فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

صلح برند و علامت تجاری

5/5
صلح برند و علامت تجاری

پیش از آنکه به عقد صلح برند[۱] و علامت[۲] تجاری بپردازیم بایستی در مورد اشتباهی رایج صحبت کنیم. اشتباهی که در آن صرف نظر معنای لغوی و اصلاحی برند بسیاری از مردم میان مفهوم علائم تجاری و برند تفاوتی قائل نیستند. این در حالیست که که هر کدام از آنها دارای مفهومی مستقل هستند. علامت تجاری به عنوان یک اصطلاح قانونی و فقط به منظور معرفی کردن کالا ها و خدمات یک شرکت و تمیز آن از کالا و خدمات شرکت های رقیب بکار می رود. اما مفهوم برند مفهومی وسیع تر از علامت تجاری است و شامل عناصر مادی و معنوی محصولات است و قدرت بازاریابی را منعکس می کند. نکته قابل توجه در این تفاوت این است که برند و لوگو در قالب حقوق مالکیت صنعتی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.

حقوق ناشی از مالکیت علامت تجاری

همانطور که پیش تر بحث شد علامت تجاری برای تمایز میان کالا و خدمات یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی از کالا و خدمات رقباء مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه  به نقش و کارکرد آن، می توان هدف از ثبت علامت تجاری را این امر دانست که مالک آن در جهت استفاده از علامت تجاری ثبت شده مورد حمایت قرار گیرد. یکی از حقوق انحصاری متصور برای مالک علامت تجاری حق بکار گیری آن برای کالا و خدماتی است که علامت برای آن به ثبت رسیده است. از جمله حقوق انحصاری شناخته شده دیگر برای مالک علامت تجاری می توان به حق الصاق بر روی کالا، استفاده به جهت معرفی کالا در بازار، بکار گیری آن در اوراق و اسناد تجاری و  کسب و کار و نهایتاً انتقال علامت تجاری ثبت شده، اشاره کرد. در میان موارد شمرده شده انتقال علامت تجاری از جمله مهم ترین حقوق آنهاست.

علامت تجاری، همچون سایر دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی قابل نقل و انتقال به طور کلی یا جزئی هستند و حتی مالک از این حق برخوردار است که با حفظ مالکیت علامت تجاری ثبت شده اش حق استفاده از آن را در قالب لیسانس یا مجوز بهره برداری به به دیگری واگذار نماید.

حق نقل و انتقال و یا واگذاری مجوز بهره برداری ناشی از ماهیت حق است که اصولاً از ثبت این علامت ناشی می گردد. این حق انحصاری به لحاظ ماهیتی حقی مالی و غیر مادی است که در اثر ثبت اظهار نامه بوجود می آید و در اثر این ثبت  مالک آن به استناد ثبت علامت حق مالی را بدست می آورد، می تواند تحت شرایطی از آن به طور همیشگی بهره مند گردد.

از سوی دیگر مالک علامت تجاری می تواند مانع استفاده غیر از این علامت شود و این بدین معناست که استفاده و بهره برداری از این حق تنها با تحصیل و اخذ رضایت مالک یا قائم مقام قانونی وی ممکن خواهد بود. با این اوصاف هر گونه بهره برداری بدون مجوز دارای وصف مجرمانه خواهد بود.

نقل و انتقال علائم تجاری:

 1. انتقال جزئی علامت
 2. ترهین علامت در قالب عقد وثیقه
 3. انتقال سهم مشاعی از علامت تجاری
 4. انتقال مالکیت اظهار نامه یا تقاضای ثبت علامت تجاری
 5. انتقال حق تقدم
 6. انتقال علامت جمعی[۳]
 7. انتقال ناشی از ادغام شرکت ها
 8. انتقال از طریق ارث
 9. انتقال از طریق حکم دادگاه

تغییر مالکیت علائم تجاری در ایران به دو شکل انتقال ارادی و غیر ارادی در نظر گرفته شده است. مالک علامت تجاری ثبت شده علاوه بر اینکه می تواند مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه را منتقل نماید، می تواند مالکیت علامت ثبت شده خود را نیز منتقل نماید. هر چند که نوع اخیر آن به مراتب پیچیده تر است.

برای تغییر مالکیت علامت تجاری، بایستی ذینفع از طریق دفاتر اسنادرسمی اقدام نمایددفاتر اسنادرسمی بنا به تقاضای مالک اقدام به استعلام از اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری نموده ،مالک استعلام دفتر اسناد رسمی را از طریق سایت بارگذاری نموده و پس از پرداخت هزینه استعلام پاسخ را بصورت فیزیکی تحویل گرفته و به دفتر اسناد رسمی تسلیم مینماید دفاتر اسنادرسمی به استناد استعلام اقدام به تنظیم سند صلح برند و علامت تجاری خواهند نمود متصالح پس از ثبت و امضاء سند صلح یک نسخه از سند را از طریق سایت برای اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری بارگذاری خواهد نمود نکته ی جالب توجه این است که تغییر مالکیت در صورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبداء مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالا ها یا خدمات باعث گمراهی یا فریب عمومی شود، فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین هر گونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

بر اساس آئین نامه ی مصوب در این رابطه انتقال مالکیت علامت ثبت شده بواسطه سند رسمیصلح برند و علامت تجاریخواهد بود و دفتر خانه اسناد رسمی قبل از تسلیم سند مربوطه، نسبت به آخرین وضعیت علامت ثبت شده، از لحاظ تمدید، تغییر، انتقال، صدور، اجازه ی بهره برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام خواهد کرد و پاسخ استعلام مستلزم پرداخت هزینه های اعلامی خواهد بود.

مواردی که بایستی در درخواست کتبی تغییر مالکیت به صراحت بیان شوند:

 1. شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
 2. اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه یا نماینده ی قانونی وی در صورت وجود
 3. در صورت انتقال جزئی، بیان کالا و خدماتی که علامت نسبت به آنها منتقل شده است

همچنین آخرین گواهی نامه ی معتبر علامت، سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است، مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها بایستی ضمیمه درخواست کتبی شود. تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشود، مرجع ثبت تنها شخصی را که علامت به نام آن ثبت شده است را به عنوان مالک رسمی خواهد شناخت و این امر موجب خواهد شد تا انتقال در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد نباشد.

با توجه به موارد یاد شده نکات زیر قابل ذکر به نظر می رسند:

 1. انتقال مالکیت می تواند جزئی یا کلی باشد.
 2. این انتقال بایستی به واسطه سند رسمی صلح برند و علامت تجاری و در دفتر خانه اسناد رسمی باشد و دفتر خانه تنظیم کننده  نیز موظف است آخرین وضعیت را از مرجع ثبت استعلام نماید .
 3. ذی نفع بایستی مراتب انتقال علامت ثبت شده را طی درخواست کتبی به مرجع ثبت اعلام نماید تا ثبت گردد.
 4. انتقال مالکیت تنها در صورتی مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است که مراتب ثبت به مرجع ثبت اعلام و ثبت شده باشد.
 5. در خواست ثبت انتقال علامت باید حاوی اطلاعات و مدارکی باشد که در آئین نامه تصریح شده است.
 6. در انتقال مربوط به قسمتی از کالا ها و خدمات موضوع علامت ثبت شده بایستی ثبت آن در دفتر ثبت اصلی یا متمم دارای شرایط مد نظر آئین نامه باشد.
 7. در انتقال های جزئی ، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار علامت ثبت شده باشد و در واقع به میزان اعتبار باقی مانده اعتبار علامت معتبر است.
 8. در انتقال جزئی کالا یا خدمات موضوع علامت ثبت شده، منتقل الیه می تواند از مرجع ثبت درخواست گواهینامه نماید.
 9. اگرچه در فرض انتقال جزئی مدت اعتبار بخش منتقل شده بیشتر از مدت اعتبار علامت نیست اما اگر علامت ثبت شده در مدت مقرر تمدید نگردد این امر مانع از تمدید جز منتقل شده نیست.
 10. با توجه به اهمیت علامت جمعی قانونگذار نسبت به انتقال آن سخت گیری بیشتری داشته و انتقال آن را منوط به اخذ موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرده است.
 11. اگر انتقال علامت ثبت شده به ویژه علامت جمعی در صورتی که باعث گمراهی عموم شود می تواند باطل اعلام گردد.
 12. اگر نقل و انتقال خارج از کشور صورت پذیرفته باشد باید به تایید مرجع رسمی در ایران برسد و این تایید به منزله ثبت در ایران است و قابل استناد مقابل اشخاص ثالث خواهد بود.
 13. مراتب انتقال بایستی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص ثبت علامت ، در روزنامه رسمی کشور آگهی شود و پرداخت هزینه آن بر عهده ذی نفع است.

سند نقل و انتقال علامت تجاری چیست؟

نقل و انتقال علامت تجاری ثبت شده بواسطه سند رسمی صلح(صلح: عبارت است از تراضی و تسالم بر امری.خواه، تمّلک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و حق و غیر آن.[۴] ) تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی خواهد بود.

طرفین بایستی پس از دریافت سند صلح از دفتر خانه اسناد رسمی، سند را به ضمیمه مدارک درخواستی ذیل درخواست کتبی انتفال علامت را جهت ثبت به در دفتر اداره مالکیت صنعتی ارائه دهند تا پس از انتقال علامت در روزنامه رسمی درج گردد.

اما در مورد صلح باید دانست که از جمله عقود لازم است و چنانچه در مقام عقود لازم باشد نمیتوان آن را بر هم زد مگر بواسطه فسخ یا اقاله. نکته ی قابل ذکر دیگر در مورد صل این امر است که ممکن است معضوض یا غیر معوض باشد.

[۱] نام و نشان تجاری

[۲] علامت یعنی نشان قابل رؤیتی که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

[۳] علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ی ثبت معرفی گرددو بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

[۴] . دکتر امامی، حقوق مدنی،جلد ۲، ص ۳۱۵.

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *