متون حقوقی سند وکالت جامع

 

مداخله و اقدام و رسیدگی به کلیه امور اعم از کاری و اداری و حقوقی و قضایی و تحصیلی و ملکی و مالی و بانکی واموال منقول وغیر منقول موکل وفق قوانین ومقررات به شرح زیر:

۱- مراجعه به هریک از بانک های سراسر کشور و شعب تابعه اعم از بانکهای دولتی وغیر دولتی و موسسات مالی واعتباری وصندوقهای قرض الحسنه و اقدام به اخذ ودریافت هر مقدار وجه از حساب های موکل تحت هر اسم و عنوان وشماره حساب اعم از حساب سپرده بلند مدت یا کوتاه مدت و جاری و پس انداز و قرض الحسنه وغیره که بنام موکل باشد اعم از اصل و سود و جوائز آنها و غیره و به هر صورت اعم از متناوب ومتوالی و به کرات و دادن رسید و با حق مسدود نمودن حساب های موکل و بستن حسابها و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر بانکی و افتتاح و گشایش هرگونه حساب بانکی اعم از حساب جاری و پس انداز و کوتاه مدت وبلند مدت وقرض الحسنه واعتبارات اسنادی وارزی وریالی و گواهی سپرده و گواهی تایید سپرده بانکی و گواهی سرمایه گذاری و خرید وفروش اوراق مشارکت و اوراق مسکن و اخذ گواهی تمکن مالی و گواهی گردش حساب و واخذ و دریافت ریز و پرینت صورت حساب و غیره و پرداخت هر مقدار وجه به حساب های مفتوحه و برداشت مجدد آن با کلیه اختیارات مصرحه در بالا و اخذ هرگونه وجه از کلیه حسابهای مفتوحه موکل اعم از اینکه توسط موکل و یا وکیل افتتاح گردیده باشد چه قبل از این وکالت ویا بعد از تاریخ این وکالت افتتاح گردیده باشد و اقدام به اخذ کارت های عابر بانک و اخذ رمز آنها اعم از رمز اول و رمز دوم و رمز ایتنرنتی و رمز همراه بانک و تلفن بانک و برداشت از کارت های عابر بانک موکل بهر مبلغ و میزان ومقدار و درخواست تمدید وتجدید ودریافت واخذ مجدد کارتهای عابر بانک تحت هر عنوان وعلت اعم از مفقودی ویا انقضای مدت اعتبار و غیره و فعال سازی رموز بانکی مربوطه وتغییر رمز و انجام هر امر دیگری که در خصوص امور مالی وبانکی موکل لازم وضروری باشد.

۲-مراجعه به کلیه موسسات و نهادها و ارگانها وسازمانها وادارات دولتی وغیر دولتی اعم از شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر وروستا و ادارات دارایی، ادارات ثبت احوال، ادارات ثبت اسناد و املاک، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و ادارات جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن وتعاون ، ادارات گمرکی ، ادارات بهداشت و درمان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ادارات پست، ادارات مخابرات، اداره محیط زیست و منابع طبیعی و گردشگری و سرجنگلداری و اداره کشاورزی و بخشداری ها و فرمانداری ها و استانداری ها و سازمان تامین اجتماعی وخدمات درمانی وادارات بیمه ای ، سازمان ارشاد اسلامی، سازمان زمین شهری، اداره مسکن و شهرسازی، اداره کار و امور اجتماعی، نیروی انتظامی، ادارات راهنمایی و رانندگی، سازمان نظام وظیفه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، پلیس ۱۰+، دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات الکترونیک ، دفاتر اسناد رسمی ومراتع وجنگلبانی واتحادیه ها ومجامع امور صنفی وهیات عالی نظارت , دیوان عدالت اداری, بانکها,شرکتها ی تعاونی مسکن , مراجع قضائی ,دادگاههای دادگستری واجرای احکام محاکم ,شوراهای حل اختلاف ,ادارات اوقاف و سازمان آتش نشانی و کلیه ادارات دولتی و دوائر تابعه و نهادهای انقلابی و کلیه شرکت های بیمه و اتحادیه های صنفی و مراجع بهداشتی و پزشکی و کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی و ادارات گذرنامه و وزارت امور خارجه و سفار تخانه ها غیره جهت انجام کلیه امور اعم از اداری و مالی و ملکی و تحصیلی و حقوقی و قضایی و کاری واداری وفق قوانین ومقررات.

۳- اخذ ودریافت وارائه هرگونه مدرک و پاسخ استعلام و مجوز وموافقت نامه و پرداخت هرگونه هزینه قانونی و تقاضای صدور یا تمدید و دریافت هر گونه گواهی و گواهینامه و مجوز قانونی و مفاصا حساب ها و استعلامات و مدارک لازمه ‌ نسبت به هرگونه اموال، املاک و مستغلات ملکی و هرگونه اموال منقول وغیر منقول و سایر دارایی های نقدی و غیر نقدی موکل و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و گواهی امضاء اوراق ومدارک وفرمها وتعهدات مربوطه و پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و دارائی وشرکت در کلیه کمیسیونهای متشکله و پرداخت هرگونه بدهی های مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری و نیز تقاضای صدور پروانه ساختمانی نسبت به املاک و مستغلات ملکی موکل و تهیه و تقدیم مدارک مورد لزوم و معرفی مهندس ناظر و اخذ پروانه ساختمانی صادره و دادن رسید و سپردن هرگونه تعهد و گواهی امضا و نیز تقاضای صدور گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان ساختمان نسبت به مستغلات ملکی موکل تحت هر پلاک ثبتی که باشد و نیز با حق خرید تراکم و مازاد تراکم و تقاضا و اخذ مجوز تخریب و نوسازی و انجام تشریفات مربوطه و در صورت لزوم حضور در کمیسیون های مربوطه در شهرداری و دارائی و قبول هرگونه رأی و پرداخت جرائم تعیین شده نسبت به تخلفات ساختمانی و اخذ گواهی های صادره با حق تمدید و تجدید گواهیهای مرقوم از مراجع ذیربط و دادن رسید و سپردن تعهدات و امضا کلیه اوراق و اسناد و دفاتر.

۴- مراجعه به ادارات ثبت اسناد واملاک وانجام کلیه امور ثبتی لازمه اعم از افراز و تفکیک وتقسیم وتسهیم وغیره وامضای صورت مجلس تفکیک یااصلاحی آن واخذ سند مالکیت مشاعی یاتفکیکی وپاسخ استعلامیه از مراجع صادرکننده وتقاضای صدور ودریافت سند مالکیت اعم از اصل و یا المثنی وتصدیق امضا ء ذیل فرم ذیر بط واصلاح سند وقبول هرگونه تغییر درحدود ومساحت واخذ سند مالکیت اصلاحی وتنظیم اقرارنامه اصلاحی وتعیین سهام مفروزه واختصاصی موکل وشرکت درجلسات ثبت وشورای عالی نظارت وادا توضیحات ودفاع ازحقوق موکل ودرخواست واخذ اسناد مالکیت تک برگی مربوطه و تقاضای تنظیم سند تقسیم نامه ومراجعه به دفاتر اسناد رسمی وامضاء سند تقسیم نامه نسبت به سهمی موکل وتعیین سهام اختصاصی ومفروزه موکل و با حق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی انجام کلیه تشریفات اداری و قانونی و امضاء ذیل اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه لازمه.

