توکیل به غیر داد تا چنانچه در تنظیم مستندات مبنا و یا در تنظیم این سند احتمالاً اشتباه یا سهو قلم روی‌داده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضا اقرارنامه اصلاحی بدون آنکه در ماهیت این سند خللی وارد سازد اقدام نماید.

-این سند بنا به تقاضای متعاملین مذکور به استناد پایان کار مذکور که برویت خریدار رسیده و نامبرده ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد و مندرجات پایان کار مذکور و تاریخ صدور آن و عدم مغایرت وضع موجود مورد بیع را با پایان کار مرقوم تائید و گواهی نمود و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً در کلیه مراحل و مراجع ذیصلاح مسئول و جوابگو می‌باشد این سند با موافقت متعاملین به استناد پایان کار فوق تنظیم‌شده است و خریدار با علم و آگاهی و اطلاع کامل از عدم دریافت پایان کار جدید با مسئولیت خویش اقدام به انجام معامله نمودند.

– ضمن العقد بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مورد معامله تا تاریخ زیر بابت حقوق دولتی و مصرفی انشعابات منصوبه بدهی معوقه داشته باشد که خریدار وجهی از این بابت پرداخت نماید حق دارد وجوه مزبور را با ارائه قبوض و مدارک مربوطه از فروشنده که ایشان نیز متعهد و ملتزم پرداخت می‌باشد دریافت نماید.

– کلیه مدارک توسط متعاملین به دفترخانه ارائه و اصالت آن از جانب ایشان تائید گردید وباظهاره مورد بیع فاقد مدیر ساختمان می‌باشد و خریدار متعهد و ملتزم گردید تا این تاریخ هرگونه بدهی احتمالی بابت هزینه‌های عمومی ساختمان طبق قانون تملک آپارتمان‌ها اعم از آب و برق و گاز و غیره ونیز هرگونه بدهی به هر یک از ارگان‌ها و نهادها وادارات دولتی و غیره خصوصاً دارائی و شهرداری (بدهی موضوع ماده ۱۸۷ و غیره دارائی و عوارض نوسازی و نقل‌وانتقال و غیره شهرداری) داشته باشد از مال خود بپردازد و طبق قبوض پرداختی از فروشنده مطالبه و وصول نماید مسئولیت انجام معامله کلاً با متعاملین است.

– مورد معامله به اقرار فروشنده مرقوم و شرح در گواهی دارایی ذیل الذکر دارای کاربری اداری بوده و فاقد ارزش تجاری و سرقفلی می‌باشد که به خریدار تذکر و تفهیم گردیده و مشارالیه از این موضوع مطلع و آگاه گردیده است.

– متعاملین فوق متضامنا مسئول کسر پرداخت احتمالی حق الثبت به خزانه دولت می‌باشند و چنانچه اضافه پرداختی در هر مورد داشته باشند از آن صرف‌نظر می‌نمایند به طرفین سند بالأخص خریدار تذکر داده شد که مسئولیت سردفتر و دفترخانه تا میزان مبلغ مندرج در این سند می‌باشد و نسبت به مازاد مبلغ مندرج در این سند مسئولیتی نخواهد داشت.

بخشنامه ۹۰/۱۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ سازمان ثبت جهت تعویض سند مالکیت و صدور سند مالکیت کاداستری به خریدار تذکر و تفهیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *