جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: رسالت دفتر اسناد رسمی

رسالت دفتر اسناد رسمی

از رﺳﺎﻟﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد (اﻟﻒ). در واﻗﻊ، ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه اﻳﺸﺎن ﻣﻰ ﮔﺬارد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎرى وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﻳﺪ از

مطالعه مطلب »