۵- تقاضای صدور ودریافت وتمدید وتجدید پروانه ساختمان ومعرفی مهندس ناظر ومحاسب و تهیه نقشه ساختمان وانجام عملیات تخریب و نوسازی وبازسازی ودریافت مصالح مورد نیاز ساختمانی ازمراکز وتعاونیهای توزیع مصالح ساختمانی وانجام عملیات ساختمانی تابه انتها وشرکت درجلسات وکمیسیونهای متشکله درشهرداری وادا توضیحات ودفاع ازحقوق موکل وپرداخت بدهی ها وجرائم احتمالی ورعایت اصلاحی ودریافت گواهی پایان ساختمان وعدم خلاف ساختمانی ودرصورت لزوم تمدید وتجدید انها وسپردن تعهدات لازمه وباحق مراجعه به ا داره امور اقتصادی ودارائی وحوزه های مالیاتی ذیر بط ومالیات تعاون وپرداخت مالیاتهای مصوبه قانونی واخذ گواهی مالیاتی صادره بنام موکل ومراجعه به سازمان اب وشرکتهای برق وگاز ومخابرات وتقاضای نصب وانشعاب وتغییر و تشکیل پرونده وامضای ذیل وظهر کلیه اوراق ومدارک وتعهدات وقراردادهای منعقده بامراجع مذکور وپرداخت وجوه وهزینه های قانونی اعم از حق الامتیاز وحق الانشعاب وودیعه وغیره وطی کلیه مراحل اداری وقانونی و مراجعه به سازمان گسترش و سندیکاهای فروش مصالح ساختمانی و اخذ هرگونه حواله به منظور دریافت مصالح ساختمانی و پرداخت هزینه های مربوطه و دریافت مصالح و حمل آن به مقصد و طی تشریفات لازمه.

۶-حق انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش وانتقال به بیع قطعی و رهنی و صلح و مصالحه و معاوضه و مبادله و افراز و تقسیم و تفکیک و اجاره و استیجار و وکالت و هرگونه معامله دیگر تحت هر اسم و عنوان و بهر عقدی از عقود اسلامی و قانونی اعم از اینکه موکل معامل باشد یا متعامل، متعهد باشد و یا متعهد له و موکل باشد یا وکیل و کلا یا جزا و مشاعاً و یا مفروزاً نسبت به کلیه املاک و مستغلات ملکی ونسبت به کلیه اموال منقول وغیر منقول ( به استثناء وسائل نقلیه موتوری ) موکل اعم از موروثی وغیر موروثی و با آب و برق و گاز و تلفن موجوده و پارکینگ وانباری وکلیه منضمات ومتعلقات قانونی وشرعیه وعرفیه ان و با ویا از هر کس و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی حتی با شخص خود و بهر مبلغ و میزان ومقدار و بهر نحو و ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجوه ناشی از معاملات و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و مدارک مربوطه و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و ضمانت کشف فساد و تحویل دادن و تحویل گرفتن مورد معامله و سپردن و قبول هرگونه تعهد در صورت لزوم به رهن و وثیقه گرفتن و قرار دادن مورد معامله در قبال باقیمانده بهای معاملات قطعی به هر مبلغ و به هر مدت که باشد و دریافت باقیمانده بها و فک رهن و آزاد نمودن مورد معامله و با حق مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک مربوطه و تقاضای صدور اسناد مالکیت به نام و برای موکل تحت هر پلاک و شماره که باشد و انجام تشریفات لازم و پرداخت حقوق دولتی و اخذ اسناد مالکیت صادره و دادن رسید و تعهدات مربوطه.

۷-با حق به رهن و وثیقه قراردادن املاک و مستغلات ملکی و سایر دارایی های نقدی و غیرنقدی و اموال منقول وغیر منقول موکل تحت هر پلاک ثبتی وبخش وهر کجا که باشد به منظور دریافت هرگونه وام و اعتبار وتسهیلات وضمانت از هر یک از بانک ها ی دولتی وغیر دولتی و موسسات مالی واعتباری وصندوقهای قرض الحسنه وشعب آنها در سراسر کشور و شعب تابعه انها و قبول کلیه قیود و شروط و تعهدات و مقررات بانکی و تنظیم و امضای هر گونه قرارداد اعم از قرارداد مشارکت مدنی و یا قرارداد فروش اقساطی و جعاله ومضاربه ومزارعه ومساقات وضمانت نامه وغیره تحت هر عنوان قرارداد رهنی بانک ها وموسسات و دادن هر گونه اختیاری به بانک وام دهنده ولو به صورت وکالت بلاعزل و حق فروش و تعهد و پرداخت اقساط به بانک وام دهنده تا فک رهن و تجدید و تمدید و تنظیم و فسخ و یا ابطال قراردادهای مربوطه امضاء ذیل اوراق واسناد ومدارک وقراردادهای رهنی وفک رهن از عین مرهونه.

