فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

انتقال اجرایی ملک

 

متن حقوقی سند انتقال اجرایی ملک : نظر به اینکه به موجب نامه شماره ……………….. مورخ ………………… شعبه ……….. اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی …………..….. جهت تنظیم اسناد انتقال اجرایی در خصوص پلاک فوق الاشعار با کلیه متعلقات قانونی و شرعی و عرفی ان موضوع دادنامه شماره ………………… مورخ ……….. شعبه ……….. دادگاه حقوقی …………….. و اجرائیه شماره ……………………… مورخ …………………… شعبه …… دادگاه حقوقی …………مجتمع قضایی …………………… ) و با عنایت به اخطار به اقای ………………….. بشماره تصدیق ………………………. و انقضا مهلت و عدم حضور منتقل                 جهت امضائ ذیل اسناد انتقال اقای ……………….. به عنوان نماینده از سوی مرجع قضایی به قائم مقامی از سوی منتقل  معرفی گردید.

-تمامی شش دانگ اپارتمان موصوف  بقدرالسهم از عرصه کل و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه اجرائی مربوط به آن وبا جمیع متعلقات شرعیه وعرفیه آن بدون استثناء وبانضمام کلیه حقوق منتقل نسبت به امتیازات برق اختصاصی و بقدر السهم از امتیاز آب و برق و گاز اشتراکی منصوبه در آن مفاد بند ۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی وبخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۹۰/۷/۲۵ سازمان ثبت به منتقل الیه  تذکر وتفهیم گردید.

– اسقاط کافه خیارات متصوره خصوصا خیار غبن ولو به هر درجه که باشداز طرفین بعمل آمد قبض و اقباض نیز از ناحیه طرفین بعمل آمد و منافع آن قبلا به کسی واگذار نشده است و منتقل الیه  ضمن اطلاع کامل از محل وقوع ملک وکمیت وکیفیت آن اقدام به انجام معامله واقرار به تصرف محل مورد بیع نمود.

این سند بنا به تقاضای متعامل مذکور باستناد مدارک ارایه شده از سوی ایشان بوده ونامبرده ضمن اقرار به اطلاع وآگاهی کامل از مفاد ومندرجات پایان کار مذکور وتاریخ صدور آن و عدم مغایرت وضع موجود مورد بیع را با اسناد مرقوم تائید وگواهی نمود ودر صورت اثبات خلاف آن شخصا در کلیه مراحل ومراجع ذیصلاح مسئول و جوابگو می‌باشد.

– ضمن العقد منتقل الیه  متعهد شد که چنانچه مورد معامله تا تاریخ زیر بابت حقوق دولتی ومصرفی انشعابات منصوبه بدهی معوقه داشته باشد شخصا پرداخت نماید حق دارد وجوه مزبور را با ارائه قبوض ومدارک مربوطه از منتقل  مطالبه نماید .

– کلیه مدارک توسط متعامل به دفترخانه ارائه واصالت آن از جانب ایشان تائید گردید وباظهاره مورد بیع فاقد مدیر ساختمان میباشد و منتقل الیه  متعهد وملتزم گردید تا این تاریخ هرگونه بدهی احتمالی بابت هزینه های عمومی ساختمان طبق قانون تملک آپارتمانها اعم از آب وبرق وگاز وغیره ونیزهرگونه بدهی به هر یک از ارگانها ونهادها وادارات دولتی وغیره خصوصا دارائی وشهرداری (بدهی موضوع ماده ۱۸۷ وغیره دارائی وعوارض نوسازی ونقل وانتقال وغیره شهرداری) داشته باشد از مال خود بپردازد و طبق قبوض پرداختی از منتقل  مطالبه و وصول نماید مسئولیت انجام معامله کلا با متعامل است.

– این سند بنا به تقاضای متعامل صرفا استعلام ثبت و گواهی دارایی دریافت گردیده ومتعامل با علم وآگاهی واطلاع کامل ازعدم دریافت گواهی مفاصاحساب نوسازی وپایان کار جدید با مسئولیت خویش اقدام بانجام معامله نمودند

-مورد معامله به شرح در گواهی دارایی ذیل الذکر دارای کاربری مسکونی بوده و فاقد ارزش تجاری وسرقفلی میباشد که به منتقل الیه  تذکر وتفهیم گردیده و مشارالیه از این موضوع مطلع وآگاه گردیده است.

-متعامل فوق مسئول کسر پرداخت احتمالی حق الثبت به خزانه دولت می باشند و چنانچه اضافه پرداختی در هر مورد داشته باشند از آن صرف نظر می‌نمایند.

بخشنامه ۹۰/۱۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ سازمان ثبت جهت تعویض سند مالکیت وصدور سند مالکیت کاداستری به  منتقل الیه تذکر و تفهیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

 

3 پاسخ

  1. سلام فکر کنم بجای جاهایی که متعامل و یا خریدار تحریر گردیده بهتر است انتقال گیرنده نوشته شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *