جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی

ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران، مقررات آنسیترال

ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران، مقررات آنسیترال

چکیده امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری او صادر شده باشد، د-به نحوی به یک داده‌ پیام متصل شود که هرگونه تغییری در آن داده پیام، قابل تشخیص باشد». مساله دیگری که در خصوص امضای الکترونیکی مطرح است بررسی ارزش‌ اثباتی امضای الکترونیکی ساده و

مطالعه مطلب »