فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وکالت جامع طلاق

 

مورد وکالت: مراجعه به هریک از دادگاه های عمومی (مجتمع های قضائی خانواده) و مراجع قانونی و شوراهای حل اختلاف و با حق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و با حق حضور در جلسات مشاوره ای (داوری) تقدیم دادخواست به منظور مطلقه نمودن خود (وکیل) و تنفیذ و حکم طلاق و یا صدور حکم طلاق ثبت طلاق فیمابین موکل (زوج) و وکیل (زوجه) بشرح فوق موضوع عقد نامه شماره …………… دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …………. به هر قسم از طلاق اعم از بائن رجعی خلع یا مبارات با هر قید و شرط و قرار و بهر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه و اجرت المثل و غیره و یا بذل آنها و یا بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و قبول بذل با هر شرط ضمن العقد و موضوع عقدنامه بشماره ترتیب مورخ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره تهران و با حق تعیین داور و حق حضور در مراکز و دوایر مشاوره و حق اظهارنظر بجای موکل و هچنین با حق اسقاط حق اعتراض و اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و با حق مراجعه به هریک از دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق با حق توکیل به غیر ولو کرارا و با حق توکیل غیر جهت صیغه اجرای طلاق و امضا ذیل و ظهر کلیه اوراق و مدارک و دادخواست و اسناد و ثبت دفتر و با حق تعیین وکیل دادگستری و قوه قضاییه و عزل و نصب وکلای انتخابی و با حق تعیین حضانت و تعیین وقت ملاقات و تصمیم گیری در مورد موارد فوق و انجام سایر تشریفات لازمه عمل وکالت و نیز اختیارات تامه مطلقه قانونی و شرعی لازم و اختیار مصالحه و تعیین مصدق و کارشناس و اسقاط حق اعتراض و تجدید نظر و فرجام خواهی موکل مرقوم ضمن عقد خارج لازم منعقده بین خود و وکیل حق عزل وکیل و ضم امین و ناظر و وکیل و هر عمل منافی مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود. مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت باحق توکیل بغیر ولو کرارا دارای اختیارات تامه مطلقه می‌باشد بطوری که درهیچ یک ازمراحل نیازی به حضور و امضاء مجددی ازموکل نباشد و هر عمل و اقدام و امضا و اظهار وکیل در هر مرحله بمنزله عمل و اقدام و امضاء و اظهار موکل بوده و دارای اثرات قانونی است و مفاد این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *