فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

وکالت خرید ملک در حال ساخت

وکالت خرید ملک در حال ساخت

اقدام به خریداری و قبول انتقال یا قبول صلح (ولو به صورت پیش فروش) ششدانگ یک واحد آپارتمان آتی الاحداث در پلاک   –    ………… فرعی از  …….. اصلی قطعه  ……….. مرکزی واقع در بخش  …… تهران (به همراه انباری و پارکینگ متعلقه) به نشانی تهران ……………  کد پستی : ………………… یا هر شماره ای که جهت آنها در نظر گرفته شود باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن با جمیع متعلقـات و منضمات و مشاعات و مشترکات در آن اعم از آب ، برق ، گاز وتلفن با هر شماره و حق الامتیازهای مربوطه در قالب هریک از عقود قانونی بنام و به جهت موکل  فوق با هر شرط و بهر مبلغ و بهر مال الصلح  و ترتیب و قید و تعهد و مدت که وکیل صلاح و مقتضی بداند ولو به صورت معوض یا بلا عوض ، از هر شخص  حقیقی وحقوقی حتی خود وکیل  ، جزئاً ویا کلاً ، مشاعاً یا مفروزاً  ومراجعه به دفاتر اسناد رسمی  وامضاء  سند و سایر مشخصات آن را وکیل اعلام می نماید و اوراق و دفاتر مربوطه به ویژه قرارداد پیش فروش تنظیمی به نام موکل و تعیین طبقه ، قطعه  واحد و نیز انباری و پارکینگ و عنداللزوم فسخ قرارداد پیش فروش محضری و عقد قرارداد جدید محضری در خصوص ملک مزبور طبق روال قانونی ،  اسقاط کافه خیارات ، اجراء صیغه ، اخذ وسپردن تعهدات لازم ، ضمانت کشف فساد  ، تأدیه بهاء یا مال الصلح ، تحویل و تحول مورد معامله یا مورد صلح  قبول و یا جعل شروط لازم اسناد تنظیمی وقبول بدهی آب وبرق وگاز وانشعاب فاضلاب  وقبول وکالت از جانب فروشنده در سند قطعی  جهت رفع هرگونه اشتباه محتمل الوقوع  ، تحصیل و اخذ کلیه اسناد ومدارک اعم از بنچاق وسند مالکیت وغیره اعم از اصل ، المثنی ، رونوشت  اخذ و دادن رسید  وایصال اسناد ومدارک مأخوذه به موکل  و باحق مراجعه به اداره ثبت اسناد واملاک نواحی ودوایر تابعه آن در سراسر کشور  و تقاضای صدور سند مالکیت در سهم موکل و ارائه هرگونه درخواست وتقاضا  واعلام نشانی موکل  جهت ارسال سند مالکیت و پیگیری تقاضای موکل و دریافت سند از ثبت یا پست , تنظیم هرنوع سند اصلاحی و اصلاح حدود و رفع اشتباهات ثبتی غیرثبتی و رفع هر گونه تغایر و اعلام رضایت درتمامی موارد فوق ، فرم ها وتقاضا نامه ها ، دفاتر ، قولنامه ها  و مبایعه نامه های خرید ، اوراق ،اسناد عادی و رسمی مربوطه در هریک ازمراحل فوق ولو به صورت تصدیق امضاء با حق مراجعه به کلیه ادارات اعم از دارایی و شهرداری و واحد های تابعه و زیر مجموعه , کمیسیون ها و هیئت های متشکله  و دفاتر خدمات دولت الکترونیک و پیشخوان دولت و انجام کلیه امور اداری مربوط به پلاک فوق از ابتدا تا انتها و پرداخت هزینه های قانونی و اخذ رسید ومفاصاحساب ها وگواهی ها ومجوزات ودریافت پاسخ استعلامیه ها  ، باحق شرکت در کمیسیون ها و هیئت های متشکله در هر مرجع وتحت هرعنوان و دفاع از حقوق موکل و قبول یا اعتراض به آراء وتشخیص ها ، تهیه و ارائه نقشه , انجام کلیه امور اداری وقانونی مورد نیاز و سایر امور پیش بینی نشده و هر عملی که در موارد مرقوم لازم بوده و از لوازم ومقدمات شرعیه وعرفیه مورد وکالت باشد و  به نحوی که نیازی به حضور و اقدام و امضاء مجدد موکل  نباشد.

حدودواختیارات : هرگونه اقدام وامضاء وعملی که برای انجام موردوکالت بـالامحـل حـاجـت  وضرورت باشد بلااستثناء واین وکالت فقـط درنفـس وکـالـت مـوثـراسـت.

ضمنا کلیه مدارک و نسخه سند تحویل ذینفع گردید و مفاد سند تنظیمی همراه با قوانین و مقررات مرتبط به طرف/طرفین تفهیم شد و ذینفع اقرار نمود از مفاد سند مطلع و هزینه های قانونی نیز مطابق قوانین و مقررات وصول گردید  مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها