جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: سند رسمی

جدال پلیس با دفاتر اسناد رسمی (زخم کهنه شده)

جدال پلیس با دفاتر اسناد رسمی

جدال پلیس با دفاتر اسناد رسمی‌ (زخم کهنه شده)   کشمکش سالهاست کشمکش بر سر الزامی یا غیر الزامی بودن ثبت سند نقل و انتقال وسایط نقلیه موتوری و خودرو به عنوان اموال شاخص و سرمایه‌ای در عرصه حقوقی فی ما بین نیروی انتظامی جمهوری

مطالعه مطلب »
جایگاه سند رسمی الکترونیکی در دولت الکترونیک و نظم حقوقی کنونی

جایگاه سند رسمی الکترونیکی در دولت الکترونیک و نظم حقوقی کنونی

سند رسمی چیست و چه تفاوتی باسند عادی دارد؟ سند الکترونیکی چیست و چه تفاوتی با سند رسمی الکترونیکی دارد؟ سند رسمی چه کار ویژه ها و آثاری دارد؟ دولت الکترونیک چیست؟ سند الکترونیکی چه جایگاهی در آ ن دارد؟ آیا در نظام حقوقی و

مطالعه مطلب »
دفاع در مقابل سند رسمی منحصر به ادعای جعل نیست

دفاع در مقابل سند رسمی منحصر به ادعای جعل نیست

بعضا‌ این توهم وجود دارد که در برابر اسناد رسمی فقط می‌توان ادعای جعلیت کرد. این‌ پندار ظاهرا از ماده ۲۹۲۱ قانون مدنی‌ نشأت می‌گیرد که مقرر می‌دارد: «در‌ مقابل اسناد رسمی یا‌ اسنادی‌ که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست

مطالعه مطلب »
موفقیت ها و موانع تنظیم اسناد رسمی و آسیب شناسی چالش ها

موفقیت ها و موانع تنظیم اسناد رسمی و آسیب شناسی چالش ها

موفقیت ها و موانع تنظیم اسناد رسمی و آسیب شناسی چالش ها در عرصه تقنین، واسپاری، نظارت و اجرا چکیده در مقاله حاضر، ابتدا به سوابق اسناد و دفاتر اسناد رسمی، وظایف دشوار‌ سردفتر، واگذاری وظایف مهم حاکمیتی در ۸۰ سال قبل و ضرورت عزم

مطالعه مطلب »
ویژگی های سند رسمی به عنوان سند برتر

ویژگی های سند رسمی به عنوان سند برتر

 به جهت ویژگی سند رسمی ازجمله لازم الاجرا و غیر قابل انکار و تردید بودن این اسناد را برتر ساخته است که در مقاله پبوست کاملا به این موضوع پرداخته ایم. دانلود متن کامل مقاله به صورت فایل PDF. اما در ادامه کمی با ارکان

مطالعه مطلب »
سند رسمی، سند برتر

سند رسمی، سند برتر

سند رسمی، سند برتر بشر در دورانی از زندگی ابتدایی‌، برای‌ تملک‌ و تصرف آنچه لازم داشت خود را پای‌بند به هیچ قید و شرطی نمی‌دانست. اما به مرور‌ زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان‌ها، به‌ ویژه در شهرها و بابالا رفتن دانش بشری‌،

مطالعه مطلب »
نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و پذیرش آن در حقوق ایران

نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و پذیرش آن در حقوق ایران

چکیده گرچه امروزه همه نظام‌های حقوقی در ضرورت ثبت بیع مال غیرمنقول اتفاق‌ نظر دارند، با این حال همه نقش واحدی را به ثبت در بیع مال غیرمنقول اعطاء نمی‌نمایند.برای مثال در حالی که در حقوق آلمان، ثبت، شرط انتقال مالکیت‌ به خریدار تلقی شده

مطالعه مطلب »
فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی

چکیده موضوع‌ این‌ مقاله‌، از حیث دامنه شمول، فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمیاست که وضعیت و حکم سایر‌ معاملات مربوط به مال غیرمنقول نظیر صلح آن نیز ازبحث این مقاله روشن‌ می‌شود. موضوع این مقاله‌ منحصر‌ به فروش مال غیرمنقول باسند عادی نیست،

مطالعه مطلب »
شرایط تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی

شرایط تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی

چکیده دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدی دارای ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ۴۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان: ﺗﻨﻈﯿﻢ

مطالعه مطلب »
بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی

بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی

چکیده یکی از مهمترین مسائل‌ مربوط‌ به‌ ادله اثبات دعوا،بررسی تعارض میان ادله و یافتن راه‌حلی مناسب برای رهایی از تعارض و تعیین‌ دلیل مقدم می‌باشد.در این‌ مقاله قصد داریم به بررسی تعارض میان اسناد‌ رسمی با اسناد عادی‌ پرداخته‌ و راه‌حل مناسبی در آن

مطالعه مطلب »