۸- اقدام به تنظیم وتجدید وفسخ ویا ابطال قراردادهای اجاره نامه موکل اعم از اینکه موکل موجر باشد یا مستاجر و با هر شخص حقیقی و یا حقوقی وبه هر مبلغ و به هر مدت و با هر قید و شرط و عهدی که باشد و وکیل صلاح و مقتضی بداند نسبت به املاک ومستغلات موکل و اقدام به اخذ مال الاجاره و اجاره بهاء و ودیعه اجاره وقرض الحسنه و دادن رسید و در صورت لزوم اقدام به صدور اخطاریه و یا اجرائیه تخلیه علیه مستاجرین و متصرفین املاک و مستغلات و تعقیب عملیات اجرایی تا حصول نتیجه قطعی و نهایی و اخذ وجه از صندوق ثبت و اجراء دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و بانک ها و دادن رسید استرداد واخذ ودیعه های اجاره و فسخ قراردادهای اجاره واسترداد ودیعه وتحویل دادن وتحویل گرفتن مورد اجاره و همچنین اقدام به طرح و تعقیب و اقامه دعوی تخلیه ید ورفع تصرف وتجاوز علیه مستاجری ومتصرفین ومطالبه اجور معوقه و انجام تمامی تشریفات اداری وقضائی از بدو الی ختم.

۹- طرح واقامه وتعقیب وپیگیری هر گونه دعاوی اعم از حقوقی ویا کیفری وثبتی وغیره علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی در هر یک از مراجع قضائیی ودادگاه های دادگستری وشوراهای حل اختلاف واجرای احکام محاکم ودادسراها وشعب دادیاری وبازپرسی و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور و تهیه و تقدیم هر گونه دادخواست ودرخواست وشکایت وشکوائیه تحت هر اسم و عنوان به دادگاه ها ومراجع مربوطه و جوابگویی به دعاوی مدعیان و باحق عقد قرارداد باوکلای دادگستری و کارآموزان وکالت ومشاوران حقوقی درجهت طرح وتعقیب وپیگیری واقامه دعاوی له وعلیه موکل واعطای اختیارات مندرج درمواد ۳۵و۳۶ قانون ائین دادرسی مدنی اعم از (وکالت دراعتراض به رای وتجدید نظرخواهی ,فرجام خواهی, اعاده دادرسی ,مصالحه ,سازش ,ادعای جعل ,انکاروتردید نسبت به سند طرف,استرداد سند,تعیین جاعل وارجاع دعوی به داوری,تعیین داور ووکالت در توکیل,تعیین مصدق ,کارشناس دعوای خسارت واسترداد دادخواست ویادعوی جلب شخص ثالث ودفاع از دعوی ثالث وورود شخص ثالث ودفاع ازدعوی ورود ثالث ودعوی متقابل ودفاع درقبال ان وادعای اعسار وقبول یارد سوگند) ونیز باحق مراجعه به اجرای احکام وتعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به و وجوه ایداعی بنام موکل ودر کلیه مراحل و مراجع صالحه از نخستین تا فرجام و انجام تشریفات محاکماتی به نحوی که منجر به ختم موضوع و صدور احکام قطعی و نهایی و اجرای مفاد حکم و وصول مال و یا محکومٌ به شده و یا به صلح و سازش خاتمه یابد و تعیین مال الصلح و قبول یا رد آن و تنظیم و امضای هر گونه صلح نامه و ترک دعوی و تقاضای صدور برگ لازم الاجرا در هر موردی که مصلحت بداند و تقاضای توقیف اشخاص و یا اموال آنان در قبال طلب و حقوق.

