جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: دفاع در مقابل سند رسمی

دفاع در مقابل سند رسمی منحصر به ادعای جعل نیست

دفاع در مقابل سند رسمی منحصر به ادعای جعل نیست

بعضا‌ این توهم وجود دارد که در برابر اسناد رسمی فقط می‌توان ادعای جعلیت کرد. این‌ پندار ظاهرا از ماده ۲۹۲۱ قانون مدنی‌ نشأت می‌گیرد که مقرر می‌دارد: «در‌ مقابل اسناد رسمی یا‌ اسنادی‌ که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست

مطالعه مطلب »