جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: کفالت

‌‌‌کفالت‌ دفتر اسناد رسمی

‌‌‌کفالت‌ دفتر اسناد رسمی

نگارنده در این نوشتار بر آن است تا‌ در‌ حد‌ دانش و بضاعت علمی خود به این پرسش پاسخ دهد که در مواردی همچون مرخصی، بیماری، انفصال‌ موقت و دائم و تعلیق، بازنشستگی، غیبت غیرموجه و فوت معذوریت سردفتران، اداره امور دفترخانه به‌ چه صورتی

مطالعه مطلب »