جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: دفاتر اسناد رسمی

موفقیت ها و موانع تنظیم اسناد رسمی و آسیب شناسی چالش ها

موفقیت ها و موانع تنظیم اسناد رسمی و آسیب شناسی چالش ها

موفقیت ها و موانع تنظیم اسناد رسمی و آسیب شناسی چالش ها در عرصه تقنین، واسپاری، نظارت و اجرا چکیده در مقاله حاضر، ابتدا به سوابق اسناد و دفاتر اسناد رسمی، وظایف دشوار‌ سردفتر، واگذاری وظایف مهم حاکمیتی در ۸۰ سال قبل و ضرورت عزم

مطالعه مطلب »
چالش مالی دفاتر اسناد رسمی تهدیدی بر امنیت حوزه ثبت اسناد

چالش مالی دفاتر اسناد رسمی تهدیدی بر امنیت حوزه ثبت اسناد

چکیده این نوشتار به بررسی بحران مالی دفاتر اسناد رسمی و تاثیر آن بر امنیت اسناد و مالکیت و حقوق اشخاص ناشی از اسناد رسمی اختصاص دارد ؛ بحرانی که بی توجهی به آن موجب هرج و مرج و از بین رفتن دستاوردهای ملی حاصله

مطالعه مطلب »
شرایط تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی

شرایط تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی

چکیده دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدی دارای ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ۴۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان: ﺗﻨﻈﯿﻢ

مطالعه مطلب »
تشکیلات دفاتر اسناد رسمی

تشکیلات دفاتر اسناد رسمی

1- از‌ تلفیق‌ قسمت اول ماده 81 قانون ثبت و ماده 1 قانون دفتر اسنادرسمی معلوم میشود که تعیین و تأسیس‌ دفتر مذکور در هر حوزه ثبتی با وزارتدادگستری است و حوزه ثبتی همانست که‌ در ماده اول قانون‌ ثبت‌ بیان گردیدهاست.تعداد دفترخانه‌ها در هر

مطالعه مطلب »