۱۰- مراجعه به وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری و ادارات و سازمان های تابعه و دانشگاهها ودانشکده ها وامور اموزش مربوطه موکل جهت ثبت نام و هرگونه اقدام لازم برای تحویل و دریافت کلیه مدارک تحصیلی و دانشنامه و مدرک فارغ التحصیلی و ریز نمرات تایید شده و گواهینامه های تحصیلی و دانشگاهی موکل و تسویه حساب با دانشگاه های مربوطه و دریافت پاسخ استعلام و اخذ وارائه اسناد ومدارک لازمه در قبال دادن رسید وتعهدات مربوطه از بدو الی ختم.

۱۱- مراجعه به وزارت صنایع و معادن وسازمان ثبت شرکت ها و گمرکات و سایر ارگان ها و ادارات تابعه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تقاضای صدور و تمدید هرگونه گواهی و گواهینامه از جمله کارت بازرگانی و همچنین تقاضای اخذ و دریافت موافقت اصولی و طی تمام تشریفات اداری و دادن طرح و سپردن هر گونه تعهد.

۱۲- مداخله و اقدام و رسیدگی به کلیه امور مربوط به موکل در شرکت هایی که موکل در آن ها سهیم و شریک می باشد تحت هر اسم و عنوان که باشند بر طبق اساسنامه شرکت و مقررات قانونی و حضور در جلسات عادی و فوق العاده و مجامع عمومی و اتخاذ هر تصمیمی و لو تصمیم به انحلال شرکت و قبول هر سمتی از جانب موکل و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و صورت مجالس تنظیمی و با حق اخذ سود سهام شرکت اعم از سود سالیانه و ویژه و دادن رسید با حق مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و اداره امور اقتصادی و دارایی و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدرک لازم نسبت به سهم الشرکه موکل در هریک از شرکتهایی که موکل در آنها سهیم و شریک می باشد و تقدیم مدارک مورد لزوم و طی تمام تشریفات لازمه و پرداخت حقوق دولتی و دادن رسید و سپردن تعهد و با حق خرید و فروش هر مقدار سهام از هر شرکت تحت هر شماره ثبت که باشند و از هرکس و با هر شخص حقیقی و یا حقوقی به هر مبلغ و به هر ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح بداند و اخذ و پرداخت وجوه و قبول سمت برای موکل و خرید حق تقدم سهام شرکت ها و اقدام به فروش وانتقال و صلح ومصالحه سهام شرکتهایی که موکل در انها سهام دار باشد و بهر میزان ومقدار ومبلغ که وکیل صلاح ومقتضی بداند و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر از جمله دفاتر ثبت شرکتها و تحول و دریافت اوراق بهادار و تعیین کارگزار بورس اوراق و دادن رسید و اخذ وجوه واسقاط کافه خیارات وضمانت کشف فساد وامضای ذیل اوراق واسناد ومدارک ودفاتر ثبت سهام وغیره.

۱۳- مراجعه به کلیه گمرکات و بنادر و مناطق آزاد تجاری و سایر ادارات و مراکزو دوائر مربوطه ومراکز پستی و دوائر تابعه و تقاضای ترخیص و تحویل و حمل و پاساوان نمودن کالاهای صادراتی و وارداتی موکل و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و اظهارنامه‌ها و صورتمجالس و لیستهای مربوطه و دادن رسید و سپردن تعهد و ابطال قبض انبار و صلح ومصالح قبض انبارهای صادره و شرکت در کمیسیونهای حل اختلاف گمرکی و دفاع از حقوق موکل و قبول یا رد آراء صادره یا اعتراض به آنها و با حق استرداد وجوه اضافه پرداختی و پرداخت کسر پرداختی و نیز با حق مرجوع نمودن کالاهای موکل به مبدا و تحویل مجدد آن با رعایت کلیه مقررات و ضوابط جاری گمرکی.

