جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: نقش دفتریار

نقش دفتریار دفتر اسناد رسمی در سایه عناوین متضاد

نقش دفتریار دفتر اسناد رسمی در سایه عناوین متضاد

دفتریار اول، فرد شماره دو در هردفتراسناد رسمی‌است. در واقع، او معاون دفتر و نماینده سازمان ﺛبت اسناد و املاک کشور درآنجا ست٢. این دو عنوان متقاوت ودر برخی از جنبهها متضاد، وضعیت مبهمی‌به این شخصیت مهم دفتراسناد رسمی‌داده است. این وضعیت ﺛمره یک تاریخﭽه

مطالعه مطلب »