فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی وکالت اخذ شناسنامه 

نمونه اول وکالت اخذ شناسنامه : مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته  وقانونی ومورد نیاز، واخذ کارت ملی وشناسنامه اعم از اصل و المثنی بنام و برای  موکل  و ایصال به وی  وپرداخت کلیه هزینه های قانونی ودولتی وتشکیل  پرونده وتعقیب وپیگیری پرونده های  متشکله  وشرکت در کمیسیون های متشکله واتخاذ هر نوع تصمیم  به جای موکل وتنظیم  هر نوع استشهادیه  وتکمیل  وامضاء فرمهای مربوطه  وسپردن هر گونه تعهد قانونی  وتنظیم هر نوع اقرار نامه وگواهی امضاء از جانب موکل  وتسلیم  هر نوع رسید  وایصال  شناسنامه  ماخوذه  به موکل وامضاء کلیه  اسناد واوراق و نوشتجات  به نحوی  که هیچگونه نیازی به حضور و اجازه ثانوی موکل مرقوم نباشد.

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم مباشرتا” در انجام مورد وکالت به شرح فوق دارای  اختیارات تام  و مطلقه بوده  و تمامی  امضاء و اقدام وکیل بمنزله اقدام امضاء موکل بوده و دارای  اثرات  قانونی  است که دیگرهیچ گونه نیازی بحضور و امضا ءمجدد موکل نباشد و مفاد این  سند فقط در نفس وکالت اخذ شناسنامه  موثر است.

ضمنا کلیه مدارک و نسخه سند تحویل ذینفع گردید و مفاد سند تنظیمی همراه با قوانین و مقررات مرتبط به طرف/طرفین تفهیم شد و ذینفع اقرار نمود از مفاد سند مطلع و هزینه های قانونی نیز مطابق قوانین و مقررات وصول گردید  مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

.

وکالت اصلاح شناسنامه و مدارک هویتی 

مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته  ومورد نیاز  مراجعه  به دفاتر پیشخوان دولت  وپلیس ۱۰+ ونیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ودفاتر اسنادرسمی و اداره ثبت احوال کل واداره ثبت احوال شهر تهران  وسایر ادارات  ودوائر وابسته وپیوسته  به آنها  جهت انجام امور اداری  وقانونی مورد نیاز  ودادن  تقاضا  واقدام  به اصلاح شناسنامه وکارت ملی  وکارت پایان خدمت از لحاظ تغییرنام خانوادگی از ………….  به ………….. وتعویض کارت پایان خدمت موکل وفق مقررات  وموازین قانونی  وبه هر نحو وترتیب  وپرداخت کلیه هزینه های قانونی ودولتی  وتشکیل پرونده وتعقیب وپیگیری پرونده های متشکله  وعنداللزوم شرکت در کمیسیون های  متشکله  واتخاذ هر نوع تصمیم  به جای موکل  وتنظیم  هر نوع استشهادیه  وسپردن  هر گونه تعهد  قانونی  وتنظیم  وامضاءاقرارنامه وگواهی امضاء وفرمتهای مربوطه  از جانب موکل  واخذ شناسنامه وکارت ملی  وکارت پایان خدمت اصلاحی واخذ کارت پایان خدمت هوشمند وایصال به موکل ودادن  هر نوع رسید  وامضاء کلیه اسناد واوراق  ونوشتجات  به نحوی  که هیچگونه نیازی  به حضور  واجازه ثانوی  موکل مرقوم نباشد  حدود اختیارات : همان است که ذکر شد مفاد این سند فقط در نفس وکالت اصلاح شناسنامه و مدارک هویتی موثر است .

ضمنا کلیه مدارک و نسخه سند تحویل ذینفع گردید و مفاد سند تنظیمی همراه با قوانین و مقررات مرتبط به طرف/طرفین تفهیم شد و ذینفع اقرار نمود از مفاد سند مطلع و هزینه های قانونی نیز مطابق قوانین و مقررات وصول گردید  مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

.

.

متن حقوقی سند وکالت  اقامه دعوی تغییر نام، سن و تغییرات شناسنامه

مراجعه به کلیه مراجع قضائی، اداری، انتظامی، شوراهای حل اختلاف، دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاههای حقوقی، جزائی، عام، خاص ، اجرای احکام حقوقی و جزائی ، دادگاههای تجدید نظر عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور، ادارات ثبت احوال ، دارائی ، شهرداری ها ، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای مربوطه به منظور اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزائی اعم از اعلام جرم یا تقدیم دادخواست علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و دفاع از آن و ارائه درخواست برای ممنوع الخروج کردن هر شخص حقیقی و دفاع از دعاوی علیه موکل و نسبت به هر خواسته و به هر میزان با حق واخواهی نمودن ، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه ، ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کرارا با حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری و فسخ وکالت یا جایگزینی وکیل، تعیین کارشناس، اقرار در ماهیت دعوی یا به امری که کلا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و اعلام رضایت، تقاضای تحقیق محلی و معاینه ، تامین دلیل و خواسته، اجرای قرارها، دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت دعوی، صلح و سازش ، ادعای جعل، تعیین جاعل، انکار و تردید، قبول یا رد سوگند، وصول اموال و اسناد موکل، استرداد وجوه، درخواست غرامت، تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و ارایه درخواست صدور المثنی شناسنامه برای موکل و تهیه استشهادیه لازم دایر بر فقدان شناسنامه و ارائـه آن همـراه مدارک ضروری و پرداخت هزینه های متعلقه بمنظور صدور شناسنامه المثنی برای موکل و دریافت اصل شناسنامه صادره و امضاء اوراق و مدارک و فرمهای مربوطه و ارائه رسید، ارایه درخواست تعویض شناسنامه بدلیل مغایرت، درخواست حذف نام همسر سابق، ارایه دادخواست تغییرات شناسنامه ای به هر صورت که وکیل صلاح بداند، درخواست تغییر نام به هر اسمی که وکیل صلاح بداند، درخواست تغییر سن، ابطال شناسنامه به هر سالی که وکیل صلاح بداند هم از طریق مراجع قضایی به کرات و دفعات و هم از طریق کمیسیون ثبت احوال جهت تغییر نام و تغییر سن بالای ۵ سال و دریافت اصل شناسنامه از مامور پست (نامه رسان) یا از اداره مربوطه. کلیه امور فوق به کرات و دفعات صورت میگیرد، عقد قرارداد مالی و حقوقی با وکلای رسمی دادگستری و عزل آنها به کرات و دفعات و هر گونه اقدام حقوقی و قضائی دیگری که وکیل صلاح بداند به نحویکه در هیچیک از مراحل کار نیازی به حضور و یا اجازه مجدد از موکل نباشد.

ضمنا کلیه مدارک و نسخه سند تحویل ذینفع گردید و مفاد سند تنظیمی همراه با قوانین و مقررات مرتبط به طرف/طرفین تفهیم شد و ذینفع اقرار نمود از مفاد سند مطلع و هزینه های قانونی نیز مطابق قوانین و مقررات وصول گردید  مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

.

.

متن حقوقی سند وکالت تغییر نام و حذف سابقه ازدواج

مورد وکالت : مراجعه به سازمان ثبت احوال دفاتر پستی دفاتر پیشخوان دولت دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر اسناد رسمی و هر یک از نهادها و ادارات وابسته و تابعه به منظور تقاضا و اخذ کارت ملی و شناسنامه جهت تغییر نام و درخواست حذف سابقه ازدواج موکل اعم از اصل یا المثنی تقاضا و اخذ و تکمیل و ارائه فرمهای مربوطه و تحویل آن به مراکز مذکور به همراه مدارک لازم انجام گواهی امضا و اخذ شناسنامه و یا کارت ملی مربوطه و دادن رسید و ایصال آن به موکل و پرداخت هزینه های مربوطه باحق سپردن هرگونه تعهد تضمین و رضایت و امضا ذیل اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه.
حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت جزئا یا کلا در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه و مطلقه قانونی می باشد و امضا و اقدام وی به منزله امضا و اقدام موکل نافذ و معتبر است و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

ضمنا کلیه مدارک و نسخه سند تحویل ذینفع گردید و مفاد سند تنظیمی همراه با قوانین و مقررات مرتبط به طرف/طرفین تفهیم شد و ذینفع اقرار نمود از مفاد سند مطلع و هزینه های قانونی نیز مطابق قوانین و مقررات وصول گردید  مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران 

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها