متن حقوقی سند وکالت شرکت تعاونی

 

پس از رفع کلیه موانع قانونی و با رعایت جمیع جهات و ضمن ارائه اسناد و مدارک وپ س از احراز و اثبات حقانیت موکل، مراجعه وکیل به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی، اداره ثبت اسناد واملاک، اوقاف، شهرداری، امورمالیاتی ادارات کل تعاون وشرکت تعاونی مسکن ………….. بشماره ثبت ………. و کلیه زیرمجموعه ها و سایر ادارات و نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در سراسر کشور جهت رفع هرگونه ایراد و مانع قانونی و رتق و فتق کلیه امور موکل حسب الاقرار واظهار مربوط به ششدانگ یک واحد مسکونی واقع در ……….. پروژه  …………. ثبت نامی موکل در شرکت تعاونی مسکن …………… موضوع …………………….. و …………………. و با حق اخذ کلیه مدارک و قراراد واگذاری وحق الاشتراک و حق الامتیاز و اسناد مربوط به قطعه زمین و واحد مسکونی احداث شده بر روی آن و مراجعه به شهرداری به منظور تقاضا و اخذ و یا تمدید و اضافه نمودن و دریافت پروانه ساختمان وفق موارد قانونی و ایجاد ساختمان در زمین مزبور درخواست امتیازات آب، برق، گاز و تلفن از دوائر و مراجع ذیربط و پرداخت کلیه ودیعه آنها وبطورکلی پرداخت هرگونه هزینه و سپردن هرگونه تعهد اعم از رسمی و غیر رسمی و تنظیم هر نوع تقاضا و درخواست ومراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت هرگونه اقدام ، اعم از گواهی امضاء و خرید بنام وبرای موکل از ادارات وسازمانها  و تعاونی مالک و واگذار کننده  وغیره و اخذ هرگونه مجوز از ادارات و مؤسسات اعم ازدولتی  وغیر دولتی و امضاء ذیل کلیه اوراق و دفاتر و اسناد و همچنین اخذ پایان کار از شهرداری برطبق مقررات مربوطه وهمچنین امضا” هر گونه صورتجلسه تحویل واحد وآپارتمان و تحویل گرفتن آپارتمان مزبور ویا مراجعه به هریک از بانکها و اخذ هرگونه وام وتسهیلات و درقالب هریک از عقود واعم از مشارکت مدنی یا فروش اقساطی و غیره و پرداخت اقساط مربوطه و فک رهن با جمیع متعلقات شرعیه وعرفیه ومراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه جهت تنظیم هرگونه صورت مجلس تفکیک وافرازو تقسیم نامه و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد  و عنداللزوم ونداشتن منع قانونی واخذ موافقت شرکت تعاونی مذکوروسازمانهای مربوطه  تغییر نام قرارداد واگذاری و یا حق الامتیاز و حق الاشتراک بنام خودوکیل و ویا تمدید وتجدید سند اجاره تنظیمی ولو به دفعات  وقبول کلیه شرایط و امضا ذیل اسناد مربوطه چه در ادارات ذیربط وچه در دفاتر اسناد رسمی جایگزین شدن وکیل بجای موکل  بگونه ای که کلیه امتیازات ومزایا  وحقوق متعلقه به موکل در صورت فقد موانع قانونی به وکیل تعلق گیرد و یا درصورت انتقال ، خریداری و قبول انتقال ششدانگ واحد احداثی تحت هریک از عقود اعم از بیع یا صلح یا صلح مشروط و همچنین مراجعه به اداره ثبت اسناد واملاک و تقاضا و اخذ سند مالکیت بنام موکل و امضاء دفتر رسید ودرصورت فقدهرگونه موانع سپس فروش و انتقال قطعی آن در قالب هریک از عقوداعم از بیع یا صلح یا صلح مشروط و یا قطعی مشتمل بر رهن یا صلح مشتمل بر رهن ونیز  صلح کلیه حقوق موکل ناشی از حق الامتیاز و حق الاشتراک و غیره به هر صورت با تمامی امتیازات منصوبه در صورت وجود در آن را به خود و یا هر شخص دیگری که وکیل صلاح ومقتضی بداند، در قبال هر مبلغ و به هر قید و شرط ، تأدیه ، اخذ وجه واسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن به اعلی درجه و تنظیم هر نوع اقرارنامه اصلاحی و تهیه هر نوع مدرک از هر مرجعی که لازم باشد و سپردن هر نوع تعهد و قبول شرایط و وتنظیم هرنوع اقرار نامه دیگر و  انجام تشریفات قانونی و شرطی و رفع موانع و بطور کلی اقدام به هر نوع عملی که مستلزم انجام مورد وکالت چه در مورد خرید و یا فروش باشد تا مرحله نهایی و حصول نتیجه بطوریکه در هیچ مورد نیازی به حضور و امضاء موکل نباشد  وهمچنین اخذ وجه الثمن در هر مورد از وکالت فوق به نفع خودوکیل.

با حق توکیل غیر ولو کراراً مع الواسطه بطور متوالی کلاً یا جزاً.

حسب الاظهار واقرارموکل ضمن عقد خارج لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات لازمه و مطلق بوده و امضاء و اقدام وی بجای موکل نافذ و دارای آثار قانونی و معتبر خواهد بود و جهت انجام وکالت نیازی به حضور و دستور ثانوی موکل نمی باشدمفاد این وکالت در نفس وکالت فوق موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.