۱۴- با حق مراجعه به ادارات ثبت احوال ودفاتر پیشخوان دولت و نیروی انتظامی وادارات گذرنامه ای و پلیس بعلاوه ده و هر مرجع دیگری که باشد بمنظور تعویض وتبدیل ویا اخذ مجدد ویا المثنی شناسنامه وکارت ملی وگواهی نامه وگذرنامه وکارت پایان خدمت موکل واخذوارائه مدارک مربوطه وطی تمامی تشریفات لازمه از بدو الی ختم وتا مرحله نهائی واخذ اصل مدارک مذکور از مراجع مربوطه.

۱۵ – مراجعه به شوراهای حل اختلاف ودادگاه های مربوطه وادارات ودوائر مالیات بر ارث و سازمان بهشت زهرا و هر مرجع ضروری دیگر جهت درخواست واخذ ودریافت گواهی های فوت و انحصار وراثت ومالیات بر ارث نسبت به سهم الارث موکل از هر شخصی که مورث موکل باشد و پرداخت هزینه ها ومالیات های متعلقه ودرخواست اعتراض وتخفیف وبخشودگی نسبت به مالیات های متعلقه وجرائم وحضور وشرکت در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی وتجدید نظر واعتراض به آراء ونظزات صادره وقبول آرء و پرداخت مالیات های متعلقه قانونی جهت اخذ گواهی های لازمه و رفع تمامی موانع قانونی.

۱۶- مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی وادارات بیمه ای ،اداره کار و امور اجتماعی، نیروی انتظامی،اتحادیه ها ومجامع امور صنفی و هیات عالی نظارت , سازمان بهزیستی واداره کل تعاون و رفاه اجتماعی و هیات های تشخیص کارگری وکارفرمائی اداره کار وشعب آنها و مراجع بدوی وتجدید نظر وزارت کار و شعب آنها ودفاع از حقوق موکل و پاسخگوئی به دعاوی مدعیان تحت هر عنوان واز ناحیه هر شخص حقیقی ویا حقوقی که باشد وحضور در جلسات متشکله در مراجع وزارت کار واداره تعاون وکار ورفاه وهیات های تشخیص ومراجع بدوی وتجدید نظر آنها ودفاع از دعاوی مطروحه علیه موکل وپاسخگوئی به آنها واعتراض وتجدید نظر به اراء واحکام صادره و تقدیم درخواست ولایحه و دفاعیه و باحق عقد قرارداد باوکلای دادگستری درجهت طرح وتعقیب وپیگیری دعاوی له وعلیه موکل و با حق مراجعه به کلیه ادارات دولتی و دوائر تابعه و نهادهای انقلابی وادارات بیمه ای و اتحادیه های صنفی جهت انجام کلیه امور اداری و کاری موکل و اخذ و دریافت مدارک و پاسخ استعلام و مجوز وموافقت نامه و پرداخت هزینه قانونی و سپردن تعهدات مربوطه و شرکت در کلیه کمیسیونهای متشکله و پرداخت هرگونه بدهی های مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری وتعیین مصدق و کارشناس و اخذو ارائه مدارک مربوطه وطی تمامی تشریفات لازمه از بدو الی ختم.

۱۷- مراجعه به نیروی انتظامی وادارات ودوائر راهنمایی ورانندگی اعم از اجرائیات وشماره گذاری و واحد نقل وانتقال خودروئی ناجا وادارات آگاهی وکلیه شرکتهای بیمه اعم از خصوصی ودولتی وکلیه شعب ودوائر ان ودریافت هرگونه مجوز واستعلام وگواهی ومفاصا حساب ومطالبه واخذ هرگونه سند ومدرک در خصوص هر دستگاه خودرو با هر مدل وشماره شاسی وشماره موتور و رنگ و پلاک انتظامی که متعلق به موکل باشد , جهت تعویض یا فک پلاک ودریافت پلاک جدید به نام هر شخص حقیقی ویا حقوقی ولو بنام خود وکیل وانجام کلیه تشریفات لازمه اعم از تعویض وفک پلاک ومطالبه ودریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح واخذ رسید پلاک تودیعی ودریافت صورت وضعیت خلافی واعتراض به ان نزد راهنمائی ورانندگی یا مراجع قضائی واعمال تخفیفات لازمه وپیگیری ورفع شکایتهای احتمالی نزد مراجع قضائی وترخیص وتحویل خودروهای موکل و تادیه هزینه های قانونی و اخذ هرگونه مدرک ومستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله شناسنامه مالکیت وسند کمپانی وکارت مشخصات خودرو وبیمه نامه شخص ثالث وبرگ گارانتی والمثنی مدارک فوق و پرداخت عوارض ومالیاتهابه شهرداری ودارائی واخذ هرگونه مفاصا حساب وبرگ معاینه فنی وانجام کلیه تشریفات قانونی وتقاضای ابطال کارت سوخت یا صدور کارت جدید واخذ ان وهمچنین اقدام به خریداری وقبول انتقال هر خودرو بنام وبرای موکل وانجام تشریفات لازمه وتحویل گرفتن خودرو حتی خرید از کمپانی وشرکت های سازنده خودروو امضاء اسناد ومدارک وقراردادهای مربوطه وفق قوانین ومقراات. ( باستثناء فروش وهرگونه معامله نسبت به وسائل نقلیه موتوری که مشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال می‌گردد).

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام کلیه موارد وکالت مباشرتا از جانب موکل دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی میباشد و هرگونه اقدام و امضا وعمل وکیل به منزله عمل و اقدام و امضا موکل محسوب و صحیح و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است به نحوی که دیگر به هیچ وجه نیازی به حضور و امضاء و اجازه مجدد موکل نباشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

11 پاسخ

 1. آیا وکیل میتواند بنام موکل از بانکها وام دریافت کند ؟

 2. سلام آیا میتونم ازطرف خانمم برای انجام امورات اداری وبانکی وکالت بگیرم ،که مثلا خودم برای کارهای اداری وبانکی برم

  1. سلام منعی ندارد همسرتان با اصل مدارک شناسایی به نزدیکترین دفتر اسناد مراجعه نمایند و تقاضای تنظبم سند وکالت بانکی نمایند

 3. سلام وقت بخیر و تشکر از متن ارسالی، آیا در دفاتر اسناد رسمی عین متن فوق را می توان ثبت کرد؟ دقیقا متن فوق که شامل 17 بند می باشد را به شخص مورد اعتماد وکالت دهیم ؟ ممنون

  1. سلام بله منعی ندارد ولیکن توصییه میکنم بدون حق توکیل و با حق عزل وکیل تنظیم فرمایید

 4. سلام
  من میخواهم وکالت همه امور را بدهم بغیر از فروش اموال منقول و غیر منقول
  اسم اون چی هست و چی باید تنظیم شود.
  ممنونم

  1. با سلام
   وکالت کاری جامع
   به نزدیکترین دفتر خانه محل اقامت مراجعه بفرمایید اموری که قصد دارید به وکیل بسپارید را به سردفتر بفرمایید قطعا وکالت مناسب شما تنظیم می نماید

 5. سلام آیا شما امکان اخذ وکالت در بیمارستان را دارید؟
  با تشکر

  1. سلام
   خیر برخی از دفاتر اجازه این امر رو دارند با کانون سردفتران تماس بگیرید تا دفاتری که میتوانند با حضور نماینده دادستان به بیمارستان یا زندان مراجعه کنند رو بهتون معرفی کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.