جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی قطعی مشتمل بر رهن

 

شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان با مشخصات فوق‌الذکر به قدرالسهم از عرصه کل و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن و با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء بانضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به امتیازات برق اختصاصی و به ‌قدرالسهم از امتیاز آب و برق و گاز اشتراکی منصوبه در آن مفاد بند 91 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و بخشنامه شماره 135730/90 مورخ 90/7/25 سازمان ثبت به خریدار تذکر و تفهیم گردید.

ثمن معامله حسب الاظهار و تقاضای طرفین …………. ریال رایج تعیین که مبلغ …………. ریال از آن نقد و فی المجلس تسلیم فروشنده گردیده و حسب الاقرار آنان مابقی را که مبلغ …………. ریال باقی مانده که برذمه خریداران دین ثابت می‌باشد که در یک قسط در سررسید …………. طبق همین سند به موجب قبوض اقساطی شماره …………. صادره به فروشنده بپردازد.

– اسقاط کافه خیارات متصوره خصوصاً خیار غبن ولو به هر درجه که باشد از طرفین به عمل آمد، قبض و اقباض نیز از ناحیه طرفین به عمل آمد و فروشنده متعهد و ملتزم گردید چنانچه کشف فسادی ازلحاظ مالکیت در مورد معامله حادث و یا مورد معامله مستحق للغیر درآید شخصاً پاسخگو باشد و کلیه غرامات و ضرر وزیان وارده به خریدار را جبران و پرداخت نماید.

و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است و خریدار ضمن اطلاع کامل از محل وقوع ملک و کمیت و کیفیت آن اقدام به انجام معامله و اقرار به تصرف محل سهم مشاعی خود نمود.

– ضمناً فروشنده به خریدار مزبور وکالت با حق توکیل به غیر داد تا چنانچه در تنظیم مستندات مبنا و یا در تنظیم این سند احتمالاً اشتباه یا سهو قلم روی‌داده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضا اقرارنامه اصلاحی بدون آنکه در ماهیت این سند خللی وارد سازد اقدام نماید.

– این سند بنا به تقاضای متعاملین مذکور به استناد پایان کار مذکور که برویت خریدار رسیده و نامبرده ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد و مندرجات پایان کار مذکور و تاریخ صدور آن و عدم مغایرت وضع موجود مورد بیع را با پایان کار مرقوم تائید و گواهی نمود و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً در کلیه مراحل و مراجع ذیصلاح مسئول و جوابگو می‌باشد این سند با موافقت متعاملین به استناد پایان کار فوق تنظیم‌شده است و خریدار با علم و آگاهی و اطلاع کامل از عدم دریافت پایان کار جدید با مسئولیت خویش اقدام به انجام معامله نمودند.

– ضمن العقد بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مورد معامله تا تاریخ زیر بابت حقوق دولتی و مصرفی انشعابات منصوبه بدهی معوقه داشته باشد که خریدار وجهی از این بابت پرداخت نماید حق دارد وجوه مزبور را با ارائه قبوض و مدارک مربوطه از فروشنده که ایشان نیز متعهد و ملتزم پرداخت می‌باشد دریافت نماید.

– کلیه مدارک توسط متعاملین به دفترخانه ارائه و اصالت آن از جانب ایشان تائید گردید وباظهاره مورد بیع فاقد مدیر ساختمان می‌باشد و خریدار متعهد و ملتزم گردید تا این تاریخ هرگونه بدهی احتمالی بابت هزینه‌های عمومی ساختمان طبق قانون تملک آپارتمان‌ها اعم از آب و برق و گاز و غیره و نیز هرگونه بدهی به هر یک از ارگان‌ها و نهادها وادارات دولتی و غیره خصوصاً دارایی و شهرداری (بدهی موضوع ماده 187 و غیره دارایی و عوارض نوسازی و نقل‌وانتقال و غیره شهرداری) داشته باشد از مال خود بپردازد و طبق قبوض پرداختی از فروشنده مطالبه و وصول نماید مسئولیت انجام معامله کلاً با متعاملین است.

