متن حقوقی سند اجاره زمین موقوفه #

 

۱-موجر-موقوفه ……… با مشخصات فوق بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان ……. نسبت به ……… دانگ مشاع واداره اوقاف و امورخیریه ……. نسبت به ……. دانگ مشاع ازششدانگ مورداجاره بنمایندگی

2-مستاجر

3-مورداجاره زمین مسکونی میزان سهم …. ازشش‌دانگ ازپلاک ……..اصلی ازموقوفه ……… واقع درشهرقدس بمساحت که محدوداست به حدود اربعه زیر: شمالا” ………………. شرقا” ………………… جنوبا” ……………. غربا” ……………………. که برویت مستاجررسیده واقرار بتصرف آن نموده وصرفا”بمنظوراشتغال

4-مدت اجاره ………. سال کامل شمسی ازتاریخ ……………… لغایت …………… 5-مبلغ کل اجاره بها ……….. ریال ازقرارسالانه ………….. ریال که مستاجرمتعهد است درآخرهرسالانه درقبال قبض رسمی به موجر پرداخت نماید.

 

شروط و تعهدات: #

۱- چون مستاجر با موافقت موجر با حق ثبت و اخذ سند مالکیت در مورد اجاره احداث اعیانی نموده است احداث هر گونه اعیانی جدید مجازدرتاریخ امضا این سند منوط به موافقت کتبی موجرو پرداخت پذیره به موقوفه ورعایت مقررات مربوطه خواهدبود.

۲-مستاجر متعهد است اجاره بهارادرموعد مقرربپردازدودرصورت تاخیروانقضای مدت ده روز اختیار فسخ دربقیه مدت برای موجر خواهد بود.

۳- مستاجر حق واگذاری مورداجاره راکلا”یاجزا”قبل یابعد ازاحداث اعیانی بدون موافقت کتبی موجر به هیچ نحوی ازانحا حتی بعنوان وکالت یاصلح حقوق وامثال آن بغیرندارد.

۴- مستاجرمتعهد است درپایان مدت قراردادحداکثرظرف مدت یکماه سنداجاره رابرابر مقررات اوقافی تجدید نمایددرصورت عدم مراجعه درخلال مدت مزبور بمنزله انصراف ویااعتراض ازرابطه استیجاری خواهدبودوهمچنین موجرقبول نمودکه درصورت انجام کلیه تعهدات مستاجرنسبت به تجدیدسنداجاره طبق مقررات اقدام نماید.

۵- مستاجربدون موافقت کتبی موجرحق تغییر کاربری مورد اجاره راندارد.

۶- مستاجر وضامن هردومتضامنا” درقبال موجرنسبت به پرداخت اجورمسئول خواهندبود وهرگاه اعتبارضامن به تشخیص موجر سلب شودمستاجرمتعهد است ضامن معتبردیگری ظرف مدت یکماه ازتاریخ اخطارکتبی موجرمعرفی نماید.

۷- مستاجرمتعهداست پس ازپایان مدت اجاره ویافسخ سندتاتاریخ تنظیم سندجدیدیاتخلیه مورداجاره اجوررابرابر نظرکارشناس منتخب موقوفه پرداخت نماید.

۸- انتقال اعیان توسط مستاجربغیرموکول به تصفیه حساب وپرداخت اجورو پذیره وجلب موافقت کتبی موجرخواهدبود.

۹- مستاجردرصورت تخلف ازهریک ازشروط مندرج دراین سندعلاوه برپرداخت اجورایام تصرف مکلف به تخلیه وتحویل مورداجاره خواهدبودموجرحق داردبانظرکارشناس مرضی الطرفین یاکارشناس منتخب دادگاه معادل 80% بهای اعیانی احداثی مستاجر رابه وی پرداخت یادرصندوق دادگستری تودیع ونسبت به تملک اعیان و تخلیه عرصه واعیان ازطریق دادگاه اقدام نماید.

۱۰-مستاجرباعلم وآگاهی کامل ازکم وکیف مورد اجاره اقدام به تنظیم این سندنموده ومتعهدگردید هرگونه ادعائی درباره نحوه بهره برداری نسبت به مورد اجاره وامثال آن پیش بیاید شخصا” پاسخگو باشد.

۱۱- تخلف ازهر یک از شروط این سند موجب اختیار فسخ سندبرای موجر خواهد بود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.