فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند بیع شرط

 

ماده ۲- مورد معامله و مشخصات آن (مبیع):

عبارت است از فروش شرطی تمامی………….دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت ……….. مترمربع و بنای احداثی در آن به شماره پلاک ثبتی…………….فرعی از………….. اصلی به مساحت اعیانی ……….. مترمربع و مساحت عرصه …………مترمربع واقع در اراضی …………..بخش …………به نشانی محل وقوع ملک به اقرار فروشنده………………………………….به شماره ثبت ……….دفتر……….صفحه ……………. به شماره سند مالکیت……………………، طبق سند قطعی غیر منقول به شماره …….. مورخه………… دفترخانه اسناد رسمی شماره …………و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا به ‌انضمام قدرالحصه از برق به شماره پرونده…………….، آب به شماره اشتراک……………….، گاز شهری به شماره شناسایی …………..و یک خط تلفن دایر به شماره ………………. دارای پایان کار شهرداری به شماره……………مورخ ………………. که فروشنده به رؤیت خریدار رسانیده است به طوری که رافع هرگونه شبهه و ظن بوده و مورد قبول و تائید خریدار می‌‏باشد.

 

ماده ۳ – ثمن مورد معامله:

۱-۳- به ازاء هر مترمربع مبلغ …………………ریال (……………………..ریال) و به‌مبلغ کل ……………….. ریال (………. ریال) وجه رایج تعیین شد که تماما و نقدا و فی المجلس تسلیم فروشنده گردیده باقرار.

۲-۳- فروشنده و خریدار شرط نمودند در صورتیکه فروشنده در مدت …………… روز، تمام یا مثل ثمن به مبلغ کل …………………………. ریال (………….. ریال) را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع خواهد داشت.

۳-۳- مدت قرارداد بیع شرطی، ………………. روز به عبارت ……. ماه از تاریخ امضای این مبایعه نامه و ده روز از انقضای مدت ظرف خیار تعیین گردید.

۴-۳- فروشنده تعهد نمود که کلیه مطالبات خریدار را، حداکثر تا انقضای مبایعه نامه، به خریدار پرداخت و مطالبات موضوع خیار شرط را، تسویه نماید. که در این صورت خریدار پذیرفت در صورت ایفای خیار شرط، فروشنده حق و اختیار خواهد داشت، از طریق صدور اجرائیه و یا از هر طریق دیگر نسبت به انتقال مالکیت تام ملک به خود یا ثالث اقدام نماید.

 

ماده ۴- شروط و تعهدات متعاملین:

۱-۴- فروشنده اقرار و اعلام نمود که مورد معامله از هر حیث در مالکیت وی بوده و هیچ گونه اسناد و معامله معارضی نسبت به ملک مورد معامله به هر شکل و نحوه اعم از رسمی و غیر رسمی وجود نداشته و ندارد و ممنوع‌المعامله نبوده و مورد معامله به هیچ‌وجه عیناً یا منفعتاً در وثیقه یا رهن اشخاص حقیقی و حقوقی نمی باشد و تحت هیچ شرایطی متعلق حق غیر نیست.

۲-۴- فروشنده بایستی در زمان محضر سند را به نام خریدار یا اشخاصی که قبلاً توسط خریدار به فروشنده اعلام گردیده‌است، انتقال دهد.

۳-۴- به منظور انجام معامله رسمی بر مبنای این توافقات طرفین متعهدند که در ساعت ……… صبح روز ……….. مورخ ………….. در دفترخانه اسناد رسمی شماره ……….. واقع در ………………… حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله به نام خریدار اقدام نمایند.

۵-۴- هزینه‌های محضر اعم از هزینه حق‌الثبت و حق‌التحریر، بر مبنای قیمت منطقه‌بندی به‌عهده طرفین و بالمناصفه است و در صورتیکه خریدار بخواهد از وام یا رهن یا شرط استفاده نماید مخارج آن به‌عهده خریدار می‌باشد.

۶-۴- پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله به عهده فروشنده می‌باشد.

۷-۴- فروشنده موظف است، کلیه مفاصا حساب‌های لازم برای انجام معامله و نیز موافقت سازمان‌ها و ادارات مربـوطه را برمبنای استعلامات رسمی قبل از تاریخ انجام معامله به منظور تنظیم سند به دفترخانه مورد توافق ارائه دهد. در غیر اینصورت فروشنده مستنکف به حساب آمده و مشمول بند ۱۲-۴ این مبایعه‏نامه می‏گردد.

۸-۴- فروشنده متعهد گردید که همزمان با امضاء‌ این مبایعه‌نامه مورد معامله را به تصرف خریدار درآورد.

۹-۴- طرفین با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد معامله و اوضاع و احوال زمان و مکان و نیز برابری ارزش مبیع با ثمن مبادرت به امضای این مبایعه‌نامه نموده و کلیه خیارات به استثناء خیار تخلف شرط را از خود ساقط نمودند. صیغه بیع شرعی بین متعاملین جاری و ایجاب و قبول با لفظ فروختم از جانب فروشنده و خریدم از جانب خریدار صورت گرفت و فروشنده با علم به اینکه این معامله قطعی و غیرقابل فسخ از طرف ایشان می‌باشد اقدام به دریافت بیعانه و تحویل مبیع نمود.

۱۰-۴- چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خلاف و فسادی کشف شود، خود او از نظر قانونی مسئول و جوابگو بوده و بایستی از عهده کلیه خسارات ناشیه به طرف مقابل برآید.

۱۱-۴- چنانچه به هر دلیل و علتی (غیر از موارد فورس ماژور) خریدار از ایفاء تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی خودداری و یا از حضور در دفترخانه امتناع نماید، بایستی به ازاء هر روز تأخیر مبلغ …. ه‌میلیون ریال (………….. ریال) بابت خسارت عدم ایفاء تعهد به فروشنده پرداخت نماید.

۱۲-۴- چنانچه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و یا به هر دلیلی (به استثناء موارد فورس ماژور) از انجام معامله استنکاف ورزد خریدار می‌تواند با مراجعه به محاکم قضائی اجبار و التزام وی را به تنظیم سند انتقال بخواهد و برای هر روز تأخیر مبلغ ده میلیون ریال (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از مانده ثمن معامله کسر نماید.

۱۳-۴- ملاک عدم حضور هر یک از طرفین معامله در دفترخانه فوق‌الذکر اخذ گواهی عدم حضور طرف دیگر از دفترخانه تعیین شده می‌باشد.

۱۴-۴- این قرارداد نسبت به قائم مقام شرعی و قانونی طرفین نیز نافذ و لازم الاجر است.

۱۵-۴-فروشنده اقرار دارد که ممنوع المعامله نیست و ملک مورد معامله مشمول مصادره و یا سرپرستی یا توقیف نمی باشد و در رهن اشخاص حقیقی و یا حقوقی و وثیقه برای شخص ثالث نمی باشد و منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نگردیده و براساس سند مالکیت شماره ..عرصتا و اعیانا متعلق به فروشنده است و فروشنده مالکیت تام و مطلق بر عین و منافع مبیع دارد و در طرح تعریض یا سایر طرحها قرار ندارد و فروشنده متعهد گردید شخصا موانع احتمالی را رفع نماید و وجوه لازمه را از هر بابت که باشد بپردازد و خریدار در این موارد تعهدی ندارد و ضمنا رفع هرگونه ایراد و اشکال قانونی به عهده فروشنده است.

۱۶-۴-در صورتی که فروشنده در حین مدت یا بعد از ایفای خیار شرط، تمامت ثمن معامله را به صندوق ثبت سپرده باشد حق دارد با ارائه قبض سپرده مربوطه راسا نسبت به فسخ و الغای این معامله اقدام نماید.

۱۷-۴-مادامی که این معامله فسخ به خیار شرط یا ملغی نشده، خریدار حق هیچگونه معامله یا منتج به نقل و انتقال ولو به صور، صلح حقوق و وکالت و اجاره و غیره نسبت به مورد معامله ندارد.

۱۸-۴-فروشنده حق دارد از تاریخ انقضای مدت خیار و ایفای آن، نسبت به انتقال مالکیت تام وفق ماده ۳۴ قانون ثبت و سایر مقررات جاریه اجرائیه صادر کند

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

7 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شهاب
شهاب
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰۷:۴۴

کامل و عالی بود

حسین
حسین
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۱۹:۵۷

به نظرمنبند ۴_۱۱ اشتباه هست بایدمبلغ وجه التزام علاوه بر ایفای تعهدات باشد و نه به جای ان

حامد نداف بازارنو
حامد نداف بازارنو
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۴:۳۹

سلام و درود سرکار خانم فرج زاده…گرچه بنده دفتریار مستعفی دفتر اردکان یزد هستم اما هنوز مطالعه دارم و نمونه اسناد شما رو مطالعه همچنین عالی و مثمر ثمر هستن…از جمله سند بیع شرط…از زحماتتون تشکر

پاسخ به  حامد نداف بازارنو
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۰۸:۳۳

درود بر شما
سپاس از توجه تون
امید که مقبول طبع بلند نظر همکاران معزز قرار گیرد
بی شک خوشحال خواهم شد انتقادات و نظرات سازنده از دوستان بشنوم

امیر مهدی شیرانی
امیر مهدی شیرانی
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۲

با سلام و ممنون بابت مطالب بسیار خوب و کاربردی
مطالب سایت شما رو به همه ی همکاران معمولا توصیه میکنم
نکته ایی که در این قرار داد وجود داره به نظم مورد ۳-۴ درست نیست چون مطابق قانون ثبت بیع شرط در دسته ی وثیقه محسوب میشه و قابل تملک توسط خریدار شرطی نیست بلکه مانند رهن و وثیقه صرفا قابل فروش و استیفاء جهت پرداخت ثمن است و در صورت عدم پرداخت ثمن ملک به تملک خریدار در نمیاید و صرفا قابل مزایده است و همانند رهن به عنوان وثیقه ی دین موضوعیت دارد مگر این که شخص خریدار هم در مزایده شرکت کند . لذا با توجه به این که رهن و معامله با حق استرداد و بیع شرط هر سه به یک صورت در اداره ی ثبت پاسخ گ.یی میشه و در حکم وثیقه ی دین محسوب میشوند بهتر است در بند ۴-۳ به جای عبارت این که خریدار به نام خودش انتقال سند بدهد عبارت صدور اجراییه مطابق قوانین ثبت انجام میشود ذکر شود