– مورد معامله به اقرار فروشنده مرقوم و شرح در گواهی دارایی ذیل الذکر دارای کاربری مسکونی بوده و فاقد ارزش تجاری و سرقفلی می‌باشد که به خریدار تذکر و تفهیم گردیده و مشارالیه از این موضوع مطلع و آگاه گردیده است

– متعاملین فوق متضامنا مسئول کسر پرداخت احتمالی حق الثبت به خزانه دولت می‌باشند و چنانچه اضافه پرداختی در هر مورد داشته باشند از آن صرف‌نظر می‌نمایند به طرفین سند بالأخص خریدار تذکر داده شد که مسئولیت سردفتر و دفترخانه تا میزان مبلغ مندرج در این سند می‌باشد و نسبت به مازاد مبلغ مندرج در این سند مسئولیتی نخواهد داشت.

بخشنامه 90/135730 مورخ 1390/7/26 سازمان ثبت جهت تعویض سند مالکیت و صدور سند مالکیت کاداستری به خریدار تذکر و تفهیم گردید.

مستند به بند ب ماده 34 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

  1. فک رهن نگردد مگر با ادای تمامی دین مرقوم و پرداخت قسمتی از دین موجب فک قسمتی یا تمام مورد رهن نخواهد بود.
  2. مادامی که فک رهن نشود راهنین (خریداران) حق هیچگونه معامله حتى بصورت صلح حقوق ، اجاره و وکالت و غیره را نسبت به مورد رهن و به هیچ صورت ولو بطور مشاع یا مفروز جزئأ یا کلا ندارد.
  3. ایجاد و احداث اعیانی‌های بعدی و تأسیسات و خدمات جدید در مورد رهن جزء مورد رهن خواهد بود.
  4. مرتهن (فروشنده) حق دارد جهت وصول تمام یا قسمتی از طلب خود بنحو مرقوم علیه راهن یا رهینه اجرائیه صادر کند و رجوع به هر یک مسقط حق رجوع به دیگری حتی در مراحل اجرائی نخواهد بود.
  5. ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (که با قراره عقد خارج لازم شفاهة بین متعاملین منعقد شده) راهن فوق مرتهن را وکیل خود با حق توکیل به غیر ولو مکرر قرار داده و می‌دهد که مورد رهن را جهت وصول مطالبات مذکور بهر شخص حقیقی یا حقوقی و بهر قیمت و به هر قید و شرط انتقال قطعی داده و مطالبات خود را وصول کند و اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب فوق‌الذکر فروخته شود خالص مازاد بعد از هزینه‌های قانونی متعلق به راهن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن حق رجوع به راهن برای وصول کسری طلب خود را دارد و همچنین مرتهن فوق الذکر راهن را وکیل با حق توکیل به غیر ولو مکرر قرارداد تا ضمن ارائه اصل کلیه قبوض اقساطی صادره بابت بدهی مرقوم به دفترخانه تنظیم کننده این سند که حکایت از پرداخت بدهی راهن می‌باشد نسبت به فک رهن مورد معامله شخصأ بدون حضور مرتهن اقدام نماید.
  6. با توجه به ماده 777 قانون مدنی وکالت مندرج در بند 5 بعد از فوت مرتهن با ورثه قانونی وی معتبر خواهد بود.
  7. مورد رهن پس از قبض آنی مرتهن در مورخه ……….. به تصرف راهن داده می‌شود تا طی آن مدت به رایگان از آن استیفای منافع نماید.
 

نکته‌ها:

 

001در معاملات قطعی مشتمل برهن که موردمعامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می‌گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می‌باشد؟
به شرح آتی اظهار نظر گردید:
با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145-1382/04/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 1/34/26687- 1382/09/24 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 14/6420-و-ر-1380/02/18 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی بوده که اسناد قطعی مشتمل برهن را نیز شامل می‌شود.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x