جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: دفتر اسناد رسمی

خبرگزاری تسنیم: چشمه‌ای در بهشت یا تحریف واقعیت؟؟

خبرگزاری تسنیم: چشمه‌ای در بهشت یا تحریف واقعیت؟؟

خبرگزاری تسنیم: چشمه‌ای در بهشت یا تحریف واقعیت؟؟   امروزه نگارش هر نوع خبر و گزارش مطبوعاتی در رسانه‌های معروف نیازمند مطالعه و تخصص است. اینگونه نیست که با شکست رسانه‌های مکتوب در کشور ما و پیدایش و رشد فزاینده رسانه‌های جدید و فضای مجازی

مطالعه مطلب »
قانون تسهیل رقابت و منع انحصار

طرح قانون تسهیل رقابت و منع انحصار دفاتر اسناد رسمی

قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مروری بر طرح «قانون تسهیل رقابت و منع انحصار» و تاثیر آن بر حوزه‌ی دفاتر اسناد رسمی   چند وقتی است طرحی با عنوان «کلیات کسب و کار و ایجاد فضای رقابت» در مجلس مطرح شده است گرچه از

مطالعه مطلب »
سردفتر اسناد رسمی

سردفتر شاهد ممتاز

سردفتر اسناد رسمی اعتبار بخش و امنیت بخش قرادادهای بین مردم است لذا بخش مهمی از امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از قلم و اندیشه‌ی سردفتران ناشی می‌شود به همین جهت، مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ صدور حکم سردفتری منوط به صلاحیت

مطالعه مطلب »
سردفترى ایران و ضرورت بازبینی در روش اجراى آن

سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجراى آن

سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجراى آن در اجرای انفرادی سردفتری، سردفتر زندانی رسالت خود است؛ جایگزینی سردفتر اسان نیست، به ویژه اینکه جایگاه دفتریار مبهم است. امکان علمی و تخصصی کردن امور نیست و وظیفه مشاوره با وضوحش انکار می‌شود. سردفتر به

مطالعه مطلب »
نقش دفتریار دفتر اسناد رسمی در سایه عناوین متضاد

نقش دفتریار دفتر اسناد رسمی در سایه عناوین متضاد

دفتریار اول، فرد شماره دو در هردفتراسناد رسمی‌است. در واقع، او معاون دفتر و نماینده سازمان ﺛبت اسناد و املاک کشور درآنجا ست٢. این دو عنوان متقاوت ودر برخی از جنبهها متضاد، وضعیت مبهمی‌به این شخصیت مهم دفتراسناد رسمی‌داده است. این وضعیت ﺛمره یک تاریخﭽه

مطالعه مطلب »
موفقیت ها و موانع تنظیم اسناد رسمی و آسیب شناسی چالش ها

موفقیت ها و موانع تنظیم اسناد رسمی و آسیب شناسی چالش ها

موفقیت ها و موانع تنظیم اسناد رسمی و آسیب شناسی چالش ها در عرصه تقنین، واسپاری، نظارت و اجرا چکیده در مقاله حاضر، ابتدا به سوابق اسناد و دفاتر اسناد رسمی، وظایف دشوار‌ سردفتر، واگذاری وظایف مهم حاکمیتی در ۸۰ سال قبل و ضرورت عزم

مطالعه مطلب »
نحوه‌ صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی

نحوه‌ صدور اجرائیه در دفتر اسناد رسمی

نحوه‌ صدور و مراحل انجام  اجراییه در دفتر اسناد رسمی اصل اول: کلیات‌ تاریخچه‌ قانونی‌ اجراء به طوری که از تاریخچه ثبت و تطورات قانون ثبت در ایدان اطلاع داریم، نخستین‌ قانونثبت اسناد، در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی در دوره دوم تقنینیه زمان مشروطیت‌ تصویب

مطالعه مطلب »

رسالت دفتر اسناد رسمی

از رﺳﺎﻟﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد (اﻟﻒ). در واﻗﻊ، ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه اﻳﺸﺎن ﻣﻰ ﮔﺬارد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎرى وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﻳﺪ از

مطالعه مطلب »
‌‌‌کفالت‌ دفتر اسناد رسمی

‌‌‌کفالت‌ دفتر اسناد رسمی

نگارنده در این نوشتار بر آن است تا‌ در‌ حد‌ دانش و بضاعت علمی خود به این پرسش پاسخ دهد که در مواردی همچون مرخصی، بیماری، انفصال‌ موقت و دائم و تعلیق، بازنشستگی، غیبت غیرموجه و فوت معذوریت سردفتران، اداره امور دفترخانه به‌ چه صورتی

مطالعه مطلب »
شرایط تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی

شرایط تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی

چکیده دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدی دارای ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ۴۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان: ﺗﻨﻈﯿﻢ

مطالعه مطلب »